Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARÓWKA] 2010 "MICHAEL JACKSON SHOW", czyli Karnawa? na Starej...

2010.01.21 "MICHAEL JACKSON SHOW", czyli Karnawa? na Starej 4...

Ten Bal, z pewno?ci?, na d?ugo pozostanie w pami?ci wszystkich !!!  
Bal, dedykowany Michaelowi Jacksonowi, zgromadzi? na sali przy ul. Starej, ponad 250 uczestników – wychowanków Ognisk i innych zaproszonych go?ci - mi?o?ników muzyki niezapomnianego Michaela !
Organizatorem Balu by?o Ognisko "Starówka" !
 img_5314.jpgimg_5311.jpg  img_5373.jpg

Bal sk?ada? si? z dwóch cz??ci : karnawa?owo – walentynkowej oraz drugiej, po?wi?conej Michaelowi Jacksonowi.

W cz??ci pierwszej, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji :

♥ poczta serduszkowa – przed wej?ciem  sal? balow? nale?a?o zrobi? sobie wizytówk? (w kszta?cie kapelusza Michaela) z w?asnym imieniem i numerem, a potem mo?na by?o pisa? walentynkowe li?ciki do osoby, która szczególnie przypad?a nam do gustu. Oj, nasi ogniskowi listonosze mieli r?ce pe?ne roboty, aby dostarczy? te li?ciki do adresatów , bo niektórzy, zw?aszcza ch?opcy, mieli tak wiele wielbicielek…
♥ mini warsztaty taneczne  – ju? od pocz?tku imprezy organizatorzy rozgrzewali wszystkich do zabawy, ucz?c kroków i prostych uk?adów tanecznych. Ciocia Agnieszka Soko?owska z dziewcz?tami ze Starówki wyzwoli?a w nas tyle tanecznej energii, ?e nie zabrak?o jej a? do ko?ca Balu ! Nikt nie siedzia? pod ?cian?, bo wszyscy ta?czyli w rytm muzyki Jacksona.
W zaczarowanym o?wietleniu sali  (tu uk?on i podzi?kowanie w stron? pracowników technicznych ZOW) i przy efektownych dekoracjach (ciocia Ewa Michalska i ciocia Ania Stasiak), ta?czy?o si? po prostu fantastycznie. Magia wieczoru zacz??a udziela? si? wszystkim…
♥ du?a w tym zas?uga prowadz?cych dzisiejszy czarowny Bal – cioci Miry Radomskiej, cioci Ani Nowi?skiej i Oli Dryniak, które ,swoim zapa?em i temperamentem , rozbudza?y w nas  ochot? do zabawy ! Ta?czyli?my razem z nimi ta?ce integracyjne, brali?my udzia? w konkursach walentynkowych (taniec serduszkowy) i michaelowych (taniec z kapeluszem). 
Ola Dryniak, wychowanka Starówki, która debiutowa?a w roli wodzireja,  by?a rewelacyjna !! To by? jej pierwszy w ?yciu, ale z pewno?ci? nie ostatni wyst?p. Brawo Olu !  
 img_5335.jpg img_5220.jpg img_5236.jpg

♥ Na  wsparcie w ta?cach grupowych mogli?my liczy?, jak zwykle, na niezawodnego wujka Kazika Zawadzkiego. Dzi?kujemy. „Kaczuszki”, „Zorba”, „Makarena”, itp. pod kierunkiem wujka Kazika, po prostu same si? ta?cz? ! (my, oczywi?cie, te? )

♥„Poloneza czas zacz??…” – to ju? tradycja Balów na Starówce ! W rytm przepi?knej muzyki z filmu „Pan Tadeusz”, pod kierunkiem cioci Agnieszki Soko?owskiej i starówkowej grupy fitness, dostojnie kroczy?o po parkiecie ponad 50 par ! Zrobi?o to na wszystkich niezapomniane wra?enie…
 O to, aby nie zabrak?o nam si? do ta?ca, przez ca?y wieczór dba?y ciocia Halinka, ciocia Ania W?glarska i wolontariuszka Patrycja. Najs?odsze miejsce dzisiejszego wieczoru, czyli bufet,  by?o przez ca?y czas oblegane, a ciocie dba?y, aby niczego nam nie brakowa?o ! Szczególnie wielki aplauz wzbudzi?a pizza, która b?yskawicznie znika?a z talerzy ! Wypili?my te? hektolitry napojów, bo atmosfera dzisiejszego wieczoru by?a gor?ca, oj, bardzo gor?ca…!
♥ Na ka?dym Balu najwa?niejsza jest jednak muzyka, a tej, zw?aszcza muzyki Jacksona, by?o dzi? bardzo du?o . To ju? zas?uga naszej fantastycznej, niezawodnej,  wolontariuszki, cioci Marty Kondej, czyli DJ Praktyczna Pani, która od dawna wspiera Starówk?  przy organizacji imprez muzycznych (oraz wujka Micha?a Zieli?skiego) !  Dzi?kujemy.
 img_5271.jpg img_5265.jpg img_5337.jpg

Najwi?ksz? atrakcj? Balu  stanowi?a niew?tpliwie druga cz??? wieczoru, na któr? wszyscy czekali z niecierpliwo?ci? i podekscytowaniem 
                     -  wyst?p najlepszego w Polsce sobowtóra Michaela Jacksona, 
                        czyli NASZEJ cioci Kasi Czarkowskiej !!!

Ale tego wieczoru by?o jednak jeszcze wi?cej fantastycznych niespodzianek …

img_5402.jpgBo oto nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, na sal? wbieg?a prawie 40-osobowa grupa nastolatków, która zaprezentowa?a fantastyczne uk?ady taneczne (flash mob), inspirowane muzyk? Jacksona !!! Byli?my pod ogromnym wra?eniem tych uk?adów i entuzjazmu grupy MJ CREW !!! (czyli Michael Jackson Zespó?).
Uczestnicy Balu przkonali si?,  ?e taniec jest dla wszystkich, ?e ta?czy? mo?na wsz?dzie i ?e jest to fantastyczny sposób na wspólne, z rówie?nikami,   prze?ywanie czego? pi?knego i jednocze?nie dawnie rado?ci innym.
img_5403.jpgDzi?kujemy i ?yczymy wszystkim cz?onkom grupy MJ CREW, aby ich zapa?, entuzjazm i ?wie?o?? wyrazu artystycznego znajdowa? coraz szersze grono na?ladowców, a wychowankowie ZOW s? ju? od dzi? waszymi fanami !
By?  mo?e b?dzie jeszcze okazja si? spotka? na naszej ogniskowej MOPCIE, albo na Piknikach Rodzinnych w ró?nych Ogniskach, kto wie ..? 
Jeszcze raz wielkie dzi?ki.

Poziom emocji i adrenaliny wzrasta? tego wieczoru w post?pie geometrycznym, bo oto na parkiecie wyst?pi?y sobowtóry Michaela Jacksona – dziewcz?ta i ch?opcy (przedstawiciele wszystkich Ognisk), ucharakteryzowani na Michaela. W rytm piosenki Jacksona, pokazali  si? licznie zgromadzonej publiczno?ci, uczestnikom Balu. W Paradzie Sobowtórów, wszyscy zaprezentowali si? REWELACYJNIE !!! Nie typowali?my zwyci?zców, bo wszyscy byli wygrani !
 img_5304.jpg img_5305.jpg img_5360.jpg

I wreszcie przyszed? d?ugo wyczekiwany moment… !

Na scen? w budynku g?ównym ZOW-u, wszed?  ON – MICHAEL JACKSON, wprowadzony przez ogniskowych sobowtórów !!!!
 img_5318.jpg img_5312.jpg img_5411.jpg

Widownia na chwilk? zamar?a – podobie?stwo cioci Kasi Czarkowskiej do Michaela by?o tak uderzaj?ce, ?e sta?o si? co? dziwnego…
Zacz??a dzia?a? magia… Wszyscy, w jednej chwili, zapomnieli, ?e to sobowtór… To by?o tak, jakby  sam Michael Jackson przyjecha? na ul. Star?…  Jakby kto?, czarodziejsk? ró?d?k?, zrobi? wielkie „Czary – Mary” i rozpocz??o si? przedstawienie…
„Michael” rozpocz?? wyst?p… Czar zacz?? dzia?a?…
img_5314.jpg img_5330.jpg  img_5346.jpg img_5356.jpg

img_5336.jpgPierwsz? piosenk?, zazwyczaj, ciocia Kasia Czarkowska dedykuje Michaelowi, tym razem jednak za?piewa?a j? specjalnie dla Shilii, wychowanki Ogniska „Starówka”, znanej z tego, ?e jest od dawna zagorza?? fank? twórczo?ci Michaela Jacksona.
Spontaniczna reakcja Shilii (przytulenie si? do „Michaela”), wywo?a?a fal? ?ez i wzrusze? u pozosta?ych uczestników.
 I tak ju? by?o w trakcie ca?ego wyst?pu !!!
S?uchali?my piosenek Jacksona, ogl?dali?my wyst?p taneczny cioci Kasi, p?akali?my…
Ta niezwyk?a atmosfera coraz bardziej udziela?a si? wszystkim…. Magia…? Czary…?
Ciociu Kasiu DZI?KUJEMY za te pok?ady pi?kna, które pokaza?a?, ?e w nas tkwi?, a które TWÓJ wyst?p w nas wyzwoli? !!!
img_5358.jpgPo wyst?pie – ka?dy uczestników dzisiejszego spotkania z „Michaelem” chcia? cho? na krótki moment znale?? si? obok swojego idola, przytuli? si? do niego, zrobi? wspólne zdj?cie, dosta? autograf… !
Organizatorzy musieli dokonywa? nadludzkich wysi?ków, aby spe?ni? oczekiwania uczestników,  a jednocze?nie zapewni? cho? minimum bezpiecze?stwa, „Michaelowi”, tak bardzo ka?dy chcia? by? blisko NIEGO...

Na zako?czenie imprezy wszystkie Ogniska mog?y zrobi? sobie pami?tkow? fotografi? z Michaelem i otrzyma?, na pami?tk?, autograf lub dedykacj?.
 img_5362.jpg img_5366.jpgimg_5371a.jpg 
Ciocia Kasia Czarkowska, nasz „Michael Jackson”, ze spokojem godnym najwi?kszej gwiazdy estrady, znosi?a te wszystkie niedogodno?ci. Ma?o tego, powiedzia?a, ze – kocha tak? publiczno??, jak nasza, w ZOW (spontaniczn?, ?yczliw?, szczer?), bo tylko przy takiej publiczno?ci, jak nasza,  jej wyst?py, tak uwa?a,  naprawd? maj? sens !!!
My te? kochamy Ci?, ciociu Kasiu !!!
Zapraszamy Ci? na wszystkie nasze ogniskowe imprezy !
Jeste? ju? przecie? jedn? z naszej ogniskowej („dziadkowej”) Rodziny, czy? nie ?!

To by? niezapomniany Bal !!!!!!!!!!   Prawda ?

Koniecznie obejrzyjcie foto przygotowane przez cioci? Ani? Stasiak ( kronikarza ZOW)

                                                                             Autor : Mira Radomska – koordynator Balu

P.s.
Serdecznie i z ca?ego serca, dzi?kujemy wszystkim, którzy pomagali  w zorganizowaniu tej imprezy i  przyczynili si? do jej ?wietno?ci:

1. Cioci Katarzynie Czarkowskiej – za niezwykle wzruszaj?ce prze?ycia, jakich dostarczy?a nam, wcielaj?c si? w posta? Michaela Jacksona i za to, ?e wyst?pi?a dla nas charytatywnie !!!
2. Cioci Anecie ?apacz – menager Kasi Czarkowskiej, ?e nie licz?c swojego czasu ( równie? charytatywnie) pomog?a w przygotowaniu wyst?pu cioci Kasi na naszej ogniskowej imprezie
3. Cioci Anicie Moj?eszko – pomys?odawcy wyst?pów Michaela w ZOW.
4. Cioci Marcie Kondej (DJ PRAKTYCZNA PANI) za niocenion? pomoc w czasie przygotowa? do Balu i samego Balu
5. Grupie tanecznej MJ CREW za przesympatyczn? niespodziank? taneczn?, jak? przedstawili na naszym ogniskowym Balu.
6. Firmie POL-AUDIO z Józefowa - za nieodp?atne wypo?yczenie maszyny dymnej, która u?wietni?a wyst?p Kasi Czarkowskiej.
7.Pracownikom  dzia?u technicznego ZOW za pomoc przy monta?u sprz?tu  o?wietleniowego i zakupie niezb?dnego wyposa?enia oraz w tech. organizacji sali balowej
8. Wujkowi Micha?owi Zieli?skiemu za wydatn? pomoc w przygotowaniu sprz?tu muzycznego i nag?a?niaj?cego
9. Cioci Halince (kuchnia), ?e zawsze doskonale wie, czego naszym g?odnym brzuszkom potrzeba (a dzi? by?o nas a? ponad 250 osób !)
10. cioci Ani Nowi?skiej – za to, ?e inspiruje nas do nowych wyzwa?.
11. Wszystkim wychowawcom i wychowankom Ogniska "Starówka" za zaanga?owanie w przygotowaniu Balu.

12.A wszystkim uczestnikom Balu dzi?kujemy za entuzjazm i OGROMNE wsparcie

Bez Waszej pomocy, Kochani, nie by?oby takich wspania?ych imprez !!!!
DZI?KUJEMY
                                                                                                                     Ognisko "Starówka"

0 Komentarzy · 19453 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR