Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][MURANÓW] 2009 Miejski program przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie na lata 2007-2011
HANNA PRZYBI?SKA
OGNISKO "MURANÓW"

    W Warszawie ju? od kilku lat sporo si? dzieje wokó? problematyki przemocy domowej. By?y przeprowadzane liczne badania w tej materii, organizowane konferencje. Efektem wzmo?onej aktywno?ci praktyków i urz?dników by?o powstanie Miejskiego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie. My?l?, ?e aby ?wiadomie obserwowa? podejmowane w naszym Mie?cie dzia?ania, móc si? w??czy? w budowanie sensownego i u?ytecznego systemu, nale?y najpierw zapozna? si? z formalnymi podstawami. Odwo?am si? do Uchwa?y Rady m.st. Warszawy w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu.[1] 
MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIA?ANIA PRZEMOCY W RODZINIE
na lata 2007-2011
- wprowadzenie. 
    Rozpowszechnienie zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutki wynikaj?ce z pozostawania ofiar i ?wiadków w sytuacji przemocy przez wiele lat stanowi? powa?ne wyzwanie dla samorz?du warszawskiego.
    Od kilku lat na terenie Warszawy prowadzone s? dzia?ania zmierzaj?ce do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie. Pod koniec 2004 roku Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na zlecenie m.st. Warszawy przeprowadzi? badania dotycz?ce problematyki przemocy w rodzinie. Badania zako?czone zosta?y sformu?owaniem nast?puj?cych wniosków i zalece?:
 1. Przemoc w rodzinie na terenie m.st. Warszawy wyst?puje w szerokim zakresie. Niepokoj?ce dane odnosz? si? zarówno do przemocy fizycznej, jak i psychicznej oraz zaniedbywania.
 2. Przemoc cz??ciej pojawia si? w rodzinach o ni?szym statusie socjoekonomicznym oraz tam, gdzie nadu?ywa si? alkoholu, jednak?e nie jest to problem tylko tych rodzin.
 3. Zdecydowana wi?kszo?? warszawiaków deklaruje, ?e s?ysza?a o ró?nych instytucjach pomagaj?cych ofiarom przemocy. Nie oznacza to jednak znajomo?ci konkretnych adresów. Zwraca tak?e uwag? ma?a gotowo?? do poszukiwania pomocy instytucjonalnej.
 4. Najwi?cej ankietowanych osób by?o sk?onnych zwróci? si? do policji, prawnika i psychologa. Wskazuje to na konieczno?? odpowiedniego przygotowania policjantów oraz upowszechnienia oferty prawnej i poradnictwa psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie.
 5. Wyniki bada? wskazuj? na stosunkowo niski poziom ?wiadomo?ci spo?ecznej w zakresie przemocy w rodzinie w?ród mieszka?ców Warszawy. Znaczna cz??? respondentów nie rozpoznaje zachowa? przemocowych i akceptuje je jako norm? w swoim otoczeniu.
 6. Na terenie m.st. Warszawy istnieje zaplecze dla powstania profesjonalnego systemu pomocy dla osób doznaj?cych przemocy w rodzinie. Aktualna struktura sk?ada si? jednak z pojedynczych ogniw, mi?dzy którymi brakuje wystarczaj?cego przep?ywu informacji i wspó?pracy.
 7. Badanie zasobów wykaza?o, i? ci??ar prowadzenia kompleksowych dzia?a? spoczywa na o?rodkach pomocy spo?ecznej, których pracownicy wypadaj? w badaniach jako najbardziej kompetentna grupa zawodowa. Dodatkowo posiadaj? motywacj? i ch?ci do dalszego doskonalenia swoich umiej?tno?ci. Jednocze?nie przes?anki wskazuj? na realne zagro?enie wypaleniem zawodowym w tej grupie.
 8. Konieczne jest usprawnienie systemu p?ynnego „przekazywania” osób doznaj?cych przemocy do kolejnych etapów profesjonalnej pomocy.
 9. Istnieje dysproporcja pomi?dzy ofert? pomocy krótkotrwa?ej, w postaci interwencji i poradnictwa, a oddzia?ywaniami d?ugoterminowymi (wsparcie, terapia). Niewystarczaj?ca jest oferta oddzia?ywa? d?ugoterminowych, koniecznych do powrotu do zdrowia i pe?nego funkcjonowania spo?ecznego po ustaniu przemocy.
  Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie oraz istniej?cych zasobów instytucjonalnych do radzenia sobie z tym problemem wskaza?a na konieczno?? podj?cia dzia?a? w nast?puj?cych obszarach:
Ø  dzia?ania edukacyjne w?ród mieszka?ców;
Ø  dzia?ania edukacyjne w?ród osób ?wiadcz?cych profesjonaln? pomoc, w tym pracowników policji, pomocy spo?ecznej, o?wiaty, s?u?by zdrowia, pomocy pedagogiczno- psychologicznej i pomocy administracyjno-prawnej;
Ø  wprowadzenie procedur i standardów pomagania ofiarom przemocy w rodzinie dla poszczególnych s?u?b, które stykaj? si? z problemem przemocy domowej;
Ø  rozszerzenie oferty specjalistycznej pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie;
Ø  zorganizowanie spójnego systemu oddzia?ywa? interwencyjno- korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;
Ø  stworzenie skoordynowanego systemu pomagania ofiarom przemocy w rodzinie;
Ø  prowadzenie bada? oraz zbieranie danych dotycz?cych rozmiarów przemocy w rodzinie. 

Przyst?puj?c do opracowania Miejskiego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie na lata 2007- 2011 przyj?to za?o?enie, ?e tylko interdyscyplinarne dzia?ania mog? przyczyni? si? do zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwi?kszenia skuteczno?ci pomocy dla rodzin, w których problem wyst?puje.  

Szczegó?owe cele programu:
 1. Podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Zwi?kszenie dost?pno?ci i efektywno?ci dzia?a? profilaktycznych dotycz?cych przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie adresowanych do ró?nych grup spo?ecznych.
 3. Zwi?kszenie kompetencji zawodowych pracowników s?u?b, instytucji i organizacji zajmuj?cych si? przeciwdzia?aniem przemocy w rodzinie.
 4. Dostosowanie zasobów istniej?cych na terenie m.st. Warszawy do potrzeb tworzonego systemu.
 5. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których wyst?puje przemoc, z uwzgl?dnieniem potrzeb wszystkich cz?onków rodziny.
 6. Zintegrowanie ?rodowisk i dzia?a? na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.
 Zak?ada si?, ?e w efekcie realizacji Programu nast?pi wzrost ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, ?e jak najwi?ksza liczba przypadków przemocy b?dzie rozpoznawana wcze?nie oraz ?e zostanie uruchomiony- oparty na procedurach i standardach- zintegrowany i efektywny system pomocy osobom doznaj?cym przemocy w rodzinie. Niezwykle istotne jest uruchomienie Specjalistycznego O?rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, co wynika z zapisanych w ustawie o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie zada? przypisanych kompetencjom powiatu. O?rodek w swoim za?o?eniu, poza g?ównym celem dzia?ania, jakim jest zapewnienie wszechstronnej pomocy ofiarom przemocy i wspieranie w rozwi?zywaniu sytuacji kryzysowych w rodzinie, mia?by równie? prowadzi? dzia?alno?? edukacyjno- szkoleniow? i doradcz?, stworzy? i prowadzi? internetow? baz? danych o miejscach pomocy oraz monitorowa? dzia?ania podejmowane w ramach systemu. Wa?ne dla osi?gni?cia celów Programu jest korzystanie z do?wiadcze? krajów europejskich, a szczególnie kontynuacja wspó?pracy z miastem partnerskim Haga i mo?liwo?? odbycia sta?y zawodowych przez warszawskich specjalistów w haskich placówkach. Najwa?niejszym przedsi?wzi?ciem, z punktu widzenia osi?gni?cia celów Programu, jest realizacja projektu pod nazw? „Budowanie systemu przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie w Warszawie”, wspó?finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt zak?ada? przeprowadzenie oceny efektywno?ci dotychczasowych dzia?a? oraz zorganizowanie szkole? o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zintegrowanym dla pracowników Urz?du m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych oraz sektora pozarz?dowego.

Koordynacj? dzia?a? na poziomie m.st. Warszawy  zajmuje si? Biuro Polityki Spo?ecznej, na poziomie dzielnic- Wydzia?y Spraw Spo?ecznych i Zdrowia. 

Realizatorami Programu s?:
 1. Na poziomie ogólnomiejskim- Prezydent m.st. Warszawy poprzez Biuro Polityki Spo?ecznej, inne biura Urz?du m.st. Warszawy, w szczególno?ci Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Bezpiecze?stwa i Zarz?dzania Kryzysowego, Biuro Prasowe, Stra? Miejsk?, Komisj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, placówki opieku?czo- wychowawcze, o?rodki interwencji kryzysowej, o?rodki adopcyjno- opieku?cze, specjalistyczne poradnie rodzinne, domy dla matek z ma?oletnimi dzie?mi i kobiet w ci??y, ??obki, Warszawskie Centrum Kobiet, specjalistyczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, specjalne o?rodki szkolno- wychowawcze, m?odzie?owe o?rodki socjoterapeutyczne, m?odzie?owe o?rodki wychowawcze, zak?ady opieki zdrowotnej, poradnie terapii uzale?nienia od alkoholu i wspó?uzale?nienia.
 2. Na poziomie dzielnicowym- Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia, Wydzia? O?wiaty i Wychowania, o?rodki pomocy spo?ecznej, punkty konsultacyjno- informacyjne, dzielnicowe zespo?y ds. realizacji programu profilaktyki i rozwi?zywania problemów alkoholowych oraz przedszkola, szko?y, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, zak?ady opieki zdrowotnej, kluby pracy i inne jednostki organizacyjne zgodnie z kompetencjami.
 W realizacji Programu mog? uczestniczy? organizacje pozarz?dowe, ko?cio?y i zwi?zki wyznaniowe i inni partnerzy zewn?trzni, w tym w szczególno?ci policja, s?dy, prokuratura, s?u?by wi?zienne, instytuty naukowo- badawcze, administracja rz?dowa i agendy rz?dowe, jednostki samorz?du terytorialnego, media oraz eksperci, którzy- w zale?no?ci od celu i rodzaju zadania- s? zapraszani do wspó?pracy przez realizatorów programu. Mo?e te? by? powo?any Miejski i Dzielnicowe Zespo?y ds. Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie.

Finansowanie realizacji Programu dokonywane jest ze ?rodków bud?etowych m.st. Warszawy, w tym z dotacji celowych, darowizn, zapisów i innych wp?ywów od osób prawnych i fizycznych oraz funduszy Unii Europejskiej, a tak?e ze ?rodków w?asnych realizatorów.  
                                                                                        Opracowa?a: Hanna Przybi?ska 


[1] Uchwa?a Nr XVIII/604/200 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2007 r.

0 Komentarzy · 21452 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR