Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 25-09-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]22

Specyfika Ogniska  „STARÓWKA”
 


01.jpg 

Ognisko „Starówka” – to placówka opieku?czo-wychowawcza, zlokalizowana na Starym Mie?cie, w malowniczym miejscu, oddalonym od ruchu turystycznego - na Skarpie Wi?lanej. Dysponujemy baz? lokalow? w postaci wolno stoj?cego budynku, w którym mieszcz? si?:

Images: more_bullet.gif  klubo- uczelnie (jedna dla ka?dej z 6 grup wychowawczych);
Images: more_bullet.gif  pracownie (studio ta?ca, teatralna i karaoke, plastyczna, kulinarna, 2 przestronne salony gier z bilardem, sto?ami do ping- ponga, pi?karzykami);
Images: more_bullet.gif  Hotelik dla naszych wychowanków.


Na ogrodzonym terenie mamy do dyspozycji boisko do pi?ki no?nej, siatkówki i kort tenisowy.
 

 02.jpg  04.jpg
 05.jpg  06.jpg
  


Pracujemy z dzie?mi ca?odobowo- od poniedzia?ku do pi?tku. Obejmujemy swoj? opiek? i pomoc? ok. 100 dzieci w wieku szkolnym 13 – 19 lat (dziewcz?ta i ch?opców) oraz ich rodziny. Wi?kszo?? naszych wychowanków, to uczniowie znajduj?cego si? na naszym terenie Gimnazjum 150, oraz jego absolwenci. M?odzie? pochodzi z terenu ca?ej Warszawy i okolic. Ognisko wspó?pracuje z wi?kszo?ci? warszawskich O?rodków Pomocy Spo?ecznej i S?dów Rejonowych.
 

W Ognisku m?odzie? mo?e codziennie zje?? ciep?y- dwudaniowy obiad, a osoby nocuj?ce równie? ?niadanie i kolacj?. Pobyt u nas jest nieodp?atny i dobrowolny.
 

Oferta Ogniska skierowana jest do m?odych ludzi, maj?cych g?ównie problemy szkolne. Mog? to by? trudno?ci w nauce i opanowaniu materia?u, zaleg?o?ci, a tak?e brak umiej?tno?ci nawi?zywania w?a?ciwych relacji z rówie?nikami i doros?ymi, czy te? problemy rodzinne lub socjalne.
 

Mamy sprawdzone metody pracy z dzie?mi i m?odzie?? z orzeczonymi zaburzeniami zachowania i zdiagnozowanym ADHD.
 

Nasz? kadr? stanowi? wykwalifikowani pedagodzy (specjalno?? pedagogika resocjalizacyjna oraz opieku?czo- wychowawcza) i psycholodzy. Ka?dy z nich posiada swoje pasje, które stara si? zaszczepi? podopiecznym, organizuj?c dodatkowe zaj?cia instruktorskie. Wychowankowie podzieleni s? na 6 grup. Ka?d? z nich prowadzi jeden wychowawca. Wszyscy wychowankowie znajduj? si? pod sta?? opiek? psychologiczno- pedagogiczn?.

07.jpg  
 
W Ognisku m?odzie? mo?e uzyska? wszechstronn? pomoc w nauce.   

 08.jpg
 
 09.jpg

 
Z wybranymi osobami nasi psycholodzy prowadz? Trening Zast?powania Agresji ART – zaj?cia maj?ce na celu popraw? funkcjonowania naszych wychowanków w ?rodowisku szkolnym i rodzinnym, oraz przyswojenie ogólnie uznawanych norm zachowania. 

Szczególn? uwag? przywi?zujemy do zagospodarowania naszym podopiecznym czasu wolnego i rozwój zainteresowa?, poniewa? wychodzimy z za?o?enia, ?e najwi?kszym wrogiem naszych dzieci jest nuda i brak zainteresowa?. 
 

W Ognisku organizowane s? warsztaty ta?ca hip- hop, w specjalnie do tego celu urz?dzonym studiu ta?ca.

 10.jpg 11.jpg  
 12.jpg 13.jpg
 

Ognisko posiada  dru?yn? pi?ki no?nej – która uczestniczy w rozgrywkach pi?karskich Warszawskiej Ligi O?rodków Opieku?czo-Wychowawczych i Domów Dziecka LIGANOVA www.wlpn.liganova.pl .

 Nasi sportowcy bior? systematyczny udzia? w zaj?ciach siatkówki, w s?siaduj?cym Technikum Architektonicznym, oraz startuj? w Turniejach Tenisa Sto?owego.  Dziewcz?ta mog? ?wiczy? w studiu ta?ca- aerobik oraz pilates.

14.jpg15.jpg  
 
W pracowni plastycznej zainteresowani rozwijaj? swoje umiej?tno?ci i poznaj? nowe techniki plastyczne m.in. decoupage http://picasaweb.google.pl/M.W.190171/OgniskoSTARWKA .

16.jpg 17.jpg  

18.jpg 
 19.jpg

 
Podczas zaj?? dziennikarskich mo?na pozna? tajniki tworzenia gazety ogniskowej i nauczy? si? wielu technik komputerowych http://www.zow.pl/readarticle.php?article_id=36 .

20.jpg 21.jpg  
 22.jpg  23.jpg


 Wychowankowie ch?tnie uczestnicz? w organizowanych w Ognisku zaj?ciach kulinarnych pn. „Podró?e kulinarne”, podczas których mo?na nauczy? si? tworzy? potrawy i desery z ró?nych stron ?wiata.

55.jpg
 56.jpg
 57.jpg


W Ognisku realizowany jest program stypendialny „LIDERZY”, w ramach którego 1 x w miesi?cu nagradzamy stypendium finansowym 6 wychowanków- przedstawicieli ka?dej z grup wychowawczych, wyró?niaj?cych si? pozytywnym zachowaniem, aktywno?ci? oraz wynikami w nauce i frekwencj?. Jeden raz w miesi?cu wr?czamy te? nagrody- wyró?nienia osobom, którym niewiele zabrak?o do otrzymania stypendium. Fundatorem stypendiów jest Fundacja „Pomó?my Dzieciom”.

24.jpg25.jpg  

 Ognisko ?ci?le wspó?pracuje z mieszcz?cymi si? przy ul. Starej 4- Gimnazjum Nr 150 i Punktem Poradnictwa rodzinnego „Bastion”. Wspólnie realizujemy program kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie „RAZEM”. 


W ramach naszej wspó?pracy dzia?a Zespó? Diagnostyczno – Kwalifikacyjny, który w ka?dy poniedzia?ek w godz. 12.00- 14.00 analizuje sytuacj? poszczególnych wychowanków i  rozpatruje najlepsze formy pomocy. Zespó? decyduje te? o przyj?ciach do szko?y i Ogniska, po wcze?niejszym rozpoznaniu sytuacji dziecka przez psychologa szkolnego i ogniskowego. W sk?ad zespo?u wchodz? wszyscy pracownicy pedagogiczni Ogniska, oraz PPR „BASTION” i przedstawiciele Gimnazjum 150 (dyrektor i psycholog).                 

Osoby, które znajduj? si? w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej lub szkolnej,  mog? ubiega? si? o przyj?cie do ogniskowego hoteliku, w którym od poniedzia?ku do pi?tku mo?e nocowa? do 15 dziewcz?t i 15 ch?opców. Opiek? nad nimi sprawuj? wykwalifikowani wychowawcy. 
       

Nasi wychowankowie w ci?gu roku szkolnego uczestnicz? w wielu imprezach organizowanych wspólnie z rodzicami tj. :
   

„W ?WI?TECZNYM NASTROJU”- Wieczerza Wigilijna,
 

26.jpg27.jpg  
 28.jpg 29.jpg

„JAJECZKO”- Obiad Wielkanocny,
Piknik Rodzinny,

30.jpg31.jpg  

PIKNIK RODZINNY

32.jpg33.jpg  
 34.jpg  35.jpg
 36.jpg

„CZARY MARY”- Andrzejki,

 37.jpg
 38.jpg


„KARNAWA? NA STAREJ”- Bal Karnawa?owy, 
    

 39.jpg 40.jpg  
 41.jpg


„WIOSENNE WARIACJE”- I Dzie? Wiosny – maj?cych na celu integracj? wszystkich podopiecznych. W ognisku prowadzone s? te? zaj?cia dla rodziców – „Trening umiej?tno?ci wychowawczych”. Corocznie organizujemy dzieciom wypoczynek letni oraz zimowy.
 42.jpg  44.jpg
 43.jpg

0 Komentarzy · 21854 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR