Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][W?ochy] O Nas


O NAS

PRZEDSTAWIAMY SI?

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

KONTAKT

PARTNERZY I SPONSORZY

KOMU POMAGAMY

HISTORIAPRZEDSTAWIAMY SI?PRZEDSTAWIAMY SI?

Ognisko „W?ochy” jest jedn? z 12. placówek Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka. Od 1991r. dzia?a nieprzerwanie w tym samym miejscu przy ul. Cietrzewia 22 w Szkole Podstawowej Nr 94 im. Józefa Pi?sudskiego. Ognisko „W?ochy” jest placówk? typowo ?rodowiskow? tzn. s?u?y wsparciem dzieciom i ich rodzinom z terenu Dzielnicy W?ochy. Nasi wychowankowie s? uczniami Szko?y Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia.


Nasza oferta pomocy skierowana jest do dzieci, które maj? problemy z prawid?owym funkcjonowaniem spo?ecznym, k?opoty w nauce, chc? po?ytecznie sp?dzi? czas. Pobyt w Ognisku jest dobrowolny i nieodp?atny.


Zapewniamy dzieciom opiek? w godz. 10-18 od poniedzia?ku do czwartku oraz w godz. 10-16 w pi?tki. W Ognisku dzieci do?wiadczaj? przyjaznej im atmosfery, ciep?a, zrozumienia, zainteresowania i pomocy. Jednocze?nie zapoznajemy je z zasadami wspó??ycia spo?ecznego. Pomagamy naszym wychowankom w nauce, stymulujemy ich rozwój w sposób spo?ecznie akceptowany. Wspieramy ich w rozwi?zywaniu problemów zarówno osobistych, jak i rodzinnych.


Autor: Anna Junczyk


KONTAKT


ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
  
Ognisko „W?ochy”
Warszawa
ul. Cietrzewia 22
 

telefon/ fax 0-22/863-82-50
e-mail: wlochy@zow.pl
strona internetowa: www.zow.pl 

Nr konta: 
54 12 40 2887 1111 0010 0321 1301 

Autor: Anna Junczyk       STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Na rok 2009 - 2010

KADRA OGNISKA „W?OCHY”:

KIEROWNIK - ANNA JUNCZYK
WYCHOWAWCY-PEDAGODZY:
BARBARA DANAJ
TOMASZ KWIATKOWSKI
KAMILA PROKOPCZYK - psycholog

W Ognisku „W?ochy” funkcjonuj? dwie grupy dzieci.  Wszyscy wychowawcy maj? odpowiednie kwalifikacje do pracy z dzie?mi uzyskane na studiach: magisterskich, podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach. Posiadamy przygotowanie w zakresie pedagogiki, resocjalizacji, socjoterapii, pomocy psychologicznej, profilaktyki uzale?nie?, pracy z rodzin? oraz pracy socjalnej.

Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicz?c w mi?dzynarodowych konferencjach szkoleniowych, szkoleniach z zakresu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, profilaktyki, terapii pedagogicznej, reedukacji oraz w innych kursach w zale?no?ci od potrzeb.


Autor: Anna Junczyk


PARTNERZY I SPONSORZYW swoich codziennych dzia?aniach Ognisko „W?ochy” opiera si? na ?cis?ej wspó?pracy z instytucjami ?rodowiskowymi. S? one partnerami w pracy na rzecz dziecka i jego rodziny. Nale?? do nich nw. instytucje i organizacje pozarz?dowe.


PARTNERZY:

1. Urz?d Dzielnicy Warszawa-W?ochy:

§ Wydzia? Kultury
§ Wydzia? Spraw Lokalowych
§ Wydzia? Zdrowia i Pomocy Spo?ecznej

2.
O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy W?ochy” m. st. Warszawy przy ul. Czere?niowej

3. CARITAS Polska

4. Parafia pw. Matki Boskiej Salety?skiej przy ul Popularnej

5. Dyrekcja i nauczyciele Szko?y Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia

6. Dyrekcja i pracownicy Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul Radomskiej

8. Kuratorzy rodzinni XII Wydzia?u Rodzinnego i Nieletnich w S?dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

9. Policja - Wydzia? Prewencji

10. „Przywróci? Dzieci?stwo” Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

11. Stowarzyszenie „S?siedzkie W?ochy”

12. Dom Kultury „W?ochy” przy ul. Boles?awa Chrobrego oraz w razie potrzeby inne instytucje i organizacje pozarz?dowe.


SPONSORZY :

W imieniu pracowników i dzieci z Ogniska „W?ochy” pragn? serdecznie podzi?kowa? naszemu wieloletniemu sponsorowi

Panu Jerzemu Juzo? - Prezesowi Firmy Interchemall Sp. z o.o.
za ?yczliwo?? i okazane nam serce.


W ci?gu ostatnich kilku lat Firma Interchemall Sp. z o.o. przekaza?a „Ognisku W?ochy”: paczki ?wi?teczne dla dzieci, sk?adane krzes?a, 2 telewizory, ksero, projektor multimedialny, sanda?ki dzieci?ce, materia?y plastyczne itd. oraz dofinansowa?a pobyt dzieci na letnich i zimowych obozach; w tym na obozie artystycznym.


W roku szkolnym 2008/2009  Interchemall Spó?ka z o.o. wyposa?y?a sal? m?odszych dzieci w stoliki i krzes?a oraz zakupi?a telewizor plazmowy i DVD. W ramach podzi?kowania Firmie Interchemall Sp. z o.o. - za wieloletni? pomoc udzielan? dzieciom z Ogniska “W?ochy - 7.06.2009 w ?azienkach Królewskich zosta?a uroczy?cie ods?oni?ta ?awka z pami?tkow? tabliczk?. Uroczysto?? mia?a miejsce w Ogrodzie Ró?anym ko?o Starej Pomara?czarni w ?azienkach Królewskich podczas IV Pleneru Malarskiego  pn. “Aktor z Ogrodem w tle”. alim1167.jpg alim1258.jpg alim1261.jpg

Autor: Anna Junczyk

KOMU POMAGAMY


Jako placówka opieku?czo-wychowawcza wsparcia dziennego pomagamy dzieciom i ich rodzinom. Nasza oferta przeznaczona jest dla 30. dzieci w wieku 6-13 lat i obejmuje ona nw. zakresy takie jak:


PRACA Z WYCHOWANKAMI

Images: email_ok.png Opieku?cza, stwarzaj?ca bezpieczne i przyjazne warunki do sp?dzania wolnego czasu, poszanowanie praw, udzielaj?ca pomocy i wspieraj?ca psychicznie.

 

Images: email_ok.png Wychowawcza, polegaj?ca na wspieraniu dzieci w rozwi?zywaniu problemów w prawid?owy sposób tj. bez u?ycia przemocy, nauce: rozumienia siebie i innych, zwi?zków przyczynowo-skutkowych swojego dzia?ania, oraz na stymulacji rozwoju osobowo?ci w zgodzie z systemem warto?ci, który respektuje prawa innych.


Images: email_ok.png Terapeutyczna, odbywaj?ca si? w formie dora?nych, lub systematycznych spotka? socjoterapeutycznych na terenie placówki oraz rozmów o charakterze psychokorekcyjnym.

 

Zadania opieku?cze i wychowawcze realizujemy uwzgl?dniaj?c poziom rozwoju psychofizycznego wychowanka oraz jego sytuacj? rodzinn?. Wychowanie i opieka prowadzone s? we wspó?pracy z rodzin? i ?rodowiskiem lokalnym. Cele wychowania uwzgl?dnione s? w spójnym programie wychowawczym Ogniska „W?ochy”, pn. „któr? drog? wybra??” i zgodnie z nim realizowane przez wszystkich pracowników. Wychowawcy pracuj? ze swoimi grupami w oparciu o opracowane przez siebie programy profilaktyczno – wychowawcze oraz edukacyjno-wychowawcze.


PRACA Z RODZINAMI WYCHOWANKÓW


Images: email_ok.png Psychoedukacyja, polegaj?ca na przekazywaniu wiedzy np. nt. okresu dojrzewania, rozwi?zywania problemów, mediacji, negocjacji, uzale?nie?, zasad uzyskania przys?uguj?cych ?wiadcze?.


Images: email_ok.png Informacyjno-doradcza, odbywaj?ca si? w formie dora?nych lub systematycznych spotka? z poszczególnymi cz?onkami rodziny lub z ca?? rodzin?, na terenie placówki albo w domu.

 

Ma ona na celu ujawnienie problemów wyst?puj?cych w rodzinie i pomoc w rozwi?zywaniu ich, wskazywanie dróg szukania pomocy w wyspecjalizowanych instytucjach i poradniach, pomoc w rozwi?zywaniu problemów wychowawczych, rozwi?zywanie konfliktów mi?dzy doros?ymi cz?onkami rodziny oraz mi?dzy doros?ym a dzieckiem.


Images: email_ok.png Socjalna, polegaj?ca na wspieraniu rodziców w rozwi?zywaniu problemów socjalnych, w poszukiwaniu pracy, mieszkaniowych oraz zdrowotnych rodziców i dzieci.


Images: email_ok.png W Ognisku organizowane s? imprezy okoliczno?ciowe, w których rodzice wraz z dzie?mi bior? aktywny udzia?.


Autor: Anna JunczykHISTORIA


Ognisko „W?ochy” powsta?o w 1991 r. z inicjatywy p. El?biety Jurewicz przy aprobacie p. Anny – Lidii Brzywca pe?ni?cej wówczas funkcj? Dyrektora Szko?y Podstawowej przy ul. Cietrzewia 22.

Program pracy Ogniska, przygotowany przez za?o?ycielki, a nast?pnie z?o?ony w Kuratorium O?wiaty oraz przedstawiony p. Wojciechowi Turewiczowi. - ówczesnemu Dyrektorowi Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, zyska? aprobat?. Wkrótce sesja Rady Dzielnicy Ochota zatwierdzi?a program, a tym samym umo?liwi?a za?o?enie Ogniska. Dzi?ki nak?adom finansowym szko?y i dzielnicy przy udziale ZOW wyremontowano - z przeznaczeniem na potrzeby Ogniska - strych szkolny o powierzchni ok. 100 m kwadratowych. Pierwszym kierownikiem placówki zosta?a p. El?bieta Jurewicz. T? funkcj? sprawowali równie?: p. Teresa Kaniowska, p. Artur Foremski, p. Danuta Olesik-Rzepli?ska oraz p. Beata Chyz-Banek. Obecnie prac? Ogniska „W?ochy” kieruje p. Anna Junczyk.

Po 16. latach funkcjonowania placówki mo?emy stwierdzi?, ?e za?o?enie Ogniska w szkole by?o niezwykle trafnym posuni?ciem ze wzgl?du na mo?liwo?? cz?stego kontaktu z Dyrekcj?, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, logoped?, reedukatorem i innymi pracownikami Szko?y nr 94. Na bie??co posiadamy informacje na temat post?pów w nauce naszych wychowanków oraz ich zachowania. Mo?emy tak?e wspólnie z nauczycielami i pedagogiem szkolnym opracowa? sposób post?powania w trudnych przypadkach. Wspólnie rozwi?zujemy problemy naszych dzieci. Zarówno obecna Dyrekcja p. Barbara Wojty? oraz V-ce Dyrektor p. Agnieszka Morawska, jak i pedagog szkolny p. Ma?gorzata Krasowska zapraszani s? na ogniskowe imprezy, a kierownik ogniska uczestniczy w uroczysto?ciach szkolnych. Dzi?ki temu mamy mo?liwo?? lepiej pozna? naszych wychowanków w ró?nych sytuacjach oraz odkry? ich nowe talenty.


Przez te wszystkie lata Ognisko przyj??o pod swój dach kilkaset dzieci, które mia?y okazj? uczestniczy? w ?yciu ogniskowym oraz odpoczywa? na obozach letnich, zimowych i organizowanych przez nas wycieczkach np. w: ?widrze, nad Zalewem Zegrzy?skim, P?ocku, w górach: ?wi?tokrzyskich, Sopotni, Istebnej, Pietraszonce, Wi?le, Zakopanem, Nowym Targu, nad morzem: W?adys?awowie, Ostrowie, Krynicy, Stegnie Gda?skiej oraz Jarno?tówku (woj. oplskie), Ubliku k/Orzysza, Na??czowie, Pu?awach, Kazimierzu Dolnym, Prze?azach (woj. Lubuskie) a tak?e Wielkiej Brytanii (1992) dzi?ki ?yczliwo?ci ksi??nej Renaty Sapiehy (organizacja Flhip), Francji (1993, 2005) i Czechach.


Oprócz poznawania uroków naszego kraju dzieci korzysta?y z dóbr kultury oraz bra?y udzia? w licznych festiwalach piosenki, przegl?dach teatralnych, konkursach plastycznych wewn?trznych i dzielnicowych oraz plenerach malarskich np. w ?azienkach Królewskich (2004-05), Mi?dzyogniskowych Otwartych Przegl?dach Twórczo?ci Artystycznej Dzieci i M?odzie?y MOPTA (2006- 2010), Spartakiadach itd.


Wychowankowie Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w tym dzieci z Ogniska „W?ochy” bra?y udzia? w akcjach pn. „Wspólnota Serc”, które mia?y na celu: zbiórk? pieni?dzy np. I - dla dzieci chorych na bia?aczk? ze Szpitala w Dziekanowie Le?nym, II - dla Fundacji Synapsis na wyposa?enie sali rehabilitacyjnej dla dzieci autystycznych, IV dla podopiecznej Fundacji „Dar serca” itd.


W Ognisku oprócz nauki empatii, korzystania z dóbr kultury, pomocy w odrabianiu lekcji, socjalizacji, dzieci poznawa?y tak?e tradycj? oraz uczy?y si? patriotyzmu poprzez realizacj? programów: "Poznaj Warszaw?", "W?ochy moja ma?a ojczyzna", "Poznajemy okolice Warszawy". Obecnie nasze zainteresowania skupiaj? si? na edukacji ekologicznej i prozdrowotnej.


Autor: Anna Junczyk
0 Komentarzy · 32872 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR