Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 06-03-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Zow] Konkursy

ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH

im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”w Warszawie
00-231 Warszawa ul. Stara 4, tel./fax 831-41-94

OG?ASZA KONKURS NA STANOWISKO
KIEROWNIK DZIA?U INWESTYCJI I LOGISTYKI
Do g?ównych zada? osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi:
§  INWESTYCJE
- Zamówienia publiczne
- Inwestycje budowlane
- Remonty inwestycyjne
- Zakupy inwestycyjne
- Sprawozdawczo?? inwestycyjna
§  TRANSPORT
- Obs?uga i eksploatacja pojazdów
- Ewidencja pojazdów
- Prowadzenie ewidencji transportu
KONSERWACJE
- Prace konserwatorskie w ogniskach (lokale wynaj?te oraz ognisko „Sopotnia” )
Wymagania konieczne:
·          obywatelstwo polskie
·          wykszta?cenie wy?sze
·          minimum 5-letni sta? pracy (w tym co najmniej 5-letni sta? pracy na stanowiskach urz?dniczych w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz?dowych lub w s?u?bie cywilnej lub w s?u?bie zagranicznej, za wyj?tkiem stanowisk obs?ugi lub w innych urz?dach pa?stwowych, z wyj?tkiem stanowisk pomocniczych i obs?ugi lub na kierowniczych stanowiskach pa?stwowych)
·          niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie
Wymagania po??dane:
·          min. 2-letnie do?wiadczenie merytoryczne w zakresie inwestycji i logistyki
·          obs?uga komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
·          znajomo?? regulacji prawnych z zakresu: inwestycji,  kodeksu cywilnego,  zamówie? publicznych, ochrony danych osobowych, samorz?du terytorialnego, kodeksu post?powania administracyjnego
·          zdolno?ci organizacyjne, umiej?tno?? kierowania zespo?em, obowi?zkowo??, systematyczno??, kreatywno??, zaanga?owanie, komunikatywno?? 
Wymagane dokumenty i o?wiadczenia:
·          ?yciorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
·          kopie ?wiadectw pracy dokumentuj?cych wymagany sta? pracy (lub za?wiadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy)
·          kopi? dokumentu potwierdzaj?cego obywatelstwo polskie
·          kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadane wykszta?cenie
·          kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji
·          podpisane o?wiadczenie o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystaniu z pe?ni praw publicznych*
·          podpisane o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo umy?lne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego*
·          osoba wybrana do zatrudnienia b?dzie zobowi?zana do przedstawienia orygina?u aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
·          podpisana klauzula o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.” *. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobi?cie lub za po?rednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 13.12.2007 r. na adres:
 

Zespó? ognisk Wychowawczych
Im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
W Warszawie 
00-231 Warszawa  ul. Stara 4
z dopiskiem na kopercie; konkurs na stanowisko- Kierownik Dzia?u Inwestycji i Logistyki

Oferty odrzucone zostan? komisyjnie zniszczone

 Dokumenty uwa?a si? za dostarczone w terminie, je?eli wp?yn??y na w/w adres w terminie do dnia 13.12.2007 r.  
 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓWNA STANOWISKO URZ?DNICZE W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCHKIEROWNIK DZIA?U INWESTYCJI I LOGISTYKI  


W zwi?zku z og?oszeniem o naborze kandydatów na ww. wolne kierownicze stanowisko urz?dnicze, Zespó? Ognisk Wychowawczych  informuje, ?e w odpowiedzi na og?oszenie wp?yn??a 1 oferta.
 

zamieszczono: 18.12.2007r.

0 Komentarzy · 29996 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR