Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 25-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2008 - 2009 GOC?AW
2008 - 2009 GOC?AW
Podsumowanie obozu letniego w Stegnie       
W tym roku dzieci i m
?odzie? z Ognisk „Goc?aw” i „Grochów” w okresie od    9.08 – 22.08.2009 wypoczywali w miejscowo?ci Stegna /Gda?ska w o?rodku odleg?ym o 1,5 km od morza.Z wyjazdu skorzysta?o po 14 wychowanków z ka?dego z Ognisk – uczestnicy byli zakwaterowani w prywatnym o?rodku przygotowanym na pobyt grup dzieci?cych i m?odzie?owych.  Dla cz??ci dzieci wyjazd na obóz by? jedynym wakacyjnym wyjazdem poza Warszaw?.  
      

 
Praca z m?odzie?? odbywa?a si? w dwóch nurtach:
- turystyczno-krajoznawczym
- terapeutyczno-wychowawczym.  
     

W ramach programu turystycznego uczestnicy zwiedzili Gda?sk (Starówka + park i koncert w Katedrze Oliwskiej), Westerplatte, pó?wysep Helski, Rejs tramwajem wodnym z Helu do Gdyni – tam zwiedzanie oceanarium i statku-muzeum „Dar Pomorza”. Ponadto dzieci zwiedzi?y Zamek w Malborku i uczestniczy?y w spektaklu „?wiat?o i d?wi?k”. Ciekaw? wycieczk? by?a równie? wyprawa do Fromborka, rejs statkiem po Zalewie Wi?lanym i  zwiedzanie Góry Zamkowej oraz pami?tek po Miko?aju Koperniku: planetarium, Katedry Fromborskiej z koncertem organowym, Pa?acu Biskupiego.

Ogniska w ramach odr?bnych grup organizowa?y wycieczki terenowe w miejscowo?ci Stegna i wokó? niej: Muzeum Bursztynu, Wyprawa do Mikoszewa i poszukiwanie bursztynów i powrót stylizowan? kolejk? w?skotorow?. Ka?da z grup odwiedzi?a Muzeum Martyrologii „Stuthof” w Sztutowie. 
      
W ramach programu zaj?? popo?udniowych i wieczornych odbywa?y si? zaj?cia plastyczne, konkursy, turnieje ping-ponga prowadzone przez samych wychowanków oraz dyskoteki(wspólne z inn? koloni?).
Du?y plac apelowy przed budynkiem stwarza? mo?liwo?? zró?nicowanych zaj?? sportowych dla ró?nych grup wiekowych dzieci i m?odzie?y.  Nad morzem wychowawcy prowadzili nauk? p?ywania i utrzymywania si? na wodzie dzi?ki deskom zabranym z ogniska. Uczestnicy obozu byli bardzo zadowoleni z mo?liwo?ci korzystania z k?pieli w basenie na terenie o?rodka.
       

Korzystaj?c z metod TZA opracowany zosta? przez zespó? wychowawców program korekcyjno-terapeutyczny obozu.
Opracowano jasno okre?lone granice zachowa? uczestników, zasady obowi?zuj?ce na obozie, ustalono konsekwencje zachowa? niepo??danych i mo?liwo?ci uzyskania nagród za zachowania prospo?eczne. Wobec zró?nicowanego wieku uczestników obozu starsi uczestnicy obozów opiekowali si? m?odszymi kolegami.   
 

Obserwacje i sukcesy tegorocznego obozu wyjazdowego:
 
  1. Poznanie nowego terenu krajoznawczego Polski
  2. Edukowanie m?odzie?y w zakresie wspó??ycia spo?ecznego z innymi grupami przebywaj?cymi na terenie tego samego o?rodka lub funkcjonuj?cych w bezpo?rednim s?siedztwie,
  3. Nauka tolerancji na podstawie faktów historycznych, a tak?e z poszanowaniem innych zwyczajów i norm obowi?zuj?cych w ró?nych cz??ciach naszego kraju.
 Wspomnienia z obozu pozostan? na d?ugo w naszej pami?ci. Z ut?sknieniem czekamy ju? na nast?pne wakacje…… 

Bardzo dzi?kujemy DzielnicowemuUrz?dowi Praga Po?udnie, oraz Urz?dowi Marsza?kowskiemu Województwa Mazowieckiego bez wsparcia którego nie by?oby mo?liwo?ci organizacji tegorocznej akcji letniej.zobacz zdj?cia...


19.06.2009r.
zako?czenie roku szkolnego 2008/2009

W pi?tek 19.06.2009r o godzinie 16-stej spotkali?my si? po raz ostatni w roku szkolnym 2008/2009 w Ognisku. Od wczesnego popo?udnia od?wi?tnie ubrani, ze ?wiadectwami szkolnymi (lub w niektórych przypadkach niestety nie) systematycznie przychodzili nasi wychowankowie. Wspólnie przygotowali?my obiad, nakryli?my stó? i oko?o dwóch godzin ?wi?towali?my zako?czenie roku szkolnego. Wiele osób zosta?o nagrodzonych za dy?ury, frekwencje, reprezentowanie Ogniska, kultur? osobist?, wyniki w nauce. By?o mi?o i sympatycznie, ale i smutno bo spotkamy si? z wi?kszo?ci? dopiero we wrze?niu. ?yczymy wszystkim udanych wakacji i du?o s?o?ca!17. 06. 2009
I
Turniej Ta?ca „Hip-Hop na Grochowie”


afisz.jpg


zobacz foto...
zdj?cia Goc?aw...

07.06.2009
V Plener Malarski 
„Aktor z ogrodem w tle” 

i
 VI Gala Akcji
„?awka dla ?azienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy”


zobacz foto...15.05.2009
MI?DZYOGNISKOWA SPARTAKIADA 2009

Najwi?ksza mi?dzyogniskowa impreza sportowa ju? za nami.
W s?oneczny pi?tek 15 dnia maja odby?a si? na terenie siedziby Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Warszawie Miedzyogniskowa Spartakiada 2009.  O godzinie 13.00 zap?on?? znicz spartakiadowy i reprezentacje dwunastu ognisk rozpocz??y  zmagania w  konkurencjach sportowych.  Na naszym  stanowisku mo?na by?o wzi?? udzia? w konkurencji "Rzut Beretem" dzieci i m?odzie? bardzo  ch?tnie  brali  w niej udzia? (kolejka ch?tnych do zabawy ustawia?a si? a? do ko?ca zawodów).  Po ciep?ym posi?ku oraz zako?czeniu rozgrywek, nast?pi?a uroczysta dekoracja zwyci?zców w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach. By?y nagrody, medale i gratulacje.Du?ym zaskoczeniem dla nas  by?o to, ?e w  wi?kszo?ci konkurencji  zwyci??y?  nas wychowanek Mateusz KrawczykCioci? Joasi?, jak i innych wychowawców rozpiera?a duma z sukcesu Mateusza.  Ostatecznie zm?czeni, ale u?miechni?ci, opu?cili go?cinny teren Ogniska Starówka. 
Z niecierpliwo?ci? czekamy do przysz?ego roku do  nast?pnej, jubileuszowej spartakiady!

zobacz zdj?cia...2009.05.11
Uroczyste otwarcie Ogniska "Grochów"
07.05.2009
 XXII Festiwal "Piosenka w ?widrze" 2009.04.22
Konkurs Wiedzy o Warszawie


zobacz foto...

22.03.2008r. spotkali?my si? w Ognisku Goc?aw na I edycji mi?dzyogniskowego konkursu Wiedzy o Warszawie.
Do rywalizacji stan??o 9 Ognisk: Starówka, Stara Prochownia, Grochów, Dudziarska, Mokotów, Praga, Bielany, W?ochy i Goc?aw.
Uczestnicy oprócz wiedzy ogólnej musieli wykaza? si? dodatkowymi umiej?tno?ciami takimi jak ?piew, recytacja, rysunek, orientacja na mapie, uk?adanie puzzli czy niewerbalny przekaz informacji.
Ponad dwie godziny trwa?y zmagania dru?yn.
 Zdobywcami pierwszych miejsc zosta?y zespo?y: Stara Prochownia, Dudziarska i Goc?aw. Zwyci?zcami za? wszyscy uczestnicy. Jeste?my pe?ni podziwu dla wiedzy i poziomu przygotowania do konkursu. Gratulujemy!
Nie zabrak?o pocz?stunku i nagród.
Wszystkim obecnym serdecznie dzi?kujemy i zapraszamy za rok

poznaj program, zasady i pytania konkursowe...

Wielkanoc7.04.2009

We wtorek, 07 kwietnia br. w naszym Ognisku odby?o si? uroczyste Spotkanie Wielkanocne.
Przy pi?knie, ?wi?tecznie udekorowanym stole zasiedli nasi podopieczni, byli i obecni wychowankowie i wychowawcy, przyjaciele Ogniska.Obiad zainaugurowa? wyst?p artystyczny, który przypomnia? wszystkim zebranym o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych a tak?e wprawi? w radosny i mi?y nastrój. Za organizacj? uroczysto?ci,  przygotowanie wyst?pu dzieci odpowiedzialna by?a ciocia Tereska.Po inscenizacji by?y pi?kne ?yczenia cioci Joasi i smaczny obiad przygotowany przez cioci? Mirk?.  Dzi?kujemy wszystkim za przybycie i stworzeni mi?ej, ?wi?tecznej atmosfery.
 
zobacz zdj?cia...

Kr?gle 2009


zobacz foto

 
2009.02.13 Walentynki w Ognisku
 

w pi?tek zorganizowali?my imprez? Walentynkow?! Nie wierzymy w przes?dy.
A jednak sporo osób nie przysz?o. Szkoda, bo by? dobry obiad a po nim gry i zabawy, liczne konkursy i mnóstwo s?odyczy. By?a te? poczta walentynkowa, na któr? z niecierpliwo?ci? wszyscy czekali. Czy spe?ni?a pok?adane w niej nadzieje? Je?li nawet nie, no có? przecie? by? pi?tek i 13. Za rok spotkamy si? znowu, do zobaczenia zakochani…..

Zobacz zdjecia....!


2009.01.19-30  "Zima w Mie?cie"

alim0016.jpgJak co roku w Ognisku „Goc?aw” podczas ferii zimowych prowadzona by?a akcja „ Zima w mie?cie”. W ramach tej akcji chodzili?my do kina, na kr?gle i basen. Wiele mi?ych chwil sp?dzili?my w Ognisku bior?c udzia? w grach, zabawach i konkursach. Nie brakowa?o s?odyczy i dobrego humoru….Martwili?my si?, ?e nasi koledzy, którzy wyjechali na obóz narciarski ZOW  b?d? zawiedzeni z powodu braku ?niegu. W Warszawie, jak  pami?tamy pogoda zawiod?a. Na szcz??cie w górach zima dopisa?a i wszyscy powrócili zadowoleni. Powoli przymierzamy si? do organizacji obozu letniego i czekamy na s?o?ce! 

                     zobacz foto...        
0 Komentarzy · 17253 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR