Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] 2009 ?wi?to Pracownika Socjalnego

2009.11.20 ?wi?to Pracownika Socjalnego

Dzie? Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Zespole Ognisk Wychowawczych od 2000 roku, najcz??ciej  w trzeci pi?tek listopada. Jest to najwi?ksza wspólna uroczysto?? wszystkich pracowników ZOW i zaproszonych go?ci.Obchody w ZOW ?wi?ta Pracownika Socjalnego (a nie jak do 1999 r  Dnia Nauczyciela) s?  zwi?zane ze zmianami (w tym?e 1999 roku)  podleg?o?ci resortowej Ognisk Wychowawczych  -  z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej.

HISTORIA DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO :

21 listopada jako Dzie? Pracownika Socjalnego wprowadzi? zapis znowelizowanej ustawy o pomocy spo?ecznej z dnia 14 czerwca 1996 art.51 pkt.4 :
Dzie? 21 listopada ustanawia si? Dniem Pracownika Socjalnego.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej przyznaje za wybitne osi?gni?cia nagrody specjalne.”

Mi?dzynarodowa Federacja Pracow­ników Socjalnych w Europie od wielu lat promuje ten dzie? poprzez SWAD- Social Work Action Day. Dzie? Pracy Socjalnej jest obchodzony przez pracowników socjal­nych w Europie w drugi wtorek listopada ka?dego roku.

Niewtajemniczonym nale?y si? wyja?nienie, sk?d wzi??a si? data 21 li­stopada.
Otó? 21 listopada 1989 r. odby?o si? w miejscowo?ci Charzykowy w Borach Tucholskich spotkanie pracowników po­mocy spo?ecznej szczebla wojewódzkiego z Jackiem Kuroniem i dr. Joann? Star?ga- Piasek. Stwierdzono wówczas, ?e w nowej sytuacji spo?ecznej w okresie transformacji pomoc spo?eczna to nie tylko wspieranie s?abych, chorych i niepe?nosprawnych, to równie? pomoc ubogim, bezrobotnym czy bezdomnym. Mi?dzy innymi dlatego na tym spotkaniu pad?a propozycja przej?cia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo­?ecznej spraw pomocy spo?ecznej, które dot?d by?y w gestii Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo?ecznej. To by? pocz?tek dzi­siejszej pomocy spo?ecznej.
 
Podczas tego spotkania stwierdzono tak?e konieczno?? opracowania projektu nowej ustawy o pomocy spo?ecznej i stworzenie o?rodków pomocy spo?ecznej. Dla uczestników spotkania dzie? 21 listopada urós? do rangi symbolu, dlatego postanowiono go uczci?. Wa?n? rol? w ustanowieniu 21 listopada ?wi?tem pracowników socjalnych odegra?o równie? Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych.

Jakkolwiek tradycja zawodu pracowni­ka socjalnego si?ga pocz?tków XX wie­ku, do 1990 r. pomoc spo?eczna w Pol­sce funkcjonowa?a na marginesie ?ycia spo?ecznego, w?ski by? jej zakres przed­miotowy i podmiotowy, brak uregulowa? prawnych. Wspomniany tu rok 1989 i konieczno?? stworzenia efektywnego systemu ?agodzenia skutków transforma­cji by?y podstaw? gruntownych zmian w pomocy spo?ecznej.

Ustawowy Dzie? Pracownika Socjalnego jest form? wyró?nienia pracowników s?u?b spo?ecznych, dostrze?enia ich roli i znaczenia ich s?u?by dla spo?ecze?stwa oraz pewnym sposobem promowania zawodu pracownika socjalnego.
  

opracowa?a: Mira Radomska 
0 Komentarzy · 21990 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR