Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 06-06-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][BIELANY] Akcja "Zima w Mie?cie"
Images: zima3.gif
„Zima w mie?cie” – warsztaty plastyczne „Mali arty?ci”

Strza? w dziesi?tk?! Tak mo?emy podsumowa? pomys? zorganizowania tegorocznej akcji „Zima w mie?cie” w postaci warsztatów plastycznych dla podopiecznych naszego Ogniska. Po raz pierwszy zdecydowali?my si? na tak? form? sp?dzenia ferii, wcze?niej zach?ceni  bardzo du?ym zainteresowaniem  dzieci zaj?ciami plastycznymi, ich kreatywno?ci? i zaanga?owaniem.

W ci?gu 2 tygodni, od poniedzia?ku do czwartku, dzieci bra?y czynny udzia? zaj?ciach wykorzystuj?c ró?norodne formy pracy twórczej m.in. decoupage, mas? soln?, quiling (tworzenie obrazków i form za pomoc? zrolowanych, kolorowych paseczków). Techniki zastosowane w programie by?y  swoist? terapi? manualn? dla dzieci, a powsta?e prace wyrazem ich indywidualnych sukcesów. Prace te pos?u?? jako podzi?kowania dla osób wspieraj?cych nasz? dzia?alno??, jako upominki dla najbli?szych oraz wykorzystane b?d? w czasie aukcji -  co uczy dzieci zapracowywania na ró?norodne formy atrakcji zgodnie z maksym? "Dziadka"- "nic za darmo".

zimadlamichala1.jpg zimadlamichala17.jpg zimadlamichala22.jpg

Na pochwa?? zas?uguje fantastyczna postawa naszych dzieci, które postanowi?y uczestniczy? w tym projekcie ?wiadomie, decyduj?c si? na pracowite sp?dzenie czasu. Starsi, pomagaj?c m?odszym, mieli okazj? do zwi?kszenia w?asnych kompetencji i umiej?tno?ci uczenia innych. M?odsi natomiast ch?tnie korzystali z pomocy i mieli okazj? do uczenia si? od  bardziej do?wiadczonych kolegów, a wszystkich wspierali pracuj?cy wspólnie z dzie?mi wychowawcy-pedagodzy.

Nasze spotkania przypomina?y ma??, lokaln? manufaktur? – dzielenie prac? na poszczególne etapy, rodzaje i r?czne jej wykonywanie. Staranna i sprawna organizacja zaj?? zadecydowa?a o tym, i? czas up?ywa? niepostrze?enie. W przerwach pomi?dzy zaj?ciami dzieci mog?y odpocz??, zrelaksowa? si? lub wzi?? udzia? w grach i zabawach, które w doskona?y sposób integrowa?y grup?. Najwi?ksz? przyjemno?? czerpali?my z mo?liwo?ci realizacji wspólnego celu, z pi?knych efektów w?asnej twórczo?ci i przede wszystkim z przebywania w ?yczliwej i przyjaznej atmosferze.

Zwie?czeniem ka?dego z tygodni, by?y pi?tkowe wycieczki poza Ognisko. Zwiedzili?my multimedialn? wystaw? Ogrody Innowacji, byli?my w kinie, raczyli?my si? nasz? ulubion? pizz?, delektowali?my si? wy?mienitymi deserami lodowymi w jednej z warszawskich, eleganckich lodziarni.

Za pomoc w realizacji programu serdecznie dzi?kujemy: Pani Agnieszce Dydycz i Fundacji „Pomó?my dzieciom”- która ufundowa?a dzieciom zimowe atrakcje (wyj?cia i materia?y do zaj??), a tak?e Paniom Kindze Matyjasiak i Ma?gorzacie Kani oraz Telekomunikacji Polskiej za zaproszenie do Ogrodów Innowacji i poznania nowoczesnych rozwi?za? telekomunikacyjnych.

O dobre samopoczucie uczestników dba?a równie? Pani Jola przygotowuj?c codziennie smaczne drugie ?niadania i obiady.
 

zimadlamichala12.jpg zimadlamichala19.jpg zimadlamichala42.jpg

 „Zima w mie?cie” odbywa?a si? w dniach od 01 lutego do 12 lutego br.
W tym roku za organizacj? i prowadzenie „Zimy w mie?cie” odpowiedzialna by?a Wis?awa Balas.

Opr. Wis?awa Balas

Zobacz zdj?cia...


0 Komentarzy · 17734 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR