Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] TURNIEJ WIEDZY O „DZIADKU”

TURNIEJ WIEDZY
O „DZIADKU” KAZIMIERZU LISIECKIM
I JEGO OGNISKACH
 
 Do 1997 roku na ró?ne sposoby popularyzowano w?ród wychowanków wiedz? o za?o?ycielu Ognisk Kazimierzu Lisieckim – „Dziadku”. Dzieci, m?odzie? i wychowawcy zapraszali do swoich Ognisk wychowanków „Dziadka”, którzy przybli?ali jego sylwetk? i wielkie dokonania, a tak?e codzienne ?ycie w „dziadkowych” Ogniskach. Wybrani przedstawiciele m?odzie?y oraz wychowawcy mogli ( i nadal mog?) raz w roku, w 1-sz? niedziel? marca uczestniczy? w uroczystym spotkaniu Ogniskowców z okazji imienin „Dziadka” w Ognisku przy ul. Starej 4. Okazji do rozmów o „Dziadku” dostarcza?y równie? imprezy ogniskowe i mi?dzyogniskowe, takie jak Wigilia (do 1995 roku z udzia?em ?ony K. Lisieckiego – „Babci” Marii), wspó?zawodnictwo sportowe, festiwale piosenki itp.

W 1997 roku wychowawczyni Ogniska „Starówka” – ciocia Mira Radomska wpad?a na pomys? zorganizowania mi?dzyogniskowego Turnieju Wiedzy o „Dziadku” i Jego Ogniskach. Wychodz?c z za?o?enia, ?e bardzo wa?na dla wychowania m?odzie?y jest pami?? zbiorowa i wspólna tradycja, chcia?a u?wiadomi? m?odym ludziom, ?e Ogniska nie zacz??y si? od nich, a to ?e odnale?li swoje miejsce w ?yciu, zawdzi?czaj? mi?dzy innymi pasji pedagogicznej K. Lisieckiego, wysi?kowi kilku pokole? wychowawców i temu, ?e mimo up?ywu czasu wci?? stanowimy jedn? ogniskow? rodzin?.

I TURNIEJ odby? si? 4.03.1997 r. – w dniu imienin K. Lisieckiego „Dziadka”, w sali widowiskowej „Starej Prochowni”,
G?ównymi celami Konkursu by?o:

Images: strzalka.gif   przekazywanie m?odzie?y trwa?ych warto?ci moralnych zwi?zanych z ?yciem i   
       dzia?alno?ci? K. Lisieckiego.
Images: strzalka.gif  
poznanie historii w?asnego Ogniska oraz innych Ognisk Z.O.W.;
Images: strzalka.gif    integracja rodziny ogniskowej starszego i m?odszego pokolenia;
Images: strzalka.gif    upami?tnienie 95-tej rocznicy urodzin (9.02.1902 r.) i imienin (4.03) „Dziadka”.

Autor: Tadeusz Truszkowski


ARCHIWUM  TURNIEJU  WIEDZY  O  DZIADKU  LISIECKIM  2008 X TURNIEJ  

 TERMIN 08 kwietnia 2008 godz.15.30 
 MIEJSCE: Budynek G?ówny ZOW ul. Stara 4
 ORGANIZATOR  Zespó? Ognisk Wychowawczych
 KOORDYNATOR Ognisko „Ok?cie”

X Jubileuszowy Turniej organizowa?y wszystkie Ogniska (ka?de z nich mia?o do wykonania swoje zadanie), a koordynatorem ca?ej imprezy by?o Ognisko Ok?cie. Udzia? w imprezie wzi??y wszystkie Ogniska ZOW, oraz Szko?a Podstawowa nr 247 w Warszawie, Ognisko "?wider" i Ognisko "Dudziarska". Razem - trzyna?cie 10-osobowych zespo?ów ! Organizatorzy przygotowali ponad 50 pyta?. Poszczególne dru?yny losowa?y numer pytania i kolejno na nie odpowiada?y. Poziom przygotowania wszystkich uczestników  by? wyrównany i bardzo wysoki ! Ca?y, ponad 130 osobowy, zespó?  udziela? prawid?owych odpowiedzi na prawie wszystkie pytania.

W jury Turnieju, oprócz Dyrekcji i kierowników Ognisk, zasiada? go?? specjalny – Kolega Kazimierz D?browski. Kolega Kazimierz by? wychowankiem Dziadka i od wielu lat jest  kronikarzem ?ycia ogniskowego. Efektem Jego wieloletniej pracy s? m.in. dwie ksi??ki o Ogniskach i Dziadku; „Kurier Czerwono…”, wydana w 1998 r.  oraz „ Ogniska Dziadka Lisieckiego”, wydana w 2007 r.  T? pierwsz? ksi??k? znamy wszyscy prawie na pami??, poniewa? przez ostatnie 10 lat stanowi?a nieocenione ?ród?o wiedzy o naszym ogniskowym rodowodzie. Drug? ksi??k? przeczytamy z takim samym zainteresowaniem, poniewa? wszystkie wyst?puj?ce w Turnieju dru?yny otrzyma?y j? jako jedn? z nagród. Gratulujemy i dzi?kujemy,  kolego Kazimierzu,  Cieszymy si?, ?e by? Kolega  z nami.

Kolejnymi go??mi  specjalnym Turnieju by?y: ciocia Mira Radomska – pomys?odawca I Turnieju, wieloletni wychowawca Ogniska „Starówka”, ciocia Danusia Piechocka, wieloletni przyjaciel Ognisk i przysz?a autorka nowopowstaj?cej ksi??ki o Ogniskach oraz ciocia Alicja So?tyka – Kami?ska, organizator I Turnieju, kierownik Ogniska „Starówka” w latach 1996 – 2005 (aktualnie, od 2005 r. jest kierownikiem Ogniska „Bielany”)

Zwyci?zc? X Turnieju zosta?o Ognisko „Dudziarska” – serdecznie gratulujemy kolegom z Dudziarskiej udanego debiutu w naszym Turnieju (bra?o udzia? po raz pierwszy jako Ognisko „Dudziarska”). II miejsce zaj??y Ogniska „?wider” i „Praga” (dwa najstarsze istniej?ce Ogniska. Praga od 1933 r., ?wider od 1945 r.)

Wysoki poziom przygotowania i zaanga?owanie  tak licznej grupy uczestników po raz kolejny dowiod?o, ?e idee, które propagowa? i realizowa? Dziadek Lisiecki s? bliskie równie? najm?odszemu pokoleniu ogniskowców – zarówno dzieci, jak i wychowawców.

Autor: Mira Radomska
img_6817.jpg  img_0049.jpg  img_0051.jpg img_0048.jpg  
 

Obejrzyj galeri? foto…

Przeczytaj…… WIERSZOWANE REKLAMY OGNISK

Zasady i regulamin konkursowy opracowane zosta?y przez powo?any do tego celu 5- osobowy zespó?.
                                                   REGULAMIN
 
 1. Sponsorami konkursu s? ZOW i Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo”
 2.  W konkursie bior? udzia? 3- osobowe reprezentacje Ognisk + grupa wspieraj?ca (??cznie do 10 osób + wychowawca)  
 3. Zakres niezb?dnej wiedzy uczestników okre?la 50 pyta? wraz z odpowiedziami, które zostan? przekazane do odbioru w sekretariacie ZOW w terminie do 8.02.2008.  
 4. Reprezentacje 3- osobowe „Ognisk” tworz? osoby które nie bra?y udzia?u w ostatniej edycji konkursu.
 5. W sk?ad Jury wchodz? 4 eksperci powo?ani przez Dyrekcj? ZOW w tym przedstawiciel Towarzystwa.
 6. Nagrody za udzia? otrzymuj? wszyscy uczestnicy, natomiast nagrody dodatkowe za zaj?cie poszczególnych miejsc wszystkie „Ogniska” proporcjonalnie do uzyskanych rezultatów.
 7. Szczegó?owe zasady konkursowe okre?la za??cznik „Zasady Turnieju Wiedzy o „Dziadku” Lisieckim
 8. Termin zg?osze? ch?ci udzia?u w konkursie up?ywa 29.02.2008
 9. Ch?? udzia?u w konkursie, Ogniska potwierdzaj? u pani Diany ?ciga?y pod nr telefonu Ogniska „Ok?cie” –022 - 8866342
 10.  ZASADY TURNIEJU

  1. Celem Turnieju jest upowszechnianie wiedzy o Dziadku i Ogniskach.
  2. Wszyscy w najbli?szym czasie otrzymaj? komplet 50 pyta? i odpowiedzi, które b?d? wykorzystane w czasie Turnieju.
  3. Ka?d? placówk? reprezentuje 3 podopiecznych (przy stolikach) zwanych dalej dru?yn? i maksymalnie 7 podopiecznych wspieraj?cych zwanych dalej widowni?.
  4. 4. Ka?da z dru?yn po kolei b?dzie losowa? pytanie i b?dzie mia?a minut?
   na odpowied? za któr? otrzyma 2 punkty-je?li nie b?dzie zna? odpowiedzi mo?e (po ustaleniu z prowadz?cym konkurs ) zwróci? si? o odpowied?
   do swojej widowni. Je?eli widownia danego ogniska czy klubu odpowie prawid?owo (a ma na to 20 sekund) to dru?yna otrzymuje 1 punkt.
  5. 5. Je?eli jednak ta widownia nie odpowie prawid?owo lub wcale
   to prowadz?cy wylosuje do odpowiedzi inne ognisko czy klub, który otrzyma szans? na odpowied? i dodatkowy 1 punkt dla swojej dru?yny
   (tu odpowiedzi mo?e udzieli? zarówn
   o dru?yna jak i widownia wylosowanego ogniska czy klubu, ale ma na to 10 sekund).
  6. 6. Po trzech rundach pyta?, w sytuacji, gdyby cho? jedno ognisko czy klub otrzyma?o „dodatkow? szans?” na odpowied? w wyniku losowania, to dla pozosta?ych równie? zostan? wylosowane pytania dodatkowe, aby wszyscy uczestnicy otrzymali jednakow? szans? w konkursie. W tej cz??ci konkursu obowi?zywa? b?d? zasady opisane w punkcie 5- z tym, ?e dru?yna losuj?ca wraz ze swoj? widowni? ma na odpowied? 1 minut? i 20 sekund, a je?eli pytanie przejdzie na kolejn? dru?yn? i w jej widowni?, to ci na odpowied? b?d? mie? 10 sekund .
  7. 7. Bardzo wa?ne!- pytanie b?dzie zadane przez prowadz?cego tylko raz- dru?ynie, która wybra?a je losowo - i dlatego wszystkie dru?yny jak
   i widownia musz? go uwa?nie s?ucha?, gdy? mo?e si? zdarzy?, ?e na to pytanie b?dzie odpowiada? kto? inny ni? dru?yna, która je wylosowa?a.
   Pytanie nie b?dzie powtarzane.
  8. 8. Za reklam? ogniska przygotowan? w formie dowolnej ognisko czy klub mo?e otrzyma? maksymalnie 3 punkty-czas na reklam?- 1 minuta-
   i b?dzie ten czas rygorystycznie przestrzegany. Za przed?u?enie czasu zostanie odj?ty 1 punkt.
 Autor : 5 przedstawicieli Ognisk

 2007 IX TURNIEJ  

 TERMIN07 marca 2007 godz. 16.00
 MIEJSCE: Budynek G?ówny ZOW ul. Stara 4
 ORGANIZATOR  Zespó? Ognisk Wychowawczych
 KOORDYNATOR Agnieszka Soko?owska

W IX TURNIEJU startowa?o  11 trzyosobowych reprezentacji (9 Ognisk ZOW, Ognisko „?wider” oraz S.P. Nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziadka”).

Reprezentacje poszczególnych Ognisk tym razem mog?y by? wspomagane przez swoich kolegów przedstawiaj?cych inscenizowan? reklam? w?asnego Ogniska oraz, co by?o zupe?n? nowo?ci?, scenki z ?ycia „dziadkowych” Ognisk.

Images: tick.gif  I miejsce – Ognisko „Bielany”
Images: tick.gif  II miejsce – Ognisko „Goc?aw”
Images: tick.gif  III miejsce – Ognisko „?wider”

Autor: Tadeusz Truszkowski
   pic01682.jpg pic01728.jpg pic01734.jpg  pic01733.jpg

 1997 I TURNIEJ  

 TERMIN04 marca 1997
 MIEJSCE: Sala Widowiskowa w Starej Prochowni ul. Bole?? 2
 ORGANIZATOR  Ognisko „Starówka”
 KOORDYNATOR Mira Radomska (pomys?odawca imprezy),Bogus?awa So?tys

W I TURNIEJU wzi??y udzia? 3-osobowe reprezentacje z 8 Ognisk (Goc?aw, Mokotów, Muranów, Praga, Starówka – Hotelik, Starówka – Prochownia, ?wider, W?ochy). Pytania do TURNIEJU przygotowa? Kazimierz D?browski – autor ksi??ki „Kurier Czerwoo...czyli opowie?? o Ogniskach, Dziadku, Babci Ciociach, Wujkenkach, Stryjenkach i fajnych ch?opakach”. Ksi??ka ta stanowi swoiste vademecum wiedzy o „dziadkowych” Ogniskach. Na jej podstawie od 1999 roku przygotowywane s? pytania do kolejnych Turniejów. Przedstawicielami Ko?a Wychowanków w Jury byli Barbara Pilecka – córka „Dziadka”, Wies?aw Terpi?owski i w?a?nie autor pyta? Kazimierz D?browski.
 
W finale zwyci??y?o Ognisko „Muranów” po dogrywce ze „Starówk? - Prochowni?”. Trzecie miejsce zaj??a reprezentacja „Starówki – Hoteliku”.  

Poniewa? Turniej spe?ni? swoje cele podj?ta zosta?a jednomy?lna decyzja o jego kontynuacji.

Autor: Tadeusz Truszkowski
 
 13.jpg  12.jpg  19.jpg 11.jpg 16.jpg
0 Komentarzy · 28263 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR