Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]STARÓWKA 2010 - ZIMA W MIE?CIE - relacja
2010.02.01-12 "ZIMA W MIE?CIE" - relacje z  wydarze? dnia
 
fotoreporta?...
planowany rozk?ad zaj??...
W poniedzia?ek – pierwszego lutego rozpocz??a si? w Ognisku „Starówka”  - Akcja  „Zima na Starówce”.W tym roku oprócz naszych wychowanków w akcji bior? te? udzia? inni uczniowie SP nr 158, którzy przyszli do nas zach?ceni atrakcyjn? ofert? zaj?? podczas ferii.   
Koordynatorem 10-dniowej akcji, organizowanej przez Ognisko "Starówka", jest MA?GORZATA WI?NIEWSKA.        

Dzie? I - 01.02.2010
Spotkali?my si? w Ognisku o godzinie 10.00, bardziej niecierpliwi czekali ju? od godziny 8.30.
Zaj?cia rozpocz?li?my od zebrania w salonie gier, gdzie Ciocia kierownik – Ania Nowi?ska powita?a wszystkich.
 i1.jpg i2.jpg i3.jpg
Pierwszego dnia – w ramach „Zimowej Szko?y Obywatelskiej" b?d?cej cz??ci? programu Miasta Sto?ecznego Warszawy - wszyscy poszli?my do Sejmu. Oprowadzaj?ca nas Pani przewodnik opowiedzia?a o tym co dzieje si? w Sejmie i kto tu pracuje. Cierpliwie odpowiada?a na pytania wychowanków.
 alim1530.jpg sejm2.jpg sejm3.jpg
Po powrocie  i ciep?ym obiadku w ogniskowej jadalni ciocia Ma?gosia i Agnieszka poprowadzi?y zaj?cia integracyjne. 


Dzie? II- 02.02.2010

                       
We wtorek wi?kszo?? wychowanków uczestniczy?a w wycieczce do Muzeum Archeologicznego przy ul D?ugiej. Mogli?my wys?ucha? opowie?ci o p?acid?ach – czyli tym wszystkim co kiedy? dawno temu stanowi?o ?rodek p?atniczy. Jak powiedzia? Pan przewodnik : „ka?da moneta jest p?acid?em, ale nie ka?de p?acid?o by?o monet?”. Zaj?cia w Muzeum zako?czy?y si? wybijaniem pami?tkowych monet, ka?dy wychowanek samodzielnie wybija? monet?. Ca?e  szcz??cie, ?e nikt nie st?uk? sobie palca stukaj?c m?otkiem w specjalny wybijak do monet
.
           
 ma1.jpg ma2.jpgma3.jpg 
Dzisiaj na „Zimie w mie?cie na Starówce” byli?my w Muzeum Archeologicznym, ale przedtem w budynku Ogniska bawili?my si? w ró?ne zabawy, które wymy?li?y ciocie. Mi?dzy innymi w „ZOO”. Potem poszli?my do Muzeum Archeologicznego na wystaw? pod tytu?em „p?acid?a”. Ogl?dali?my ró?ne rzeczy, oraz ogl?dali?my ró?ne pieni?dze. Mo?na by?o si? troch? oddali?, ?eby  poogl?da? ró?ne makiety. Na ko?cu, ka?dy zrobi? sobie monet? na pami?tk?. Zapraszamy do udzia?u w „Zimie w mie?cie na Starówce” jak najwi?cej osób. Tu si? ka?dy nada. Tu ka?dy znajdzie co? dla siebie. Tu nikt si? nie nudzi.   
                                                                                                                       Marta Banek
Druga grupa posz?a obejrze? ekspozycje przygotowan? przez Centrum Nauki Kopernik. Tam dowiedzieli si? mi?dzy innymi:
-       w jaki sposób organizm ludzki spala kalorie?
-       czy mo?na zbada? pami?? cz?owieka?
-       jak silne jest nasze serce?
 
-       które zwierz? ma najbardziej elastyczne cia?o?
Uczestnicy zaj?? poprzez do?wiadczenia przeprowadzane na interaktywnych eksponatach mogli zbada? i zrozumie? procesy steruj?ce cia?em i umys?em ludzi oraz zwierz?t. Dzieci jako przetestowa?y instalacje takie jak "Gibko?ciomierz", "Skokomierz" czy "Mindball", które znajd? si? na wystawie sta?ej w przysz?ej siedzibie Centrum Nauki Kopernik. Cz??? eksponatów przygotowanych dla uczniów pochodzi?a z objazdowej wystawy "Eksperymentuj!".           

W mi?dzyczasie w Ognisku pod okiem wujka Tadeusza i cioci Ani Stasiak rozegrane zosta?y pierwsze mecze w ping-ponga – w ramach „Zimowego Turnieju Tenisa Sto?owego”.
Ciocia Mira przedstawi?a podczas zaj?? karaoke piosenk?, któr? nasza reprezentacja za?piewa na Turnieju Wiedzy o Dziadku Lisieckim. 

tts1.jpg  alim1562.jpg alim1563.jpg

Dzie? III - 03.02.2010

             G?ówn? atrakcj? tego dnia by?o wyj?cie do „HULA KULA” – czyli kr?gielni. By?o nas tu 23 osoby. Dobrali?my si? w 3 dru?yny i dostali?my do dyspozycji 3 tory kr?glarskie. Nie by?o rywalizacji, tylko ?wietna zabawa ! Okaza?o s?, ?e to wcale nie takie proste trafi? kul? w ?rodek daleko ustawionych kr?gli. Bardzo cz?sto nasze rzuty l?dowa?y obok, ale i tak by?o fajnie. Te prawie dwie godziny w HULA KULA - min??y niczym chwila ! Dobrze, ?e jeszcze dwukrotnie wybieramy si? na kr?gielni?. Po takiej, jak dzi?, rozgrzewce, nast?pnym razem b?dziemy mistrzami !
 alim1550.jpg alim1551.jpg alim1552.jpg
Niew?tpliw? atrakcj? dnia stanowi? te? spacer z Ogniska do HULA KULA i z powrotem przez za?nie?on? Starówk?. Ca?y czas sypa?o ?niegiem.
Po takim wysi?ku obiad przygotowany przez cioci? Halink? smakowa? wy?mienicie !!! Wszyscy byli tak zm?czeni, ?e w jadalni panowa?a niespotykana zazwyczaj cisza !
W tym samym czasie pozostali uczestnicy "Zimy na Starówce" byli na FIGLOWISKU, czyli na krytym lodowisku niedaleko stacji metra Imielin.
 015.jpg 018.jpg 019.jpg

 Gdy dotarli?my na „Figlowisko”, ca?a grupa wraz z wychowawcami by?a gotowa na to, aby wspaniale bawi? si? na lodzie. Po??czyli?my swoje si?y i zbudowali?my poci?g – ciocia by?a „lokomotyw?”, m?odzie? stanowi?a „wagony”. W takim sk?adzie je?dzili?my po ca?ym lodowisku. Na „Figlowisku” znajdowa? si? te? tor przeszkód, na którym mo?na by?o sprawdzi? swoje umiej?tno?ci. Zrobili?my sobie kilka zdj??, aby uwieczni? tak mi?o sp?dzony czas. Warto tu przyjecha?. Polecam
                                                                                                                                   Sylwia Maraszek
Po obiedzie cz??? uczestników pojecha?a do Muzeum Techniki,...
031.jpg  038.jpg 053.jpg
...a pozostali korzystali z zaj?? w Ognisku. Mo?na by?o poserfowa? w internecie w pracowni komputerowej, zagra? w bilard i ping ponga, lub wzi?? udzia? w eliminacjach  Turnieju Tenisa Sto?owego.
 alim1558.jpgalim1559.jpg  alim1564.jpg
O godz. 16.00 ma?o kto chcia? wraca? do domu. Tyle si? dzieje na Starówce !!!

Dzie? IV - 04.02.2010
Po raz drugi wybrali?my si? na kr?gle, ale tym razem nieco dalej, bo do Klubu ARCO przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Podró? autobusem nieco nam si? d?u?y?a, bo, mimo klimatyzacji, by?o bardzo gor?co i sennie ! Ale za to zabawa w ARCO wynagrodzi?a nam te wszystkie niedogodno?ci ! O tej porze dnia byli?my prawie jedynymi uczestnikami. Gospodarze obiektu udost?pnili nam a? 5 torów kr?glarskich. Podzielili?my si? wi?c na 5 pi?cioosobowych zespo?ów i rozpocz?li?my zmagania. Tym razem równie? nie prowadzili?my rywalizacji, ale godny odnotowania jest fakt, ?e najcelniejszymi rzutami popisywa? si? dzi? Piotrek Redo, któremu w pierwszej turze uda?o si? zdoby? 109 punktów, a w drugiej a? 113 ! Gratulacje !!!
 alim1566.jpgalim1574.jpg  alim1575.jpg
W tym samym czasie druga grupa, pod kierunkiem wujka Micha?a Zieli?skiego, prze?ywa?a emocje w grach RPG. Wi?kszo?? uczestniczy w zabawie ju? od kilku tygodni, ale byli te? nowicjusze. Po wyczerpuj?cym wysi?ku umys?owym na wszystkich czeka?a niespodzianka - wyj?cie do CINEMA CITY w Arkadii na film pt."Planeta 51"
To by? bardzo emocjonuj?cy w wydarzenia dzie? ! Rozpocz?? si? od zaj?? plastycznych, na których przygotowujemy (ju? na zapas) ozdoby na stó? wielkanocny...
plastyka.jpg  rpg.jpgkino.jpg 
a zako?czy? codziennym spotkaniem spo?eczno?ci, na którym (jak codzie?) podsumowali?my wydarzenia dnia i zaplanowali?my, co b?dziemy robi? jutro.
Ale, ale... By?a te? dzi? SMACZNA niespodzianka !!! Pizza i coca cola. Mo?e troszk? niezdrowe, ale za to jakie dobre ! Niektórzy zjedli nawet po 3 - 4 kawa?ki pizzy !
 alim1576.jpg alim1577.jpg alim1579.jpg
Dzie? V - 05.02.2010
Dzi? by?o a? 3 rodzaje zaj?? do wyboru. 
Niektórzy zdecydowali si? na calodzienn? wypraw? do Puszczy Kampinoskiej...
 068.jpg 080.jpg 105.jpg

 W pi?tek pi?tego lutego byli?my w Kampinoskim Parku Narodowym. Pojechali?my tam z cioci? Ani?, Marzen? i cioci? Elwir?. Ciocia Elwira bardzo dobrze zna Kampinoski Park Narodowy i wymy?li?a dla nas konkurs, który polega? na tym ?eby znale?? dzi?cio?a czarnego. Kilka minut szli?my do Lasek, gdzie jest ko?ció? ca?y z drewna. W Laskach jest te? o?rodek i szko?a dla niewidomych ludzi. Potem oko?o pó? godziny szli?my do budynku, w którym mie?ci si? dyrekcja KPN. Ogl?dali?my tam wypchane zwierz?ta w swoich ?rodowiskach i makiet? KPN. Nast?pnie zjedli?my obiad w restauracji. Do Ogniska „Starówka” wrócili?my o godzinie 16.00. By?o bardzo fajnie.
                                                                                                                                         Marta Banek
Druga grupa pozosta?a w Ognisku i przygotowywa?a pi?kne ozdoby z masy solnej oraz ?wi?teczne kartki wielkanocne...
 img_5600.jpg alim1646.jpg alim1648.jpg
Trzecia grupa pojecha?a do Domu Kultury przy ul. ?azienkowskiej i wzi??a udzia? w, organizowanych tam, warsztatach tanecznych, a w?asciwie w zabawach ruchowych inspirowanych muzyk?.W niedu?ej sali tanecznej, pod okiem pani instruktorki, mogli?my nauczy? si?, jak przeprowadza? rozgrzewk? przed w?a?ciw? nauk? ta?ca i jak wykorzystywa? ró?ne rekwizyty dla uzyskania lepszej koordynacji ruchów.
alim1580.jpg  alim1587.jpg alim1594.jpg
Pora obiadu by?a dzi? dla wszystkich uczestników swoistym sprawdzianem znajomo?ci savoir vivre, czyli dobrego zachowania si? przy stole !!! Grupa I zosta?a bowiem zaproszona na obiad do restauracji na terenie Parku w Kampinosie, grupy II i III do Pizza Hut przy Placu Zamkowym na przepyszn? zapiekank? makaronow?.
 alim1596.jpg alim1598.jpg 
Ten dzie? min?? stanowczo za szybko - do zobaczenia w poniedzia?ek. To przecie? dopiero (albo ju?) po?owa ferii !!!

Dzie? VI - 08.02.2010
Ju? po raz drugi, w czasie tych ferii, byli?my w, zaprzyja?nionym z nami, Klubie Arco przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. To dosy? daleko od naszego Ogniska, ale go?cinno?? w?a?cicieli obiektu - naszych sprawdzonych przyjació? sprawia, ?e zawsze, z przyjemno?ci?, tu przyje?d?amy. .. Specjalnie dla nas otworzyli Klub ju? o godz. 12.00 (zazwyczaj dzia?a od 16.00) i ponownie udost?pnili nam a? 5 torów do gry w kr?gle. Podzielili?my si? wi?c na 5 - pi?cioosobowych zespo?ów i zacz??a si? zabawa !! Grali?my przez ca?? godzin? ! Tym razem najcelniejszymi rzutami popisa? si? Micha? Plewnia, nowy uczestnik „Zimy w Mie?cie”, który zdoby? a? 123 punkty, ale innym te? posz?o nie najgorzej – ?ukasz Cie?lak (111 pkt), Ola Mielniczuk (110 pkt)

Bardzo gor?co dzi?kujemy kierownictwu ARCO za to, ?e od kilku ju? sezonów, wspiera nasze akcje zimowe udost?pniaj?c nieodp?atnie tory kr?glarskie dla wychowanków Ogniska „Starówka”, uczestników „Zimy w Mie?cie”.  DZI?KUJEMY i ?yczymy wszystkiego dobrego…

 alim1603.jpg alim1607.jpg alim1608.jpg
Druga grupa, w tym samym czasie, pozosta?a w Ognisku i przygotowywa?a ozdoby ?wi?teczne na stó? wielkanocny i kartki ?wi?teczne dla naszych zaproszonych go?ci. Mia?a te? mo?liwo?? uczestniczy? w eliminacjach do Turnieju Tenisa Sto?owego i Turnieju Bilardowego.
Po pysznym obiadku, przygotowanym przez cioci? Halink?, zebrali?my si? w jadalni Ogniska, aby podsumowa? dzisiejszy dzie? i zaplanowa? zaj?cia na jutro (wyj?cie do IMAX-u), a potem  - serfowali?my po Internecie, grali?my w ping ponga, bilard i gry planszowe.
 alim1612.jpg alim1614.jpg alim1617.jpg
?al by? si? rozstawa?… Ale jutro te? czeka nas przecie? atrakcyjny dzie? ! 

Dzie? VII - 09.02.2010
Maj?c dzi? do wyboru – pozostanie w Ognisku, czy wyjazd do kina – zdecydowana wi?kszo?? uczestników wybra?a KINO ! Ci, co pozostali – te? si? jednak nie nudzili. Mogli korzysta?, do woli, z pracowni komputerowej, gra? w ping ponga czy w bilard, ogl?da? filmy na DVD, itp…
Bardzo du?a grupa by?a dzi? w IMAX-ie na filmie pt. „Toy Story” (wersja 3D). Sporo czasu zaj?? nam dojazd do kina, bo pojechali?my a? na ul. Powsi?sk?, ale by?o warto.  Wielu z nas po raz pierwszy by?a na tego rodzaju filmie !!! Wra?enia – niesamowite, jakby?my znajdowali si? w samym centrum akcji !!!
 1619.jpg 1623.jpg1624.jpg 
 Byli?my w kinie na filmie TOY STORY 3D, który opowiada? o mówi?cych zabawkach, w?ród których by?a jedna, która s?dzi?a, ?e jest prawdziwym kosmonaut? potrafi?cym lata?. By?a bardzo zawiedziona, gdy prawda wysz?a na jaw. Mimo to pomog?a przyjacielowi w potrzebie, gdy? uwierzy?a w siebie. Ten film pokazuje nam ,?e najwa?niejsza w ?yciu jest przyja??. Bardzo mi si? podoba?o i mam nadziej? ,?e takie wyj?cie do kina jeszcze sie powtórzy.                                                                                                                               Angelika Nale?yty
Fabu?a filmu, cho? pocz?tkowo wydawa?a nam si? zbyt dziecinna (bohaterami filmu by?y zabawki) , tak nas wci?gn??a, ?e, z zapartym tchem, ?ledzili?my przygody g?ównych bohaterów. Przes?anie filmu te? nam da?o du?o do my?lenia –je?li lepiej kogo? poznamy – mo?e okaza? si? naszym przyjacielem (cho? pocz?tkowo my?limy o nim, jak o swoim rywalu).Ch?tnie wrócimy w to miejsce jeszcze raz !!!
Film bardzo nam si? podoba?, poniewa? ?adna z nas nie ogl?da?a go w wersji 3D
                                                                                                 Ola Dryniak i Paulina Szymborska 
Po obiedzie planowali?my zaj?cia na jutro. I znowu organizatorzy postawili nas przed trudnym wyborem  – warsztaty (wyroby z gliny) w Muzeum Archeologicznym, czy zaj?cia na lodowisku… Oj, nie?atwo si? zdecydowa? !
 1629.jpg 1630.jpg 1631.jpg
Dzie? VIII - 10.02.2010
Dzi? musieli?my przyj?? do Ogniska wyj?tkowo punktualnie, poniewa? obie grupy wyrusza?y "po nowe przygody", prawie natychmiast po zbiórce.
I grupa uczestników „Zimy w Mie?cie” posz?a dzi? ponownie do Muzeum Archeologicznego na warsztaty lepienia z gliny. Pani instruktor pokaza?a nam, jak powinno si? prawid?owo u?ywa? gliny do wyrobu ró?nych przedmiotów, a nast?pnie my sami lepili?my dzbanki, miski, kubeczki, itp. Gotowe wyroby mogli?my zabra? ze sob?. Te zaj?cia bardzo si? wszystkim podoba?y i mamy nadziej?, ?e jeszcze kiedy? tu przyjdziemy.
Po powrocie do Ogniska grali?my w interesuj?c? gr? karcian? UNO, a niektórzy grali w ping ponga. Po obiedzie brali?my udzia? w zaj?ciach w ró?nych pracowniach – plastycznej , komputerowej i video.
                                                                                                                                 Angelika Nale?yty 
 08b.jpg 08a.jpg 08c.jpg
Druga, wi?ksza grupa, pojecha?a na lodowisko na Moczydle. Pozytywnie zaskoczy?y nas warunki do jazdy na lodzie – kryte, jasne lodowisko z dobrze utrzyman? tafl?, wypo?yczalnia ?y?ew, zamykane szafki na rzeczy osobiste i barek, w którym mo?na by?o kupi? m.in. gofry i gor?c? pyszniutk? czekolad?. Jazd? umila?a nam dodatkowo p?yn?ca z g?o?ników muzyczka i „DJ”, który co 15 minut og?asza? zmian? kierunku jazdy. W takich warunkach, z ogromn? przyjemno?ci?, je?dzili?my na lodzie przez 1,5 godziny. 
635.jpg  636.jpg 642.jpg
Wysi?ek fizyczny na ?wie?ym powietrzu sprawi?, ?e obiad smakowa? nam wy?mienicie a energia do zaj?? popo?udniowych, jakby nieco os?ab?a. By?o dzi? wyj?tkowo cicho i spokojnie.
644.jpg  649.jpg 651.jpg
Dzie? IX - 11.02.2010
Mówi si?, ?e  nie chwali si? dnia przed  przed zachodem s?o?ca…  To powiedzenie znalaz?o potwierdzenie w zachowaniu niektórych naszych milusi?skich. Po wczorajszych, wyczerpuj?cych emocjach, dzi? uczestników rozpiera?a nadmierna energia ! A atrakcji tego dnia by?o sporo, bowiem praktycznie ca?y dzie? sp?dzili?my w Cinema City na Bemowie.
Przez ponad 3 godziny,  brali?my udzia? w niezwyk?ym widowisku – seansie filmowym pt. „Podró?e kosmiczne”, który odbywa? si? kolejno w 6 salach – muzycznej, 3D, interakcji, ruchu, inspiracji i wyobra?ni.
 09b.jpg09a.jpg  09c.jpg
W ka?dej z sal przygotowane by?y specjalne efekty multimedialne:
w sali muzyki znajduje si? zsynchronizowany z d?wi?kiem system projekcji efektów ?wietlnych (wykorzystuje si? kolorofon, stroboskop i laser).Widowisko, które dzi?ki temu ogl?damy, jest niesamowite!  
W sali 3D obejrzeli?my w specjalnych okularach trójwymiarowy film o kosmosie.
Sala interakcji to sala doskona?ej zabawy - dostali?my pilota i uczestniczyli?my w interaktywnej grze. By?o bardzo emocjonuj?co ! Spotka?a nas te? du?a satysfakcja, poniewa? 3 miejsce w grze (na ok. 60 widzów) zaj?? uczestnik naszej „Zimy w Mie?cie” – Mateusz Grzelak. Wykaza? si? on najlepsz? wiedz? na temat ogl?danego filmu i otrzyma? w nagrod? upominek od Cinema City.
W sali ruchu wy?wietlany by? dwuwymiarowy film, ale za to ogl?dali?my go w specjalnych krzes?ach dostosowanych do kina 4D, zapewniaj?cych dodatkowe doznania - ruch, zapach, wiatr czy deszcz. Tu by?o chyba najfajniej – zw?aszcza efekt podgryzania nas przez szczury i odór gnij?cych rzeczy, na d?ugo pozostanie nam w pami?ci
W sali inspiracji czeka?a nas pe?na niespodzianka. Zamiast bawi? si?, obejrzeli?my przejmuj?cy film dokumentalny o ko?cu naszej planety
Na koniec byli?my w sali wyobra?ni. Tam nie ogl?dali?my ?adnego filmu, tylko z zamkni?tymi oczami s?uchali?my opowie?ci o spotkaniu z UFO.  Pod wp?ywem ró?nych bod?ców mogli?my sami wytworzy? we w?asnych g?owach wszelkie obrazy i efekty.
Polecamy to miejsce na wekendy z rodzin? ! 
 09d.jpg 09e.jpg 09f.jpg
Po powrocie do Ogniska zjedli?my, mocno spó?niony, obiad, a potem wujek Tadeusz og?osi? wyniki Turnieju Tenisa Sto?owego, który by? rozgrywany przez ca?e ferie. Wszyscy dostali pami?tkowe dyplomy, a zwyci?zcy, dodatkowo, jeszcze ma?e s?odkie co nieco.
Przed pój?ciem do domu uczcili?my te? T?usty Czwartek – pyszne p?czki w oka mgnieniu znikn??y w naszych brzuszkach !!!

Dzie? X - 12.02.2010 FINISZ
Dzi? ju? ostatni dzie? Akcji "Zima na Starówce".
Wi?ksza grupa wychowanków pojecha?a na wycieczk? do Muzeum Sportu na "Warsztaty Olimpijskie".
 Dzi? byli?my w Muzeum Sportu. Ogl?dali?my tam film o polskiej mistrzyni jazdy na ?y?wach, nast?pnie rozwi?zywali?my ró?nego rodzaju quizy o polskich medalistach w ró?nych dziedzinach sportu, które polega?y na dopasowaniu do siebie sportowca i medalu, dziedziny i miejsca, w którym zdoby? medal. By?o bardzo ciekawie, mam nadziej?, ?e kiedy? jeszcze tu przyjdziemy.                                                                                                                                Angelika Nale?yty
 10a.jpg 10b.jpg 10c.jpg
W tym czasie druga grupa uczestniczy?a w zaj?ciach plastycznych z cioci? Ew?. Dzi? nawet ciocia kierownik Ania Nowi?ska - znalaz?a chwil? czasu by wykona? pod okiem Cioci Ewy filcowane kolczyki. Kto nie ma zdolno?ci plastycznych gra? z cioci? Ma?gosi? w UNO.
Wczoraj by? t?usty czwartek i jedli?my pyszne p?czki, a dzi? by? bardzo t?uuuuuuusty  pi?tek. Dzi?ki wspania?omy?lno?ci Piekarni - Cukierni "Putka" - ponownie zajadali?my si? smakowitymi p?czusiami. Paczków wystarczy?o jeszcze dla innych Ognisk prowadz?cych Akcj? "Zima w mie?cie". Z p?czkowej obfito?ci skorzysta?y Ogniska: „Grochów”, „Goc?aw” i „Muranów”.
 10g.jpg 10h.jpg 10i.jpg
Kolejn? atrakcj? w pi?tek by?o wyj?cie do PIZZA HUT - gdzie udali?my si? w dwóch grupach. Zjedli?my pyszn? pizz? farmersk? i popili?my lemoniad?.
10d.jpg  10e.jpg 10f.jpg
Po powrocie do Ogniska by?a jeszcze chwila czasu na gr? w ping-ponga, bilard i zaj?cia komputerowe.
To ju? ostatni dzie? Akcji "Zimy na Starówce". Na koniec spotkali?my si? wszyscy w salonie gier i ciocia Ma?gosia podsumowa?a dwa tygodnie wspólnie sp?dzonego czasu. Ka?dy móg? zabra? g?os i powiedzie? które wyj?cie, b?d? te? co mu si? najbardziej podoba?o podczas „Zimy na Starówce” – najwi?cej g?osów zebra?o lodowisko,  Pizza Hut i Cinema City Bemowo. Wychodz?c, ka?dy na drog? dosta? jeszcze po p?czku.
Do zobaczenia w poniedzia?ek. Przez dwa tygodnie, dzi?ki wychowawcom z Ogniska "Starówka",  nabierali?my si? i energii. II semestr nauki pójdzie nam teraz z ?atwo?ci?, a na ?wiadectwach b?dziemy mie? same "6" !!!

            autorzy:     Ma?gorzata Wi?niewska i Mira Radomska oraz uczestnicy akcji "Zima na Starówce"


podziekowanie.jpg
0 Komentarzy · 19888 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR