Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ STARÓWKA] 2009 Obóz letni w Ostrowie

2009.06.22 - 07.03 Obóz letni w Ostrowie

zobacz foto:
p1050053.jpgW dn. 22.06 – 03.07.2009 nowo przyj?ci wychowankowie Ogniska „Starówka”, uczniowie klas III- VI przebywali na integracyjnym obozie letnim w przepi?knej nadmorskiej miejscowo?ci Ostrowo k. Jastrz?biej Góry.          
Zdaniem wszystkich uczestników, obóz   nale?a? do wyj?tkowo udanych wyjazdów. Wracali?my do Warszawy z  ?ezk? w oku i poczuciem dobrze sp?dzonego czasu w gronie potrafi?cych dobrze si? bawi? osób. Przez ca?y czas trwania wypoczynku dzieci sp?dza?y czas maksymalnie aktywnie . S?oneczna pogoda, nadmorskie warunki klimatyczne, wysoki standard o?rodka, ?wietne wy?ywienie,  atmosfera dobrej zabawy i relaksu sprawi?y, ?e wszyscy wypocz?li, ale tak?e zaprzyja?nili si? ze sob? i nabrali ochoty na kolejne wspólne wyjazdy.            


p1050036.jpg
Mieszkali?my w du?ym i dobrze wyposa?onym pensjonacie (ASIA” Ostrowo ul. Wiankowa 11), w którym dzieci do dyspozycji mia?y codziennie kryty basen z opiek? ratownicz?, kawiarenk? z barkiem, sto?em do bilarda i cymbergaja, plac zabaw i boisko w s?siedztwie lasu.
Na terenie pensjonatu znajdowa?a si? równie? sala dyskotekowa z wyposa?eniem i obs?ug? DJ- sk? oraz sala do zaj?? ze stolikami. Zamieszkiwali?my oddzielne skrzyd?o budynku. 


p1050041.jpgNasze sypialnie rozlokowane by?y na dwóch pi?trach i wyposa?one by?y w TV,  toalet? z  prysznicem i umywalk? oraz balkon. Pensjonat  znajdowa? si? w s?siedztwie lasu, co sprzyja?o ciekawej organizacji zaj??. Aby znale?? si? nad morzem musieli?my przej?? ok. 1000 m przez wiosk?. By?o to dla nas du?? atrakcj? i dodatkow? form? aktywno?ci ruchowej. Pla?a urzek?a wszystkich du?? szeroko?ci?, czysto?ci?, bia?ym kolorem piasku i pi?knym usytuowaniem w s?siedztwie sosnowego lasu. Wy?ywienie w o?rodku by?o bardzo smaczne i obfite. Obs?uga stara?a si? spe?ni? wszystkie nasze oczekiwania. Opiek? medyczn? pe?ni? specjalnie dla nas wynaj?ty lekarz, który przyje?d?a? do nas w razie potrzeby.

p1040938.jpg
Uczestnikami obozu by?o 26 osób, w tym:
Ø  21 wychowanków Ogniska „Starówka” ( 9 dziewcz?t, 12 ch?opców)
Ø  4 wychowawców
Ø  1 kierownik obozu
Dzieci podzielone zosta?y na 2 grupy  wychowawcze sk?adaj?ce si? z  10 wychowanków i  2 wychowawców sprawuj?cych nad nimi opiek? w systemie 12- godzinnym naprzemiennie.

p1050315.jpgNasz wyjazd by? wspania?ym czasem na podsumowanie pi?ciomiesi?cznej pracy wychowawczej i okazj? do wzrostu  integracji dzieci ze sob? i wychowawcami. Ca?odobowe sp?dzanie ze sob? czasu wolnego, stworzy?o du?e mo?liwo?ci przyspieszonego przyswojenia sobie norm i zasad grupowych. Program obozu zosta? zrealizowany, jednak?e wprowadzono kilka modyfikacji, uwzgl?dniaj?cych pogod?, specyfik? o?rodka, mo?liwo?ci organizacji ró?nych dzia?a? i potrzeby wychowanków. 

p1040989.jpg
Zaj?cia turystyczno- krajoznawcze:
    
        
Podczas obozu starali?my si? organizowa? dzieciom czas maksymalnie aktywnie, k?ad?c du?y nacisk na zapoznanie grupy z walorami regionu geograficznego Kaszuby i Pomorze. Codziennie organizowali?my dzieciom wycieczki turystyczno- krajoznawcze, z czego 4 by?y wycieczkami autokarowymi.

W?ród nich znalaz?y si?: 
 Ø  ca?odniowa wycieczka autokarowa do ?eby –rajd pieszy (prawie 9 km) z R?bki na Wydmy, zwiedzanie S?owi?skiego Parku Narodowego i zabawy na Wydmach ?ebskich i powrót melexem do R?bki.
 img_2775.jpg img_2741.jpg p1040998.jpg img_2784.jpg

Ø   ca?odniowa wycieczka autokarowa do Trójmiasta – zwiedzanie Oceanarium w Gdyni, rejs Korsarskim Statkiem „Dragon” po zatoce, zwiedzanie portu w Gdyni; zwiedzanie Sopotu oraz spacer po sopockim Molo; zwiedzanie Starówki Gda?skiej po??czony z obiadem w restauracji znajduj?cej si? w s?siedztwie pomniku Neptuna.
 p1050078.jpg img_2808.jpg p1050103.jpg p1050104.jpg

Ø   wycieczka autokarowa do Skansenu w Nadolu i zwiedzanie Zagrody Gburskiej; zwiedzanie kompleksu pa?acowo- parkowego w Krokowej i zabawy w znajduj?cym si? na terenie kompleksu placu zabaw; wycieczka do Gniewina na wie?? widokow? „Kaszubskie Oko” ogl?danie z zewn?trz niedoko?czonej elektrowni j?drowej oraz elektrowni wodnej ?arnowiec.
p1050207.jpg  p1050194.jpg p1050217.jpg p1050216.jpg
Ø   wycieczka autokarowa na Hel- zwiedzanie Fokarium i obserwacja karmienia fok; spacer do Latarni Morskiej na Helu, spacer po miasteczku po??czony z obiadem w stylowej rybackiej restauracji, zabawy na Helskiej Pla?y.
 p1050301.jpg p1050307.jpg p1050311.jpg

Ø   spacery brzegiem morza do Karwi i Jastrz?biej Góry oraz po najbli?szej okolicy.
Ø  Zespo?owy turniej wiedzy o regionie, ??cz?cy w sobie ró?norodne formy aktywno?ci dzieci. Zorganizowany zosta? w przedostatni dzie? naszego wypoczynku i by? ?wietnym podsumowaniem zdobytej wiedzy podczas wycieczek.
 p1050223.jpg p1050245.jpg p1050266.jpg

       
 Podczas wszystkich wycieczek mieli?my wy?mienit?, s?oneczn? pogod?. Grupa wykaza?a si? du?ym zdyscyplinowaniem w terenie oraz wspania?? kondycj? fizyczn?.
 Zaj?cia integracyjne:
p1050064.jpgØ  „Godzina dla przyjació?”- cykl warsztatów integracyjnych
Ø  spotkania spo?eczno?ci obozu- organizowane by?y  codziennie  po kolacji.  Dzieci szybko przywyk?y do takiej formy i cz?stotliwo?ci spotka?. Podczas spotka? podsumowywany by? ca?y dzie?. Bardzo wa?nym elementem spotka? by?o omawianie na forum grupy pozytywnych zachowa? wychowanków (podzi?kowania), ale równie? problemów wynikaj?cych z niew?a?ciwego ich zachowania. Planowany by? dzie? nast?pny.

p1050143.jpgØZa?lubiny z Morzem- zabawa fabularyzowana, w której wychowawcy w przebraniu (Neptun, Prozerpina, nimfy wodne, diabe? morski) zaanimowali parad? przez wie? wszystkich dzieci- kandydatów na wilków morskich. Przysz?e wilki morskie z pomalowanymi twarzami i w przebraniach przesz?y przez wie? g?o?no ?piewaj?c i skanduj?c has?a wznosz?ce ho?d morzu. Nad samym morzem wychowankowie dawali popisy uczestnicz?c dzielnie w przygotowanym specjalnie dla nich torze przeszkód. Dzieci bawi?y si? wyj?tkowo dobrze tego dnia, a obserwatorzy tej zabawy nie mogli wyj?? z podziwu nad widowiskowo?ci? imprezy. Zapewniali, ?e jeszcze nie widzieli takiego show. 
 
Ø  konkurs budowli piaskowych- praca w zespo?ach
Ø  dyskoteka integracyjna z innymi kolonistami Pensjonatu „Asia”
Ø  nocny grupowy marsz terenowy przez ciemny las trzymaj?c si? za r?ce
Ø  konkurs czysto?ci w pokojach sprzyjaj?cy wyj?tkowo wspó?pracy zespo?owej

Wszystkie te dzia?ania sprawi?y, ?e wi?kszo?? uczestników z?y?a si? ze sob?, zintegrowa?a, wysoko oceni?a czas pobytu na obozie i na koniec stwierdzi?a, ?e obóz by? za krótki i ch?tnie pojechaliby razem gdzie? jeszcze  w przysz?ym roku. 
Zaj?cia sportowe:
p1050033.jpgØ  k?piele w basenie pod opiek? ratownika
Ø  gra w siatkówk? pla?ow? oraz na boisku przy o?rodku
Ø  turniej skoków przez lin?
Ø  mecze pi?ki no?nej
Ø  gra w bad mintona, bilarda, cymbergaja, rzutki
Ø  zabawa w chowanego
Ø  pla?owanie


Zaj?cia artystyczne:
p1050028.jpgØ  warsztaty plastyczne- malowanie kwiatów na g?bce tapicerskiej,
Ø  warsztaty plastyczne- wykonywanie bi?uterii z modeliny
Ø  zabawa „Kalambury”
Ø  ?piewy i ta?ce podczas wycieczek pieszych i w trakcie zabaw integracyjnych      


   
      
Na uwag? zas?uguje te? fakt, ?e kadra obozu znakomicie ze sob? wspó?pracowa?a, by?a odpowiedzialna, aktywna, z du?? inicjatyw?, kreatywno?ci? i poczuciem humoru. Wszystkim wychowawcom uda?o si? nawi?za? bliskie, przyjacielskie relacje z podopiecznymi. Wszystkie konkursy, turnieje i zabawy by?y nagradzane upominkami (atrakcyjna odzie?, kosmetyki, s?odycze lub inne drobiazgi). Uczestnicy konkursu czysto?ci otrzymali cenniejsze nagrody. Wszyscy wychowankowie otrzymali na koniec pami?tkowe zdj?cia oprawione w ramki o stylistyce morskiej.
p1040992.jpg  img_2768.jpg p1050132.jpg
              
                                                         PODZI?KOWANIA 
Gor?co dzi?kujemy wszystkim, dzi?ki którym uda?o nam si? zrealizowa? tak wspania?y wyjazd wakacyjny, a w szczególno?ci:

♥Fundacji „Pomó?my Dzieciom” w Warszawie
♥Urz?dowi Biura Edukacji M. St. Warszawa
♥Towarzystwu „Przywróci? Dzieci?stwo”
♥Dyrekcji Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Warszawie 

                                                                                                                    Kierownik obozu:
                                                                                                                      Anna Nowi?ska
0 Komentarzy · 23890 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR