Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 30-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] 2010 Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym - warsztaty szkoleniowe dla Ogniskowców

2010.03.22 Akcja " Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym" - warsztaty szkoleniowe dla Ogniskowców"

 
warsztaty.jpg     
 
Dnia 22 marca  przy ul. Starej 4, odby?y si? warsztaty dla dzieci, m?odzie?y i wychowawców z ZOW,  po?wi?cone tematyce Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym.  

Celem warsztatów by?o: przybli?enie dzieciom ró?norodnych problemów zwi?zanych z ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym, poszukiwanie mo?liwo?ci wp?ywania na ró?ne sytuacje zwi?zane z tymi problemami i form niesienia pomocy, aktywne wypracowanie sposobów przeciwdzia?ania niektórym zjawiskom oraz zach?cenie dzieci do wzi?cia udzia?u w konkursie na plakat o tej tematyce.
Udzia? ten min. b?dzie wk?adem pracy Naszych Podopiecznych w obchody Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. W maju wybrany plakat b?dzie  promowa? w mie?cie Warszawski Tydzie? Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. Dla autora zwyci?skiego plakatu przewidziana jest nagroda specjalna ufundowana przez Pana Aleksandra Pos?usznego v-ce prezesa Stowarzyszenia Przyjació? Warszawy.
                     
zobacz foto z warsztatów...

                                             SCENARIUSZE ZAJ??  (kliknij na interesuj?cy ci? scenariusz):
"BIEDNY, NIE ZNACZY GORSZY"   
"CO NAS DZIELI, A CO NAS ??CZY ORAZ KRÓTKA HISTORIA Z DOBRYM ZAKO?CZENIEM"      
FUNDACJA "BANK ?YWNO?CI" 
"OCZAMI INNYCH"
"SKLEP"
 

                                                           "BIEDNY, NIE ZNACZY GORSZY"    
Czas trwania zaj??:
15 – 20 min.
         
Cele zaj??:
1) Dziecko dowiaduje si?, ?e cz?owiek biedny nie oznacza gorszy ;
2) Nasze postrzeganie ludzi biednych;      
Metody:
·         Dyskusja
·         Burza mózgów; 
Materia?y potrzebne:
·         Arkusz papieru dla ka?dej grupy ze schematycznym cz?owiekiem, flamastry; karta definicji – bieda, ubóstwo;     
Przebieg zaj??
:
a) uprzedzamy dzieci, ?e za chwil? b?d? pracowa? w ma?ychgrupach (4-5 osobowych),
b) ka?da grupa b?dzie opisywa? cz?owieka,
c) przy opisie trzeba odpowiedzie? na pytania (pytania widniej? na jednym z arkuszy papieru widocznym dla wszystkich dzieci);
pytania : co widzi?; co s?yszy?; co je?; jak si? ubiera?, kim mo?e by? – zawód?,
co lubi?, co robi?, gdzie chodzi?,
d) popro? przedstawicieli grup, aby wylosowali losy. Na dwóchkartkach jest napisane: .cz?owiek bogaty., lub:. cz?owiek biedny.
f) dzieci (ju? w grupach) otrzymuj?  kontur schematycznego cz?owieka (patrz wy?ej punkt c) oraz kluczowe poj?cie bieda - ubóstwo i zaczynaj? odpowiada? na pytania ;

g) prosimy, by przedstawiciele grup, na forum przedstawili dorobek swojej grupy – jak postrzegamy ludzi biednych, a jak bogatych?;


[1]             Na podstawie scenariusza zaj?? z edukacji humanitarnej (PAH) Joanny ?epielskiej ;   
             
22.03.2010 r. – Zespó? Ognisk Wychowawczych : scenariusz warsztatów w ramach Kampanii na Rzecz
              Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym – prowadzenie Ewa Hunkiewicz
 

    "CO NAS DZIELI, A CO NAS ??CZY ORAZ KRÓTKA HISTORIA Z DOBRYM ZAKO?CZENIEM"
Opis problemu:
Zdarza si?, ?e w cz?owieku maj?cym problemy zwi?zane z ubóstwem nie dostrzegamy cech ludzkich- wykluczamy go spo?ecznie nie zastanawiaj?c si? nawet czy to jak jego losy si? potoczy?y by?o zale?ne tylko i wy??cznie od niego czy wynika?o ze splotu ró?nych ?yciowych okoliczno?ci. 
Czas trwania warsztatów: 10-15 minut. 
Cel warsztatów:
1)     Pochylenie si? nad ró?nymi ludzkimi problemami
2)     Nauka empatii.
3)     Znalezienie podobie?stw i ró?nic mi?dzy nami 
Metody / sposób realizacji:
Praca w grupach.
Praca indywidualna.
Dyskusja.  
Materia?y:
Zdj?cie, kartki, d?ugopisy. 
Przebieg zaj??:
Cz??? pierwsza:
I – Pokazanie zdj?cia i poproszenie w grupach (dzieci podpowiadaj?, wychowawcy notuj?) o napisanie :-kim s? osoby ze zdj?cia-gdzie ?yj?-czym si? zajmuj? -co robi? w wolnych chwilach-wyobra?enie sobie co mog?o spotka? trudnego osoby widoczne na zdj?ciu-jakie s? ich najwi?ksze problemy-jaka jest ich historia ?ycia do tej pory 
II- poproszenie o wyobra?enie i napisanie w grupie o tym, co b?dzie si? dzia?o z osobami ze zdj?cia przez najbli?szych 30 lat pami?taj?c, ?e opowie?? ta musi dla nich sko?czy? si? szcz??liwie ( czyli czego dobrego im ?yczymy)  
III- poproszenie o przedstawienie na forum tej historii 
Cz??? druga: 
Wszyscy otrzymuj? kartki na których rysuj? dwa ko?a ró?nej wielko?ci wewn?trznie styczne: 
 
              
Pro?ba, aby we wspólnej cz??ci ko?a wypisa? to co widzimy lub sobie wyobra?amy,
?e nas ??czy z osobami ze zdj?cia ( wygl?d, p?e?, by? mo?e zainteresowania, marzenia…),
a w pojedynczym kole prosimy o wypisanie tego co mo?e nas ró?ni?- pami?taj?c o naszej opowie?ci.
    
Podsumowanie:
Nale?y tak kierowa? wnioskami, aby uczestnicy zaj?? spostrzegli, ?e pomimo ró?nego stanu maj?tkowego czy sytuacji ?yciowej  jest du?o rzeczy, które ludzi ??cz? oraz, ?e ró?nice czasami nie s? zale?ne tylko od cz?owieka. 
Uwagi:
Z uzyskanymi w czasie pracy z dzie?mi materia?ami mo?na pracowa? szerzej-zale?y to od czasu jakim dysponujemy i problemu, który si? pojawi.                  
                                                       Opracowanie:
  Alicja So?tyka-Kami?ska, Ognisko Bielany

                                                         FUNDACJA "BANK ?YWNO?CI"
Opis zaj??:
 
Dzieci otrzyma?y nazwy kilkunastu sk?adowych do przygotowania posi?ków. By?y to najta?sze, podstawowe produkty. Z tego mia?y przygotowa? jad?ospis na tydzie? dla rodziny. 
Co si? okaza?o? 
Dzieci zacz??y zg?asza?, ?e brakuje im produktów i pomys?ów. Okaza?o si?, ?e menu jest powtarzalne i nieurozmaicone - brakuje w nim owoców i warzyw, mi?sa.  
Komentarz do zaj??:
Pani Marta Dobrzy?ska prowadz?ca zaj?cia zwraca?a uwag? dzieci na to, ?e w?a?nie w takiej sytuacji s? rodziny ubogie, którym brakuje pieni?dzy na jedzenie, ?e ich jad?ospis jest monotonny i oparty na najta?szych produktach, ?e nie mog? sobie pozwala? na to, na co maj? ochot?. Dzieci mia?y okazj? wczu? si? w sytuacj? takiej rodziny.

                                                                "OCZAMI INNYCH"
                                                                    „Niewidz?cy”  
Opis problemu:
Wykluczenie z powodu niepe?nosprawno?ci i k?opotów zdrowotnych jest przyczyn? pog??bienia si? rozwarstwie? spo?ecznych. Zagro?one s? osoby s?abego zdrowia (np. z uwagi na podesz?y wiek), osoby z deficytami poznawczymi, osoby niepe?nosprawne, zw?aszcza je?li s? nisko wykwalifikowane.Cz?sto zdarza si?, ?e bud?et domowy poch?ania terapia, rehabilitacja, bo w rodzinie, której si? dobrze powodzi?o, kto? zaczyna chorowa? i okazuje si?, ?e brakuje pieni?dzy i ca?a rodzina trafia na stron? ubóstwa. 
Czas trwania warsztatów: 10-15 minut. 
Cel warsztatów:
1)     U?wiadomienie istnienia problemu wykluczenia osób z problemami zdrowotnymi lub ograniczonych jak?? niepe?nosprawno?ci?.
2)     Uwra?liwienie dzieci (uczestników) na ludzkie nieszcz??cie.
3)     Nauka empatii. 
Metody / sposób realizacji:
Praca w grupach i parach.Dyskusja. Burza mózgów. 
Materia?y:
Chustki lub opaski zas?aniaj?ce oczy, kartki, flamastry. 
Przebieg zaj??:
I - Podzia? na dwie równe grupy ( widz?cy i niewidz?cy). 
II - Dobór w pary – ka?dej osobie z grupy widz?cej przyporz?dkowujemy jedn? osob? z grupy niewidz?cej. 
?wiczenie I
Osoba widz?ca przeszkadza w spacerze osobie niewidz?cej (ha?as). 
?wiczenie II 
Zamiana ról – osoba widz?ca zachowuje kompletn? cisz? i oboj?tno?? w stosunku do spaceruj?cej osoby niewidz?cej. 
?wiczenie III 
Osoba widz?ca pomaga osobie niewidz?cej dotrze? do celu.  Po zako?czonych ?wiczeniach dyskusja na temat odczu? towarzysz?cych uczestnikom warsztatów.

Opracowanie: Jolanta Rybak

                                                                                  "SKLEP"
Opis problemu:
Problematyka walki z ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym, zwi?zana jest ze skutkami spo?ecznymi kryzysu finansowego i ekonomicznego w Europie. Dotyczy ona bardzo wielu kwestii i mo?e by? rozpatrywana na wielu p?aszczyznach. Jednym z nich jest zjawisko wykluczenia finansowego, które ?ci?le wi??e si? wi?c z wykluczeniem spo?ecznym. Najbardziej zagro?one wykluczeniem s? osoby o niskich dochodach, bezrobotni, rodzice samotnie wychowuj?cy dzieci, osoby starsze oraz niepracuj?ce z powodu choroby czy niepe?nosprawno?ci. Problem ten dotyka w wi?kszym stopniu osoby zamieszkuj?ce ubogie okolice, tereny wiejskie, a tak?e imigrantów. Wykluczenie finansowe oznacza np. trudno?ci w dost?pie obywateli do podstawowych us?ug bankowych, oferowanych w odpowiedniej formie, gorsze traktowanie przez instytucje, zepchni?cie na margines. Niemo?no?? korzystania z tych us?ug przez jednostki i ca?e gospodarstwa domowe stanowi jedn? z plag wspó?czesnego ?wiata i jedn? z istotnych przyczyn (a zarazem, poprzez sprz??enie zwrotne, skutków) pog??biaj?cych si? rozwarstwie? spo?ecznych. 
Czas trwania warsztatów: 10 – 15 minut 
Cel warsztatów:
1)     U?wiadomienie ryzyka potencjalnego zagro?enia wykluczeniem finansowym
2)     U?wiadomienie psychologicznych i materialnych konsekwencji braku pracy i skutków braku kwalifikacji zawodowych
3)     Nauka empatii 
Metody/sposób realizacji:
Praca indywidualna, dyskusja, „burza mózgów” 
Materia?y:
Cennik towarów, bony gotówkowe, spis zawodów + wynagrodzenia, flamastry, kartki   
Przebieg zaj??
Przygotowujemy dwa stanowiska: sklep, w którym eksponujemy w sposób widoczny nazwy    i ceny wybranych artyku?ów oraz biuro pracy z dost?pna list? zawodów i wynagrodze?. Uwaga! Warto?? bonów gotówkowych nie mo?e przekracza? ceny poszczególnych towarów.
Etap I zaj??:
Zadaniem prowadz?cego jest wcielenie uczestników w rol? osób pozostaj?cych bez pracy, którzy po kilkumiesi?cznych próbach znalezienia zatrudnienia, otrzymuj? w ko?cu bony gotówkowe na ?ycie od Urz?du Pracy. Bon jest jeden na miesi?c.
Etap II zaj??:
Uczestniczy zaopatrzeni w bony udaj? si? do sklepu, aby sprawdzi? co mog? za niego kupi?.
→Dyskusja tu i teraz na temat ?wiczenia  
Etap III zaj??:
Proponujemy uczestnikom mo?liwo?? wyboru zawodu. Uczestnicy udaj? si? do Biura Pracy  w celu podj?cia pracy zarobkowej. Prezentujemy im zawody i mo?liwe wynagrodzenia. Dokonuj? wyboru a nast?pnie kieruj? si? ponownie do sklepu. 
Etap IV zaj??:
Powrót uczestników do sklepu i symboliczny zakup wybranych towarów.
→Dyskusja tu i teraz na temat ?wiczenia                
                                                                Opracowanie:  Wis?awa Balas,
  Ognisko Bielany   
                                      ..........................................................................  
                                                „Lista zawodów i wynagrodze?” 
ZawódWynagrodzenie (zarobek na r?k?)
Prawnik8 000 PLN
Hydraulik2 200 PLN
Przedszkolanka1 600 PLN
Doradca finansowy4 000 PLN
Taksówkarz3 500 PLN
Kierowca mi?dzynarodowy3 000 PLN
Stra?ak (pocz?tkuj?cy)2 000 PLN
Fryzjerka1 200 PLN + napiwki
Kosmetyczka1 200 PLN + napiwki
Stomatolog10 000 PLN
Sprzedawca1 600 PLN
Bankowiec obs?uguj?cy klienta2 000 PLN
Kierownik produkcji6 000 PLN
Ksi?gowy3 000 PLN
Kucharz w restauracji1 500 PLN
Kelner1500 PLN + napiwki
Pracownik recepcji w hotelu2 500 PLN
Piel?gniarka w szpitalu1 800 PLN
Trener fitness/si?ownia2 500 PLN
?o?nierz zawodowy/szeregowy2 000 PLN
Elektryk2 500 PLN
Informatyk 5 000 PLN
Dziennikarz2 000 PLN
Mechanik samochodowy3 000 PLN
Sekretarka2 000 PLN
Maszynista PKP2 000 PLN
Opiekunka dzieci?ca2 000 PLN
Murarz3 200 PLN
Architekt wn?trz6 000 PLn
Agentka ubezpieczeniowa3 000 PLN
T?umacz6 000 PLN
Stewardessa5 000 PLN
Pilot20 000 PLN
Ochroniarz2 000 PLN
                                                                   "Emocje"
Rado??
Smutek
Gniew
Z?o??
Zadowolenie
Zdenerwowanie
Spokój
Upokorzenie
Strach
Niepokój
Euforia
W?ciek?o??
Irytacja
Przykro??
Szcz??cie
Wolno??
Niezale?no??
Poczucie bezpiecze?stwa
Wrogo??
Zadowolenie
Pewno?? siebie
Satysfakcja
 
0 Komentarzy · 19957 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR