Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 MURANÓW - "Dopalacze"- konferencja
HANNA PRZYBI?SKA
OGNISKO MURANÓW

UWAGA DOPALACZE!  

Urz?d Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Fundacja Pedagogium zaprosi?y mnie do udzia?u w konferencji „Uwaga! Dopalacze- zjawisko, zagro?enia, profilaktyka”. Temat, który nie mo?e by? obcy nikomu, kto pracuje w ?rodowisku dzieci i m?odzie?y. Chcia?abym podzieli? si? z Wami kilkoma informacjami, które pozwoli?y mi u?wiadomi? sobie,  z jakim zjawiskiem mamy do czynienia, jakie „pu?apki” zastawiono na m?odych ludzi, u?ytkowników ogólnie dost?pnych ?rodków. 

Najpierw drobny wst?p.
S?owo „dopalacze” jest stosunkowo nowym terminem. Sam wyraz „dopalacz” do niedawna by? u?ywany jedynie w lotnictwie w stosunku do urz?dzenia obecnego w samolotach odrzutowych. Po jego aktywacji si?a ci?gu silnika turboodrzutowego zwi?ksza?a si? o kilkadziesi?t procent. Jego u?ycie by?o uzasadnione w specyficznych sytuacjach np. podczas startu lub dla szybkiego osi?gni?cia okre?lonej szybko?ci na niewielkim odcinku lotu. ?atwo mo?na dostrzec analogi? w oczekiwaniach co do substancji u?ywanych jako dopalacze. Po dopalacze si?ga si?, aby sztucznie pobudzi? organizm do dzia?ania, zniwelowa? uczucie zm?czenia, odczu? przyp?yw energii czy osi?gn?? lepsze wyniki w okre?lonej dziedzinie. Obserwujemy widoczne zwi?kszenie zapotrzebowania na substancje pobudzaj?ce organizm, dost?pno?? do informacji o nich w Internecie.

Mówi?c o dopalaczach, mówimy o bardzo szerokiej gamie ?rodków:
Ø  napoje energetyzuj?ce;
Ø  ?rodki wzmacniaj?ce;
Ø  paraleki i leki;
Ø  substytuty narkotyków;
Ø  ro?liny le?ne;
Ø  sterydy.

G?ówn? przyczyn? powodzenia cz??ci z nich s?: powszechna ich dost?pno??, ogromne zainteresowanie mediów tymi ?rodkami, a tak?e popularyzowanie informacji o dzia?aniu na organizm cz?owieka.  Dotyczy to g?ównie napojów energetyzuj?cych (kofeina, tauryna, guarana, witaminy z grupy B), izotonicznych (przeznaczone do regeneracji w trakcie i po intensywnym wysi?ku fizycznym), ?rodków wzmacniaj?cych (np. zawieraj?cych guaran?). Nie ka?dy wie o tym, ?e jedna puszka napoju energetyzuj?cego (np. Tiger)- to 2- 6 tradycyjnych kaw, które m?ody cz?owiek spo?ywa jednym haustem (puszki nie da si? zakr?ci? i zostawi? na pó?niej!). A przecie? ju? 20- 30 gramów kofeiny powoduje pora?enie mi??nia sercowego i o?rodka oddechowego, a w nast?pstwie ?mier?. Przyj?cie powy?ej 200 mg tej substancji powoduje bezsenno??, przyspieszenie oddechu oraz dr?enie mi??niowe. St?d m.in. coraz wi?kszym problemem w?ród dzieci i m?odzie?y jest problem ze snem.

Spo?ywanie ?rodków wzmacniaj?cych powoduje przeci??enie uk?adu kr??enia, organizm nie dopomina si? o naturaln? potrzeb? odpoczynku i regeneracji si? (brak odczucia zm?czenia= b??dna informacja dla mózgu). Sk?d si? bierze swoiste przyzwolenie dla dopalaczy? Wiele mo?e by? odpowiedzi na to pytanie. Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e wspó?czesny ?wiat „funduje” m?odemu cz?owiekowi wzorce u?atwiaj?ce si?ganie po te ?rodki:
Ø  doping w sporcie i kulturystyce masowej i wyczynowej;
Ø  lekomania
Ø  masowe przyzwolenie dla alkoholu
Ø  „p?dz?cy ?wiat”, który stawia coraz wi?cej wymaga? w coraz krótszym czasie; 

Diagnoza i profilaktyka problemów dopalaczy jest procesem z?o?onym i do tej pory nie praktykowanym na gruncie profilaktyki uzale?nie?. Dopalacze s? substancjami powszechnie dost?pnymi, wi?c wydawa? by si? mog?o, ?e wiedza na ich temat jest bardzo szeroka. Tak jednak nie jest. W?a?ciwo?ci i sposób dzia?ania wi?kszo?ci substancji jest znany, ale tylko je?li spo?ywane s? w przewidzianej przez producenta ilo?ci. Dla przyk?adu, tabletki na kaszel o nazwie Acodin, spe?niaj? dok?adnie funkcje, do której s? przeznaczone, je?eli s? u?ywane przez osob?, która ma takie dolegliwo?ci. U?ycie kilkunastu tabletek zamiast ilo?ci zalecanej przez lekarza prowadzi do pojawienia si? silnych halucynacji (u pewnej grupy podatnych osób), uczucia niepokoju, euforii, uspokojenia. Pewnych reakcji organizmu, szczególnie w przypadku mieszania z innymi substancjami, nie mo?na do ko?ca przewidzie?.  

Dlaczego dopalacze s? niebezpieczne:
1). Wielu oferentów tych ?rodków na opakowaniach podaje tylko niektóre substancje bazowe b?d? nazwy utrudniaj?ce ich identyfikacj?. W wielu przypadkach zaobserwowano nawet, ?e sk?ad deklarowany ró?ni si? od rzeczywistego.
2). Spo?ywanie dopalaczy mo?e prowadzi? do trudnych do przewidzenia reakcji psychicznych, a tak?e tragicznych konsekwencji zdrowotnych.Ich dzia?anie na organizm zaczyna si? ju? po up?ywie 20- 40 sekund od spo?ycia.Cz?sto s? ??czone z innymi substancjami pobudzaj?cymi, przede wszystkim alkoholem. Za zabójczego dla organizmu mo?na uzna? popularnego drinka, którego m?odzie? serwuje sobie „ na dzie? dobry” w pubach- czyli mieszank? Red Bulla z wódk?.

Nikt z dystrybutorów nie uprzedza niestety nie?wiadomych niczego u?ytkowników o niepo??danym dzia?aniu dopalaczy na uk?ad krwiono?ny (podwy?szenie ci?nienia, przyspieszenie czynno?ci serca), problemach z uk?adem trawiennym (nudno?ci, wymioty). Dopalacze zmieniaj? ?wiat dozna? psychicznych, zaburzaj? postrzeganie, prowadz? do nadmiernego pobudzenia lub wr?cz przeciwnie- wprawiaj? w ruch machin? depresji. „Pot?ga” dopalaczy jest tak wielka, ?e osoby o niestabilnej psychice i sk?onne do reakcji psychotycznych si?gaj?c po grzyby halucynogenne mog? dozna? szoku spowodowanego uwolnieniem ukrytych psychoz (!) 

Gdyby?my chcieli w du?ym uproszczeniu porówna? narkotyki z dopalaczami, mog?oby to wygl?da? w sposób nast?puj?cy:  
 

                  NARKOTYKI I DOPALACZE - zderzenie dwóch  ?wiatów

Narkotyki
 *posiadamy wiedz? na temat ich dzia?ania

Dopalacze
*taka wiedza jest ograniczona 
 *mamy do?wiadczenie w leczeniu*brak do?wiadcze? leczniczych 
 *wi?ksza przewidywalno?? zachowania*nieprzewidywalno?? zachowa?

W sytuacji, je?eli istnieje podejrzenie, ?e m?ody cz?owiek jest pod wp?ywem substancji psychoaktywnej, w kontakcie z nim nale?y wiedzie?, ?e mo?e mie?:

Ø 
nie przewidywalne reakcje, do?? cz?sto niczym nie sygnalizowane;
Ø  szybkie zmiany nastroju, od wielkiej rado?ci do skrajnego smutku b?d? agresji;
Ø 
brak czucia bólu, nie zwracanie uwagi nawet na otwart? ran?;
Ø  problemy ze zrozumieniem s?ów;
Ø 
nieprawid?owe odczytywanie ruchów (ka?dy gwa?towny ruch mo?e by? odczytany jako atak);
Ø 
zaburzenia równowagi;
Ø  problemy z ocen? odleg?o?ci (podaj?c jaki? przedmiot b?d? gestykuluj?c podczas rozmowy mo?e kogo? niechc?cy potr?ci? albo zrani?);
Ø  problemy z przekazywaniem informacji (wypowiedzi s? jednos?owne, budowanie d?u?szych lub z?o?onych zda? jest znacznie utrudnione);
Ø  problemy z prawid?ow? reakcj? na bod?ce zewn?trzne ( np. nag?y sygna? d?wi?kowy mo?e wywo?a? skrajn? reakcj?, strach, albo siln? agresj?).

Na zako?czenie warto jeszcze przytoczy? kilka praktycznych wskazówek, które pomog?  nam na wypadek kontaktu (rozmowy) z osob? znajduj?ca si? pod wp?ywem substancji psychoaktywnej.
 

Nale?y:
1). Unika? wykonywania gwa?townych ruchów.
2). Mówi? w sposób spokojny, nie podnosi? g?osu.
3). Zadawa? proste pytania b?d? wydawa? proste polecenia.
4) Powtarza? w miar? potrzeby wydawane polecenia
5) Zachowa? bezpieczn? odleg?o?? od rozmówcy

6). Nie wchodzi? w dyskusj?.
7) Nie gestykulowa? r?kami
8) Je?li to mo?liwe - informowa? o planowanych wobec niej czynno?ciach


Temat dopalaczy znacznie przycich? po dyskusji poprzedzaj?cej zamkni?cie sklepów z tymi specyfikami. Wiemy jednak, ?e problem nie znikn??, a ju? na pewno nie zosta? za?atwiony tym aktem prawnym. Wyra?enie zainteresowania tym tematem potwierdza, ?e jako wychowawcy, pedagodzy jeste?my czujni, chcemy wiedzie? wi?cej.
  

Dla zainteresowanych dziel? si? bibliografi? zagadnienia:


1. J. Korczak, Wspó?czesne dopalacze, zagro?enia zdrowotne i spo?eczne, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2009.
2. M. J?drzejko (red.), Narkotyki- Vademecum, Fundacja Pedagogium, Warszawa 2008
3. D. Szuka?a, Napoje energetyzuj?ce, Biuletyn Agencji Promocji Zdrowia, 02/05 str.9.
4. Z. Juczy?ski, Narkomania podr?cznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
5. A. Kolbowska, Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez m?odzie? szkoln?, Serwis Informacyjny NARKOMANIA nr 1 (45) 2009, KBPN Warszawa 2009.
6. K. ?agowska, Toksykolog ostrzega: Dopalacze mog? zabi?, „Gazeta Wyborcza”, Wroc?aw, 04.01.2009. 

Netografia:http://www.narkotyki.pl/nietypowe-uzaleznienia/poppers/    

                                                                 Opracowa?a w oparciu o materia?y konferencyjne:
                                                                                               Hanna Przybi?ska 
0 Komentarzy · 16003 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR