Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Pytania konkursowe i odpowiedzi

 
2009.03.18


XI TURNIEJ WIEDZY O „DZIADKU” LISIECKIM
I JEGO OGNISKACH

ZESTAW PYTA? KONKURSOWYCH: 1.  Jak nazywa? si? za?o?yciel Ogniska na Pradze?
  - Kazimierz Lisiecki
 2. W którym roku urodzi? si? Kazimierz Lisiecki i w którym roku zmar??
  - urodzi? si? w 1902r., a zmar? w 1976r.
 3. W którym roku powsta?o Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy
  - w 1928r.
 4. Które z istniej?cych obecnie Ognisk powsta?o jako pierwsze i w którym roku?
  - Ognisko Praga powsta?o w 1933r.
 5. Dla kogo „Dziadek” tworzy? Ogniska?
  - dla dzieci skrzywdzonych przez los,dla gazeciarzy i czy?cibutów, dla m?odych ch?opców pozostaj?cych bez opieki i dachu nad g?ow?
 6. Czym zajmowali si? podopieczni „Dziadka” by zarobi? na swoje utrzymanie?
  - zajmowali si? sprzeda?? gazet
 7. Jakie Ogniska dzia?a?y w Warszawie podczas okupacji hitlerowskiej?
  - dzia?a?y dwa Ogniska – przy ul. D?ugiej 13 i przy ul. ?rodkowej 9
 8. Które Ognisko zosta?o zbombardowane podczas powstania?
  - Ognisko przy ul. D?ugiej 13
 9. Co si? sta?o z Ogniskowcami z ul. D?ugiej, którzy ocaleli?
  -Ogniskowcy ci wyszli z Warszawy wraz z Kazimierzem Lisieckim i do marca 1945 r. przebywali w Gie?zowie, gdzie by?o „Ognisko na wygnaniu”
 10. W którym roku powsta?o Ognisko „?wider”?
  - w 1945r.
 11. W którym roku powo?ano Pa?stwowy Zespó? Ognisk Wychowawczych?
  - w 1956r.
 12. Co wyró?nia?o Ogniska „Dziadka” Lisieckiego spo?ród innych placówek opieku?czych?
  - specyficzne formy pracy z m?odzie??, wzajemna pomoc i wykonywanie okre?lonych obowi?zków na rzecz innych, kultywowanie tradycji narodowych, zwyczajów, ?wi?t, symbolika ogniskowa, pie?ni ogniskowe. Dziadek unika? w Ogniskach wszystkiego co przypomina?oby instytucje nie by?o panów wychowawców, lecz starsi koledzy, nie by?o intendentki i kucharki tylko ciocie – cz?onkowie rodziny ogniskowej. Za przestrzeganie niepisanych regulaminów odpowiada? ka?dy – doros?y i dziecko.
 13. W którym roku Kazimierz Lisiecki przeszed? na emerytur??
  - w 1971r.
 14. Ile jest w Warszawie Ognisk za?o?onych osobi?cie przez „Dziadka”?
  - „Praga”, „Muranów”, „Starówka”
 15. Podaj dok?adn? dat? utworzenia Ko?a Wychowanków Ognisk TPDzUL/PZOW obecna nazwa „Przywróci? Dzieci?stwo” TPDzUl im. Kazimierza Lisieckiego”Dziadka”
  - 12.12.1976 – dzie? pogrzebu „Dziadka”
 16. Przy jakiej ulicy mie?ci? si? Klub Gazeciarzy Warszawskich?
  - przy ul. Miodowej 6
 17. W którym roku powsta?o Akademickie Ko?o Przyjació? Dzieci Ulicy?
  - w 1919r.
 18. Jak? szko?? przygotowuj?c? do zawodu pedagoga i wychowawcy uko?czy? Kazimierz Lisiecki?
  - Studium Pedagogiczne Wolnej Wszechnicy Polskiej, Kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki
 19. Wymie? 3 z 6 dowodów uznania jakie „Dziadek” otrzyma? za prac? wychowawczo – opieku?cz?
  - Order U?miechu
  - Z?oty Krzy? zas?ugi
  - Krzy? Oficerski Orderu Odrodzenia
  - Nagroda zas?u?onego nauczyciela
  - Z?ota odznaka – Zas?u?ony dzia?acz Towarzystwa Przyjació? Dzieci?stw- Nagroda Miasta Sto?ecznego Warszawy za wybitne zas?ugi w dziedzinie wychowania dzieci i m?odzie?y oraz za wieloletni? prac? w Towarzystwie Przyjació? Dzieci Ulicy.
 20. Jak „Dziadek” nazywa? w Ogniskach ch?opców, a jak zwraca? si? do dziewczynek?
  - do ch?opca Felu?, a do dziewczynki Agatka
 21. Co oznacza?y s?owa u?ywane w kazaniach „nie róbcie z g?by cholewy”?
  - dotrzymywanie danego s?owa
 22. Jakimi s?owami ko?czy?y si? kazania „Dziadka”?
  - „trzymajcie si? wiatru”
 23. W jakim mie?cie „Dziadek” prowadzi? dru?yn? harcersk??
  - w Pruszkowie – ?bikowie
 24. Czy i kiedy „Dziadek” wyst?powa? w Telewizji Polskiej?
  - tak, w 1961r. - cykl gaw?d w Magazynie Telewizyjnym „Nie tylko dla pa?”
 25.  Jakie zasady „Dziadek” zaszczepi? w Ogniskach?
  - zasada godno?ci i honoru - „wstyd za z?o”
  - zasada pracy na rzecz ogó?u – „nic za darmo”
 26. Rozszyfruj skrót TPDUL?
  - Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy
 27. Gdzie po wojnie powsta?o pierwsze Towarzystwo TPDUL?
  - w ?widrze
 28. W którym roku „Dziadek” zosta? zast?powym?
  - w 1917r.
 29. Ile lat mia? Kazimierz Lisiecki, gdy rozpocz?? samodzieln? prac? wychowawcz? w Klubie Gazeciarzy?
  - 16 lat
 30. Wyja?nij dlaczego gazeciarze nazywali Kazimierza Lisieckiego „Dziadkiem”?
  - Od okre?lenia komendanta Józefa Pi?sudskiego przez jego podw?adnych
 31.  Jakie Ognisko w 2007r. obchodzi?o 50 lecie istnienia?
  - Ognisko „Muranów”
 32.  Prosz? poda? rok, miesi?c i dzie? rozpocz?cia I Turnieju Wiedzy o „Dziadku” Lisieckim i jego Ogniskach.
  - 4.03.1997r.
 33.  W którym roku zlikwidowano Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy i przekszta?cono w Pa?stwowy Dom Dziecka „Ognisko”?
  - w 1952r.
 34. W którym roku powsta?o Ognisko w Sopotni Wielkiej? Podaj w jakim pa?mie górskim ono le?y.
  - w 1959r.; Beskid ?ywiecki
 35. Gdzie zosta?y zorganizowane pierwsze ogniskowe kolonie letnie?
  - w Zajezierzu
 36.  Kto z wysokich dostojników pa?stwowych bra? udzia? w otwarciu Ogniska przy ul. D?ugiej 13? Prosz? poda? imi? i nazwisko oraz jego stanowisko.
  - Ignacy Mo?cicki – Prezydent RP
 37.  W którym roku zorganizowano pierwszy obóz w ?widrze?
  - w 1945r.
 38.  W którym roku odby?a si? akcja „Wspólnota Serc”, po?wi?cona zbiórce pieni?dzy na budow? Ogniska „?bików” w Pruszkowie
  - w 1996r.
 39. W którym roku otwarto Ognisko w Pu?awach?
  - w 1990r.
 40.  W którym roku „Dziadek” Lisiecki pracowa? w Gniazdach Sierocych Kazimierza Je?ewskiego?
  - w 1927r.
 41. W którym roku Pa?stwowy Zespó? Ognisk Wychowawczych otrzyma? imi? Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”?
  - w 1978r.
 42. W którym Ognisku i w jakich latach przebywa?y tylko dziewcz?ta?
  - w Ognisku „Muranów” w latach 1966-1971
 43.  Gdzie wychowywa? si? „Dziadek” po stracie domu rodzinnego w czasie I wojny ?wiatowej?
  - w bursie
 44.  W którym roku otwarto Ognisko przy ul. Starej 4?
  - w 1964r.
 45.  Z jakich kolorów sk?ada si? flaga ogniskowa?
  - czerwony, zielony
 46. Jak mia?a na imi? „Babcia” Lisiecka?
  - Maria Ciechomska
 47. Podaj rok powstania Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjació? Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” - „Przywróci? Dzieci?stwo”
  - 1993r.
 48. W którym roku zarejestrowano Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjació? Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” - „Przywróci? Dzieci?stwo”?
  - w 1994r.
 49. Wymie? 4 miejsca w które wyje?d?ali Ogniskowcy na obozy letnie przed II wojn? ?wiatow?.
  - Frono?ów, Ma?kinia, Lipiny, Zajezierze
 50.  Za?piewaj lub powiedz 2 zwrotki „Kuriera czerwo...”
 51.  Podaj dok?adn? dat? i miejsce urodzenia „Dziadka”.
  - 9.02.1902r. ?bików (Pruszków)
 52. Kiedy powsta?o Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy i jakie by?o jego zadanie?
  - w 1928r.; roztaczanie opieki moralnej i materialnej nad dzie?mi i m?odzie??, a w szczególno?ci nad dzie?mi ulicy
 53.  Komu po?wi?cona jest tablica ods?oni?ta w holu Ogniska, podaj rok jej ods?oni?cia?
  - tablica pami?tkowa po?wi?cona by?ym wychowankom, pracownikom i cz?onkom TPDzUl, którzy w latach 1939-1945 oddali swoje ?ycie za ojczyzn?; ods?oni?ta 7 maj? 1976r.
 54.  Wymie? przynajmniej 2 miasta, w których powsta?y Ogniska do wrze?nia 1939r.
  - Warszawa, ?ód?, Toru?, Grudzi?dz
 55. Jak? funkcj? pe?ni? Kazimierz Lisiecki w Pa?stwowym Domu Dziecka w ?widrze i jak? nazw? nosi? ten dom?
  - by? Dyrektorem Pa?stwowego Domu Dziecka; Ognisko 
 56.  Kiedy s? obchodzone w Ogniskach imieniny „Dziadka”?
  - w pierwsz? niedziel? marca
 57.  Podaj nazwy dwóch miejscowo?ci, do których wyje?d?ali wychowankowie „Dziadka” na obozy letnie po II wojnie ?wiatowej.
  - ?wider, Sopotnia Wielka 
 58. W jakiej encyklopedii po raz pierwszy ukaza?y si? has?a: „Kazimierz Lisiecki” i „TPDzUl”?
  - w wydaniu Encyklopedii Warszawy z 1994r.
 59. Gdzie w Warszawie znajduje si? Aleja im. Kazimierz Lisieckiego?
  - w Parku Praskim (g?ówna aleja parku)
 60.  Jaki pomnik przyrody znajduje si? na terenie Ogniska ?wider?
  - D?b „Dziadka” Lisieckiego
 61.  Gdzie nad morzem powsta?o Ognisko we wrze?niu 1960r?
  - w Gdyni
 
0 Komentarzy · 20663 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR