Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 30-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][STARA PROCHOWNIA] 2010 Konkurs plastyczny "Gor?ce Serca"
2010.03.16 Rozstrzygni?cie V Warszawskiego Konkursu plastycznego "GOR?CE SERCA"

paleta.jpgProtokó? Komisji Jurorów
V WARSZAWSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I M?ODZIE?Y Z OGNISK IM.K.LISIECKIEGO „DZIADKA”
 

zobacz foto...

Jury w s?adzie:
Jolanta Wo?ocznik – Przewodnicz?ca Jury, pracownia malarstwa Pa?acu M?odzie?y w Warszawie
El?bieta Tatarowicz – dyrektor Z.O.W w Warszawie, cz?onek komisji
Wac?aw Skudniewski – Prezes Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy, cz?onek komisji
Monika Kufel-Paw?owska – kierownik Ogniska STARA PROCHOWNIA, cz?onek komisji
Jan Krzysztof Wi?licki – pracownia plastyczna Ogniska STARA PROCHOWNIA, cz?onek komisji, komisarz konkursu 

Stwierdzi?a na posiedzeniu komisji w dniu 4 marca 2010 roku, ?e na V edycj? konkursu zorganizowanego przez Dyrekcj? Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Warszawie oraz Ognisko Stara Prochownia nap?yn??o 46 prac dzieci i m?odzie?y z nast?puj?cych ognisk: Mokotowa, Bielan, Muranowa, W?och, Goc?awia, z Dudziarskiej, z Ogniska Praga, Starówki, Grochowa.
W sumie z 9 ognisk wychowawczych.

Komisja zakwalifikowa?a prace  19 autorów.
Zrealizowane zosta?y w wi?kszo?ci wszystkie przedstawione tematy zawarte w regulaminie
1.     MÓJ ULUBIONY WYJAZD Z OGNISKIEM
2.     WYCHOWANKOWIE W POWSTANIU WARSZAWSKIM 1944 ROKU
3.     CODZIENNE ?YCIE OGNISKA
4.     MOJE OGNISKO ZA 50 LAT
5.     KIM B?D??

 
Wiele prac dzieci poruszy?o tematyk? im najbli?sz? dotycz?c? ich ?ycia codziennego w ognisku oraz marze? dotycz?cych ich przysz?o?ci: ratownik wodny, kucharz, piosenkarka, mechanik samochodowy, fryzjerka. Przedstawione zosta?y tak?e ogniskowe wyjazdy na obozy a tylko w jednym przypadku wrócono do dramatycznego udzia?u by?ych ogniskowców w Powstaniu Warszawskim 1944 roku. Bardzo nieliczne by?y pomys?y plastyczne  na wizj?  swych ognisk za 50 lat. Znacz?ca ilo?? dobrych, interesuj?cych prac zosta?a wykonana przez najm?odszych uczestników V edycji konkursu plastycznego. Jako technik? wykorzystywano na ogó? pastel olejn? najmniej technik? rysunku flamastrem. Niestaranno?? w przygotowaniu prac przez niektórych wychowawców przygotowuj?cych do konkursu  zawa?y?a na tym, i? nie wszystkie prace dzieci  zosta?y przeznaczone na wystaw? pokonkursow? pomimo i? Jury zwraca?o uwag? na ten powtarzaj?cy si? problem  na kolejnych podsumowaniach konkursu GOR?CE SERCA. Komisja podkre?la w dalszym ci?gu zainteresowanie konkursem i wyra?a nadziej?, ?e nast?pna wystawa poka?e ca?? palet? mo?liwo?ci tematycznych i artystycznych wychowanków z wi?kszo?ci warszawskich ognisk.
03.jpg  04.jpg07.jpg  08.jpg

Dzi?kujemy za udzia? w konkursie GOR?CE SERCA wszystkim instruktorom i dzieciom oraz kierownikom placówek. Szczególnie  Komisja Jurorów sk?ada podzi?kowanie Pani Teresie Wachnickiej z Ogniska Muranów, która przygotowa?a znacz? ilo?? prac z jednego ogniska.
 

Komisja przyzna?a nast?puj?ce nagrody :

I NAGRODA Ruaa Bahar lat 10, OGNISKO STARÓWKA
II NAGRODA Natalia Tomczak lat 10, OGNISKO MOKOTÓW
III NAGRODA Patrycja Filar lat 18, OGNISKO GROCHÓW
WYRÓ?NIENIE  Marcin Wcis?o lat 18, OGNISKO GROCHÓW
 alim1776.jpg alim1807.jpg alim1810.jpg

Oraz nagrody pozaregulaminowe:

Kierownika Ogniska STARA PROCHOWNIA p.Moniki Kufel – Paw?owskiej
Dla KINGI PRZEPIÓRKOWSKIEJ lat 10, z Ogniska MOKOTÓW,
Nagroda Komisarza Konkursu Jana Krzysztofa Wi?lickiego
Dla Ruy Baahar lat 10 z Ogniska STARÓWKA

Dyplomy uczestnictwa w wystawie przypad?y nast?puj?cym uczestnikom:

1.ANNA DOMA?SKA - ognisko Bielany                                        
2.AGATA ZALEWSKA – ognisko Grochów
3.TOMEK MATYJASZEK – ognisko Grochów
4. JULIA KOWALCZYK – ognisko Dudziarska
5. NATALIA GOWOREK – ognisko Dudziarska
6. PATRYCJA GAJEWSKA – ognisko Muranów
7. MATEUSZ SIEWICZ – ognisko Muranów
8. MARTYNA CIE?LIK – ognisko Muranów
9. NATALIA FILIPCZAK – ognisko Muranów
10. KAMILA SIEREDZINSKA – ognisko Muranów
11. WIKTORIA NOWICKA – ognisko Muranów
12. URSZULA STAWI?SKA – ognisko Starówka
13.IZA KOZ?OWSKA – ognisko Muranów

DYPLOM UZNANIA DLA OPIEKUNA ARTYSTYCZNEGO
Dla Pani Teresy Wachnickiej z Ogniska Muranów.

img_1704.jpg
Wszystkim uczestnikom wystawy gratulujemy oraz zapraszamy na nast?pny konkurs plastyczny.
Decyzja komisji jurorów jest ostateczna i niepodleg?a kwestionowaniu
Prace które nie znalaz?y si? na wystawie oraz nienagrodzone mo?na odebra? od dnia 17 marca br. od godziny 12.00

ZAPROSZENIE NA WERNISA?
Dyrekcja Zespo?u Ognisk Wychowawczych oraz Ognisko „Stara Prochownia”
zaprasza na otwarcie wystawy pokonkursowej oraz na wr?czenie nagród
w V WARSZAWSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I M?ODZIE?Y
pt. „GOR?CE SERCA”
 po?wi?con? pami?ci za?o?yciela Ognisk
Kazimierzowi Lisieckiemu „Dziadkowi”. 

Zapraszamy kierowników placówek, opiekunów artystycznych dzieci oraz nast?puj?ce dzieci i m?odzie? dnia 16 marca 2010 roku (wtorek) o godzinie 15.00 do Sali Kominkowej przy ul. Starej 4. 
 
1. Anna Doma?ska lat 13, Wis?awa Balas, Ognisko „Bielany”
 
2. Natalia Goworek lat 10, Hanna Szter, Ognisko Dudziarska
 
3. Julia Kowalczyk lat 8, Hanna Szter, Ognisko Dudziarska
 
4. Martyna Cie?lik lat 8, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
 
5. Natalia Filipczak lat 11, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
 
6. Patrycja Gajewska lat 9, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
 
7. Iza Koz?owska lat 11, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
 
8. Tomek Matyjaszek Lat 16, Anna Wojda, Ognisko Grochów
 
9. Wiktoria Nowicka Lat 12, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
10. Kamila Sieredzi?ska lat 16, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
11. Agata Zalewska lat 16, Stanis?aw Ko?sut, Ognisko Mokotów
12. Mateusz Osiewicz lat 15, Teresa Wachnicka, Ognisko Muranów
13. Marcin Wcis?o lat 18, Stanis?aw Ko?sut, Ognisko Mokotów
14. Urszula Stawi?ska lat 11, Ewa Michalska, Ognisko Starówka
15. Rua Baahar lat 9, Ewa Michalska, Ognisko Starówka
16. Natalia Tomczak lat 10, Stanis?aw Ko?sut, Ognisko Mokotów
17. Patrycja Filar lat 18, Anna Wojda, Ognisko Grochów
18. Kinga Przepiórowska lat 10, Stanis?aw Ko?sut, Ognisko Mokotów  
0 Komentarzy · 25294 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR