Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][BIELANY] Klub Malucha i Rodzica

2011

NIEZWYK?E WYDARZENIE- WOLONTARIAT PRACOWNICZY BANKU HSBC 

W dniu 04.03.2011 r. w ramach programu wolontariatu pracowniczego Banku HSBC. p.t. „Wolontariat na bank” wzi?li?my udzia? w finale niezwyk?ego projektu skierowanego do podopiecznych Klubu Malucha i Rodzica oraz dzieci z Ogniska Bielany.
Realizatorami projektu byli: Bank HSBC, Zespó? Ognisk Wychowawczych i Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4”.
Cele ZOW i Stowarzyszenia Twórczych Pedagogów s? spójne z celami strategicznymi HSBC Banku w zakresie zaanga?owania spo?ecznego: przede wszystkim staramy si? wyposa?y? dzieci w wiedz? i umiej?tno?ci pomocne w uzyskaniu lepszego statusu spo?ecznego, a przez to poprawienie jako?ci ich ?ycia.

Podopiecznymi Klubu Malucha s? dzieci w wieku od 3 do 5 lat , które z ró?nych przyczyn nie s? obj?te tradycyjn? form? opieki przedszkolnej, a z kolei opiek? ogniska obj?te s? dzieci w wieku 6-18 lat, które z powodów m.in. finansowych nie maj? szans na obj?cie ich odp?atnymi formami pracy w zakresie edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju potencja?u i zainteresowa?.

W dniu 4 marca 2011 r. w ramach programu Banku HSBC pt. „Wolontariat na bank”, dzi?ki Wolontariuszom z Banku HSBC zosta?a wykonana ogromna praca na rzecz poprawy warunków pobytu i edukacji dzieci w ognisku: odnowili?my 3 pomieszczenia, w czterech po?o?yli?my wyk?adziny, w jednym-pracowni terapii pedagogicznej dla dzieci- ca?kowicie zmienili?my ca?kowicie wystrój, a Klub Malucha i Rodzica zosta? doposa?ony w nowe meble, a przede wszystkim w pomoce edukacyjne. Dla nas najwa?niejsza w tym dniu by?a wspólna praca- ci??ka i rzetelna-obejmuj?ca: malowanie, przenoszenie mebli i sk?adanie nowych, k?adzenie wyk?adzin, sprz?tanie, urz?dzanie pomieszcze? i doposa?enie ich w pomoce edukacyjne. Sk?adamy w imieniu w?asnym i dzieci ogromne podzi?kowania dla pracowników Banku HSBC: Janie i Oli za wcze?niejsze prace przygotowawcze i organizacyjne zwi?zane z realizacj? tego projektu oraz za ci??k? prac? w dniu 04.03.2001 r. dla:
Jany, Alana, Tomasza, Manoja, Daniela, Dave, Paw?a, Petera, Agaty, Moniki, Moniki, Jana, Andrzeja, Micha?a. Dzi?kujemy z ca?ego serca za atmosfer? tego dnia, u?miech, rado??, wspania?e do?wiadczenie bycia razem i rzetelnej pracy spo?ecznej  na rzecz godnej przysz?o?ci innych, realn? pomoc, zostanie d?u?ej ni? przewidywa?a agenda oraz zrobienie wi?cej ni? planowali?my.


Dzi?kujemy za patronat nad tym przedsi?wzi?ciem: Januszowi Dedo, prezesowi zarz?du HSBC Bank Polska SA oraz Alanowi Jarmana, Chief Executive Officer HSBC Bank Polska SA.
Jako koordynator tego przedsi?wzi?cia ze strony ZOW pragn? równie? podzi?kowa? pracownikom Zespo?u Ognisk Wychowawczych, którzy w tym dniu wspólnie pracowali z Wolontariuszami Banku HSBC: Marcinowi, Andrzejowi, Joli, Kasi, Joli, Wisi, Ewie oraz dzieciom: Eli, Ani, Sylwii i Piotrowi, a mamie Wisi za pyszne, w pe?ni zas?u?one, ciasto na podsumowanie projektu. 

Kierownik Ogniska Bielany: Alicja So?tyka- Kami?ska

zobacz zdj?cia...

2010


klubmalucha.jpgKLUB MALUCHA I RODZICA
2009
Bezp?atna oferta dla Dzieci w wieku 3-5 lat i ich Rodziców.

Do Klubów Malucha i Rodzica zapraszamy od poniedzia?ku
do pi?tku w godz. 10-13 do ognisk:
Bielany, ul. Broniewskiego 56 a - tel. 0 22 669 68 56
Mokotów, ul. Grottgera 25a, tel. 0 22 841 03 72

Razem z Dzie?mi mog? Pa?stwo wzi?? udzia? w zaj?ciach:

„A tutaj czasami brykamy z udzia?em Taty lub (i) Mamy”
„Warsztaty ze Skarbem na kolanach”
„Rodzinna kawiarenka”
Zaj?cia te b?d? okazj? do wspó?tworzenia i wspó?dzia?ania, wymiany do?wiadcze? rodzicielskich, dzielenia si? rado?ciami i troskami, okazj? do bycia razem, obserwowania zachowania Dziecka w grupie i wspierania Go oraz do korzystania  ze wsparcia przyjaznych pedagogów i specjalistów (logopeda i psycholog).

Je?li Pa?stwo b?d? mieli potrzeb? z ró?nych powodów pozostawiania Dziecka
pod nasz? opiek? (wizyta lekarska, poszukiwanie pracy, potrzeba odpoczynku
lub wygospodarowania „chwili” dla siebie, szczególnie, je?li s? Pa?stwo samotnymi rodzicami) lub je?li Pa?stwo po prostu chc? by Maluchy uczy?y si? samodzielnie ?y? i pracowa? w grupie, by przygotowywa?y si? do dalszej edukacji,, rozwija?y swój potencja? w warunkach „przestrzeni zorganizowanej” -to jak najbardziej mog? Pa?stwo swoje Dzieci pozostawia? pod nasz? opiek?.
Dzieciom zapewniamy drugie ?niadanie, prac? ukierunkowan? na stymulacj? ich wszechstronnego rozwoju, przyjazne otoczenie i fachow? opiek?.

Zapraszamy!

Zobacz zdj?cia z zaj??...
BAL KARNAWA?OWY

  Ciocia Maja i ciocia Jola zorganizowa?y Bal Karnawa?owy dla dzieci z Klubu Malucha i Rodzica. By?a to Taneczna Podró? po ?wiecie. Dzieci, jad?c poci?giem, odwiedzi?y Czechy (polka), Austri? (walc), Francj? (kankan), Hiszpani? (makarena), Grecja (zorba), Rosja (kazaczok), Polsk? (krakowiaczek). Najfajniejsze w balu by?o to, ?e wszystkie dzieci obecne w tym dniu si? przebra?y- tak wi?c by?y 3 Wró?ki, Myszka Miki, Diabe?ek, Biedronka, Motylek, Pszczó?ka i Pi?karz oraz to, ?e wraz z Rodzicami i Opiekunami ?wietnie si? bawi?y. No i by?y konkursy i s?odko?ci…

zebra?a: Alicja So?tyka-Kami?ska

ZOBACZ ZDJ?CIA...NASZ DZIE? CODZIENNY W KLUBIE MALUCHA I RODZICA

Opowiemy Wam jak wygl?da nasz dzie? w Klubie Malucha i Rodzica…… Do klubu przychodzimy na godzin? 10.00- i o dziwo- nikt si? nie spó?nia, a nawet jeste?my przed czasem. Kilkana?cie minut zajmuje nam powitanie i wspólna zabawa na dzie? dobry…Potem mamy gimnastyk? porann?…zwykle ?mieszn? i zabawn?. Jak ju? si? rozruszamy- to idziemy my? r?ce („idzie, idzie stonoga, stonoga…” przed – dla niektórych - drugim, a dla innych- pierwszym ?niadaniem- to zale?y od tego kto jak d?ugo lubi pospa?…. Najfajniej jest  mówi? „Smacznego” i „Dzi?kuj?”. Po ?niadaniu- znowu wspólna zabawa: z pluszakami (np. w teatrzyk), kolorami, kszta?tami, liczbami itd…..A potem: pierwsze powa?ne zaj?cia, potem znowu wspólna zabawa i drugie wspólne powa?ne zaj?cia. ….no bo chcemy te? czego? si? tu nauczy?, a potem znowu ci, którzy zg?odnieli znowu mog? co? zje??. Czas biegnie szybko, za szybko…bo nawet nie zauwa?amy kiedy dochodzi 13 …i ju? musimy si? zbiera? do wyj?cia…po?egnaniom i umawianiem si? na dzie? nast?pny nie ma ko?ca …Dlaczego lubimy tu przychodzi?? Chyba najwa?niejsze jest to, ?e mo?emy tu by? razem z rodzicami, którzy nie tylko tu z nami s?, ale bawi? si? i „pracuj?” razem z nami, pomagaj? nam i sobie nawzajem, nie boimy si?, nie jest nam smutno, poznajemy nowych kolegów i kole?anki, uczymy si? wielu nowych rzeczy, zabawy  w grupie, uczymy si? dzieli? zabawkami -co w pierwszych dniach jest do?? trudne. Przygotowujemy si? te? powoli  do rozstania z rodzicami i o dziwo-nie jest to najgorsze, co mog?o nas spotka?- cho? do tej pory tak uwa?ali?my… Co jeszcze lubimy? Zabawy z chust?, piosenki, Klub Dobrej Bajki, zaj?cia z plastelin?, pi?eczkami, m?k? i piórkami…itd. Lubimy codzienne rytua?y, rytm zaj?? i czarodziejskie woreczki z nagrodami… No i jedzonko….


Zebra?a z informacji od Dzieci i Rodziców: Alicja So?tyka-Kami?ska


Zdj?cia z zaj??...


0 Komentarzy · 54946 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR