Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] Nasza oferta
Nasza oferta

2009/2010


2008/2009

Zobacz
Images: sipicka.gif
Tygodniowy rozk?ad zaj?? w PRACOWNIACH OGNISKA „STARÓWKA”
w roku 2008/2009

Images: sipicka.gif K
alendarz imprez 2008/2009W Ognisku organizowane s? nast?puj?ce zaj?cia rozwojowe:

Images: email_ok.png Warsztaty dziennikarskie- w ramach zaj?? wychowankowie ucz? si? ró?nych technik reporta?u i zg??biaj? tajniki komputerowej obróbki tekstu i obrazu. Efektem zaj?? jest wydawana 1 x w miesi?cu gazeta ogniskowa „ECHO STARÓWKI”, wystawy fotoreporta?y z imprez ogniskowych, filmy VCD z ?ycia Ogniska (ekipa dziennikarska mo?e poszczyci? si? monta?em filmu pt. „STARA 4”).


Images: email_ok.png Warsztaty ta?ca hip- hop- podczas zaj?? wychowankowie ucz? si? uk?adów tanecznych, których charakterystyczn? cech? jest mocna praca nóg na ugi?tych kolanach w po??czeniu ze zwart?, plastyczn? górn? parti? cia?a. Poniewa? tempo w tym gatunku ta?ca nie jest szybkie, pozwala ono "pulsowa?" i wyczuwa? cia?u najdrobniejsze zmiany w danym utworze. Efektem tego s? niezwykle ró?norodne i widowiskowe kroki. Zespó? taneczny Ogniska „Starówka” mo?e poszczyci? si? specjalnym wyró?nieniem podczas Mi?dzyogniskowego Otwartego Przegl?du Twórczo?ci Artystycznej ‘2006 i ‘2007.


Images: email_ok.png Zaj?cia pi?karskie- zaj?cia maj? form? treningów rozwijaj?cych technik? gry, treningów taktycznych oraz meczy. Zaj?cia odbywaj? si? w miesi?cach maj - czerwiec oraz wrzesie? - pa?dziernik

Images: email_ok.png Zaj?cia tenisa ziemnego- w ramach zaj?? wychowankowie ucz? si? techniki i zasad gry w tenisa ziemnego, po to by na koniec roku szkolnego wystartowa? w organizowanym w Ognisku Otwartym Turnieju Tenisa Ziemnego „STARÓWKA OPEN”.

Images: email_ok.png Karaoke- wychowankowie w ramach zaj?? ucz? si? ?piewa? piosenki z komputerowym podk?adem muzycznym, tzw. KARAOKE. W ten sposób tworzony jest repertuar muzyczny uatrakcyjniaj?cy imprezy ogniskowe.

Images: email_ok.png Zaj?cia AEROBIC i PILATES- podczas zaj?? m?odzie? zapoznaje si? z ró?ymi formami aktywno?ci fizycznej, tj.: Hi –Lo (dynamiczny trening wytrzyma?o?ciowy o du?ej intensywo?ci bazuj?cy na uk?adach choreograficznych i kombinacji ruchów charakterystycznych dla klasycznego aerobicu); ABT (trening aktywizuj?cy mi??nie brzucha, po?ladków i ud, wzmacniaj?cy kr?gos?up i kszta?tuj?cy sylwetk?); Pilates (zaj?cia maj? form? ?wicze? wzmacniaj?cych, rozci?gaj?cych i rozlu?niaj?cych, wykonywanych do muzyki relaksacyjnej. Osoba ?wicz?ca poprzez ?wiadom? prac? ze swoim cia?em i oddechem osi?ga stan równowagi, harmonii).

Images: email_ok.png Zaj?cia plastyczne- wychowankowie ucz? si? ró?norodnych technik plastycznych tj. decoupage, malowanie na szkle, collage, pastela, malowanie plastelin? poprzez jej rozcieranie, orgiami, itp. Wychowankowie w ci?gu roku uczestnicz? w ró?norodnych konkursach plastycznych.


Images: email_ok.png Zaj?cia kulinarne- w ramach zaj?? wychowankowie ucz? si? gotowa? potrawy- kuchni ca?ego ?wiata. G?ównie specjalizuj? si? w deserach (ciasta, placuszki).

Images: email_ok.png Zaj?cia DJ- skie- podczas zaj?? wychowankowie ucz? si? obs?ugi konsoli dj- skiej, zg??biaj? podstawy miksowania muzyki i ucz? si? komponowania repertuaru muzycznego imprezy.

Images: email_ok.png Trening Zast?powania Agresji- podczas zaj?? wychowankowie ucz? si? ró?norodnych umiej?tno?ci spo?ecznych i zachowa? asertywnych, jak równie? zapoznaj? si? z ró?nymi technikami kontroli z?o?ci.

Images: email_ok.png Obozy letnie i akcje „ZIMA NA STARÓWCE”- corocznie organizujemy dzieciom atrakcyjny 2- tygodniowy obóz letni nastawiony na aktywny wypoczynek oraz akcje zimowe podczas których staramy si? walczy? z najwi?kszym wrogiem naszych dzieci czyli NUD?. Wychodzimy do kin, teatrów, muzeów, restauracji, kr?gielni, na lodowiska, ?cianki wspinaczkowe i na basen. Organizujemy tradycyjne ju? rajdy piesze po Puszczy Kampinoskiej.

Images: email_ok.png „PODRÓ?E PO KULTURZE”- dzi?ki corocznym dotacjom Dzielnicy ?ródmie?cie m. st. Warszawy nasi wychowankowie wychodz? co 2 tyg. do kina, teatru, galerii lub do muzeum.

Images: email_ok.png Nasza oferta dla wychowanków to równie?, a mo?e przede wszystkim- pomoc w nauce. Codziennie nasi wychowankowie pod okiem pedagogów, wolontariuszy i studentów- sta?ystów odrabiaj? prace domowe i nadrabiaj? zaleg?o?ci szkolne.


Posiadamy równie? ofert? dla rodziców:

Images: back.gif Trening umiej?tno?ci wychowawczych to cykl zaj?? rozwojowych dla rodziców naszych wychowanków, przewiduj?cy 12 godz zaj?? warsztatowych. Celem zaj?? jest nauczenie rodziców zast?powania starych, negatywnych wzorców post?powania z dzieckiem nowymi umiej?tno?ciami wychowawczymi. Zaj?cia prowadzone s? przez dyplomowanych psychologów zatrudnionych w naszym Ognisku wg programu autorskiego A. Faber i E. Mazlish- „Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y. Jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y.”
Images: back.gif Doradztwo pedagogiczne i pomoc w rozwi?zywaniu bie??cych problemów wychowawczych;

Images: back.gif Imprezy rodzinne ("Jesienne Zajawki", Wigilia, Obiad Wielkanocny, Piknik Rodzinny) organizowane s? metodami pedagogiki zabawy, aktywizuj?cymi wszystkich jej uczestników do ró?nego rodzaju dzia?alno?ci.

PRACOWNIE


PONIEDZIA?EK


WTOREK


?RODA


CZWARTEK


PI?TEK

PLASTYCZNA

 

STASZEK KO?SUT

15.00- 18.00

 


MARZENA PRZYBYSZ/

MIRA RADOMSKA

BI?UTERIA

15.00- 17.00


STUDIO TA?CA

AGNIESZKA SOKO?OWSKA

16.00- 17.00

FITNES

MONIKA

16.00- 17.00

17.00- 18.00

SALSA

AGNIESZKA SOKO?OWSKA

16.00- 17.00

FITNES


PAWE? RADKOWSKI

17.00- 18.00

HIP- HOP

PAWE? RADKOWSKI

17.00- 18.00

HIP- HOP


MUZYCZNA


MIRA RADOMSKA

16.00- 18.00

KARAOKE

K. ZAWADZKI

16.00- 18.00

?PIEWKULINARNA
ANIA W?GLARSKA

15.00- 17.00

PODRÓ?E KULINARNE

PO ?WIECIE

ANIA W?GLARSKA

15.00- 17.00

PODRÓ?E KULINARNE

PO ?WIECIE

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

INTERNET


PAWE? RADKOWSKI

16.00- 17.00

17.00- 18.00

MIRA RADOMSKA

16.00- 17.00 multimedialne

17.00- 18.00

PAWE? RADKOWSKI

16.00- 17.30


MIRA RADOMSKA

16.00- 17.00 multimedialne

17.00- 18.00

AGNIESZKA SOKO?OWSKA

15.00- 16.00

PING- PONG

BILARD/

TENIS ZIEMNY


MARZENA PRZYBYSZ

16.00- 18.00

TADEUSZ TRUSZKOWSKI

16.00- 17.00

17.00- 18.00


TADEUSZ TRUSZKOWSKI

16.00- 17.00

17.00- 18.00

TADEUSZ TRUSZKOWSKI

14.30- 15.30


SIATKÓWKAAGNIESZKA SOKO?OWSKA

17.30- 19.00

SIATKÓWKASALA MULTIMEDIALNA

MARTA KONDEJ-

DJ Praktyczna Pani

15-16 16-17

WARSZTATY D’Jskie

SI?OWNIA PI?KA NO?NA- latem

?UKASZ WI?NIEWSKI

16-18

?UKASZ WI?NIEWSKI

16.30- 18.30


?UKASZ WI?NIEWSKI

16-18


POMOC W NAUCEAgnieszka Soko?owska

Mira Radomska

Agnieszka Soko?owska/ Pawe? Radkowski

Marzena Przybysz

Agnieszka Soko?owska

Marzena Przybysz

Agnieszka Soko?owska/ Pawe? Radkowski

Marzena Przybysz

Studenci/ wolontariusze

WYCHOWAWCY Zobacz plan w wersji pdf (do druku)


KALENDARZ IMPREZ 2008/09


l.p Impreza Termin
Osoba odpowiedzialna Osoba wspieraj?ca
1

Jesienna impreza integracyjna

„Jesienne Zajawki”
29. 10. 2008Agnieszka Soko?owskaElwira Mukanowska
2

MOPTA

03. 11. 2008Anna StasiakIzabela Artecka
3Wigilia18. 12. 2008.Anna W?glarskaTadeusz Truszkowski
4„Zima na Starówce”

ferie zimowe

19.01-01.02.2009

Stasia ZemburaAnna W?glarska
5„Karnawa? na Starej”11.02. 2009Mira RadomskaAsia ?widowicz
6

Turniej Wiedzy o Dziadku

Lisieckim

+ obiad imieninowy Dziadka

do uzgodnieniaMa?gosia Wi?niewskaAnna Stasiak
7

Obiad Wielkanocny

08. 04. 2009Asia ?widowiczMira Radomska
8

Piknik Rodzinny

03. 06. 2009Tadeusz TruszkowskiMa?gorzata Wi?niewska
9Spartakiada/
Plener Malarski w ?azienkach
czerwiecIza ArteckaAnna Stasiak
10„Lato na Starówce”od 22.06.2009Elwira MukanowskaStasia ZemburaAutor: Anna Nowi?ska

0 Komentarzy · 33749 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR