Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 STARÓWKA - Obóz letni w Ostrowie
2011.07.16-04 Obóz letni w Ostrowie
foto.jpg  zobacz foto...

RELACJE UCZESTNIKÓW:

04.07.2011r – poniedzia?ek

wyjazd z Warszawy do Ostrowa  

Z Warszawy wyjechali?my o godz. 9:30 i po krótkim zapoznaniu sie z zasadami obowi?zuj?cymi w trakcie jazdy autokarem ruszyli?my w drog? . Podró? przebiega?a bez ?adnych zak?óce? , chocia? ciocie kilka razy musia?y nas " przywo?ywa? do porz?dku " . Droga wydawa?a si? d?uga , ale wszystkim szybko zlecia?a na rozmowach z przyjació?mi i innych zabawach . Do Ostrowa zajechali?my na godz.17:45. Tam ciocie po , krótkim zapoznaniu si? z nowym budynkiem zacz??y przydziela? nas do pokoi. Potem zebrali?my si? na obiad ( zupa koperkowa i klopsiki w sosie w?asnym ) , potem by?o krótkie zebranie na , którym dowiedzieli?my si? , ?e  mamy 1,5 godziny na wypakowanie si? i odpoczynek po d?ugiej je?dzie . Przed budynkiem zebrali?my si? wszyscy o 20:00 , aby ustali? plan na jutrzejszy dzie? . Niestety, podczas spotkania, prawie wszyscy zachowywali si? nagannie i zebranie bardzo si? przed?u?y?o, wi?c nie mogli?my i?? nad morze . Poniewa? by?a ju? 21.00,  ka?dy poszed? do swojego pokoju, aby umy? si? i powoli szykowa? do spania . 
Ola Dryniak                                                                                                                
                                                                                  

5.07.2011 - wtorek           
Pierwszy dzie? w naszym o?rodku. 

6.07.2011 – ?roda 
Dzie? dobry wieczór Polsko!!
Dzi? byli?my w Trójmie?cie. Zacz?li?my od Gdyni. Byli?my w oceanarium . By?o du?o interesuj?cych okazów ryb i zwierz?t morskich. Byli?my tam oko?o godziny. Nast?pnie weszli?my do statku pirackiego "Regina". Zrobili?my nim kó?ko po Zatoce Gda?skiej i wrócili?my do portu. !Nast?pnym celem naszej podró?y by? Sopot. Zwiedzili?my pobie?nie miasto i poszli?my na najd?u?sze molo drewniane w Europie oko?o 560m. Ostatnim miejscem naszej wycieczki by? Gda?sk ,w którym zjedli?my pyszn? pizz? i poszli?my na zwiedzanie reszty miasta. Po powrocie zjedli?my kolacj? i mieli?my dyskotek?! Potem poszli?my do o?rodka umy? si? i poszli?my spa?.
Micha? Wieteska 

7.07.2011 – czwartek 
Dzi?, jak zawsze, pobudka by?a o siódmej rano. Nast?pnie by?a rozgrzewka, któr? prowadzi?a ciocia Agnieszka. Po bardzo dobrym ?niadaniu by? spacer do Karwi, który przebyli?my po pla?y. Drog? powrotn? przeszli?my przez las. Nast?pnie odby? si? pokaz mody, na który wszyscy si? przebrali. Mateusz Grzelak przebra? si? za stylist? - kreatora mody. Jego zespó? by? bardzo zabawny i wszystkich roz?mieszy?. Potem by?a kolacja a po niej rozstrzygni?cie pokazu mody. Wygra? pokój Mateusza Grzelaka, Micha?a Wieteski i Rafa?a Iwanicza. A po kolacji by?a dyskoteka z m?odzie?? z innych kolonii. 

08.07.2011 – pi?tek 
Dzie? dobry wieczór Polsko!!!
Dzi? dzie? by? tak jakby wyj?tkowy. Jak zawsze wstali?my o 7:00 i oczywi?cie co?, co wszystko kochamy - poranna gimnastyka. Ale ten dzie? nie mia? by? taki sam, mia? by? inny, w tym dniu mia? si? zmieni? los ca?ego naszego obozu! Mieli?my pojecha? na Hel, a poszli?my nad morze! Wreszcie! By?o bardzo fajnie. Budowali?my zamki z piasku na konkurs pod tytu?em: "Rezydencja Neptuna" Potem wrócili?my na obiad. By? pyszny! Nast?pnie poszli?my znowu na pla?? tym razem po to, by si? k?pa? pod okiem ratownika. Jedni k?pali si?, inni budowali a reszta kopa?a dziury. Wrócili?my stamt?d na kolacj? i mieli?my zebranie w sprawie konkursu na Rezydencj?. Wygra?a grupa Oli. Po zebraniu umyli?my si?, i poszli?my spa?.
Micha? Wieteska 

9.07.2011 - sobota
 
To by? najlepszy dzie? ze wszystkich !!! Na samym  pocz?tku pojechali?my do S?owi?skiego Narodowego Parku, gdzie jechali?my meleksem przez 7 km. Po przejechaniu meleksem  dotarli?my na wydmy. Po chwili odpoczynku ciocie zgodzi?y si? na turlanie si? z wydm .Po zabawie poszli?my na pla??, gdzie by? bardzo d?ugi spacer  brzegiem morza do autokaru.Po spacerze pojechali?my do jurajskiego parku, gdzie ciocie pozwoli?y chodzi? nam po parku samemu lub w parach. Po zabawie w parku pojechali?my do o?rodka, gdzie po kolacji, kto chcia? móg? pój?? na basen, a kto nie chcia?  - zosta? w o?rodku. 

10.07.2011 – niedziela 
Dzie? dobry wieczór Polsko!! Dzi? rano, gdy zjedli?my ju? ?niadanie wyruszyli?my na pla??. Jedni budowali zamki z piasku, a reszta le?a?a i opala?a si?. Ogólnie by? luz. Po pla?owaniu poszli?my na obiad i ruszyli?my z powrotem na pla??, tym razem w celu k?pieli z ratownikiem. G?ównie k?pali?my si?, a  niektórzy le?eli i opalali si?. Po pla?owaniu poszli?my na gofry. Mieli?my do wyboru: col?( która okaza?a si? mirind?), gofry z ró?nymi polewami i frytki. Niestety podczas tego wyj?cia nie zachowali?my si? odpowiednio i mieli?my powa?n? rozmow? na ten temat. Po tym incydencie wrócili?my do pokoi aby si? umy? i przygotowa? do snu.
Micha? Wieteska 

11.07.2011 – poniedzia?ek 
Dzisiaj od samego rana zbiera?o si? na deszcz ,ale mimo tego poszli?my ca?? grup? na pla?? gdzie opalali?my si? w ostatnich tego dnia promieniach s?o?ca . Le?eli?my sobie w najlepsze, gdy zacz??o kropi? , szybko wi?c zebrali?my swoje rzeczy i poszli?my do pensjonatu . Mimo brzydkiej pogody wcale si? nie nudzili?my, bo nasze kochane Ciocie zorganizowa?y nam super zaj?cia ( np . ogl?danie filmu ,giercownia itp ) .  Potem by?a d?ugo wyczekiwana dyskoteka ( z kolegami z innego obozu ) i basen . Poniewa? dyskoteka sko?czy?a si? o 22.00, to Ciocie przed?u?y?y nasz? cisz? nocn? do 22:30. Ten dzie? by? wspania?ym przyk?adem dobrej zabawy w pochmurne dni .
Ola Dryniak 

12.07.2011 - wtorek  
To by? dzie? pe?ny wra?e?. Po ?niadaniu pojechali?my na wycieczk? na Pó?wysep Helski, a konkretnie do miasta Hel. Tam  poszli?my najpierw do Fokarium, a potem na lody, które ciocia Ania nam zafundowa?a. Po zjedzeniu lodów mogli?my kupi? sobie pami?tki w licznych straganach i potem poszli?my na pla??. Tam mogli?my sobie odpocz?? i pomoczy? nogi, bo nikt nie zabra? stroju k?pielowego .Po pla?y, wolnym kroczkiem, wrócili?my do autokaru i pojechali?my do o?rodka na obiad. Po obiedzie  by? II Letni Festiwal Piosenki, który zorganizowa?a i prowadzi?a Ola Dryniak. Emocje by?y ogromne ! I miejsce zaj??a Sylwia Dudzi?ska, II miejsce – Ania Nale?yty, a III miejsce – Martyna Klimek. Nagrod? dla najlepiej bawi?cej si? publiczno?ci zdoby? pokój Nr 15 (Rafa? Iwanicz, Mateusz Wieteska i Micha? Grzelak) 

13.07.2011 - ?roda 
To by? dzie? pe?en wysi?ku. Jak zwykle pobudka by?a o 7.00, a o 7.15 odby?a si? codzienna rozgrzewka. Po ?niadaniu musieli?my przej?? kawa?ek drogi na pla?? i tam sp?dzili?my czas do obiadu. Obiad by? nawet zjadliwy ( pier? z kurczaka, ziemniaki, surówka z marchewki ). Po obiedzie by?a godzinna przerwa, czyli cisza poobiednia.  O 14:45 by?a zbiórka na survival, czyli zabaw? plenerow?. W trakcie zabawy zostali?my podzieleni na 5 grup. Mieli?my do wykonania kilka zada?, w tym zbudowanie sza?asu z materia?ów dost?pnych na naszej le?nej polance. To zadanie nie by?o proste. Mieli?my na to pó?torej  godziny. Po tym czasie  ka?dy zaprezentowa? swój wybudowany dom i… wszystkim wysz?o to dobrze.  Jednak ciocie trzyma?y nas w niepewno?ci i wyniki mieli?my otrzyma? nast?pnego dnia. Wszyscy bardzo zm?czeni wrócili?my do o?rodka i poszli?my na kolacj?. Po kolacji niestety nie odby? si? chrzest morski z powodu pogody, która nam nie dopisa?a. Za to do godziny 21.00 siedzieli?my przed budynkiem i mogli?my zajmowa? si? tym, co kto lubi ( gra? w pi?k?, karty, filcowa?, hu?ta? si? na hu?tawce itp... ). Po d?ugim i wyczerpuj?cym dniu umyli?my si? i po?o?yli?my spa?.
Natalia Kroc

14.07.2011r. - czwartek
 
Dzisiaj od samego rana pada?o, wi?c Ciocie zorganizowa?y nam przed obiadem zaj?cia na terenie pensjonatu a po obiedzie by? Konkurs Wiedzy o Regionie , który by? w?a?ciwie bardziej zabaw? ni? konkurencj? . Zadania by?y proste i my?l? , ?e ka?dy rozwi?zuj?c je wspaniale si? bawi? . Potem Ciocia Ania zafundowa?a nam w miejscowym barku bilarda i cymber gaja . Wszyscy dobrze si? bawili a na zako?czenie dnia niespodziewanie by?a dyskoteka i basen . To by?  udany dzie?. Wszyscy tylko ?a?owali , ?e nie odby? si? jednak ( z powodu brzydkiej pogody) planowany na dzisiaj -  chrzest morski.
Ola Dryniak 

15.07.2011 – pi?tek 
Dzi? ju? ostatni dzie? na naszym obozie , niestety tak to ju? jest ,?e to co dobre to si? szybko ko?czy . Pobudka by?a dzi? normalnie o 7.00, , potem ostatnia ju? na obozie rozgrzewka , ?niadanie i pój?cie na pla??. Nad morzem by?a pi?kna pogoda, tak jakby Ostrowo chcia?o nas mi?o po?egna? . Potem zbiórka i czas na obiad . Po objedzie by?a chwila przerwy i czas na pakowanie si? .Poniewa? Ciocie stwierdzi?y ,?e jest wyj?tkowo dobra pogoda na k?piel to po pakowaniu równie? poszli?my na pla?? . By?a super zabawa i nikomu nie chcia?o si? wraca?, ale niestety trzeba . Od razu po powrocie by?a kolacja a potem zebranie podsumowuj?ce nasz obóz . Wed?ug mnie by?o wspaniale i ch?tnie przyjecha?abym tu jeszcze raz .
Ola Dryniak


NAGRODY:

KONKURS CZYSTO?CI i CISZY NOCNEJ - Maja Mosek, Maja Banaszek, Natalka Krzysztofek, Dominika Starzyk

KONKURS WIEDZY o REGIONIE POJEZIERZA POMORSKIEGO - I miejsce - te same osoby

WYRÓ?NIENIA:

Ola Dryniak - za zorganizowanie zespo?u redakcyjnego i prowadzenie Kroniki Obozu w Ostrowie oraz za zorganizowanie II Letniego Festiwalu Piosenki

Marta Banek - za rozpropagowanie w?ród uczestników zabaw ze sznurkiem

Bartek Kusz - za pomoc w noszeniu sprz?tu pla?owego i dotrzymywanie towarzystwa wychowawcy prowadz?cemu grup? na wszystkich wycieczkach (ochroniarz)


0 Komentarzy · 14621 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR