Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]Og?oszenie o przetargu na budynki ZOWWarszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji budynków Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w WarszawieNumer og?oszenia: 121298 - 2009; data zamieszczenia: 24.04.2009

OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi
Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.
Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
I.

1) NAZWA I ADRES: Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" , ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 635-22-81, 0-22 831-41-94, faks 0-22 831-41-94, 0-22 635-22-81.
  • Adres strony internetowej zamawiaj?cego: www.zow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.

1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji budynków Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji, z dostosowaniem do aktualnie obowi?zuj?cych przepisów, budynków Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 w Warszawie. Dotyczy to ni?ej wymienionych budynków:

a) budynek administracyjno-mieszkalny: ok.
1 703 m2, sk?adaj?cy si? z nast?puj?cych cz??ci:
- budynku mieszkalnego,
- budynku administracyjnego,
- ??cznika z pomieszczeniami biurowymi,
- budynku jadalni z przyleg?ym tarasem oraz zej?ciem ewakuacyjnym (schody po skarpie) z budynku,
- budynku kuchni,

b ) internat: ok.
1 066 m2,

c) 2 budynki gara?owe z wiat? ?mietnikow?: ok.
120 m2.

Zakres dokumentacji obejmuje:

1. dla budynku administracyjno-mieszkalnego
a) projekt architektoniczno-budowlany modernizacji budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisów, w tym przepisów ppo?., z wy??czeniem cz??ci mieszkalnej,

b ) projekt technologiczny modernizacji kuchni z zapleczem,

c) projekt docieplenia elewacji budynku wraz z wymian? stolarki okiennej i drzwiowej, z wy??czeniem dachu

d) projekt modernizacji zej?cia ewakuacyjnego ze schodami na skarpie, e) projekt modernizacji instalacji elektrycznych wraz z instalacj? o?wietlenia i zasilania urz?dze? ochrony ppo?., uwzgl?dniaj?cy cz??ci wspólne w segmencie mieszkalnym, z wy??czeniem lokali mieszkalnych,

f) projekt modernizacji instalacji sanitarnych wod-kan i c.w.u., uwzgl?dniaj?cy instalacj? hydrantow?, g) projekt modernizacji instalacji c.o.

h) projekt modernizacji w?z?a cieplnego,

i) projekt dostosowania instalacji gazowej do nowej technologii kuchni,

j) projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszcze? kuchni z zapleczem, sto?ówki i pomieszcze? sanitarnych,

k) projekt instalacji niskopr?dowych w zakresie sieci komputerowej, telefonicznej oraz sygnalizacji i sterowania w zakresie ppo?.

l) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podzia?em na bran?e,

m) kosztorysy inwestorskie w uk?adzie bran?owym,

n) kosztorysy przedmiarowe w uk?adzie bran?owym.

2. dla budynku internatu
a) projekt architektoniczno-budowlany modernizacji budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisów, w tym przepisów ppo?.,

b ) projekt docieplenia elewacji budynku wraz z wymian? stolarki okiennej i drzwiowej, z wy??czeniem dachu

c) projekt modernizacji instalacji elektrycznych wraz z instalacj? o?wietlenia oraz zasilania urz?dze? ppo?.

d) projekt modernizacji instalacji sanitarnych wod-kan i c.w.u., uwzgl?dniaj?cy instalacj? hydrantow?,

e) projekt modernizacji instalacji c.o.

f) projekt w?z?a cieplnego,

g) projekt wentylacji mechanicznej dla pomieszcze? sanitarnych i pomieszczenia podr?cznej kuchenki,

h) projekt instalacji niskopr?dowych w zakresie sieci komputerowej, telefonicznej oraz sygnalizacji i sterowania w zakresie p.po?.

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w podziale na bran?e,

j) kosztorysy inwestorskie w uk?adzie bran?owym,

k) kosztorysy przedmiarowe w uk?adzie bran?owym.

3. dla budynków gara?owych i wiaty ?mietnikowej
a) projekt modernizacji instalacji elektrycznej, uwzgl?dniaj?cy elektryczne ogrzewanie gara?y,

b ) projekt wymiany drzwi gara?owych,

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z podzia?em na bran?e,

d) kosztorysy inwestorskie w uk?adzie bran?owym,

e) kosztorysy przedmiarowe w uk?adzie bran?owym.

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma umo?liwi? przeprowadzenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Stopie? szczegó?owo?ci dokumentacji ma umo?liwi? wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych - wszystkie projekty bran?owe powinny by? projektami wykonawczymi. Projekty powinny posiada? wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym rzeczoznawców do spraw: sanitarnych, bhp, przeciwpo?arowych a tak?e z Konserwatorem Zabytków (obiekty nie s? zabytkami, lecz znajduj? si? w strefie zabytkowej). Zamawiaj?cy informuje, ?e istniej?cy budynek administracyjno-mieszkalny usytuowany jest na skarpie wi?lanej. Budynek g?ówny przekazano do eksploatacji w 1962r. Pierwszy pomiar niwelacyjny zainstalowanych reperów wykonano w maju 1974r. ??cznie wykonano 29 pomiarów niwelacyjnych. W 1993r. wykonano mikrofale. Ostatnie pomiary wykonano w kwietniu 2007r. Wszystkie materia?y dotycz?ce wzmocnienia budynku i jego monitorowania s? do wgl?du w siedzibie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy informuje, ?e posiada ekspertyz? techniczn? w zakresie ochrony przeciwpo?arowej z marca 2009r. - do wgl?du w siedzibie Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy nie posiada archiwalnej dokumentacji architektonicznej opisywanych budynków. Dokumentacja musi by? wykonana w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz jednym w wersji elektronicznym. Wszystkie etapy projektowania nale?y konsultowa? z Zamawiaj?cym.

II.1.4) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 74.14.21.20-3, 74.22.20.00-1, 74.23.20.00-4, 74.23.27.00-1, 74.84.00.00-9, 74.84.30.00-0, 74.23.21.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie. 
II.1.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 20.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ?CE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIA?U
  • Opis warunków udzia?u w post?powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy: 5.1.1. posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie?; 5.1.2. posiadaj? niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 5.1.3. znajduj? si? w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia; 5.1.4. nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia. 5.2. Wykonawca sk?ada wraz z ofert? o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu (Za??cznik nr 2 do SIWZ). 5.3. Na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca jest zobowi?zany dostarczy? nast?puj?ce dokumenty, w oparciu o które Zamawiaj?cy dokona oceny spe?nia warunków: 5.3.1. W celu potwierdzenia, i? Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp: - aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub zg?oszenia do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert (Za??cznik nr 3); 5.3.2. W celu potwierdzenia, i? Wykonawca posiada niezb?dn? wiedz? i do?wiadczenie oraz dysponuje potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: A) wykaz zawieraj?cy co najmniej trzech zada? podobnych rodzajem do przedmiotu zamówienia (z zakresu obiektów u?yteczno?ci publicznej) w okresie ostatnich pi?ciu lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem warto?ci oraz daty i miejsca wykonania (Za??cznik nr 4) oraz dokumenty (Za??cznik nr 5), potwierdzaj?ce, ?e zadanie te zosta?y wykonane nale?ycie; B ) wykaz osób i podmiotów (Za??cznik nr 6), które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci; C) dokumenty stwierdzaj?ce, ?e osoby, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, posiadaj? wymagane uprawnienia, je?eli ustawy nak?adaj? obowi?zek posiadania takich uprawnie? (Za??cznik nr 6a do SIWZ); 5.4. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si? do przepisów §2 Rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog? by? sk?adane(Dz. U. Nr 87 poz. 605). 5.5. Wykonawcy mog? wspólnie ubiega? si? o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegaj? si? o udzielenie zamówienia ustanawiaj? pe?nomocnika -do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia - w tym z?o?enia o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w post?powaniu - w tym z?o?enia o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.6. Zamawiaj?cy oceni spe?nienie przez Wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu stwierdzeniem: spe?nia lub nie spe?nia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia musz? dostarczy? dokumenty, potwierdzaj?ce, ?e ??cznie spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu..
  • Informacja o o?wiadczeniach i dokumentach, jakie maj? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu: Oferta musi zawiera?: Formularz oferty (Za??cznik nr 1 do SIWZ) z?o?ony w formie orygina?u, O?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu (Za??cznik nr 2 do SIWZ) z?o?one w formie orygina?u, Formularz - Status prawny Wykonawcy (Za??cznik nr 7 do SIWZ) z?o?ony w formie orygina?u, Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ, z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?; Wykaz podwykonawców (za??cznik nr 8 do SIWZ) z?o?ony w formie orygina?u, wype?niony odpowiednio lub z adnotacj? nie dotyczy; Podpisany wzór umowy. 10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia musi zawiera?: wspólny formularz oferty (Za??cznik nr 1 do SIWZ), z?o?ony w formie orygina?u, wspólne o?wiadczenie o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu (Za??cznik nr 2 do SIWZ), z?o?one w formie orygina?u, Formularz - Status prawny Wykonawców (Za??cznik nr 7 do SIWZ), z?o?ony w formie orygina?u, przez ka?dego z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie warunków udzia?u w post?powaniu wymienione w pkt 5.3 SIWZ; Dokumenty musz? by? z?o?one w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez Wykonawc?, przy czym: A) ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?ada dokumenty stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SIWZ; B ) Wykonawcy, którzy potwierdzaj? spe?nienie danego warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?adaj? odpowiednio dokumenty stanowi?ce Za??czniki nr 4, 5, 6, do SIWZ; C) ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?ada wype?niony odpowiednio lub z adnotacj? nie dotyczy Za??cznik nr 8 do SIWZ; podpisany wzór umowy Kosztorys ofertowy (sporz?dzony w oparciu o przedmiar robót). 10.7. Oferta musi by? podpisana przez osoby uprawnione do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Wykonawcy, tj.: osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z w?a?ciwego rejestru lub wpisem do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej, lub w przypadku wykonawców prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w formie spó?ki cywilnej - przez wszystkich wspólników lub wspólnika skutecznie upowa?nionego uchwa?? wspólników do podpisania oferty, której orygina? lub odpis po?wiadczony notarialnie nale?y za??czy? w ofercie jako Za??cznik nr 1a do SIWZ, lub osoby posiadaj?ce wa?ne pe?nomocnictwo, którego orygina?, lub kopi? po?wiadczon? notarialnie za zgodno?? z orygina?em, lub odpis albo wyci?g z dokumentu sporz?dzony przez notariusza, lub kopi? po?wiadczon? za zgodno?? z orygina?em przez mocodawc? - nale?y za??czy? w ofercie: a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia - jako Za??cznik nr 1b do SIWZ; b ) w przypadku wykonawców, którzy ubiegaj? si? samodzielnie o udzielenie zamówienia - jako Za??cznik nr 1c do SIWZ;.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost?pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zow.pl.

Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: www.zow.pl.

IV.3.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 19.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespo?u Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
IV.3.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).


0 Komentarzy · 21661 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR