Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 STARÓWKA - "Zima w Mie?cie"
2011.02.18 - 14  "ZIMA W MIE?CIE"
Akcja „Zima na „Starówce” trwa?a od 14 – 18 lutego w godzinach 9.30 – 18.00.

zobacz foto...

W akcji „Zima w mie?cie” w naszej placówce bra?o udzia? 50 uczestników, w tym :
- 27 osób z Ogniska "Starówka"
- 14 osób z Ogniska "Stara Prochownia"
- 7 osób ze Szko?y Podstawowej Nr 158
- 2 osoby z O?rodka Pomocy Spo?ecznej ze ?ródmie?cia

Codziennie uczestniczy?o rotacyjnie w zaj?ciach 45 osób.
Koordynatorami akcji by?y: S.Zembura i E. Mukanowska. 

Celem naszej akcji by?o zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m?odzie?y podczas ferii zimowych, popularyzacja sportu i rekreacji, alternatywne sp?dzanie czasu wolnego, zapobieganie problemom uzale?nie?.

Dzieci by?y podzielone na trzy grupy wiekowe:
I grupa dzieci od klasy I do III,
II grupa dzieci od klasy IV do VI,
III grupa dzieci ze szkó? ponad podstawowych.

Organizuj?c zaj?cia mieli?my na uwadze uczestnictwo ka?dego dziecka w poszczególnych zaj?ciach.
Dzieci mia?y mo?liwo?? uczestniczenia w wielu imprezach i skorzystania z wielu atrakcji oraz mog?y ciekawie i bezpiecznie sp?dzi? czas wolny pod opiek? wychowawców. Opieka zapewniona przez nasz? placówk? by?a du?ym wsparciem dla pracuj?cych rodziców.
Codziennie dzieci otrzymywa?y drugie ?niadanie oraz ciep?y posi?ek. 

Z oferty miasta, z Wydzia?u O?wiaty i Wychowania bezp?atnie skorzystali?my z nast?puj?cych imprez:
1.     Dom Kultury ?azienkowska („Podró?e m?odych architektów”),
2.     Dom Kultury ?azienkowska ( karaoke),
3.     Kr?gielnia „Hula-Kula”,
4.     Centrum Nauki Kopernik, 

Otrzymali?my równie? wsparcie finansowe na organizacj? zaj?? od Fundacji „Pomó?my Dzieciom”. Dzi?ki temu poszerzyli?my nasz? ofert? zaj?? o dodatkowe wyj?cia z dzie?mi poza teren Ogniska : 
1.     Filmy („Jak zosta? królem”, „Podró?e Guliwera”, „Megamocny”),
2.     Muzeum Powstania Warszawskiego,
3.     Wyj?cie na lodowisko – Torwar,
4.     Wyj?cie do Pizzy Hut,
5.     ZOO.
6.     Organizacj? zaj?? plastycznych i kulinarnych. 

Ponadto wychowawcy Ogniska "Starówka" zorganizowali bezp?atne wyj?cia do:
1.     Kr?gielni „Accata” – codziennie,
2.     Muzeum Archeologicznego – lekcje muzealne: „Na bursztynowym szlaku”, „?redniowieczne skrybtorium”,
3. Ciemna City Arkadia bilety dla 15 osób na film „Zapl?tani”
oraz s?odkie p?czki z cukierni „Putka”. 

W Ognisku wychowawcy i instruktorzy codziennie organizowali nast?puj?ce zaj?cia dla dzieci;
1.     zaj?cia kulinarne,
2.     zaj?cia komputerowe,
3.     zaj?cia sportowe (bilard, ping – pong)
4.     zaj?cia taneczne,
5.     zaj?cia plastyczne ( kwiaty witra?owe, jajka wielkanocne),
6.     Turniej Tenisa Sto?owego.  

                                                                                                 opracowa?a: Stanis?awa Zembura

                                               serdecznie DZI?KUJEMY
                              wszystkim naszym Ogniskowym przyjacio?om 
                      za pomoc w  organizacji tak atrakcyjnej "Zimy w Mie?cie" !!!
RELACJE UCZESTNIKÓW :

14.02.2011r. Dzie? pierwszy :
Dzisiaj pierwszy dzie? akcji "Zima w Mie?cie" , zebrali?my sie wszyscy o godzinie 10:00, aby zapozna? sie z planem dzisiejszego dnia . Po krótkim zebraniu zostali?my przydzieleni do grup, dla których przygotowano ró?ne atrakcje. Trafi?am do grupy Cioci Ani Stasiak, która posz?a do kina na film pt ,, Jak zosta? królem” . Moim zdaniem, film by? bardzo ciekawy, ale nie wszyscy tak s?dzili. Mateusza i Karolin?  na przyk?ad, bardziej zajmowa?o jedzenie popcornu, a Paulina zwyczajnie zasn??a . Po powrocie do ogniska zjedli?my  obiad  i rozpocz??a sie walentynkowa zabawa . Ciocie powiedzia?y nam, aby?my si? podzieli na cztery grupy po sze?? osób i dobrali w pary. Ka?da para mia?a inne zadanie: jedni robili walentynkowe kartki, drudzy uk?adali mi?osne wierszyki, a trzecia grupa bra?a udzia? w konkursie wiedzy o ?wiecie walentynek. Efekty ich pracy ocenia?o jury. Zabawa by?a udana a na koniec wszyscy otrzymali upominki. To by? wspania?y dzie? .
A oto teksty Walentynkowe autorstwa poszczególnych grup:
 „ Moja mi?o?? do ciebie blaskiem ja?nieje, bo mi Walenty robi nadziej?. Wi?c nasze usta niech si? spotkaj? i swoj? mi?o?? g?o?no wyznaj?.„Dla mojej Walentynki samych mi?ych chwil, serdecznych u?miechów i wszystkiego najlepszego od zakochanego Walentego” – grupa I
„Wszystkiego najlepszego, 100 lat ?ycia, prezentów, du?o s?odyczy, dostawania szóstek i pi?tek. Twój Walenty” – grupa II
 „Walentynka, Walentynka to ch?opiec i dziewczynka. Walentynka to nadzieja, ?e spotkam ch?opaka czarodzieja.” – grupa III
•„Gdy ci? pierwszy raz ujrza?em, w b??kit oczu twych spojrza?em, to od razu zrozumia?em, ?e jeste? moj? Walentynk?, przepi?kn? dziewczynk?. Twój Walenty” – grupa IV, zwyci?ska w tej kategorii 
                                                                                                                          Ola Dryniak  
 
  
15.02.2011 r. Dzie? drugi
"Dzi? nasza grupa by?a w Muzeum Archeologicznym, gdzie ogl?dali?my ksi?gi, które mia?y kartki ze skóry zwierz?t i star? bi?uteri? z metalu. By?y te? pier?cionki ze szk?a ozdabiane cennymi kamieniami. Ogl?dali?my miniaturk? pierwszego grodu w Polsce oraz malowali?my stare , ozdobne literki.”
                                                                                                                               Ja? Zar?ba 
„Moja grupa by?a na kr?glach w Hula Kula .  By? najpierw wielki t?ok, ale w ko?cu znale?li?my swoje cztery tory. Nie by?o dobrych kul, bo dziury na palce by?y ma?e , albo wielkie dziury na dwa kciuki. Wracaj?c z kr?gielni byli?my na placu zabaw z cioci? Ani? i cioci? Marzen?. Potem poszli?my na obiad. Po obiedzie sp?dzali?my czas w pracowni plastycznej z cioci? Anit? i robili?my jajka dla sponsorów. Wujek Tadeusz zrobi? turniej ping ponga , grupa cioci Ani zrobi?a frytki i popcorn. Przysz?a ciocia Kasia i zorganizowa?a zaj?cia taneczne.” 
                                                                                                                    Gosia Dederko       
„Dzisiaj drugi dzie? zimy w ognisku i znowu podzielili?my sie na grupy, które wychodzi?y w ró?ne miejsca . Ja razem z Ciociami - Ani? Stasiak i Anit? Moj?eszko by?am na kr?glach w centrum zabaw Accata . Mieli?my super zabaw? i wszyscy byli?my bardzo dobrzy, ale najlepsze by?y Natalia i Patrycja, które uzyska?y najwi?ksz? liczb? punktów . Po powrocie do Ogniska by? obiad, a potem ro?ne zaj?cia organizowane przez Ciocie, np. zaj?cia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe i taneczne. Tak sp?dzili?my czas do godz. 17:30, po czym zacz?li?my sie zbiera? do domu. To by? bardzo aktywny dzie? .”
                                                                                                                            Ola Dryniak 
 
 
16.02.2011r  Dzie? trzeci
- wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 
Dzisiaj kolejny ( juz trzeci ) dzie? akcji zima w Ognisku. Starsza grupa wybra?a sie do Muzeum Powstania Warszawskiego, aby obejrze? wystaw?, która opowiada?a o losach Warszawy w czasie wojny i powstania. Naszej grupie akurat uda?o si? i trafili?my na fajnego przewodnika, który nie tylko opowiada? o wystawie , ale równie? rozszerza? opowie?ci o anegdotki i w?asne spostrze?enia. Byli?my równie? w muzealnym kinie, w którym obejrzeli?my film „Miasto ruin” w trójwymiarze, pokazuj?cy jak bardzo zburzona zosta?a Warszawa po powstaniu, które wybuch?o w sierpniu 1944r. Chyba wszystkim bardzo si? podoba?o, bo moim zdaniem muzeum jest wspania?e i szkoda tylko, ?e byli?my tak krotko, bo z pewno?ci? nie zd??yli?my wszystkiego zwiedzi?. Po powrocie, jak zwykle, by? obiad i zaj?cia dodatkowe. To by?  wspania?y dzie?.  
                                                                                                                             Ola Dryniak  
17.02.2011r  Dzie? czwarty
- Wycieczka do kina i do Centrum Nauki Kopernik
 
Dzisiaj trzeba by?o przyj?? do ogniska troch? wcze?niej, ale to nie szkodzi, bo mieli?my i?? a? w dwa miejsca : do kina i do Centrum Nauki Kopernik. Najpierw by?o kino i film pt. ,,Podró?e Guliwera” . Bohater tego filmu wyruszy? w podró? i spotka? królestwo liliputów, gdzie prze?y? wiele przygód. My?l?, ?e film podoba? si?, bo po zako?czeniu projekcji s?ysza?am gromkie oklaski. Gdy wrócili?my do Ogniska by? obiad, który szybko zjedli?my, bo od razu z jadalnii szli?my do Centrum Nauki Kopernik, a by?o ma?o czasu, aby si? nie spó?ni?. Na szcz??cie wszystko sie uda?o i przyjechali?my na czas. Ja by?am juz w Centrum Kopernika, ale wi?kszo?? grupy przysz?a tu pierwszy raz. Gdy rozebrali?my sie ju? , to dobrali?my sie w pary i rozeszli?my si?. Jeszcze chyba nigdy dwie godziny nie zlecia?y mi tak szybko. Wszystko bardzo mi sie podoba?o, ale najbardziej zabawy z ba?kami, z których robili?my ró?ne  kszta?ty. Przed samym wyj?ciem zrobili?my  sobie jeszcze zdj?cie z robotem i wrócili?my do Ogniska a poniewa? by?a juz 18:00, od razu rozeszli?my sie do domu. Ten dzie? podoba? mi si? najbardziej ze wszystkich dot?d  
                                                                                                                            
Ola Dryniak   

18.02.2011r Dzie? pi?ty
- Lodowisko Torwar
Dzisiaj ostatni dzie? zimy na Starówce. Znów podzieli?my si? na grupy, które sz?y w ró?ne miejsca. Trafili?my do grupy, która sz?a na lodowisko Torwar. By?a przednia zabawa ka?dy próbowa? je?dzi? jak najlepiej, a niektórzy dopiero sie uczyli. Najlepiej z naszej grupy je?dzi? Jarek, ale ciocia Anita z Gosi? te? by?y bardzo dobre. Kamil radzi? sobie równie dobrze i wszyscy byli pod wra?eniem, gdy przyzna? si?, ?e po raz pierwszy jest na lodowisku. Tylko ciocia Elwira nie je?dzi?a na ?y?wach, ale za to trenowa?a na sucho (co wychodzi?o jej ca?kiem nie?le). Wszystkim bardzo si? podoba?o i jako? wyj?tkowo ?al nam by?o wraca? do Ogniska. Po drodze dowiedzieli?my si?, ?e dzi? na obiad idziemy do Pizzy Hut. By?o super wszyscy najedli?my si? do syta a potem wrócili?my do ogniska i zacz??y si? codzienne zaj?cia. To by? bardzo aktywny dzie?.                                 
                                                                                              Ola Dryniak i Gosia Dederko
      
0 Komentarzy · 17148 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR