Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 23-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][2009 BASTION - Obóz letni]

sopotnia03.jpg
 
 
Program wyjazdu do Sopotni Wielkiej w terminie 02.07. -  14.07.2009 r. dla rodzin  wychowanków ZOW oraz klientów Punktu Poradnictwa Rodzinnego „BASTION”
Rodziny podopiecznych Ognisk ZOW znajduj? si? cz?sto w przej?ciowym lub d?ugotrwa?ym kryzysie. Kryzys jest spowodowany pozostawaniem w sytuacji, z której nie widz? mo?liwo?ci wyj?cia. Osoba w kryzysie, by mog?a otrzyma? pomoc, musi poczu? potrzeb? skorzystania z niej. Na ogó? potrzebuje pomocy
w u?wiadomieniu sobie swoich problemów, nazwaniu ich, zaplanowaniu dzia?a? maj?cych na celu popraw? swojej sytuacji ?yciowej. Nie zawsze chce skorzysta? ze wsparcia, jakie mog? jej da? pracownicy „Bastionu”, poniewa? nie ma mo?liwo?ci czasowych lub te? nie jest w stanie podj?? aktywno?ci w celu umówienia si? i przybycia na spotkanie. Zdarza si?, ?e obiektywnie nieistotne czynniki np. zmiana pogody s? przyczyn? nie przybycia na spotkanie. Pozostawienie tych rodzin bez wsparcia mo?e powodowa? pog??bianie kryzysu, a jego skutki mog? mie? negatywny wp?yw na dzieci. W zwi?zku z tym corocznie organizujemy obozy rodzinne  do Sopotni Wielkiej k/?ywca, by w innej sytuacji, z dala od codziennych problemów, w mi?ej, wakacyjnej atmosferze dostarczy? tym rodzinom wsparcia, nauczy? technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach ?yciowych oraz zaplanowa?  drog? wyj?cia z kryzysu.
 

Celem wyjazdu jest usprawnienie komunikacji i wspó?pracy w rodzinach oraz udzielanie wsparcia  w  rozwi?zywaniu problemów ma??e?skich, wychowawczych, emocjonalnych i socjalnych poprzez indywidualne konsultacje i porady oraz warsztaty grupowe. W tym roku  prac? grupow? i indywidualn? prowadzi? b?dzie kadra sk?adaj?ca si? z: pedagoga, psychologa - terapeuty i pracownika socjalnego.
 
Uczestnicy:
Uczestnikami obozu s? rodziny, których dzieci s? wychowankami ognisk ZOW lub korzystaj? ze wsparcia PPR „Bastion”.
W obozie we?mie udzia? 7 rodzin:  8 osób doros?ych i  15 dzieci. Przez ca?y czas pobytu za dzieci odpowiedzialni s? rodzice. 

Formy pracy:
Na obozie b?d? odbywa?y si?: warsztaty dla doros?ych,  dla dzieci oraz wspólne dzia?ania o charakterze integracyjnym i  zaj?cia ucz?ce wspó?pracy.
Warsztaty b?d? dotyczy?y nast?puj?cych zagadnie?:
·usprawnienie komunikacji w rodzinie;
·wzmocnienie wiary w siebie uczestników obozu;
·nauczenie wspó?pracy na gruncie rodziny;
·spowodowanie wi?kszej aktywno?ci ?yciowej;
·pokazanie sposobów aktywnego wypoczynku; 

Program pobytu:
1.   Zapoznanie z zasadami bezpiecze?stwa.
2.   Wycieczki piesze po szlakach.
3.   Wycieczki autokarowe.
4.   Ogniska, dyskoteki, konkursy.
5.   Zaj?cia sportowe, plastyczne, muzyczne.
6.   Zaj?cia warsztatowe dla rodziców pt. „Sztuka skutecznego porozumiewania si?. Jak komunikowa? si? z dzieckiem?” (1 raz dziennie, 1,5-2 godz.)
7.   Zaj?cia socjoterapeutyczne dla dzieci – w trakcie uczestnictwa rodziców w warsztatach – 1 raz dziennie 1,5- 2 godz.)
8.   Indywidualne porady i konsultacje dla dzieci i doros?ych.                                  

Organizatorzy:
pracownicy Punktu Poradnictwa Rodzinnego „BASTION” –
Tomasz Szczepa?ski, Marzenna Szmyt, Kamila Prokopczyk.

zobacz foto z obozu letniego...
czytaj relacj?...
0 Komentarzy · 20624 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR