Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?ochy] Wyjazdy

Wyjazdy

OBÓZ LETNI KORDON 2011

          Obóz w Kordonie rozpocz?li?my 26.06.2011r. Na pocz?tku pogoda by?a s?oneczna i gdy tylko s?o?ce wychyli?o zza chmur natychmiast wszyscy wybiegali z o?rodka i brali udzia? w zaj?ciach sportowych, spacerach po okolicznej ??ce, czy szukali jagód. Poniewa? dobrze zaopatrzyli?my si? we wszelakiego rodzaju sprz?t sportowy, ka?dy móg? znale?? co? dla siebie i spróbowa? swoich si? w ró?nych dyscyplinach sportowych. Oczywi?cie korzystaj?c ze s?onecznej pogody wybierali?my si? tak?e na spacery w góry. Mieli?my te? wiele innych ciekawych atrakcji takich jak zwiedzanie parku z dinozaurami w miejscowo?ci Zator, gdzie obejrzeli?my ponad setk? ruchomych i rycz?cych dinozaurów, które wygl?da?y jak ?ywe. Dzi?ki przewodnikowi który oprowadza? nas po tym osobliwym parku, dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy na temat trybu ?ycia tych zwierz?t. Znajdowa?o si? tam tak?e muzeum w którym mo?na by?o obejrze? skamieliny dinozaurów, oraz innych zwierz?t. Dodatkow? atrakcj? by?o weso?e miasteczko w którym jechali?my powozem przez Dziki Zachód, na który napadli rewolwerowcy.
Kolejn? wspania?? a zarazem pouczaj?c? atrakcj? by? Park Miniatur w miejscowo?ci Inwa?d, w którym obejrzeli?my wiernie odwzorowane makiety najs?ynniejszych budowli ?wiata, o których ciekawie opowiada?a towarzysz?ca nam pani przewodnik. W znajduj?cym si? tam weso?ym miasteczku je?dzili?my elektrycznymi samochodzikami, oraz bujali?my si? na ogromnej hu?tawce w kszta?cie statku. W kinie 5D obejrzeli?my trójwymiarowy film o piratach, w czasie którego byli?my zaskakiwani dodatkowymi efektami jak wianie wiatru, opryskiwanie wod? fali, czy przechylanie si? statku w czasie sztormu. Kolejn? wycieczk? by?a wizyta w ?ywieckim Zamku, w którym zwiedzali?my muzeum przyrodnicze pe?ne zwierz?t, muzeum archeologiczne z wykopanymi skarbami oraz muzeum etnograficzne ze skarbami kultury okolic ?ywca. Oczywi?cie nieod??czn? atrakcj? by?y spacery po mie?cie, oraz k?piel w basenie. Ostatni? wycieczk? by?o zwiedzanie kopalni soli w Bochni gdzie pod czujnym okiem przewodników kluczyli?my tajemnymi i czasem mrocznymi korytarzami kopalni, oraz p?yn?li?my ?odziami po podziemnym s?onym jeziorze. Reszt? czasu zaj??y nam liczne konkursy i wyst?py, które sprawi?y nam tak jak i ca?y obóz wiele rado?ci.

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

zobacz zdj?cia


         OBÓZ LETNI DAR?OWO 2010

27.VI.- 10.VII.2010

W tym roku obóz ponownie sp?dzali?my w Dar?owie nad morzem. Tym razem nasz o?rodek mie?ci? si? w innej jego cz??ci- Dar?ówku Zachodnim. Dobra pogoda dopisywa?a nam przez ca?y pobyt co pozwoli?o nam wypocz?? nad brzegiem morza, oraz pozna? ciekawych ludzi i zwiedzi?   interesuj?ce miejsca.  Czas sp?dzali?my bardzo aktywnie, oprócz pla?owania i k?pieli w morzu prawie codziennie odbywa?y si? jakie? zabawy, zawody, czy konkursy, cz?sto organizowane przez same dzieci  np. konkurs o przys?owiach, pokaz mody, konkurs o klockach lego, sportowe rywalizacje dru?yn, konkursy piosenki, gie?da talentów, konkursy na najciekawsz? budowl? z piasku, konkursy plastyczne itd. Poniewa? w naszym o?rodku przebywa? tak?e obóz taneczny odby?y si? bardzo ciekawe dyskoteki z konkursami i innymi zabawami tanecznymi prowadzonymi przez instruktorów ta?ca. Go?cili?my tak?e bardzo ciekaw? posta?- by? ni? "cz?owiek orkiestra" który graj?c na kilku instrumentach na raz wci?ga? wszystkich do weso?ej zabawy, jednocze?nie przekazuj?c ciekawe informacje o muzyce. By?y ta?ce, granie na instrumentach perkusyjnych, ?piewy, ?wiczenia rytmiczne, ale i ciekawie przekazana wiedza na temat kompozytorów i ich kompozycji, gatunków muzycznych
i innych ciekawostek muzycznych.
Codziennie chodzili?my na spacery po okolicy, ale i byli?my na d?u?szych wycieczkach. Zwiedzali?my zabytkow? cz??? Dar?owa do którego p?yn?li?my tramwajem wodnym, ogl?dali?my  miejscowe zabytki m.in. Zamek Ksi???t Pomorskich. Odwiedzili?my gospodarstwo agroturystyczne w którym mogli?my zobaczy? zabytkowe i wspó?czesne narz?dzia pszczelarzy, us?yszeli?my wiele ciekawych opowie?ci o pszczo?ach i ich hodowli. Byli?my  na kilku kilometrowej przeja?d?ce rowerowej nad jezioro Kopa?, które znajduje si? zaraz ko?o morza i mimo krótkiej trasy, dla niektórych ch?opców by?o to nie lada wyzwanie.
Wieczorami wychodzili?my na spacery po pla?y z której podziwiali?my przepi?kne zachody s?o?ca.


tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski

                                                                             zobacz zdj?cia...

2009 OBÓZ LETNI W DAR?ÓWKU
04.07. - 17.07.2009


Wycieczka

W dniach 28 i 29 marca grupa 12 dzieci wraz z cioci? Ani? i cioci? Mari? odby?y wycieczk? na Go?otczyzn?, do Opiniogóry, oraz Ciechanowa.
Na Go?otczy?nie zwiedzali?my Muzeum Pozytywizmu i Szlachty Mazowieckiej im. Aleksandra ?wi?tochowskiego (dzia?acz i za?o?yciel szkó? rolniczych dla dzieci i m?odzie?y ze ?rodowisk wiejskich). Dzieci mog?y zobaczy? szlacheckie stroje jak ?upany, kontusze, pasy s?uckie, oraz wiele innych eksponatów.Nast?pnie zwiedzali?my Muzeum Romantyzmu mieszcz?ce si? w pa?acu Zygmunta Krasi?skiego, spacerowali?my alejkami parkowymi i siedzieli?my na ?awce mi?o?ci, któr? Krasi?ski otrzyma? w prezencie od Amelii Za?uskiej.
Po noclegu w Nastumiu, rano w niedziel? pojachali?my na ?niadanie do Ciechanowa, w którym to zwiedzali?my Zamek Ksi???t Mazowieckich a nast?pnie w?drowali?my szlakiem Ksi?z?t Mazowieckich a? do Farskiej Góry. Zwiedzali?my równie? XVI -sto wieczny gotycki ko?ció? farny.
Ogl?dali?my równie?  pi?kny pomnik ?w. Piotra z kluczem w d?oni- patrona miasta Ciechanów. 


Zobacz zdj?cia...

Napisa?a  Maria Lewandowska


WYCIECZKA    DO      P?OCKA  Nie min??y jeszcze emocje spartakiady mi?dzyogniskowej, a ju? wczesnym rankiem 16 maja 2009 roku, grupa dzieci pod opiek? cioci Ani i cioci Marii wyjecha?y na dwudniow? wycieczk? do P?ocka.Podró? z Warszawy do celu min??a nam bardzo szybko i weso?o.W P?ocku czeka? na nas przewodnik, który oprowadza? nas po ciekawych miejscach i zak?tkach P?ocka , zwiedzali?my mi?dzy innymi Muzeum Mazowieckie  , gdzie zapoznali?my si? ze stylem – secesja który charakteryzuje si? motywami ro?linnymi i zwierz?cymi. Byli?my na Wzgórzu Tumskim, sk?d roztacza si? przepi?kny widok na Wis?? i panoram? P?ocka, byli?my równie? na rynku gdzie s?uchali?my hejna? z wie?y ratusza który jest grany o godz.12.oo i 18.oo na cztery strony ?wiata przez hejnalist? – w czasie grania hejna?u na wie?y ukazuje si? scena pasowania na rycerza. Zwiedzali?my Muzeum Szkolne najstarszej nieprzerwanie dzia?aj?cej szko?y sredniej w Polsce ( 1180 rok ) Zwiedzili?my Katedr? w której znajduje si? grób dwóch w?adców Polski Boles?awa III Krzywoustego i W?adys?awa Hermana. Byli?my te? w Muzeum siostry Faustyny, widzieli?my tam „okno ?ycia”.Po obiedzie poszli?my na spacer po P?ocku na Starówk?, gdzie jedli?my pyszne lody i desery lodowe, a w niedziel? rano po obfitym i dobrym ?niadaniu poszli?my do p?ockiego ZOO, które nam si? bardzo podoba?o i zrobi?o du?e wra?enie.  Wszystkie zwierz?ta by?y na wyci?gni?cie r?ki. Wra?enie by?y wspania?e- widzieli?my przez specjalne okno zabawy pingwinów w wodzie.Pó?nym popo?udniem zm?czeni, ale zadowoleni wrócili?my do Warszawy.
 
Opracowa?a: Maria Lewandowska
                                                            zobacz zdj?ciaObóz zimowy 2009

W tym roku
Czworo dzieci
wyjecha?o na mi?dzyogniskowy narciarski obóz w Sopotni Wielkiej.
W trakcie obozu dzieci doskonali?y swoje umiej?tno?ci narciarskie pod okiem instruktora.
By?y równie? na wycieczce oraz mia?y organizowane ró?ne zaj?cia tj. muzyczne itd.2008
OBÓZ LETNI W DAR?ÓWKU
28.06.-12.07.2008            

Na obóz letni wybrali?my si? poci?giem. Jazda sprawi?a nam du?? frajd?. Niektórzy tylko na ka?dej stacji pytali, czy jesze daleko do Dar?ówka. Po po?udniu dotarli?my do S?awna, sk?d zabra? nas do Dar?ówka, zamówiony autokar. 
           
Jechali?my bardzo podekscytowani i zaciekawieni, poniewa? byli?my ciekawi, jak wygl?da miejscowo?? i o?rodek w którym b?dziemy przecie? mieszka? przez dwa tygodnie! W ko?cu dotarli?my na miejsce, gdzie okaza?o si?, ?e jest super. Mieli?my do swojej dyspozycji prawie ca?y parter, du?y ogrodzony zalesiony teren z boiskiem do siatkówki, hu?tawkami dla m?odzszych dzieci, no i co najwa?niejsze ok. 100-150 metrów do morza. Wieczorem poszli?my przywita? si? z morzem i zobaczy? pla?? oraz pierwszy zachód s?o?ca w Dar?ówku. Mieli?my du?o szcz??cia poniewa? na drugi dzie?  mogli?my obejrze? zjazd pojazdów militarnych. By?a to najwi?ksza w Europie impreza o charakterze kolekcjonerskim pn. Mi?dzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych. Niedaleko znajdowa? si? równie? nowoczesny aquapark w którym z przyjemno?ci? si? wypluskali?my. 
           
W trakcie wyjazdu byli?my na wycieczkach w:  Krzemienicy w zagrodzie agrotystycznej, gdzie mieli?my lekcj? edukacyjn? o ?yciu pszczó? i w ogóle pszczlarstwie, S?upsku (ogl?dali?my zamek, Wie?? Czarownic, Ratusz), Ustce (byli?my w muzeum minera?ów, przeszli?my si? promenad?, byli?my na pla?y, przeszli?my portem rybackim), Dar?owie (p?yn?li?my tramwajem wodnym rzek? Wieprz?, zwiedzali?my Zamek Ksi???t Pomorskich, Ko?ció? Mariacki, Pomnik Rybarka, Ratusz Miejski). 
           
W Dar?ówku byli?my w  22-u metrowej, najdalej wysuni?tej na wschód latarni morskiej z 1715 roku, byli?my te? na profesjonalnej farmie wiatrakowej produkuj?cej energi? (14 wiatraków, najwi?ksze maj? 80 m. wysoko?ci a skrzyd?o ?opaty ma 45 m d?ugo?ci), p?ywali?my na rowerach wodnych i mieli?my dyskotek? w Chatce Baby Jagi, spacerowali?my po miasteczku, który dzieli? ciekawy most rozsuwany im. Kapitana Witolda Huberta, byli?my tak?e na koncercie “Ma?ego Chóru Wielkich Serc”. W trakcie  koncertu odby? sie konkurs w którym nasze dzieci bra?y udzia?. 
           
Czas sp?dzali?my tak?e na zaj?ciach sportowych, konkursach plastycznych, geograficznych, maratonie u?miechu, zabawach, dyskotekach.
  

zobacz zdj?cia

Opracowa?a: Anna Junczyk, Maria Lewandowska


 
INFORMACJA OGNISKA „W?OCHY” O AKCJI  LATO’2008 

I  W dniach 28.06 – 12.07.2008 w Dar?ówku w O?rodku Wczasowo-Kolonijnym „Laguna’ odby? si? kolejny obóz Ogniska „W?ochy” (32 dzieci). Dobra lokalizacja o?rodka; bardzo blisko morza sprawi?a, ?e byli?my prawie codziennymi go??mi na pla?y. Rozleg?y, ogrodzony teren sprzyja? organizowaniu konkursów, zabaw i gier sportowych. Wieczorami razem z dzie?mi z innych obozów (Ozimek, Przmy?l, Lublin) ta?czyli?my na dyskotekach. Cz?ste wycieczki i spacery nie pozwoli?y nikomu si? nudzi?.  Przemieszczali?my si? autokarem, busami a nawet tramwajem wodnym. W Dar?owie zwiedzali?my Zamek Ksi???t Pomorskich, ogl?dali?my wystaw? „Najstraszliwsze skorpiony i paj?ki ?wiata” oraz zwiedzali?my ratusz i miasto. Byli?my równie?  na  ca?odniowej wycieczce w S?upsku (Zamek, Wie?a Czarownic, mury obronne, m?yn, ratusz, miasto) i Ustce (Muzeum Minera?ów i Skamielin, promenada, port, miasto). Odwiedzili?my tak?e gospodarstwo Agroturystyczne w Krzemienicy, gdzie mieli?my niepowtarzaln? okazj? obejrze? ?ycie w szklanym ulu, przymierzy? strój pszczelarza, obejrze? narz?dzia do pracy, wys?ucha? interesuj?cych informacji o hodowli pszczó? oraz zakupi? drobne upominki dla najbli?szych. Du?? atrakcj? w czasie pobytu w Dar?ówku by?o p?ywanie rowerem wodnym po stawie oraz k?piele w aquaparku. Wracali?my zadowoleni z pobytu na obozie.
              

II   W dniach  8-18.07.2008 dwie rodziny dzieci z Ogniska „W?ochy” wyjecha?y na obóz rodzinny zorganizowany w Sopotni Wielkiej przez Punkt Poradnictwa Rodzinnego „BASTION”. W czasie obozu by?y prowadzone warsztaty dla rodziców, które mia?y na celu opanowanie w stopniu zrozumia?ym umiej?tno?ci komunikacyjnych. Uczestnicy obozu mieli okazj? przej?? pobliskimi szlakami i zdoby? okoliczne szczyty. Byli tak?e na wycieczkach : w ?ywcu, Krakowie, Koniakowie (kurna chata) oraz na S?owacji. W?ochowskie rodziny by?y bardzo zadowolone z zaj?? warsztatowych i pobytu na obozie. 
            

III  W dniach 19.07-29.07.2008 dwoje dzieci z Ogniska „W?ochy” przebywa?o na obozie tanecznym w Sopotni Wielkiej. Dzieci uczy?y si? ta?ców latino, hip-hop, jazz i ?piewa?y wokalne wspó?czesne utwory m?odzie?owe. Instruktorami byli wujek Pawe? i wujek Kazik. Obozowicze byli tak?e na wycieczce w ?ywcu.
 Dzieci mia?y tak?e mo?liwo?? uczestniczy? w Akcji Lato w Mie?cie zorganizowanej przez Szko?? Podstawow? Nr 94 oraz inne szko?y na terenie Dzielnicy Warszawa-W?ochy. 

 
opracowa?a: Anna Junczyk


W ramach zagospodarowania czasu wolnego w wekendy dzieciom z Ogniska „W?ochy” c. Ania i c. Maria realizowa?y program „S?yszeli?cie, nie byli?cie, zobaczcie !” By?a to kontynuacja programów realizowanych w poprzednich latach pn.: „W kr?gu ma?ej ojczyzny”, „Poznajemy okolice Warszawy.      
W czasie trwania programu dzieci pod opiek? ww. opiekunów odwiedzi?y nw. miejsca :  
 4.X - Skierniewice (zwiedzanie parowozowni oraz miasta),
11.X - Sromów (Zwiedzanie Muzeum Sztuki Ludowej rodziny Brzozowskich,
18.X – Izabelin (O?rodek Dydaktyczno-Muzealny oraz spacer ?cie?k? dydaktyczn? po      Puszczy Kampinoskiej,
25.X – ?yrardów (Muzeum Mazowsza Zachodniego, spacer po Parku Karola Dietricha i zwiedzanie miasta),
15.XI – Celestynów (zaj?cia warsztatowe w pracowni ceramiki),
6.XII -  ?ód? (Muzeum W?ókiennictwa i Muzeum Kinematografii, miasto).            

W Skierniewicach
dzieci mia?y okazj? zobaczy? starodawne wagony tzw. salonki z ró?nych okresów z kuchni? w?glow?, sypialni?, jadalni?, ?azienk? oraz  lokomotywy m.in. jedna z najwi?kszych w Europie, której ko?a wysoko?ci? znacznie przewy?sza?y doros?ych.Widzieli?my te? drewniany wagon dla zwyk?ych pasa?erów z napisami „nie plu?, nie przeklina?, nie rzuca? ?mieci i nie pali? ognia”. 
          
W Sromowie w Muzeum Sztuki Ludowej rodziny Brzozowskich ogl?dali?my ruchome szopki i obrazy (m.in. wesele na wsi, zmieniaj?ce si? pory roku,  postacie historyczne oraz naturalnej wielko?ci postacie religijne. U sufitu tzw. powa?y by?y zawieszone tzw. paj?ki, czyli kolorowe dekoracje zrobione ze s?omy i bibu?ki. Ogl?da?i?my te? ró?ne powozy magnatów i ch?opów oraz wyrze?bione ?by ko?skie.
W Izabelinie w O?rodku mieli?my okazj? zobaczy? zwierz?ta ?yj?ce w Puszczy Kampinoskiej oraz sprawdzic swoj? wiedz? w czasie rozwi?zywania Quizów elektronicznych.           
W ?yrardowie  m.in. zwiedzili?my Muzeum Mazowsza Zachodniego, które mie?ci?o si? w dworku Karola Dietricha jednego z w?asicieli fabryki w?ókienniczej. Ciekawym eksponatem by?a pierwsza pralka i pierwsza lodówka. Potem spacerowali?my po Parku Dietricha, gdzie przywita?y nas osowojone wiewiórki. W drodze powrotnej ogl?dali?my lofty de Girargda (czyli osiedle mieszkaniowe na terenie przystosowanej starej fabryki) oraz katedr? z XVIII w. 
           
W Celestynowie dzieci bra?y udzia? w zajeciach w pracowni ceramiczne, gdzie ulepi?y  w?asnor?czne (na kole) z gliny dzbanuszki, miseczki, sosjerki, salaterki, kieliszek do jajka na mi?kko, kubeczek itp. oraz zakupi?y od w?a?ciciela rózne pamiatki.
           
W Miko?ajki, na zako?czenie programu odby?a si? zaplanowana ca?odzienna wycieczka do ?odzi. Jechali?my super nowoczesnym poci?giem podobnym do TGV. W ?odzi dzieci bra?y udzia? w spotkaniu z ciotk? Klotk?, która je uczy?a wydziera? z papieru kolorowego Miko?aje i choinki. Pó?niej zwiedzali?my Muzeum Kinematografii, gdzie widzieli?my lalki z filmów animowanych (m.in. Kolargola). Przewodnik opowiedzia? nam, jak powstaj? te filmy. Potem zwiedzali?my Muzeum W?ókiennictwa, gdzie ogl?dali?my maszyny w?ókiennicze i stroje – na potrzeby teatrów i opery – uszyte z materia?ow o ró?nej fajkturze. 
           
Opócz muzeów oczywi?cie zwiedzali?my odwiedzane miejscowo??i i miasta. Ju? szykujemy nowe wycieczki po Polsce.

opracowa? Tomasz KwiatkowskiIOstrowo 23.06.-6.07.2007r.

W obozie uczestniczy?o 42 wychowanków Ogniska „W?ochy” i 6 osób kadry wychowawczej (w tym jeden wolontariusz). Program obozu zosta? zrealizowany w ca?o?ci.

Mimo ?e nie by?o sprzyjaj?cej pogody (nie by?o upa?ów) dzieci k?pa?y si? w morzu pod opiek? ratownika. Równie? co drugi dzie? dzieci korzysta?y z pobliskiego basenu (zagwarantowane w umowie z w?a?cicielem Pensjonatu „ASIA” ).
Na pocz?tku obozu og?osili?my konkurs na najtrafniejsz? nazw? i logo ka?dego pokoju.

W trakcie obozu odby?y si? dwie d?u?sze wycieczki: Ziemia Pucka oraz Pó?wysep Helski. W czasie I wycieczki zwiedzili?my zabytkowy ko?ció? w ?arnowcu, obejrzeli?my elektrowni? „?arnowiec” oraz skansen pn. „Zagroda Gburska i Rybacka” w Nadolu, byli?my te? na wie?y widokowej w Kompleksie Rekreacyjno-Turystycznym „Kaszubskie Oko” w Gniewinie.
Na Helu byli?my w fokarium oraz wspi?li?my si? na latarni? morsk?. Niestety d?ugotrwa?a ulewa nie pozwoli?a nam na dalsze kontynuowanie wycieczki.

Odwiedzili?my równie? s?siednie miejscowo?ci tj. Karwi?, gdzie je?dzili?my na gokardach oraz Jastrz?bi? Gór?, gdzie byli?my w oceanarium.
 Byli?my równie? na pla?ach w tych miejscowo?ciach. Wizyty te zaowocowa?y konkursem rysunkowym pn. „Okoliczne pla?e”. 
Na niepogod? mieli?my ró?ne gry (przywiezione z Ogniska) i zabawy ?wietlicowe, oraz przygotowali?my ró?ne konkurencje para-sportowe np. przedmuchiwanie pi?eczki ping-pongowej przez stó?, odbijanie pi?eczki na paletce, jak najwi?ksz? ilo?? razy itd., konkurs geograficzny, festiwal piosenki i wieczór dowcipów pn. „?miechowisko”.
W trakcie obozu zainteresowane og?oszonym konkursem najbardziej wytrwa?e dzieci pisa?y swój obozowy pami?tnik.

Odby?y si? te? podchody po Ostrowie, zawody sportowe, mecz pi?ki no?nej z koloni? z Bydgoszczy. Mimo, ?e pogoda by?a nie najlepsza dzieci nie chorowa?y, nie zdarzy? si? te? ?aden wypadek.
  
Du?a cz??? naszej pracy na obozie polega?a na rozwi?zywaniu problemów wychowawczych. Wielu wychowanków Ogniska ma ró?nego rodzaju problemy emocjonalne, co bardzo utrudnia?o im prawid?owe funkcjonowanie. Pomimo tych utrudnie? obóz oceniam jako udany. Dzieci du?o zobaczy?y, nauczy?y si? (konkurs geograficzny) oraz solidnie wypocz??y.
Na zako?czenie obozu dzieci otrzyma?y pami?tkowe breloczki z muszelkami a przyszli gimnazjali?ci (12 osób ) s?oniki na kawa?ku bursztynu na szcz??cie. 
Wychowawcy otrzymali od dzieci - w ramach podzi?kowania - rysunek przedstawiaj?cy ka?dego cz?onka grupy obozowej.

Autor: Anna Junczyk0 Komentarzy · 31418 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR