Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 BIELANY - Warsztaty z ekonomii
2011.04.15   Wolontariat Banku HSBC i Grupy ITI - „Firma go??biarska”- warsztaty z przedsi?biorczo?ci dla najm?odszych
firma_golebiarska29.jpgW pi?tkowe popo?udnie 15 kwietnia w naszym Ognisku mia?o miejsce niecodzienne wydarzenie. Z inicjatywy wolontariuszy z Banku HSBC oraz Grupy ITI (tvn oraz telewizja n) nasi podopieczni, dzi?ki udzia?owi w grze zatytu?owanej „Firma Go??biarska”, dowiedzieli si?, jak sprawnie gospodarowa? finansami i zarz?dza? ma?ym przedsi?biorstwem. Dzieci podzielone na ma?e zespo?y z entuzjazmem wciela?y si? w rol? w?a?cicieli firm. Wspierane przez pe?nych zaanga?owania wolontariuszy, zak?ada?y firmy, sporz?dza?y biznesplan, analizowa?y rynek zbytu, planowa?y produkcj?. Pe?na emocji rywalizacja wyzwala?a w dzieciach pozytywn? energi? i zapa? do osi?gni?cia jak najlepszych wyników. Uczestnicy zabawy wykazali si? bardzo du?? kreatywno?ci? i ró?norodno?ci? pomys?ów. Dzi?ki ich pracy mogli?my podziwia? wspania?e, papierowe go??bie oraz inne, imponuj?ce dzie?a. Warsztaty te by?y równie? ?wietn? lekcj? wspó?pracy w zespole i dzielenia si? obowi?zkami. Cel  nauki poprzez zabaw? zosta? w pe?ni zrealizowany. Na koniec firma, która uzyska?a najlepszy wynik finansowy otrzyma?a nagrod?, a wszyscy uczestnicy gry atrakcyjne upominki.

Bardzo dzi?kujemy Wolontariuszom Banku HSBC i TVN za zaanga?owanie i ?wietne zaj?cia.


Poni?ej przedstawiamy niektóre opinie dzieci bior?cych udzia? w zaj?ciach. 

„W dniu dzisiejszym bawi?em si? bardzo dobrze wr?cz najlepiej, ja osobi?cie wczu?em si? w rol? prawdziwego biznesmena. By?o dzisiaj najlepiej . Krystian.”

„Podoba? mi si? dzisiejszy dzie?, dlatego ?e sp?dzi?am czas z fajnymi lud?mi. Nauczy?am si? te?, jak pracuje si? w zespole. Ewelina.”
 

„Moje wra?enia po dzisiejszym spotkaniu s? niesamowite. Gra by?a wci?gaj?ca. Bardzo mi si? podoba?o. Mo?e by? wi?cej takich zabaw. Julia.”
 

„Podoba?o mi si? wszystko i wiele si? nauczy?em. Darek.”
 

„By?o ciekawie. Dowiedzia?am si? jak ci??ko, ale dobrze pracowa?. Nauczy?am si? czego? ciekawego. Spotka?am si? z interesuj?cymi i wykszta?conymi ekonomicznie osobami. By?o tak fajnie, ?e przed?u?y?abym jeszcze to spotkanie. Mam nadziej?, ?e kiedy? to powtórzymy. Ela.”
 

„Najbardziej podoba?o mi si? targowanie si? o cen? go??bi i to, ?e pracowali?my w grupie. Magda.” 
 
                                                                          
                                                      Opracowa?y -  Wis?awa Balas i Alicja So?tyka-Kami?ska


foto.jpg zobacz foto...

 0 Komentarzy · 14389 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR