Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] 2010 ZOW wspó?organizatorem Akcji "Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym"
2010.05.22 "Równi i Razem" - fina? akcji Dni Polskie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym

                                                                        "Równi i razem "
Zespó? Ognisk Wychowawczych uczestniczy w Tygodniu Polskim w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym

logoakcji.jpgRok 2010 to Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. G?ównym celem tej ogólnoeuropejskiej kampanii jest zwrócenie uwagi spo?ecze?stw na zjawisko ubóstwa, które dotyka bezpo?rednio co szóstego Europejczyka. Od 17 do 22 maja w ramach Europejskiego Roku b?dzie trwa? Tydzie? Polski. W tym okresie w ca?ej Polsce odbywa? si? b?d? wydarzenia promuj?ce has?o „Nie dla ubóstwa”.


Decyzj? Rady i Parlamentu Europejskiego rok 2010 zosta? ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym, aby dzi?ki ró?norodnym inicjatywom, zwi?kszy? ?wiadomo?? spo?eczn? dotycz?c? tej problematyki, zlikwidowa? negatywny, stereotypowy wizerunek osób dotkni?tych bied? i marginalizacj? oraz prezentowa? i propagowa? dobre praktyki w zakresie pracy na rzecz osób potrzebuj?cych. W Polsce funkcj? krajowego koordynatora Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym pe?ni Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej. W ramach Tygodnia Polskiego, w stolicy planowanych jest szereg inicjatyw maj?cych na celu uwra?liwienie mieszka?ców Warszawy na problem ubóstwa i wykluczenia spo?ecznego. Zespól Ognisk Wychowawczych jest jednym z g?ównych organizatorów trzech wydarze?. 
  

p1060322.jpgWizytówk? warszawskiego Tygodnia jest plakat wy?oniony w konkursie plastycznym, og?oszonym na zako?czenie cyklu wyk?adów i warsztatów dla dzieci, organizowanych przez sto?eczny ratusz, Zespó? Ognisk Wychowawczych i Fundacj? Bank ?ywno?ci SOS. Jego autork? jest szesnastoletnia Maria Sobiecka z Ogniska Goc?aw. Informacje o konkursie i wynikach w zak?adce konkurs na plakat.


Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez ZOW w partnerstwie ze Zwi?zkiem  Stowarzysze? Ogólnopolska Sie? Organizacji Streetworkerskich OSOS, jest konferencja nt. nowych technik pracy z grupami zagro?onymi ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym i ma na celu zaznajomienie uczestników z metod? pracy podejmowan? przez streetworkerów w ?rodowiskach osób wykluczonych.                           
Czytaj wi?cej :Szczegó?owe informacje i program konferencji

Obchody Tygodnia Polskiego zako?czy impreza integracyjna – piknik pod has?em „Równi i razem”, organizowany przez Biuro Polityki Spo?ecznej oraz Burmistrza Dzielnicy Praga Pó?noc, we wspó?pracy z ZOW, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej oraz Mazowieckim Centrum Polityki Spo?ecznej.

Na pikniku prezentowa? si? b?d? organizacje spo?eczne, placówki dla osób niepe?nosprawnych i dzieci z Warszawy i województwa mazowieckiego oraz wspó?pracuj?ce z Miastem organizacje pozarz?dowe m.in. ATD Czwarty ?wiat, która przedstawi form? pracy z dzie?mi - bibliotek? podwórkow? czy Bank ?ywno?ci, który udziela? b?dzie informacji, dlaczego tak wa?ne jest przeciwdzia?anie marnowaniu ?ywno?ci, Szko?a Mobilna Stowarzyszenia GPAS. Atrakcj? b?d? wozy stra?y po?arnej, pokaz sprz?tu policyjnego oraz znakowanie rowerów przez policjantów z Komendy Sto?ecznej Policji. Rodzice m?odszych dzieci b?d? mogli skorzysta? z bezp?atnych bada? przesiewowych USG wykonywanych ich pociechom przez specjalny ambulans Fundacji Rolanda McDonalda. Poza tym mnóstwo atrakcji, zabaw, warsztatów zarówno dla dzieci jak i ca?ych rodzin.  Swój udzia? w pikniku potwierdzili ambasadorzy Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznych - Jolanta Sobczak, Agnieszka Górniakowska, Patricia Kazadi oraz Emilian Kami?ski.

Informacje na temat imprez towarzysz?cych obchodom Tygodnia Polskiego znale?? mo?na  na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej:
http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=1334
Zach?cam równie?  do odwiedzenia profilu Europejskiego Roku 2010 na Facebooku:
 
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001023944204&ref=profile
oraz oficjalnej strony Europejskiego Roku 2010:
http://www.2010againstpoverty.eu/homepage.html?langid=pl
0 Komentarzy · 19825 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR