Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010 - 2011 GOC?AW
2010 - 2011 GOC?AW
07.06.2011 Urodziny Pauliny Zwoli?skiej 

Dzie? przed uroczysto?ci? mama naszej solenizantki przynios?a produkty na imprez?. W dniu urodzin Paulinka przysz?a do Ogniska wcze?niej w celu przygotowa? oraz sch?odzi? tort.Gdy zebra?y si? dzieci rozpocz??a si? impreza. Dziewczynka dosta?a prezenty od wychowawców i wychowanków. Po z?o?eniu ?ycze? i za?piewaniu Sto lat!, go?cie zasiedli przy stole i zajadali si? tortem. Po s?odkich przyjemno?ciach przyszed? czas na rozmowy i zabawy. Wszyscy ?wietnie si? bawili, z imprezy wyszli bardzo zadowoleni J

zobacz zdj?cia...


KR?GLE

Dnia 06.06.2011 odby? si? turniej M?odzie?owej Praskiej Ligi Bowlingowej. Od wrze?nia starsi wychowankowie zbierali punkty w celu mo?liwo?ci uczestnictwa w turnieju. Nasi zawodnicy: Paulina, Kuba, Mateusz oraz Kamil walczyli dzielnie o zaszczytne miejsca. Ostatecznie Paulina zaj??a miejsce I, a Kubu? II. Wielkie gratulacje dla wszystkich.

zdj?cia ....


 
Na pla?y 

W dniu 02.06.2011 „Goc?awianie” wybrali si? na wycieczk? nad Wis??. S?oneczko mocno ?wieci?o wi?c damska cz??? postanowi?a si? opala?, natomiast ch?opcy grali w pi?k? siatkow?. Jednak upa? by tak du?y, ?e nie da?o si? d?ugo pole?e? plackiem, dlatego te? wszyscy zacz?li szuka? cienia. Nie obesz?o si? równie? bez zasypywania piaskiem. Zabawy by?o co nie miara. Do Ogniska wszyscy wrócili zadowoleni, spragnieni i …. Cali w piasku J 

zobacz zdj?cia ...


Dzie? Matki i Ojca 

W dniu 26.05.2011 w naszym Ognisku odby? si? Dzie? Matki i Ojca. Zaproszeni z tej okazji rodzice przybyli o godzinie 16.30. Impreza rozpocz??a si? pokazem slajdów z wyprawy do Azji. Wujek Borys opowiedzia? nam o Rangoonie i Birmie. Przybli?y? zwyczaje tam obowi?zuj?ce, wierzenia tubylców, przes?dy. Opowie?? ta by?a udokumentowana zdj?ciami. Po tej wspania?ej „wycieczce”zako?czonej konkursem z nagrodami - udali?my si? na wyst?p artystyczny wychowanków z okazji Dnia Matki i Ojca. W cz??ci oficjalnej dzieci z?o?y?y rodzicom ?yczenia, wyrecytowa?y wierszyki oraz rozda?y w?asnor?cznie przygotowane prezenty (wyroby z masy solnej zrobione na zaj?ciach plastycznych z wujkiem Tomkiem).W drugiej cz??ci dzieci zaprezentowa?y zabawne scenki i skecze.

Potem przyszed? czas na rozmowy przy kawie, herbacie i s?odkich wypiekach. Mieli?my równie? okazj? spróbowa? sa?atki przyrz?dzonej przez dzieci i cioci? Wiol? na zaj?ciach kulinarnych. Spotkanie by?o bardzo udane, co mo?na zobaczy? na fotkach…..

                                                                                       zobacz zdj?cia ....W PLENERZE – 18 –TKA KAMILA
 W dniu 17.05.2011r. ?wi?towali?my osiemnaste urodziny wychowanka Ogniska Goc?aw Kamila. Spotkali?my si? w Ognisku, sk?d ca?? ekip? wyruszyli?my w plener na grilla. Gdy dotarli?my na miejsce zaj?li?my si? przygotowaniami do imprezy. Gdy wszystko by?o gotowe a kie?baska dopieka?a si? na grillu, przyjecha? solenizant, dla którego to przyj?cie by?o niespodziank?. Wszyscy z?o?yli mu ?yczenia, dosta? upominek od kadry Ogniska oraz wspania?y tort upieczony przez nasz? niezast?pion? cioci? Teresk?. Po cz??ci oficjalnej wszyscy zaj?li si? jedzeniem pieczonych kie?basek i przepysznych s?odko?ci na deser. Potem przyszed? czas na zabawy na powietrzu. ?wietnie si? bawili?my, czas up?yn?? nam mi?o i weso?o, co mo?na zobaczy? na zdj?ciach…

zobacz zdj?cia....
MOPTA 

W dniu 09.05.2011 po raz szósty w historii Ognisk odby? si? Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej. Reprezentanci naszego Ogniska spotkali si? o 10.00 i razem z cioci? Wiol? pojechali do Teatru na Woli na ostatni? prób? przed wielkim wyst?pem. Wyst?p zacz?? si? o godz. 15, zjecha?o si? mnóstwo wychowanków z Ognisk oraz zaproszonych go?ci. Nasze Ognisko reprezentowa?a Julita w ta?cu „Solo” oraz duet Paulina- Paulina w piosence „Dla mamy”. Dzi?kujemy za wspania?? zabaw? i emocje!!!

zobacz zdj?cia...


.
2011.04.28  III Mi?dzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie

           

WIELKANOC
 W dniu 20.04.2011roku w Ognisku Goc?aw odby?o si? spotkanie Wielkanocne. Rozpocz??o si? ono wyst?pem naszych artystów: spektaklem poetycko – muzycznym obrazuj?cym zwyczaje i obrz?dy Wielkiego Tygodnia, po którym udali?my si? do bogato zastawionych sto?ów.Tradycyjnie zasiedli przy nich wychowankowie Ogniska wraz z rodzinami,  pracownicyoraz zaproszeni go?cie. Na sto?ach znajdowa?y si? pyszne dania takie jak ?urek z kie?bask?, jajka, rozmaite sa?atki oraz inne smako?yki. A nasza kochana Ciocia Tereska upiek?a przepyszne ciasta. Rodzice równie? nie zapomnieli o nas i przynie?li s?odkie wypieki. Spotkanie Wielkanocne up?yn??o nam w mi?ej, rodzinnej atmosferze. Mo?na przekona? si? o tym ogl?daj?c nasze zdj?cia….

zobacz zdj?cia ....


  WARSZTATY WWF

W dniu 18.03.2011 w naszym Ognisku odby?y si? warsztaty „Godzina dla Ziemi” WWF. Warsztaty mia?y na celu przybli?y? ide? akcji oraz korzy?ci wynikaj?ce z ekologicznego, zdrowego trybu ?ycia. Warsztaty poprowadzi?a ciocia Wiola. Rozpocz??a je zabaw?. Potem opowiedzia?a nam o akcji WWF, która jest najwi?ksz? na ?wiecie akcj? spo?eczn? na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Ciocia zach?ci?a nas równie? do wy??czenia na godzin? ?wiat?a w dniu 26.03.2011oraz do namawiania ludzi, do wzi?cia udzia?u w akcji i zbierania deklaracji, które nam rozda?a. Na koniec ciocia zrobi?a nam test sprawdzaj?cy nasz? wiedz? dotycz?c? warsztatów.  

zobacz zdj?cia ....       
        
ZIMA W MIE?CIE  2011 
W pierwszym tygodniu szkolnych ferii zimowych w ognisku Goc?aw odby?a si? akcja
"ZIMA w MIE?CIE" 

 Poniedzia?ek  
Pierwszy dzie? ca?otygodniowych atrakcji rozpocz?? si? uroczystym balem karnawa?owym zorganizowanym w Hali Arena na Ursynowie. Zabawa by?a przednia. Mimo ogromnej ilo?ci kolegów i kole?anek z ca?ej Warszawy, tak?e ich rodziców i opiekunów, organizatorzy zadbali o to, aby dla nikogo nie zabrak?o kolorowych masek i balonów. Pó?niej, jakby tego by?o ma?o czeka?a na nas mi?a i s?odka niespodzianka od cioci Tereski - walentynkowe s?odko?ci dla wszystkich. Ciocia jak zwykle bardzo si? postara?a , bo ?akocie by?y przepyszne, wi?c nie osta? si?  nawet okruszek. 
 
Wtorek 
We wtorek wybrali?my si? do s?siaduj?cej z naszym Ogniskiem Biblioteki Publicznej na warsztaty komputerowe, podczas których mogli?my zapozna? si? z nowinkami wprost ze ?wiata wirtualnego. Pó?niej , byli?my na warsztatach plastycznych w M?odzie?owym Domu Kultury przy ul. ?azienkowiskiej 7. Podczas zaj?? mogli?my poczu? si? jak prawdziwi arty?ci rysuj?c swoje dzie?a   przy sztalugach. Na koniec dnia ciocia  Wiola i wujek Tomek zabrali nas wszystkich  do odlotowego multimedialnego muzeum wielkiego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Muzeum zrobi?o na nas ogromne wra?enie, a muzyka wydobywaj?ca si? z ka?dego zakamarku na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci.  

?roda  
W tym dniu odwiedzili?my Bemowskie Centrum Kultury, w którym to dzi?ki , panu Grzegorzowi,  zg??biali?my techniki pracy fotografików, metody robienia zdj??, mogli?my zwiedzi? prawdziwe studio fotograficzne, a niektórzy z nas popozowali jak prawdziwi modele. Drug? cz??? dnia sp?dzili?my na ?y?wach. By?o naprawd? weso?o. ?cigali?my si?, wywracali?my, zabawa by?a przednia. Mogliby?my tam chodzi? codziennie. 
 

Czwartek  

Po ?rodowych szale?stwach czwartek min?? nam do?? spokojnie. Najpierw wybrali?my si? na kr?gielni?, aby po?wiczy? przed kolejnym zbli?aj?cym si?  turniejem bowlingowym. Nast?pnie pojechali?my do kina CinemaCity w Promenadzie, gdzie obejrzeli?my przepi?kny film "Opowie?ci z Narnii: Podró? W?drowca do ?witu „.

 
Pi?tek  
Ostatniego dnia wybrali?my si? do cioci Tereski na pieczenie p?czków ziemniaczanych wg przepisu babci naszego kolegi Mariusza. By?o przy tym du?o zabawy. P?czki wysz?y nam wspaniale, od razu  by?my  je poch?on?li, ale  musia?y ostygn?? do popo?udnia. Nast?pnie pojechali?my na tor ?y?wiarski Stegny. Tam brali?my udzia? w konkurencjach zr?czno?ciowych,w których za udzia? dostawali?my s?odkie nagrody. Po szale?stwach na lodowisku wrócili?my do cioci Tereski na nasze  uroczyste zako?czenie "Zimy w mie?cie". Gor?ca pomidorówka i chrupi?ce nale?niki z serem  - niebo w g?bie.!!!Niektórym nie starczy?o ju?  miejsca na p?czki.  Mia?o by? tez ognisko, ale padaj?cy ?nieg i siarczysty mróz uniemo?liwi?y nam pieczenie kie?basek na ?wie?ym powietrzu.


 
  "ZIMA  w  MIE?CIE " by?a bombowa. ju? czekamy na kolejn?.   
  Dzi?kujemy wszystkim, którzy przyczynili si? do tego ze nasz zimowy wypoczynek by? tak atrakcyjny i zabawny.


zobacz zdj?cia...

Kultury ?wiata    
  
Pokaz zdj?? Izrael, Egipt 

 W ramach programu ”Kultury ?wiata”- zaj?cia edukacyjne w dniu 10.02.2011 odby? si? pokaz zdj?? z podró?y do Izraela i Egiptu, który prowadzi? wujek Tomek. Podczas pokazu mogli?my dowiedzie? si? wielu fascynuj?cych informacji o kulturze, zabytkach, zwyczajach tych dwóch pa?stw.  Prezentacja bardzo mam si? podoba?a.

Czekamy na kolejn?. 


                      


                   
   Przedstawienie „Opowie?? wigilijna”


W dniu 08.01.2011 dzi?ki ?yczliwo?ci OPS Praga Po?udnie wybrali?my si? do Teatru Rampa ma przedstawienie „Opowie?? wigilijna”. Wycieczk? rozpocz?li?my zbiórk? o godzinie 8.00 rano przy p?tli autobusowej Goc?aw. Cho? godzina by?a do?? wczesna jak na weekendowy dzie?, wszyscy byli w dobrych humorach. Po dotarciu na miejsce okaza?o si?, ?e mamy jeszcze godzin? do spektaklu , wi?c postanowili?my wykorzysta? to na chwil? rozmowy przy gor?cej czekoladzie i kawie. Gdy zbli?a?a si? godzina 10 poszli?my zaj?? miejsca i z niecierpliwo?ci? czekali?my na wyst?p. By?a to  muzyczna opowie?? o tym szczególnym dniu w roku, w którym pieni?dze trac? swoj? warto??, przerywamy pogo? za doczesnymi dobrami i skupiamy si? na rzeczach najwa?niejszych. Bohaterem by? chciwy i zgorzknia?y kupiec Scrooge. Cho? czeka?y go kolejne, samotne ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, nie martwi? si? tym wcale. Od lat by? niezdolny do odczuwania rado?ci z powodu ich nadej?cia. Jednak tym razem wizyta niespodziewanych go?ci sprawi?a, ?e postanowi? odmieni? ca?e swoje dotychczasowe ?ycie.Przedstawienie bardzo nam si? podoba?o, zw?aszcza wyst?py m?odych, uzdolnionych artystów, którzy ta?czyli i ?piewali na scenie.Bardzo dzi?kujemy OPS Praga Po?udnie za mo?liwo?? obejrzenia tak pi?knego spektaklu.
                                                     Wigilia 2010


W dniu 15.12.2010 w naszym Ognisku odby?a si? Wigilia.W tym roku na naszym ?wi?tecznym spotkaniu by?a Pani Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych El?bieta Tatarowicz, Joanna Judzi?ska,- nasza ukochana ciocia, Agnieszka Pomaska – przedstawicielka OPS Praga P?d oraz Wac?aw Skutniewski- przedstawiciel „Przywróci? Dzieci?stwo”-Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy oraz inni zaproszeni go?cie.Wigilia rozpocz??a si? o godzinie 16.00. Spotkanie rozpocz??o si? jase?kami, które przygotowa?y dzieci z cioci? Teresk? i cioci? Wiol? (by?a Pastuszkiem) oraz wujkiem Kazikiem, który zatroszczy? si? o cz??? wokaln?. Po wyst?pach zasiedli?my do wigilijnych sto?ów, na których znajdowa?y si? przesmaczne wigilijne potrawy przygotowane przez cioci? Al? i cioci? Mir?. Wieczerz? wigilijn? rozpocz??y przepi?kne ?yczenia bo?onarodzeniowe cioci Hani, cioci Eli i cioci Renaty, która odwiedzi?a nas z wychowankami z zaprzyja?nionego z nami Ogniska Grochów.Dziel?c si? op?atkiem wszyscy wszystkim ?yczyli samych najlepszych chwil i spe?nienia marze? w nadchodz?cym 2011 roku.Pó?niej odwiedzi? nas Miko?aj, który rozdawa? prezenty i rózgi. Dzi?kujemy wszystkim za stworzenie ciep?ej i mi?ej atmosfery ?wi?t

zobacz zdj?cia...


ANDRZEJKI

W dniu 03.12.2010 ?wi?towali?my Andrzejki. W spotkaniu bra?y udzia? dzieci wraz z rodzicami oraz kadra Ogniska. Zabaw? rozpocz??y wró?by andrzejkowe- przy czterech stolikach siedzia?y „wró?ki”, które czarowa?y i pomaga?y pozna? przysz?o??. W drugiej cz??ci zabawy andrzejkowej zasiedli?my przy sto?ach gdzie podane by?y napoje oraz pocz?stunek (m.in. ciasto przygotowane przez dzieci na zaj?ciach kulinarnych- Murzynek). Ostatni? cz??ci? imprezy by?y Kalambury, które dostarczy?y wiele ?miechu i zabawy. Spotkanie andrzejkowe by?o bardzo weso?e i udane, co mo?na zobaczy? na fotkach …. 


Fabryka Wyobra?ni-Galeria prac plastycznych
ROMEO I JULIA


W dniu 19.10.2010 po raz kolejny wybrali?my si? do teatru Buffo, tym razem na musical „Romeo i Julia”. Spektakl przedstawia histori? mi?o?ci dwojga m?odych ludzi, to dramat pokole? dzieci i rodziców, którzy nie umiej? ze sob? rozmawia?, s?ucha? si? i szanowa? swoich potrzeb. M?odzie?cza bezkompromisowa mi?o?? napotyka bezwzgl?dno?? komercyjnego ?wiata rodziców, poch?oni?tych swoimi sprawami.

Ta szekspirowska historia opowiedziana jest tu w sposób m?odzie?owy, ale przepi?kny a piosenki wy?piewane przez odtwórców wzruszaj? widzów. Oby takich produkcji wi?cej J

zobacz zdj?cia...14.10.2010

Wyj?cie do kina Atlantic na film ?luby Panie?skie  
Po raz kolejny wybrali?my si? do kina .Tym razem obejrzeli?my kinow? wersj? komedii Fredry - „?luby Panie?skie”. ?luby panie?skie ukazuj? obraz, szlacheckiego dworku z XIX wieku. To historia Klary i Anieli, które postanowi?y nigdy nie wyj?? za m?? oraz staraj?cych si? o ich wzgl?dy m??czyzn. Wybucha wielka wojna m?sko-damska, w której intryga goni intryg?, a ka?dy chwyt jest dozwolony. Film si? nam podoba?. 
12.10.2010
W dniu 12.10.2010 wybrali?my si? do teatru muzycznego Roma na musical Metro. Przedstawienie opowiada?o o grupie m?odych ludzi, którzy pragn? spe?ni? swoje marzenia. Na scenie mogli?my zobaczy? wielu mniej lub bardziej znanych aktorów, którzy zachwycali nas swoimi umiej?tno?ciami tanecznymi i wokalnymi. Spektakl bardzo nam si? podoba?.
Jesienny Piknik Profilaktyczny w Ognisku "Mokotów"


ZEBRANIE Z RODZICAMI


W dniu 30.09.2010 w naszym Ognisku odby?o si? spotkanie z rodzicami. Rodzice wraz z dzie?mi obejrzeli wystaw? plac plastycznych. Nast?pnie zobaczyli?my wakacyjn? prezentacj? cioci Ani- pokaz slajdów z nad morza, wspominali?my nasz wspania?y letni wypoczynek. Po tym odby? si? konkurs rodzinny z wiedzy o obozie, przy którym by?o du?o ?miechu i zabawy. Kolejnym elementem spotkania by? pocz?stunek- s?odkie wypieki zrobione przez nas na zaj?ciach kulinarnych. Na zako?czenie ciocia Hania przedstawi?a nam terminarz ogniskowych imprez i plan pracy. Dzi?kujemy rodzicom za przybycie a naszym wychowankom za stworzenie mi?ej i rodzinnej atmosfery

zobacz zdj?cia....24.09.2010
Street Dance 3D 
Kolejne ogniskowe wyj?cie do kina, tym razem na film Street Dance. W filmie, tym finali?ci brytyjskiej edycji „You Can Dance „oraz „Mam Talent” pokazuj? swoje taneczne umiej?tno?ci. Ten kolorowy muzyczno –taneczny show bardzo nam si? podoba?.
Dzi?kujemy cioci Kasi, ze znalaz?a dla nas troch? czasu i wybra?a si? z nami do kina.
Jesienne spotkanie z Chopinem

11.09.2010 – Piknik „Równi i Razem”


W dniu 11.09.2010 w Parku Praskim odby? si? piknik „Równi i Razem”.

Nasze Ognisko zaj??o si? wyrobem bi?uterii. Ka?dy móg? przyj?? i w?asnor?cznie zrobi? kolczyki, bransoletki, naszyjniki a produkty schodzi?y jak przys?owiowe ?wie?e bu?eczki.

Stoisko cieszy?o si? du?? popularno?ci? co nas zainspirowa?o do wyrobów wewn?trz Ogniska.

zobacz zdj?cia....09.09.2010 - Wyj?cie do kina „Step Up 3D”


W dniu 09,09,10 wybrali?my si? do kina na film step Up 3D.

Mimo, ?e deszczowa pogoda nie s?u?y?a dobrym nastrojom, nasza ekipa by?a zadowolona i weso?a. Film nas nie rozczarowa? i nie pozbawi? dobrego humoru. Rozbudzi? w nas u?pione pasje taneczne. Z niecierpliwo?ci? czekamy na zaj?cia z cioci? Kasi?.


01.jpg2010.05.12 Ognisko U Cioci Tereski
2010.05.10 MOPTA 2010

2010.04.21
II Mi?dzyogniskowy Konkurs Wiedzy o Warszawie

WIELKANOC 2010

Images: wielkanoc31.gifWe wtorek, 30 marca  br. w naszym Ognisku odby?o si? uroczyste Spotkanie Wielkanocne. Przy pi?knie, ?wi?tecznie udekorowanym stole zasiedli nasi podopieczni, byli i obecni wychowankowie, przyjaciele Ogniska.

Spotkanie rozpoczyna?  wyst?p artystyczny, który przypomnia? wszystkim zebranym o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych a tak?e wprawi? w radosny i mi?y nastrój.
  

Za organizacj? uroczysto?ci,  przygotowanie wyst?pu dzieci odpowiedzialna by?a ciocia Tereska. Po inscenizacji by?y pi?kne ?yczenia cioci Joasi i smaczne jedzonko. Dzi?kujemy wszystkim za przybycie i stworzeni mi?ej, ?wi?tecznej atmosfery.


Poznajemy inne kultury - spotkanie z podró?nikiem, pokaz slajdów - Indonezja - wyspa Bali. 

Dnia 23-03-2010 w naszym ognisku odby?o si? ciekawe spotkanie z podró?nikiem, który zaprezentowa? nam slajdy z Indonezji, a w szczególno?ci z wyspy Bali. Zdj?cia bardzo nam sie spodoba?y. A przedstawione na nich egzotyczne ro?liny i owoce wr?cz nas zachwyci?y. Pan Podró?nik opowiada? nam o swich wra?eniach z podró?y co nas zach?ci?o do poznawania obcych kultur, zwyczai,potraw oraz przyrody odleg?ego nam zak?tku ?wiata. Po pokazie by?y konkursy z nagrodami. Mimo ogromnego zainteresowania pokazem na pytanie dot. flagi Indonezji nikt z nas od razu nie umia? odpowiedzie?. Okaza?o si?, ?e jest ona odwrotno?ci? flagi Polski. Mamy nadziej?, ?e Pan Podró?nik odwiedzi nas ponownie.

zobacz zdj?cia...


OGNISKO GOC?AW  -  "ZIMA W MIE?CIE 2010" Images: zima2.gif
Tegoroczna zima nas niezawiod?a. Na dworze panowa? przyjemny mrozek, a olbrzymie zaspy ?niegu czasami utrudnia?y nam dost?p do placówki. Jednak mimo to, ochoczo i z zainteresowaniem szli?my do ogniska aby skorzysta? z zaproponowanej oferty akcji "ZIMA W MIE?CIE".
Pocz?tek tygodnia rozpoczeli?my podagank? Cioci Hani nt. bezpiecze?stwa podczas ferii zimowych. Nast?pnie udali?my si? na TOR ?Y?WIARSKI 'STEGNY' gdzie niektórzy z nas stawiali swoje pierwsze kroki na ?y?wach. We wtorek oraz w czwartek poszli?my do KINOTEKI w Pa?acu Kultury i Nauki na filmy "Planeta 51" oraz "Alvin i wiewiórki 2". Który film by? ciekawszy? - Tu zdania przewa?nie by?y podzielone. W ?rod? by?y zaj?cia sportowe, czyli dzie? Wujka Tomka z którym na basenie WODNIK rozwijali?my swoje umiej?tno?ci p?ywackie, a na kr?gielni zdobywali?my kolejne SUPER STRIKE-i. Akcj? ZIMA W MIE?CIE w Ognisku Goc?aw zako?czyli?my wyj?ciem w pi?tek na ?y?wy, gdzie ku naszemu zaskoczeniu organizatorzy zapewnili dodatkowe atrakcje w postaci konkursów zr?czno?ciowych z nagrodami. W ci?gu ca?ej akcji obok obiadu i g?ównej atrakcji dnia, Ciocie i Wujek wymy?lali dla nas szereg gier, zabaw i zaj?? rozwijaj?cych nasze talenty, a tak?e konkursy ze s?odkimi nagrodami. Dzi?kujemy za weso?e, s?odkie i bezpieczne ferie, a Cioci Teresie za podszkolenie nas z Matmy.


dsc02623.jpg dsc02626.jpg dsc02652.jpg

zobacz zdj?cia...


0 Komentarzy · 16099 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR