Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2009 - 2010 MOKOTÓW
2009 - 2010 MOKOTÓW

Obóz letni 2010 w Ustce            

Ognisko "Mokotów" po raz czwarty wybra?o si? na obóz do Ustki w dniach 30 czerwca- 11 lipca 2010. Wzie?o w nim udzia? 36 dzieci w wieku od 6 -17 lat oraz 6 osób kadry.
           

Zacz??o si? pechowo – w drodze nad morze zepsu? si? autokar i usuwanie awarii trwa?o 5 godzin. W tym czasie " koczowali?my" na stacji benzynowej przy temperaturze powietrza 30 stopni Celcjusza. By?o ci??ko, ale dali?my rad?. Wychowawcy i nasz kierowca byli pod wra?eniem ?wietnego zachowania i wyj?tkowej cierpliwo?ci dzieciaków. 
           

Do Ustki przybyli?my o godz. 0.25, ale i o tej porze spotkali?my si? z ciep?ym przyj?ciem gospodarzy obiektu. Reszta obozu przebieg?a ju? bez niespodzianek. Pogoda dopisa?a, k?pali?my si? w morzu i opalali?my. Byli?my na dwóch wycieczkach w Krzemienicy i Dar?owie, p?yneli?my statkiem " Dragon" po morzu, 2 razy bawili?my si? w weso?ym miasteczku. By? " Chrzest Morski" i ?luby obozowe, ?piewy pod kierunkiem wujka Kazika Zawadzkiego. Ta?czy? uczy?a  nas ciocia Kasia Korc, zagrali?my te? mecz pi?ki no?nej na boisku " Orlik". Tradycyjnie obejrzeli?my Festiwal Sztucznych Ogni w porcie. Du?o si? dzia?o, ju? t?sknimy za Ustk? i znów tam wrócimy za rok ( jak si? uda! ).

zobacz zdj?cia....PRZEGL?D ARTYSTYCZNY DRU?YN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP

2010.06.14 

Od 9 lat Namiestnictwo Dru?yn Nieprzetartego Szlaku zaprasza nas do udzia?u w Przegl?dzie Artystycznym ZHP. W bie??cym roku has?o przewodnie przegl?du brzmia?o ,, Harcerstwo moimi oczami”. 7 dzieci z naszego Ogniska wykona?o prace plastyczne pod kierunkiem wujka Staszka Ko?suta, a 5 dzieci zrobi?o prace technik? decoupage na konkurs ,,podarunek dla przyjaciela” pod kierunkiem cioci Kasi Jab?o?skiej. Wszystkie prace zosta?y nagrodzone. Uczestnicy konkursu plastycznego i konkursu ,, podarunek dla przyjaciela” odebrali nagrody podczas imprezy fina?owej 14 czerwca 2010 w Ministerstwie Gospodarki w Sali pod Kopu??. Dziewcz?ta z naszego Ogniska wyst?pi?y podczas tej imprezy na scenie. Starsze dziewczyny ?piewa?y w duecie, a m?odsze stworzy?y trio. Oba zespo?y otrzyma?y nagrody w konkursie wokalnym. Do wyst?pu przygotowywa? dziewcz?ta wujek Kazimierz Zawadzki. Go?ciem specjalnym imprezy by?a Ewelina Flinta. Przegl?d zako?czy? si? pocz?stunkiem i s?odk? niespodziank? w postaci czekoladowej fontanny. Dzieci by?y zachwycone!!!


zobacz zdj?cia!!!


VI MOKOTOWSKI FESTYN WAKACYJNY 2010.06.18

 
Dnia 18.06.2010 r. w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Ody?ca odby? si? VI Mokotowski Festyn Wakacyjny. Dziewcz?ta z naszego Ogniska wyst?powa?y na scenie i za?piewa?y sze?? piosenek o tematyce wakacyjnej. Podczas festynu prezentowali swoje umiej?tno?ci uczestnicy zaj?? muzycznych i tanecznych z domów kultury  i placówek o?wiatowych dzia?aj?cych na terenie Dzielnicy Mokotów. Dzieci bra?y udzia? w konkursach na scenie i przy stoiskach ró?nych organizacji z Mokotowa. Mog?y poskaka? na trampolinie, zje?? posi?ek, cukrow? wat? oraz spróbowa? swoich si? podczas wspinaczki na dmuchanym zamku. Wszystkie atrakcje by?y nieodp?atne. Organizatorem imprezy by? Urz?d Dzielnicy Mokotów oraz Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia. Nasze Ognisko by?o jednym ze wspó?organizatorów. Wujek Kazimierz Zawadzki przygotowywa? dziewcz?ta do wyst?pu, a ciocia Marta i ciocia Kasia prowadzi?y konkursy dla najm?odszych uczestników imprezy.Zarówno organizatorom, jak i uczestnikom dopisywa? dobry humor i pi?kna pogoda.

Dzie? Dziecka w Ognisku Mokotów
 

Jak co roku Dzie? Dziecka przywita? wszystkich s?oneczn? pogod?. Wszystkie dzieci, równie? jak co roku, bardzo czeka?y na ten dzie?. O 15.00 rozpoczeli?my Wielkie Grillowanie (ka?dy móg? sobie upiec kie?bask? w stylu jak chc? i ile chc?). Ale jedn? z g?ównych atrakcji by? jak co roku ogromny tort, który z „fajerwerkami” wjecha? (dos?ownie) pod koniec Wielkiego Grillowania.
A jakby tego by?o ma?o na koniec by?y te? lody i mini dyskoteka na ?wie?ym powietrzu. Ci  którzy zaspokoili  apetyty brali udzia? w Konkursie na Karykatur?  Swojego Wychowawcy ( nie napiszemy czyja karykatura wygra?a ;-) ).Ca?e boisko ogniskowe pokry?o si? kolorowymi rysunkami, które to malowid?a , przychodzili ogl?da? nawet okoliczni mieszka?cy ,gratuluj?c pomys?u i fantazji.Do zobaczenia i Zapraszamy za Rok ;-) 

„ My?limy globalnie – dzia?amy lokalnie !”
 

W sobot? 22 maja b.r. w Parku Morskie Oko odby? si? „I Sielecki Festyn S?siedzki”. Jednym z organizatorów by?o Ognisko Mokotów i nasza ciocia kierownik Jolanta Niewiadomska koordynuj?ca wiele zada? w ramach projektu „Partnerstwo dla Mokotowa”.
 Piknik rozpocz??y wyst?pem na scenie dzieci z Ogniska Mokotów oraz przedstawiciele podmiotów zaanga?owanych w partnerstwo, od?piewaniem wspólnej piosenki „Sielce – Wyspa Szcz??liwa”/aran?acja muzyczna oczywi?cie! wujka Kazimierza Zawadzkiego). Iga i Edyta z naszego Ogniska , oprócz ?piewania w duecie,  zapowiada?y kolejne atrakcje na scenie wspólnie z przedstawicielem Fundacji „BORIS” ,a  licznie zgromadzona w parku publiczno?? by?a pod wra?eniem ich profesjonalizmu. W programie Festynu  by?y min. wyst?py m?odych artystów z Sielc, pokazy ratowników PCK, mo?na by?o bezp?atnie zmierzy? poziom cukru i ci?nienie krwi, koncert zespo?u rokowego Atropine, wyst?p Kapeli Czerniakowskiej, koncert filharmoniczny, bezp?atny grill i grochówka, loterie, ?ucznictwo, mecz pi?ki no?nej, warsztaty Stowarzyszenia Integracja, K?cik Malucha, warsztaty wiza?u, plener malarski, wystawa fotografii dawnych Sielc, zagroda dla czworonogów wraz z bezp?atnymi poradami weterynaryjnymi, liczne wyst?py taneczne i wokalne, pokaz tresury psów i  przeja?d?ki na kucykach sprawi?y, ?e Park Morskie Oko by? t?umnie odwiedzany przez mieszka?ców Dolnego Mokotowa. My byli?my przede wszystkim szcz??liwi, ?e dopisa?a pogoda oraz dumni z tego, ?e uda?o nam si? uczestniczy? w organizacji tak znacz?cej dla ?rodowiska lokalnego imprezy.

zobacz zdj?cia....


2010.05.10 MOPTA 2010


Images: zima1.gif
ZIMA W MIE?CIE 2010

 
W dniu 1.02 – 12.02.2010 w naszym Ognisku jak co roku odby?a si? akcja "Zima w mie?cie". Pogoda w tym roku dopisa?a z czego bardzo cieszy?y si? dzieci. ?niegu by?o pod dostatkiem wi?c wi?kszo?? czasu sp?dzali?my na ?wie?ym powietrzu. Akcj? rozpocz??a impreza w Arenie Ursynów, gdzie dzieci uczestniczy?y w zabawie karnawa?owej i podziwia?y wyst?py artystów sceny warszawskiej . Codziennie rano i w po?udnie by?y w Ognisku gor?ce posi?ki a w t?usty czwartek wszyscy obiadali si? pysznymi p?czkami. W ci?gu dnia chodzili?my na pobliskie górki, gdzie dzieci zje?d?a?y na jab?uszkach. Dzieci rozwija?y si? artystycznie poprzez zaj?cia z r?cznego wyrobu bi?uterii z koralików. Uczy?y si? te? filcowa? kulki i broszki z we?ny. M?odsze dzieciaki chodzi?y do teatru Guliwer, teatrzyku w bibliotece oraz w pobliskiej szkole podstawowej. Byli?my te? dwa razy w kinie. Na zako?czenie ferii jak co roku dzieci odwiedzi?y sal? kongresow?, gdzie mog?y obejrze? musical przygotowany przez rówie?ników. Szkoda, ?e ferie tak szybko si? sko?czy?y ale co tam... nied?ugo wakacje.


zobacz zdj?cia...


PRASKA LIGA BOWLINGOWA

14 grudnia 2009 roku odby? si? Fina? Praskiej Ligi Boowlingowej,w której Ognisko Mokotów bierze udzia? ju? 4 rok ! W tym roku w budynku Kr?gielni O?rodka Sportu i Rekreacji Saska w kategorii dzieci do lat 11, zdobyli?my II i III miejsce. 2-miejsce zaj?? Albert Czajkowski,natomiast 3-miejsce Filip Kubiak.
Gratulujemy m?odym zwyci?zcom i zapraszamy inne Ogniska do udzia?u w Lidze ! "

DZIE? RODZINY

Dnia 27 listopada 2009 roku w Ognisku "Mokotów" odby?a si? uroczysto?? z okazji Dnia Rodziny. O godzinie 17.00 ciocia Jola powita?a zaproszonych go?ci na du?ej sali i przedstawi?a program imprezy. Dzie? Rodziny rozpocz?? si? od programu artystycznego:

1. przedstawienia teatralnego pt. Kabaret Dzieci?cego Niepokoju – nowa forma wyrazu artystycznego.

2. wyst?py wokalne

3. koncert b?bnowy.

 Nast?pnie na sto?ówce mogli?my delektowa? si? przepysznym tortem cioci Gra?ynki nie martwi?c si? o kalorie, które zosta?y spalone podczas zabawy  tanecznej.

Dzieci, rodzice i go?cie bawili si? wspólnie w rytm muzyki dyskotekowej nie znaj?cej pokoleniowych granic.

Na szcz??cie za rok znów jest Dzie? Rodziny - HURA!!!


mok1.jpg
 mok2.jpg


III EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO


III edycja konkursu plastycznego

organizowanego przez Ognisko ,, Mokotów” w ramach ,,Jesiennego Pikniku Profilaktycznego”

  

Temat: ,,Lato 2009 – na sportowo”(plakat profilaktyczny)


Protokó? z dn. 01.10.2009 

Jury konkursu w sk?adzie:


Jolanta Niewiadomska – przewodnicz?ca


Anna Estkowska

Marta Go??b
Micha? Zieli?ski 

Przyzna?o nast?puj?ce nagrody oraz wyró?nienia:
 

I grupa wiekowa 6-9 lat


 
I miejsce – Patryk Wakuli?ski – Ognisko ,,W?ochy” 
II miejsce – Stanis?aw Ger?owicz – Ognisko ,,Bielany” 
III miejsce – Piotr Gutowski – Ognisko ,,Mokotów” 

 
II grupa wiekowa 10-14 lat
 

I miejsce – Sandra Dreksler – Ognisko ,,Ok?cie”

 II miejsce – Angelika Hag – Ognisko ,,Praga” 

III miejsce – Maciej K?usek – Ognisko ,,Goc?aw”

  

III grupa wiekowa 15-18 lat

I miejsce – Kinga Wo?niak – Ognisko ,,Starówka” 
II miejsce – Marysia Sobiecka – Ognisko ,,Goc?aw” 
III miejsce – Kamila Sieredzi?ska - Ognisko ,,Muranów” 


Wyró?nienia: 
1. Kamila Chrzanowska – Ognisko ,,Praga”
2. Inga Zalewska – Ognisko ,,W?ochy”

3. Julia Jasi?ska – Ognisko ,,Muranów”

4. Anna Doma?ska – Ognisko ,,Bielany”

5. Paulina K?usek – Ognisko ,,Goc?aw”

6. Wiktoria Glinka – Ognisko ,,Stara Prochownia”

7. Scherley Stylianos – Ognisko ,,Starówka”

8. Liza Pokora – Ognisko ,,Grochów”

9. Julia Skocze? – Ognisko ,,Ok?cie”

10. Aleksander Konarski – Ognisko ,,Mokotów”


2009.10.05 III Jesienny Piknik Profilaktyczny na Mokotowie (foto..)

0 Komentarzy · 17951 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR