Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] RELACJA Artysta z ogrodem w tle III

tpdu_1.jpg  logo.jpg  
         muzeum_lazienki.jpg


2008.06.08 „Artysta z ogrodem w tle”  - relacja z Pleneru Malarskiego
 

Znani arty?ci byli portretowani przez dzieci z warszawskich ognisk i klubów im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
 
            

p1000655.jpg 
p1000554.jpg
p1000537.jpg
        8 czerwca b.r.
na dziedzi?cu Starej Pomara?czarni w ?azienkach Królewskich przy pi?knej pogodzie odby? si? plener malarski „Artysta z ogrodem w tle”.


        Znani arty?ci sceny polskiej pozowali do portretów dzieciom – podopiecznym ognisk prowadzonych przez Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” i Klubów m?odzie?owych Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.         W imprezie, która odby?a si? po raz trzeci, wzi?li udzia?: Edyta Jungowska, Katarzyna Kwiatkowska, Beata Kawka, Aldona Orman, Karol Strasburger, Tomasz Sapryk, oraz Rafa? Królikowski.
Plener poprowadzili Iwona Kubicz i Maciej Or?o?. Imprez? otworzyli El?bieta Tatarowicz, Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych i Wac?aw Skudniewski, Prezes Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”.p1000561ab.jpgp1000561aa.jpgp1000565ea.jpg p1000560d.jpgp1000566d.jpgp1000573h.jpg

p1000573i.jpgp1000567g.jpgp1000577a.jpgp1000569cb.jpgp1000569ca.jpgp1000569a.jpg        Pozuj?cych cierpliwie artystów malowa?o dziewi?ciu podopiecznych ognisk Z.O.W. i dwie podopieczne z Klubów M?odzie?owych Towarzystwa. Powsta?y pi?kne prace. Wszystkie zosta?y opatrzone autografami gwiazd. Prace te  zostan? zlicytowane podczas aukcji w dniu 23.10.2008 r. na uroczystej gali podsumowuj?cej ca?oroczn? akcj? „?awka dla ?azienek Królewskich- Dom dla Dzieci Ulicy”.

      Atutem Pleneru by?y patronaty, a w szczególno?ci Patronat honorowy Ma??onki Prezydenta RP,  Pani Marii Kaczy?skiej i Pana profesora Marka Kwiatkowskiego - Dyrektora ?azienek Królewskich oraz artystyczny - Pana Ksawerego Piwockiego - rektora Akademii Sztuk Pi?knych
w Warszawie i patronat Fundacji „Pomó?my Dzieciom”-
dzi?kujemy Wszystkim za ?yczliwo??, zrozumienie i Wielkie Serce dla Dzieci. 

 
p1000566.jpg 
p1000567b.jpg 
p1000694.jpg 
     
       Dzi?kujemy mediom za obj?cie pleneru patronatem medialnym: Wprost, Wprost 24, Przyjació?ka, Radio Pin, portal informacyjno-rozrywkowy „czasdzieci.pl”.
Plener up?yn?? w rodzinnej atmosferze. Wielu artystów i go?ci przyby?o do Starej Pomara?czarni w towarzystwie swoich najbli?szych. Impreza cieszy?a si? bardzo du?ym zainteresowaniem osób i rodzin odwiedzaj?cych ?azienki. Pocz?tkowo onie?mieleni podopieczni Z.O.W. i Towarzystwa szybko nawi?zali kontakt z artystami, którzy swoj? otwarto?ci? i zrozumieniem podtrzymywali na duchu m?odych plastyków.

       Plener w przyjazny dla dzieci sposób otworzy? p. Maciej Or?o?, a prowadz?ca Iwona Kubicz  przeprowadzi?a krótkie, ale bardzo ciekawe wywiady z aktorami. Podzielili si? oni swoimi wspomnieniami  z  lat  dzieci?stwa. Maluj?ce  dzieci mówi?y o swoich do?wiadczeniach artystycznych
i odczuciach z pleneru.

      Jury, któremu bardzo dzi?kujemy za prac?,  w sk?adzie: prof. Wojciech Ma?olepszy (Wydzia? Wzornictwa ASP w Warszawie), prof. Piotr Gawron (Wydzia? Rze?by ASP w Warszawie), Andrzej Kalina- artysta grafik, Andrzej Podka?ski- artysta malarz oraz Jan Mudryk-Wi?licki –artysta grafik pedagog (maj?cy piecz? merytoryczn? nad plenerem), mia?o du?? trudno?? z wy?onieniem laureatów konkursu. 

Prace oceniane by?y w dwóch kategoriach wiekowych 8 -13 i 14 -18 lat. 

p1000565e.jpg
p1000559.jpg 
p1000734.jpg 
p1000719.jpg
p1000743.jpg 
p10000746.jpg
      W?ród m?odszych uczestników pleneru I miejsce zaj??a Zuzanna Klimko lat 10, z Ogniska Stara Prochownia.
Zuzi pozowa?a Katarzyna Kwiatkowska. Druga by?a Dominika Laskowska lat 12, z Ogniska Praga, której praca uwie?czy?a Karola Strasburgera. III miejsce zaj??a, najm?odsza uczestniczka pleneru, 8- letnia Joanna Dagil z Ogniska W?ochy, która malowa?a Edyt? Jungowsk?. 
       W drugiej kategorii wiekowej 14 -18 lat, zwyci?zc? okaza?a si? Agata Zalewska lat 14, z Ogniska Goc?aw, której portret przedstawia? Tomasza Sapryka. Spod p?dzla Karoliny Nosarzewskiej lat 15 z Ogniska Bielany - II miejsce i Katarzyny Soko?owskiej lat 18 z Ogniska Starówka - III miejsce, wysz?y portrety Beaty Kawki.

       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami?tkowe dyplomy, nagrody, ksi??ki i s?odycze ufundowane przez sponsorów. Laureaci zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez patrona honorowego Ma??onk? Prezydenta RP Pani? Mari? Kaczy?ska, patrona artystycznego Pana prof. Ksawerego Piwockiego rektora Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie oraz innych sponsorów imprezy. W?ród fundatorów znalaz? si? równie? Rotary Klub Warszawa-Józefów, dzi?ki przekazanym funduszom zasta?y zakupione sztalugi, farby, blejtramy i inne niezb?dne rzeczy do przeprowadzenia pleneru. Pozostali uczestnicy (Magda Sobisz, l. 17 z Klubu Bemowo, Ma?gorzata Cegielska, l. 18 z Klubu „ZIS”, Paulina Kaczmarczyk, l. 15 z Ogniska Mokotów, Anna P?achta, l. 15 z Ogniska Muranów, Sandra Dreksler, l. 12 z Ogniska Ok?cie) równie? bardzo dobrze malowali-ale konkurs jest konkursem i musia? by? rozstrzygni?ty.  Niew?tpliwie kole?anki i koledzy -pomocnicy i wspieraj?cy maluj?cych- Anna Matera, Joanna Radzikowska, Edyta Raburska, Amanda Skuza, Natalia S?o?ska, Nikola Dreksler, Mariola Wakuli?ska, Basia Iwa?ska, Klaudia Karolak, Weronika Traczyk, Micha? Soko?owski bardzo im pomogli. Nagrody i upominki otrzymali wszyscy, ale...

…i tu informacja z ostatniej chwili- Laureaci Pleneru zostali zaproszeni przez Pani? Mari? Kaczy?sk?, Ma??onk? Prezydenta RP  na 17 czerwca do Rezydencji Belweder na szczególne spotkanie i przedstawienie w wykonaniu dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej im. Anne Bers w Waszyngtonie D.C.

     Wyst?puj?cy nieodp?atnie Arty?ci u?wietnili  plener doskonale odpowiadaj?cym klimatowi  ?azienek repertuarem, a byli nimi -  i tu pozwolimy sobie nieco wi?cej opowiedzie?:

p1000535.jpg  
Duet "SENSITIVE" , który powsta? w 2007r. i jest wspólnym projektem kompozytorsko-wykonawczym Krzysztofa Pietruchy i Krzysztofa Gerusa. Obaj muzycy zakochani s? w gitarach klasycznych. Uwa?aj?, ?e w?a?nie ten instrument najpe?niej oddaje ich wra?liwo?? i mi?o??
do muzyki. Komponuj? oddzielnie, a we wspólnej grze wspieraj? si? wzajemnie. Tworz? utwory inspirowane kultur? flamenco, bluesem czy dzie?ami klasycznymi.

 1p1000628.jpg 
 p1000659.jpg
 p1000660.jpg
 p1000551.jpg
  
         Pan Leonid Volodko urodzony na Ukrainie, jest poet?, aktorem a przede wszystkim wokalist?. Wyst?puje w bogatym repertuarze: ?piewa w kilku j?zykach, zarówno swoje utwory jak i ?wiatowe przeboje. W tej chwili przygotowuje si? do wydania drugiej cz??ci albumu z utworami Wladimira Wysockiego. W czasie pleneru zaprezentowa? w?asne kompozycje.
           Studenckie Ko?o Naukowe "N'eurythmics" specjalno?ci Rytmika powsta?o  w grudniu 2007 r. z inicjatywy studentek i absolwentek specjalno?ci Rytmika Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W swoim programie zaprezentowa?o swoj? taneczn? interpretacj? utworów m.in. Antonio Vivaldiego oraz Claude’a Debussy’ego.  

          
Chór ALLEGREZZA DEL CANTO powsta? w 2003 roku, dzi? liczy ok. 50 osób i za?o?y? w?asne stowarzyszenie. Wykonuje szeroki repertuar: klasyka chóralna polska i obca, pie?ni religijne, patriotyczne, ludowe i etniczne z ca?ego ?wiata. Cz?onkowie chóru to zarówno m?odzi i starsi wiekiem, studenci i przedstawiciele ró?nych profesji, m.in. nauczyciele, prawnicy, psycholodzy, ekonomi?ci, architekci, naukowcy, graficy, humani?ci. Sami chc? przede wszystkim promowa? ?piew jako dobr? zabaw? i hobby.      
           Warto te? wspomnie? o tym, ?e kawiarenka z symbolicznym pocz?stunkiem zosta?a pi?knie przygotowana i sprawnie dzia?aj?c szczególnie przyci?ga?a go?ci.
Jeszcze raz z dzi?kujemy patronom, wolontariuszom i sponsorom tegorocznej imprezy, dzi?ki którym plener odby? si? praktycznie bez kosztów dla nas: 
 

 1.Patroni imprezy: nagrody dla dzieci
 2. Wolontariusze: praca na rzecz imprezy na etapie przygotowa? i w tracie jej trwania.
 3. Rotary Klub Warszawa- Józefów - wyposa?enie maluj?cych (sztalugi, podobrazia, farby, palety)
 4. ?wiat Ksi??ki-nagrody -  transport
 5. Spó?dzielnia Piekarsko-Ciastkarska - pieczywo, namiot
 6. Drukarnia Drukoba - zaproszenia
 7. Wytwórnia P?dzli Artystycznych Durakowscy z Bydgoszczy
 8. firma Tastil - s?odycze z nadrukiem reklamowym
 9. firma Guylian - s?odycze
 10. firma Wedel - s?odycze
 11. Pizza Hut - pizza dla dzieci
 12.  Firma Leo Tadeusz Krzosek - kawa
 13.  Hanna i Karol Borkowscy - transport
 14.  Beata Zab?ocka i Adam Szafraniec – firma Plus GSM- zestaw Simplus
 15. Beata Lewi?ska- Gwó?d?- dyrektor Zespo?u Pa?stwowych Szkó?   
 Plastycznych
- wypo?yczenie dodatkowych sztalug
 16. Wypo?yczalni namiotów z Wojcieszyna, 
 Trakt Królewski 86
 17.
Restauracji Wiking-Cliff, ul. Okopowa - sa?atki

     Dzi?kujemy równie? firmom:
        1.        DeF Pana Szczepana D?bi?skiego
        2.        Firmie Karma?ski
     Za du?? ?yczliwo?? podczas zakupu akcesoriów malarskich              Koordynatorem tegorocznej imprezy by?a p. Alicja So?tyka-Kami?ska.  Organizatorami-Dyrekcja ZOW- El?bieta Tatarowicz i Beata Chyz-Banek oraz Kierownicy wszystkich Ognisk ( Marta D?browska, Anna Junczyk, Hanna Przybi?ska, Gra?yna Tomczyk-Wi?licka, Jolanta Niewiadomska, Joanna Judzi?ska, Anna Laskowska, Anna Nowi?ska, Krzysztof Gutowski) i Klubów M?odzie?owych (Justyna Koz?owska, Robert Czarnecki, Hanna Rawska oraz Kasia Gronostajska-sekretarz Towarzystwa). W organizacj? z ramienia ZOW w??czeni byli: Marzena Szmyt,  Micha? Zieli?ski, Kazimierz Zawadzki. Wysoki poziom imprezy i ciekawe, buduj?ce do?wiadczenia zawdzi?czamy min. pomocy Wolontariuszy- Marka Ma?kowskiego-pomys?odawcy imprezy „Aktor z Ogrodem w tle”, Micha?a Kaczora (projekt zaproszenia i plakatu), Karolowi Borkowskiemu (logistyka) oraz licznej grupie Wolontariuszy z Wydawnictwa „?wiat Ksi??ki”- Elizie Amanowicz, Wojtkowi Telenga, Jackowi Sty?, Oli Majdan, Iwonie Kielak, Kasi Marcinkowskiej, Magdalenie Herda, Julicie Czachorowskiej, Barbarze Marks.

         Dzi?kujemy wszystkim pozosta?ym Podopiecznym, Wolontariuszom i Pracownikom Zespo?u Ognisk Wychowawczych i Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy za w??czenie si? w organizacj? i obs?ug? pleneru.
        
G?ówny cel imprezy, jakim by?o docenienie talentu dzieci  i uwra?liwienie na ich potrzeby oraz  zwrócenie uwagi na rol? jak? w  wychowaniu i rozwoju potencja?u dzieci  pe?ni? takiego rodzaju placówki i w jaki sposób wspieraj? rodziny, zosta? osi?gni?ty.
          
Bardzo dzi?kujemy wszystkim przyby?ym go?ciom i mieszka?com Warszawy, którzy w tym dniu odwiedzili ?azienki Królewskie. Zapraszamy ponownie za rok.           
          
W sposób szczególny dzi?kujemy Panu prof. Markowi Kwiatkowskiemu i ?azienkom Królewskim za zrozumienie i ?yczliwo?? oraz Prowadz?cym, Aktorom i Wyst?puj?cym Artystom za czas po?wi?cony dzieciom.

Autorzy : Marta D?browska, Alicja So?tyka-Kami?ska,
foto – Miros?awa Radomska i Anna Stasiak 
zobacz fotogaleri? z imprezy

0 Komentarzy · 30083 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR