WOLONTARIAT w ZOW
Dodane przez Mira Radomska dnia 08/09/2010
        

            ZOSTA?
    WOLONTARIUSZEM
                 W
           ZESPOLE 
           OGNISK
  WYCHOWAWCZYCH

     wolontariat.jpg

Zespó? Ognisk Wychowawczych poszukuje wolontariuszy (pe?noletnich) do pracy z dzie?mi i m?odzie?? w wieku szkolnym,

Je?li dysponujesz wolnym czasem od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach popo?udniowych (dni i godziny do uzgodnienia)
i chcia?by? ten czas wykorzysta? z po?ytkiem dla dobra dzieciaków, albo mo?e chcia?by? w jaki? inny sposób nam pomaga?... ZAPRASZAMY.
 
                         KONTAKT z Zespo?em Ognisk
                               tel./fax 22-831-41-94
                               e-mail:
zow@zow.pl
                  adres : oo-231 Warszawa ul. Stara 4

Zosta? wolontariuszem w jednym z 10 Ognisk ZOW


                               - czytaj wi?cej o wolontariacie ogniskowym...

Je?li jeste? zdecycdowany podj?? wyzwanie
                               - wype?nij krótki kwestionariusz...
             DZIE?
    WOLONTARIUSZA
            W ZOW
2013 - III Dzie? Wolontariusza ZOW
2012 - II Dzie? Wolontariusza ZOW 
2011 - I Dzie? Wolontariusza ZOW