Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?ochy] Z ?ycia Ogniska

                                                        Z ?YCIA OGNISKA

 2011 - 2012

ZAKO?CZENIE - PO?EGNANIE OGNISKA „W?OCHY”

rok ogniskowy 2011/2012

 

W dniu 19 czerwca 2012r. w Ognisku „W?ochy” odby?o si? Uroczyste Zako?czenie Roku Ogniskowego i Po?egnanie Ogniska.

By?a to pi?kna, ale i smutna uroczysto??. Po prawie 22. latach istnienia Ognisko „W?ochy” z ko?cem czerwca 2012 r. zostanie zamkni?te, poniewa? pomieszczenia w których dotychczas funkcjonowa?o nie uzyska?y zgody Stra?y Po?arnej na dalsz? eksploatacj?. Przeniesienie dzia?alno?ci w inne miejsce nie by?o mo?liwe, poniewa? na terenie Dzielnicy W?ochy nie znalaz?a si? dla nas siedziba, a ZOW nie mo?e ju? tworzy? nowych ognisk w innych dzielnicach.

W uroczysto?ci uczestniczyli zaproszeni go?cie: Dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej, przedstawiciel Stowarzyszenia S?siedzkie W?ochy, Dyrekcja Szko?y Podstawowej Nr 94, Vice-Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckeigo „Dziadka, dzieci, rodzice, dziadkowie, byli wychowankowie, obecni, byli pracownicy i obecni. Ciocia Ania opowiedzia?a o wszystkich latach funkcjonowania Ogniska. Wspomnia?a o jego pocz?tkach, proponowanych zaj?ciach, wyjazdach letnich i zimowych; krajowych i zagranicznych.

Dzieci z ogniskowej grupy teatralnej ,,Groszki” - przygotowane przez cioci? Basi? - wystawi?y inscenizacj? do bajki Ignacego Krasickiego ,,Wó? minister” oraz recytowa?y okoliczno?ciowe wiersze – podzi?kowania dla wychowawców. Nast?pnie by?y wspomnienia, podzi?kowania, upominki dla: instytucji i organizacji z Ogniskiem wspó?pracuj?cych, rodziców, wychowawców i dzieci.

Na zako?czenie cz??ci oficjalnej wszyscy pod kierunkiem wujka Kazika od?piewali pi?kn? ogniskow? piosenk? ,,Bo nasze ognisko to jedna rodzina...”

My?l?, ?e jej s?owa najtrafniej odda?y to, co czuli?my.Codziennie po szkole, czy s?o?ce, czy deszcz

Idziemy tu wszyscy, gdzie dobrze nam jest.

Tu nie ma lepszych, tu nie ma gorszych

Wszyscy tutaj równi s?.


Ref. Bo nasze Ognisko to jedna rodzina,

Starszy, czy m?odszy, ch?opak, czy dziewczyna.


Jak wszyscy ludzie masz swoje k?opoty

I trudno Ci znale?? drog? sw?,

Lecz ka?dy problem staje si? prostszy, bo znajdziesz tu pomocn? d?o?.


Ref. Bo nasze ognisko...


Tu w wieczór ?wi?teczny dzielimy op?atek,

Przy ?wiecach tworzymy wspólny kr?g

I p?ynie kol?da, sk?adamy ?yczenia,

Bo jest to dla nas drugi dom.Przez te wszystkie lata ognisko wspiera?o rodziny w pe?nieniu funkcji opieku?czej i wychowawczej, wi?c ta piosenka by?a pi?knym podsumowaniem tej pracy.


                                                                          zobacz zdj?cia

Autor: Anna Junczyk i Barbara Danaj

zdj?cia Kamila Prokopczyk


                                                                       DZIE? DZIECKA

dsc_0034.jpgZ okazji Dnia Dziecka wybrali?my si? do parku im. Kota?skiego na festyn zorganizowany przez O?rodek Pomocy Spo?ecznej z naszej dzielnicy, oraz Urz?d Dzielnicy Warszawa W?ochy.
Na festynie by?y takie atrakcj? jak wyst?py dzieci, wyst?py klaunów oraz brzuchomówcy Dzieci mog?y wzi?? udzia? w strzelaniu z paintballa do celu, skokach na trampolinie, zabawie na dmuchanych zje?d?alniach, strzelaniu pi?k? no?n? do celu, oraz wspinaniu si? po ustawianej ze skrzynek wie?y.
Odby? si? tak?e turniej pi?ki no?nej w który reprezentacja naszego ogniska zaj??a III miejsce.


tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                                                                                       zobacz zdj?cia


                     OSTATNIE  SUKCESY WYCHOWANKÓW OGNISKA „W?OCHY”

        1. Dzieci z Ogniska „W?ochy” wzi??y udzia? w konkursie plastycznym pn. „CARITAS ZNACZY MI?O??” zorganizowanym przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Na konkurs wp?yn??o ??cznie 286 prac. 17 maja 2012 obradowa?o Jury w sk?adzie: Ma?gorzata Foremniak, Maria Wollenberg-Kluza, Ryszard ?agodzie. Ku naszej rado?ci Roksana Walerych z Ogniska „W?ochy” otrzyma?a wyró?nienie w kategorii wiekowej 7 - 9 lat.
Autorzy nagrodzonych i wyró?nionych prac, ich rodzice i opiekunowie, sponsorzy i inne osoby zaanga?owane w zorganizowanie Konkursu zaproszone s? na uroczyste jego rozstrzygni?cie, które rozpocznie si? 31 maja 2012 o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w gmachu Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 62 w Warszawie.
         2.Jak co roku wzi?li?my równie? udzia? w konkursie pn. PRZEGL?D TWÓRCZO?CI MIESZKA?CÓW W?OCH "W?OCHOWSKA SZUFLADA" w konkursach: literackim i plastycznym. Na li?cie laureatów Konkursu Plastycznego w ramach VIII Przegl?du Twórczo?ci Mieszka?ców W?och „W?ochowska Szuflada” - pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy W?ochy m.st Warszawy Pana Micha?a W?sowicza - znalaz?y si? równie? dzieci z Ogniska „W?ochy”: Katarzyna Meller - I miejsce, Miko?aj Kuci?ski - I miejsce, Damian Maruszewski - III miejsce, Gracjan Wakuli?ski - Wyróznienie,
Odczytanie protoko?u oraz wr?czenie nagród odby?ó si? podczas Pikniku z ksi??k? w dniu 2.06.2012r ok. godz. 14.00-14.30 w Parku Kombatantów przy Bibliotece Publicznej ul. Chró?cickiego 2.
        3. W czasie mi?dzyogniskowego festynu pi?karskiego „Mini Euro Koko Spoko” Piotr Dutkiewicz zosta? wyró?niony jako najlepszy strzelec rozgrywek, a Patryk Wakuli?ski otrzyma? wyró?nienie za gr? fair play.
                                                                  
                                                            zobacz zdj?cia
napisa?a Anna Junczyk


      II EDYCJA KONKURSU "CHCEMY ?Y? W CZYSTYM ?RODOWISKU"

    1.jpg19.04.2012 roku odby? si? w naszym Ognisku drugi ju? konkurs ekologiczny, na którym go?cili?my przedstawicieli  5 Ognisk: Goc?awia, Bielan, Ok?cia, Muranowa i Starówki.
   Sam turniej poprzedzony by? prezentacj? na temat chronionych i jednych z najwi?kszych drapie?ników w Polsce - wilków.
   Pierwsze, nie punktowane zadanie, polega?o na namalowaniu na otrzymanej, p?óciennej torbie - ekologicznej wizytówki Ogniska. Powsta?e prace okaza?y si? bardzo ciekawe, kolorowe i ró?norodne. 
   Kolejne zadania by?y ju? punktowane i dotyczy?y oszcz?dzania wody, pr?du, energii cieplnej oraz znajomo?ci surowców powstaj?cych w domu i nadaj?cych si? do recyklingu. Jedno zadanie polega?o na dopasowaniu opisów do zdj?? przedstawiaj?cych zwierz?ta chronione w Polsce.
   Jury, które sk?ada?o si? z wychowawców przyby?ych wraz z dru?ynami. pierwsze miejsce przyzna?o Ognisku Goc?aw, które zdoby?o 48,5 pkt, drugie miejsce Ognisku Bielany, które zdoby?o 47 pkt, trzecie miejsce Ognisku W?ochy z punktacj? 40 i pó?. 
   Laureaci, ale tak?e wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Dyrekcj? Zespo?u Ognisk Wychowawczych oraz przez Fundacj? Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Zwi?zek Stowarzysze? Polska Zielona Sie?
.
   Wszystkim sponsorom bardzo dzi?kujemy za wsparcie!!!

                                                          zobacz zdj?cia
napisa? Tomasz Kwiatkowski
zdj?cia Joanna ?widowicz


                                                        WIELKANOC
 

alim7885.jpgDnia 3 IV odby?y si? w Ognisku obchody ?wi?t Wielkanocnych. Rozpocz??a je ciocia Ania witaj?c licznie przyby?ych go?ci, sk?adaj?c ?yczenia i zapowiadaj?c wyst?p dzieci przygotowany przez cioci? Basi?.
Na tle dekoracji wykonanych przez ogniskowców i wujka Tomasza, dzieci przedstawi?y nam genez? Wielkiej Nocy oraz liczne zwyczaje i obrz?dy towarzysz?ce temu ?wi?tu, oraz przybli?y?y znaczenie symboliki wielkanocnej.
Po ciekawym i pouczaj?cym wyst?pie wszyscy zasiedli przy suto zastawianonym stole pe?nym tradycyjnych potraw.


                                                              zobacz zdj?cia


tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

SPOTKANIE WIELKANOCNE DLA SENIORÓW Z DZIELNICY W?OCHY

 

zdjecie003.jpgDnia 28 marca dzieci z Ogniska „W?ochy” wyst?pi?y - na pro?b? O?rodka Pomocy Spo?ecznej dla Dzielnicy W?ochy - na Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym dla Seniorów z Dzielnicy, które mia?o miejsce w gimnazjum przy ul. Promienistej. Ognisko „W?ochy” przedstawi?o krótki monta? s?owno-muzyczny o tradycjach i zwyczajach ?wi?tecznych. Z tre?ci mo?na by?o pozna? etiologi? i znaczenie ?wi?t Wielkanocnych oraz ich symbolik?. Nasz program i zawarte w nim informacje spotka?y si? z zainteresowaniem. Spotkanie przebieg?o w mi?ej i serdecznej atmosferze. Dzi?kujemy pracownikom OPS za zaproszenie.

     tekst Barbara Danaj
     zdj?cie Anna Junczyk


                                
SPOTKANIE EDUKACYJNE

                                             Dn1.jpgia 20 marca w Ognisku „W?ochy” odby?o si? spotkanie edukacyjne z p. Sabin? Stepek - policjantk? Wydzia?u Prewencji KRP Warszawa III. Najpierw pani policjantka zadawa?a nam pytania dotycz?ce naszej wiedzy na temat pracy policji. Pani Sabina zadawa?a pytania i du?o dzieci zg?asza?o si? do odpowiedzi; temperatura spotkania wzrasta?a w miar? rozwijania tematu. Potem opowiada?a nam o zadaniach policji oraz demonstrowa?a strój s?u?bowy. Mieli?my okazj? przymierzy? policyjne czapki, kamizelki odblaskowe, kamizelk? kuloodporn?, kask szturmowy, kamizelk? chroni?c? cia?o przed uderzeniami oraz zrobi? pami?tkowe zdj?cie. Poznali?my tak?e prawid?owe nazwy np. popularny „lizak” tak naprawd? fachowo nazywa si? tarcz sygnalizacyjna. Obejrzeli?my równie? film edukacyjny i rozwi?zywali?my quiz dotycz?cy bezpiecze?stwa na drodze. Generalnie ogniskowcy aktywnie brali udzia? w spotkaniu.


                                                                              zobacz zdj?cia
napisa?a Anna Junczyk
zdj?cia Tomasz  Kwiatkowski


                                    SPOTKANIE Z PIOSENK?  w Ognisku „W?ochy”
 

1.jpgW poniedzia?ek dnia 20.02.2012 r. mieli?my ciekawe zaj?cia z p. Wies?awem Pyzalskim- absolwentem Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pana Wies?awa poznali?my w 2010 roku na obozie w Dar?ówku. Tak wówczas pisali?my o tym spotkaniu: „Go?cili?my tak?e bardzo ciekaw? posta? - by? ni? "cz?owiek orkiestra" który graj?c na kilku instrumentach na raz wci?ga? wszystkich do weso?ej zabawy, jednocze?nie przekazuj?c ciekawe informacje o muzyce. By?y ta?ce, granie na instrumentach perkusyjnych, ?piewy, ?wiczenia rytmiczne, ale i ciekawie przekazana wiedza na temat kompozytorów i ich kompozycji, gatunków muzycznych i innych ciekawostek muzycznych.”

Tym razem muzyk zaproponowa? nam nieodp?atne zaj?cia pn. „POLSCY POECI DZIECIOM”.


Celem spotkania by?o:

  • uwra?liwienie na pi?kno poezji polskiej;

  • zapoznanie dzieci z podstawow? form? stosowan? w muzyce jak? jest piosenka;

  • kszta?towanie w?a?ciwej postawy i zachowania przy percepcji muzyki;

  • pokazanie mo?liwo?ci interpretacyjnych i wykonawczych muzyki.

Muzyka zaprezentowana na poniedzia?kowym spotkaniu z piosenk? wykonywana by?a przez artyst? na ?ywo, na kilku instrumentach jednocze?nie. Wykonawca ?piewa? piosenk? lub gra? ustami na kazobo kazobie, w tym samym czasie wykonuj?c parti? basu lew? r?k?, parti? fortepianu praw? r?k? oraz obiema nogami parti? instrumentów perkusyjnych.
Najwa?niejsze jest jednak to, ?e p. Wies?aw potrafi? zainteresowa? dzieci wykonywanym repertuarem, dostosowa? go do ich mo?liwo?ci percepcyjnych, a przede wszystkim w??cza? ogniskowców do zabawy z muzyk? i zach?ca? do kreatywno?ci muzycznej (wspólne ?piewanie refrenów, pokazywanie gamy zakodowanymi gestami, nauka kolorów podstawowych i pochodnych, gra na ró?nych instrumentach muzycznych itd.).

Dzi?ki tym zaj?ciom dzieci pozna?y lub sobie przypomnia?y wiersze dla dzieci z których powsta?y piosenki takie jak: „Psie Figle” H. Januszewskiej z muzyk? F. Rybickiego, „Na w?drówk?” ze s?owami J. Papuzi?skiej i muzyk? E. Pa?asza, „Kacza Dziwaczka” J. Brzechwy z muzyk? A. Korzy?skiego, „Pory roku” C. Janczarskiego z muzyk? W. Szpilmana itd. Wykonanie utworów przeplatane by?o s?uchaniem utworów F. Chopina. By?o to mi?e i ciekawe popo?udnie.

tekst Anna Junczyk
zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                                                                          zobacz zdj?cia


                                                    
BEZPIECZNY INTERNET


1.jpgOgnisko W?ochy wzi??o udzia? w Projekcie 3…2…1 Internet- jest  to wspólne przedsi?wzi?cie Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft na rzecz bezpiecze?stwa m?odych internautów. W ramach projektu zosta?y w Ognisku przeprowadzone zaj?cia, oraz projekcja filmów na temat bezpiecznego pos?ugiwania si? internetem. 

napisa? Tomasz Kwiatkowski
                                                              
zobacz zdj?cia


  Podgl?d                                                                      WALENTYNKI


 Z okazji Walentynek urz?dzili?my w Ognisku Poczt? Walentynkow?. Dzieci przez ostatnie dni pisa?y li?ciki z wyrazami sympatii dla kolegówi kole?anek z Ogniska a nast?pnie wrzuca?y do specjalnie przygotowanego pud?a walentynkowego. W Dniu Walentynek Dominika wr?cza?a wypisane li?ciki adresatom. Zwie?czeniem  imprezy by?o karaoke poprowadzone 
przez wujka Kazika.

napisa? Tomasz Kwiatkowski


Spektakl w Teatrze Polskim

w ramach cyklu „Teatr Polski Dzieciom”

pt. „O ósmej na Arce”

                                                                                                         01.jpg4 lutego (sobota) wybrali?my si? na napisan? przez Urlicha Huba - a wystawion? w re?yserii Justyny Celedy z Teatru ze Szczecina - sztuk? pt. „O ósmej na Arce”. G?ównymi bohaterami by?y trzy pingwiny, które, chocia? czasem si? k?óci?y, darzy?y si? wielk? przyja?ni?. Którego? dnia, gdy Bóg postanawia zatopi? ?wiat, przyja?? ta zostaje wystawiona na prób?. Otó? pingwiny dostaj? tylko dwa bilety na Ark? Noego, a ?e przyjació? si? nie zostawia, szcz??liwcy z biletami postanawiaj? przemyci? swojego koleg? na pok?ad w walizce. I tak zaczyna si? ich niesamowita przygoda, podczas której pojawiaj? si? powa?ne religijne dylematy. Czy Bóg jest, czy go nie ma; je?li jest, to kim w?a?ciwie jest i jaki jest? "Przyjazny. M?dry. Du?y. I bardzo, bardzo pot??ny"? Je?li tak, to dlaczego chce, by wszystko zgin??o pod wod?? Czy Bóg mo?e by? omylny? I najwa?niejsze: czy mo?e lubi? sernik? "Z rodzynkami? I ?adnie przypieczon? skórk??". W sztuce pokazana jest tak?e prawda, ?e ka?dy lubi by? doceniony; to dodaje mu skrzyde?. Go??biowi, który zaj?? si? organizacj? zakwaterowania na pok?adzie i pilnowa? porz?dku w?ród zwierz?t i wywi?za? si? z zadania bardzo dobrze, by?o smutno, ?e nikt mu nie podzi?kowa? za wykonan? ci??k? prac?. Urlichowi Hubowi uda?o si? poruszy? wa?ne tematy w ciekawy, humorystyczny, zabawy sposób.


Autor tekstu: Ola Dagil lat 12
                                                          ASIA WYRÓ?NIONA W KONKURSIE  „MALUJEMY WIERSZE” 

01.jpgOgnisko „W?ochy” wzi??o udzia? w I – ej edycji Ogólnopolskiego Konkursu poetycko -plastycznego ”MALUJEMY WIERSZE”. Celem dwuetapowego konkursu by?o rozwijanie u najm?odszych dzieci zdolno?ci i wyobra?ni poprzez kreatywn? interpretacj? plastyczn? wybranych wierszy najwybitniejszych poetów polskich i ?wiatowych, jak równie? rozwój talentów j?zykowych, literackich i poetyckich – poprzez próby w?asnej twórczo?ci w tej dziedzinie. I-a edycja pod has?em „SI?GAJ?C GWIAZD”- zwi?zana by?a z twórczo?ci? Czes?awa Mi?osza - wybitnego polskiego pisarza i poety, laureata literackiej Nagrody Nobla, którego stulecie urodzin mija w bie??cym roku. Tym samym konkurs
wpisuje si? w obchodzony w?a?nie „Rok Czes?awa Mi?osza”. Nasze Ognisko reprezentowa?y dwie 6-o latki: Kasia i Asia, które narysowa?y ilustracje do wiersza Czes?awa Mi?osza pt.”Przypowie?? o maku”. Asia dodatkowo – przy pomocy Cioci Ani - u?o?y?a wierszyk.
Na konkurs nap?yn??o – do organizatora, Przedszkola nr 11 w Warszawie – 1850 prac: plastycznych oraz plastyczno - literackich z ca?ej Polski. Czteroosobowe jury, z?o?one z wybitnych znawców literatury dzieci?cej przyzna?o 66 nagród i 87 wyró?nie?, przyjmuj?c kryterium oceny: oryginalno??, innowacyjno??, staranno?? wykonania oraz warto?ci artystyczne i estetyczne poszczególnych prac. Nasza rado?? by?a ogromna, poniewa? Asia Radzicka znalaz?a si? w?ród nagrodzonych osób.

Tekst: Anna Junczyk

                                                                     ZIMA W MIE?CIE 2012

                 W czasie ferii zimowych uczestniczyli?my jak zawsze w ramach wspó?pracy ze SP nr.94 w ,,Zimie w mie?cie” . W tym roku z Ogniska pracowa?a ciocia Basia. Program by? bardzo interesuj?cy.By?y ciekawe wyj?cia i zaj?cia, mi?dzy innymi do Muzeum Kolejnictwa,na kr?gle i do Komendy Policji na Ochocie a na miejscu zaj?cia komputerowe i sportowe. Uda?o nam si? nawi?za? ciekawy kontakt z policj? i w zwi?zku z tym pani z Wydzia?u Prewencji w marcu poprowadzi zaj?cia w naszym ognisku.


napisa?a Barbara Danaj

                                                                              BAL   KARNAWA?OWY

                 Bal Karnawa?owy obfitowa? w wiele ciekawych zabaw i konkursów. Ciekawie i ?miesznie poprzebierani uczestnicy mogli dobrze bawi? si? przy muzyce puszczanej przez wujka Kazika. Pierwszy konkurs polega? na karmieniu serkiem homogenizowanym osoby z zas?oni?tymi oczami, kolejne konkursy to : taniec par z balonem, wy?cig w piciu napoju, taniec na gazecie, jedzenie jab?ka na sznurku bez dotykania r?koma,  taniec na oko?o krzese?, konkurs taneczny na najlepiej ta?cz?c? par?, taneczne przej?cie pod obni?aj?c? si? tyczk?. Dzieci ch?tnie bra?y udzia? we wszystkich konkursach, tak ?e niektóre trzeba by?o powtarza? kilka razy.

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski


                                                                                     zobacz zdj?cia

                                                               WIGILIA

                       W tym roku Wigili? wyprawili?my nie jak zwykle w szkolnej sto?ówce, ale w jednej z naszych sal. Mimo to przygotowa? by?o bez liku. Ciocia Basia ju? kilka tygodni wcze?niej rozpocz??a próby zespo?u teatralnego, wujek Tomasz wraz z dzie?mi przygotowywa? scenografi? i dekoracj?, wujek Kazik ?wiczy? z dzie?mi kol?dy a ciocia Ania planowa?a ?wi?teczne menu i zaopatrzy?a nas w smakowite ?wi?teczne przysmaki i upiek?a ciasto. Rodzice tak?e pomagali jak potrafili przynosz?c wigilijne potrawy, ciasta i smako?yki.
Przy przygotowaniu Wigilii zaanga?owane by?o ca?e ognisko, poniewa? trzeba by?o przygotowa? sal? zarówno do przyj?cia go?ci ale i wystawienia jase?ek. T?umnie przybyli rodzice i zaproszeni go?cie nie ?a?owali przyj?cia poniewa? tegoroczne przedstawienie ?wi?teczne wypad?o bardzo dobrze. Tradycyjne jase?ka w ciekawej scenografii ilustrowane kol?dami pozwoli?y nam ponownie prze?y? narodziny Jezusa. Oczywi?cie odwiedzi? nas tak?e ?wi?ty Miko?aj, który wraz ze swoimi dwoma pomocnikami obdarzy? paczkami wszystkich Ogniskowców.
WESO?YCH ?WI?T

                                                  zobacz zdj?cia
tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                             skan_dyplomu.jpg
            Przegl?d Teatrów Jednego Wiersza

Dn.2.12.2011 r. zespó? teatralny,,Groszki” bra? udzia? w Przegl?dzie Teatrów Jednego Wiersza w Domu Kultury ,,W?ochy”. Wystawili?my inscenizacj? na podstawie bajki I..Krasickiego ,,Wó? minister”. Tworzenie spektaklu,konsultacja z profesjonalist?,próby i sam wyst?p by?y kolejnym ciekawym do?wiadczeniem w pracy naszej grupy teatralnej. Serdecznie za to organizatorom dzi?kujemy.
                                                                                        
napisa?a: Barbara Danaj                                                               Wyj?cie do Teatru Roma

                         Dnia 29 listopada byli?my w teatrze ,,Roma” na spektaklu ,,Aladyn”. Przedsi?wzi?cie to jest wynikiem wspó?pracy teatru ,,Roma” z Walt Disney Company. Niesamowite jej efekty wida? na scenie; zarówno fabu?a jak i efekty specjalne robi? wra?enie. Jest to opowie?? o wiernej przyja?ni i mi?o?ci, niezale?nej od pochodzenia i pozycji spo?ecznej osadzona w realiach i klimatach spo?eczno?ci arabskiej. Przes?anie ma jednak warto?? uniwersaln? i ponadkulturow?. Efekty specjalne, jak lataj?cy nad widowni? dywan, czy ogromne schody, po których schodz? bohaterowie dodaj? ca?ej opowie?ci posmaku niesamowito?ci i tajemniczo?ci. Nasza grupa by?a oczarowana strojami, muzyk?, gr? aktorów oraz faktem, ?e w musicalu wyst?powa?y równie? dzieci. Byli?my bardzo zadowoleni, ?e wybrali?my si? do Teatru Roma.

Autor: Barbara Danaj i Anna Junczyk


                                                    WIZYTA W OGNISKU OK?CIE


                Z okazji
Andrzejek zostali?my zaproszeni przez Ognisko Ok?cie, gdzie wzi?li?my udzia? w tradycyjnych wró?bach andrzejkowych, oraz mieli?my okazj? la? wosk przez dziurk? od klucza i  rzuca? cie? z powsta?ych form na ?cian?.
Dodatkow? atrakcj? by? wyst?p prestidigitatora, który do ?ez roz?miesza? wszystkich widzów swoimi ?miesznymi sztuczkami.

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski


                                                               zobacz zdj?cia


                                                                                     ANDRZEJKI
                     Z okazji Andrzejek odby?y si? w Naszym Ognisku typowe zabawy Andrzejkowe. Zabawy prowadzili Patryk,- "Losowanie tajemniczego kubka", Gracek- Szcz??liwe rzuty monet? do miski, Dominika- Losowanie imion sympatii", oraz Klaudia- "Numerologia imienia i nazwiska" . 
tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                                                               zobacz zdj?cia


                                                       WIZYTA W PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

                16.XI.11 wybrali?my si? do planetarium znajduj?cego si? przy Centrum Nauki Lopernik. Obejrzeli?my tam dwa ciekawe filmy "Niebo nad Warszaw?", oraz "Ziemia, Ksi??yc, S?o?ce
". By?a to ciekawa podró? po ró?nych zak?tkach naszego uk?adu s?onecznego dzi?ki której dowiedzieli?my si? o naszej planecie, najbli?szej gwie?dzie, oraz ksi??ycu.

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                                                                  zobacz zdj?cia


                                                     OGNISKO W?OCHY NA AKCJI KOREK


          W dniu 11.10.2011
w Ognisku Bielany odby?y si? warsztaty ekologiczne , na które z naszego Ogniska wybrali si? : Dominika. Dominik, Kuba, oraz Gracjan. Dzi?ki Dominice mogli?my podarowa? Bielanom dwie du?e  torby pe?ne plastykowych korków i zakr?tek. Wszyscy czynnie brali udzia? w przygotowanych zaj?ciach i warsztatach o tematyce ekologicznej. Teraz jeste?my w trakcie tworzenia plakatów zwi?zanych z problemami poruszonymi w czasie zaj??.

                                                                  zobacz zdj?cia
tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                  Rozpocz?cie Roku Ogniskowego 2011/ 2012

             Nowy Rok Ogniskowy rozpocz?li?my wspomnieniami z wakacji. Dzieci deklamowa?y wiersz napisany przez wujka Tomasza:

               Obóz w Kordonie

Wakacje si? sko?czy?y i rok szkolny si? zaczyna
Dobra to okazja by wakacje powspomina?
Z Ogniskiem w górach na obozie byli?my
W o?rodku Kordon wypoczywali?my
Tam spacerów, zabaw i gier by?o do woli

Byli?my te? w Bochni w kopalni soli
W ?ywcu muzeów widzieli?my kilka
Na spacery i basen znalaz?a si? te? chwilka
W parku dinozaurów gady nas straszy?y
A w parku miniatur budowle pi?kne by?y

Mimo ?e chmury i cz?sto pada?o
Na nud? czasu nam brakowa?o
Za par? miesi?cy nast?pne wakacje
A wraz z nimi s?o?ce, obóz i atrakcje.

oraz inne wiersze dotycz?ce ko?ca lata, rozpocz?cia nauki, rozpoczynaj?cej si? jesieni. Wiersze deklamowali Kacper, Oliwia, Roksana,
Dominika, Klaudia, Daniel, Dominik i Sebastian.
Monika,
Dominika i Patryk zaprezentowali tak?e piosenk? p.t. "Piosenka na dobry pocz?tek".
Na koniec by?a projekcja zdj?? wykonanych na obozie letnim w ogniskowym o?rodku Kordon w Sopotni Wielkiej w czasie której wspominali?my obóz i wydarzenia z nim zwi?zane.

                                                             zobacz zdj?cia

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski


0 Komentarzy · 36705 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR