Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2007 - 2008 BIELANY
2007 - 2008 BIELANY


INFORMACJA O OBOZIE DLA DZIECI Z OGNISKA BIELANY

w OSTROWIE w dn.21.06.2008 r.-04.07.2008 r.


Program:

1.
Miejsce: O?rodek Wypoczynkowy H2O, Ostrowo, ul. ?niwna 6,

    84-105 Karwia.

2. Cel podejmowanych oddzia?ywa?:

·        - profilaktyka uzale?nie?;

·        - usamodzielnianie i uspo?ecznianie dzieci i m?odzie?y;

·        - promowanie aktywnych i zdrowych form wypoczynku.

Oddzia?ywania profilaktyczne i wychowawcze:

·        zaj?cia z profilaktyki alkoholu, nikotyny i innych u?ywek, wp?ywu reklamy na podejmowane decyzje, uzale?nienie od komputera;

·        kontynuacja wychowawczego programu w?asnego Ogniska przygotowuj?cego dzieci  i m?odzie? do odpowiedzialnego pe?nienia ról spo?ecznych pt.  „Droga  do doros?o?ci”;

·        obserwacja pedagogiczna, poradnictwo, edukacja, treningi umiej?tno?ci;

·        mini treningi asertywno?ci ze szczególnym uwzgl?dnieniem problemu przemocy domowej i rówie?niczej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, presj? rówie?nicz?;

·        organizacja gier i turniejów zespo?owych wymagaj?cych wspó?pracy
i wspó?dzia?ania;

·        kontynuacja programu „Savoir- vivre dla nastolatków”;

Profilaktyka pierwszorz?dowa, rekreacja i podnoszenie kondycji fizycznej dzieci i m?odzie?y:

·        rozs?dne pla?owanie oraz bezpieczna k?piel w morzu;

·        gry i zabawy sportowe na powietrzu (pi?ka pla?owa, koszykowa, siatkówka, no?na, konkursy sprawno?ciowe, gry terenowe takie jak: podchody, szukanie skarbu, noc duchów;

·        piesze wycieczki po najbli?szej okolicy- do Karwi, Jastrz?biej Góry, Rozewia, Rezerwatu Przyrody Bielawy, poznawanie charakterystycznych miejsc, przyrody, zapoznanie si? z histori? regionu, nauka orientacji
w terenie;

·        rozwój zainteresowa? dzieci: konkursy, zaj?cia rozwijaj?ce twórcze
lub logiczne my?lenie, zaj?cia plastyczne, wieczory: poetycki, bajkowy, kabaretowy, muzyczny, konkurs wiedzy o regionie;

·        ca?odniowe wycieczki autokarowe:  Trójmiasto, Hel, Kaszuby;

·        kultywowanie tradycji obozowych: pid?ama-party, budowli z piasku, chrzest obozowy, dyskoteki, ogniska z gitar?, mini playback show;

·        trening samoobs?ugi-nauka prania, segregowania i sk?adania rzeczy, dba?o?ci o higien? osobist?, samodzielnego i estetycznego dopasowywania ubioru do pory dnia i pogody, sprz?tania, konkurs czysto?ci.

 Alicja So?tyka - Kami?skaSprawozdanie z wycieczki do Tu?owic – 14.06.2008

Wycieczka troch? inna ni? dot?d i Ludzie o Wielkich Sercach


           
W dniu 14 czerwca  m?odsza grupa dzieci z Ogniska (12 dzieci) , która uczestniczy?a przez ca?y rok szkolny w zaj?ciach „Kalejdoskop uczu? dla najm?odszych” wraz z dwoma  wychowawcami, pani? Ew? Hunkiewicz i Alicj? So?tyka - Kami?sk? wyjecha?a na wycieczk? do Tu?owic. Tu?owice to miejscowo?? po?o?ona ko?o Sochaczewa w gminie Brochów. Ten sobotni wyjazd by? bardzo bogaty w szereg atrakcji turystycznych. G?ównym za?o?eniem wycieczki by?a integracja najm?odszych ogniskowców oraz promowanie aktywnych i zdrowych form sp?dzania czasu wolnego. Stanowi?a ona wst?p do kolejnego cyklu zaj?? z zakresu „Kalejdoskopu uczu?...- profilaktyka i zdrowie”, które b?d? realizowane w roku szkolnym 2008/2009.

Jedn? z atrakcji wycieczki by?o zwiedzanie kolejki w?skotorowej pod opiek? przewodnika PTTK-u oraz podró? muzealn? kolej? w g??b Puszczy Kampinoskiej i spacer po tym pi?knym nie ska?onym jeszcze cywilizacj? terenie. W muzeum dzieci mog?y zobaczy? ekspozycj? kolei, tj. parowozy, z których niektóre pochodz? z ko?ca XIX wieku, drezyny – samochody na ko?ach, stroje i ca?e wyposa?enie dawnego dworca. To malownicze miejsce bardzo zaciekawi?o dzieci i pozwoli?o im zapozna? si? z histori? kolejki w?skotorowej. Du?a atrakcj? wycieczki by?o przygotowane przez organizatorów kolejki ognisko w Wilczach Tu?owskich w Osadzie Puszcza?skiej nad rzeczk? ?asiczk?. Na miejscu czeka?a na nas Pani Hania Borkowska, która sfinansowa?a ca?? eskapad?. Przywita?a nas ciep?ymi, bu?eczkami, które sama upiek?a na nasz przyjazd. Przygotowa?a dla nas równie? prowiant na ognisko. Po spotkaniu w Puszczy odwiedzili?my gospodarstwo ze stadnin? koni, brata pani Hani - Pana Andrzeja. Wi?kszo?? tych koni zosta?a uratowana przed ubojem. Na miejscu dzieci mia?y mo?liwo?? zobaczenia pracy osób, które pracuj? z ko?mi i poje?dzi? na koniu pod opiek? instruktorów. Wywo?a?o to u dzieci du?? rado??. Z ciekawo?ci? w pi?knej scenerii przyrody uczestniczy?y w proponowanych dla nich atrakcjach. Po spotkaniu u Pana Andrzeja zostali?my zaproszeni do Tu?owic do posiad?o?ci Pani Hani. Na miejscu zostali?my bardzo go?cinnie przyj?ci przez Gospodarzy. Dzieci mog?y od?wie?y? si? po podró?y, zje?? ciep?y posi?ek i podwieczorek przy przepi?knie nakrytym stole. Czeka?y na nich równie? prezenty przygotowane przez Pani? Hani? i Pana Andrzeja. Gospodarze wykazywali du?? cierpliwo?? i autentyczn? rado?? z tego, ?e tam jeste?my. Dzieci korzysta?y z uroków miejsca i pi?knej pogody, odpoczywa?y,  bawi?y si? w „berka” i w „chowanego”. Swoj? rado?? i wdzi?czno?? wyrazi?y maluj?c obrazki dla Pani Hani i Pana Andrzeja. I tu o wszystkie materia?y plastyczne zadba?a Gospodyni.

Ten wyjazd stanowi? wa?na form?, zdrowego, aktywnego wypoczynku. U?wiadomi? nam równie?, ?e s? Ludzie, dla których bezinteresowne  sprawianie innym rado?ci to sposób na ?ycie i co? naturalnego. Jeste?my niezmiernie wdzieczni Gospodarzom, którzy dzieciom okazali tak du?o serca i ciep?a.


DZI?KUJEMY Z CA?EGO SERCA ZA TAK WSPANIA?? WYPRAW?!

Ewa Hunkiewicz


zobacz fotki z tej imprezy!!!

Wycieczka do krainy sportów ekstremalnych  

Wczesnym rankiem 17 maja dziesi?cioosobowa grupa podopiecznych Ogniska „Bielany” oraz towarzysz?ca im wychowawczyni wyruszy?a na dwudniow? wycieczk? do Serpelic – krainy sportów ekstremalnych. Celem wyprawy by?a przede wszystkim promocja aktywnych form wypoczynku, zdrowia oraz profilaktyka uzale?nie?. Serpelice zwane „Per?? Podlasia” to malownicza miejscowo?? po?o?ona na terenie Parku Krajobrazowego, tu? nad samym Bugiem, otoczona pi?knymi lasami. Wymarzone miejsce dla turystyki aktywnej
Dla uczestników wycieczki przewidziano mnóstwo atrakcji tak?e wymagaj?cych du?o odwagi i wiary we w?asne si?y. Nad bezpiecze?stwem dzieci czuwali do?wiadczeni instruktorzy. Nasi m?odzi survivalowcy mieli za zadanie: 

wspi?? si? na 10 metrow? ?ciank? wspinaczkow?…

a z góry by?o naprawd? wysoko,

trafi?  z wiatrówki do celu

pos?uguj?c si? GPS
pokona? ciekaw? tras? przez lasy i pola oraz odnale?? skarb za pomoc? wykrywacza metalu. 

Prawdziwym wyzwaniem by? jednak fascynuj?cy zjazd na linie nad rzek? Bug z pr?dko?ci? przekraczaj?c? 60 km/h. 

Strzelali?my tak?e z ?uku, co nie by?o takie proste ….
 

Poczuli?my moc paintballa.


Moc adrenaliny i du?o wysi?ku poczuli?my pokonuj?c kajakami wartki nurt rozleg?ej rzeki Bug (
8 km).


Bawili?my si? wy?mienicie. Cali, zdrowi  i zadowoleni powrócili?my do domu.

Serdecznie dzi?kujemy O?rodkowi Opieki Spo?ecznej Dzielnicy Bielany za mo?liwo?? uczestniczenia w tak atrakcyjnej wycieczce i prawdziw? profilaktyk?! 

Opiekun grupy
Wis?awa Balas

WYCIECZKA W GÓRY ?WI?TOKRZYSKIE 

W dniach 10-11 maja najm?odsza grupa dzieci z Ogniska (6 dziewczynek) wraz z wychowawc? wyjecha?a na wycieczk? profilaktyczn? w Góry ?wi?tokrzyskie. Razem z nami na wycieczk? wyjecha?y dzieci z Gniazd, Oratorium i Stowarzyszenia Rodzin z Dzielnicy Bielany. Ten weekendowy wyjazd by? bardzo bogaty w przeró?ne atrakcje. Dzi?ki dwóm paniom przewodniczkom, które towarzyszy?y nam w wyje?dzie i zaj??y si? ca?? organizacj? pobytu mogli?my ciekawie sp?dzi? czas korzystaj?c z aktywnych form wypoczynku.

Na czas wycieczki zakwaterowani byli?my w o?rodku wypoczynkowym w Sielpi - to pi?kne letniskowa miejscowo?? po?o?ona w lesie nad sztucznym zbiornikiem wodnym. W ramach wycieczki pierwszego dnia pobytu zobaczyli?my, Ba?towski Park Jurajski
035_t1.jpg
 
045_t1.jpg

oraz Rezerwat Przyrodniczo- Archeologiczny w Krzemionkach, a tam kopalnie krzemienia i wystawy z tym zwi?zane.
102_t1.jpg
 
135_t1.jpg

Pierwszy dzie? pobytu w regionie ?wi?tokrzyskim zako?czyli?my wspóln? dyskotek? i ogniskiem, na którym piekli?my kie?baski.
151_t1.jpg

Drugiego dnia wybrali?my si? na ?ys? Gór? w miejscowo?ci Huta Szklana. To najwi?ksze pasmo górskie w tym rejonie, które liczy sobie
595 m. n.p.m. Z tej wysoko?ci podziwiali?my pi?kny krajobraz i panoram? regionu.
165_t1.jpg
 
170_t1.jpg

Zwiedzili?my równie? Sanktuarium Krzy?a ?wi?tego

176_t1.jpg

i Jaskinie Raj.
184_t1.jpg

W czasie podró?y autokarem mogli?my ponadto podziwia? pi?kne tereny ?wi?tokrzyskie - zobaczy? najstarsze drzewo w Polsce - d?b Bartek
 
Podgl?d

i ruiny huty w miejscowo?ci Zagna?sk. Cieszymy si? ze obok tylu atrakcji równie? pogoda nam dopisa?a- by?o ciep?o i s?onecznie.

Serdecznie dzi?kujemy O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej, który by? organizatorem tej wycieczki, ?e mogli?my wzi?? udzia? w tym wyje?dzie.Spotkania z teatrem….Rodzinne wyj?cie….

W ramach programu " Edukacja kulturalna" m?odzie? wychodzi z wychowawc? do teatru. Celem jest spotkanie ze sztuk?, inny  sposób  sp?dzania wolnego czasu. Staramy si? dostarcza?  dzieciom prze?y? estetycznych, wzbudzamy w nich wra?liwo?? na pi?kno s?owa, a tak?e poznaj? dorobek pisarzy i artystów. Po spektaklach du?o rozmawiamy i wymieniamy si? spostrze?eniami, odczuciami i prze?yciami artystycznymi. Teatry wychodz? naprzeciw naszym potrzebom i bywamy w nich, tak cz?sto, jak to jest mo?liwe. Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród m?odzie?y ciesz? si? wyst?py darmowe. Najcz??ciej bywamy w Tetrze Ochoty, w Teatrze Polskim i w Teatrze Rozmaito?ci. Byli?my tam wielokrotnie. Rzadziej bywamy w teatrze Rampa, w Operetce i w Teatrze ?ydowskim.
Po raz pierwszy zorganizowali?my wyj?cie rodzinne do Teatru Polskiego na " Zemst? " w dniu 19.04.08r na godz. 19. Za wej?ciówki na spektakl p?ac? rodzice i id? ze swoimi dzie?mi. B?dzie to na pewno du?e prze?ycie zarówno dla rodziców jak i dzieci, bo nie cz?sto maj? okazj? na wspólne wyj?cie. Wobec tego wychodzimy im naprzeciw, organizuj?c tego typu przedsi?wzi?cia.Fakt, ?e m?odzie? z takim zainteresowaniem podchodzi do edukacji kulturalnej, jest dla nas niezwyk?ym i buduj?cym do?wiadczeniem.  

Maria Sowa PIKNIK WIOSENNY 2008              

W poniedzia?ek 7.04. 2008 r. tradycyjnie  na pikniku wiosennym w Lasku M?oci?skim szukali?my Wiosny. Wprawdzie Wiosny tak do ko?ca nie znale?li?my, ale  za to ciekawie i weso?o sp?dzili?my ten czas.
Pogoda raz by?a ?askawa i pozwala?a nam cieszy? si? s?o?cem, ale pod koniec imprezy zagoni?a nas pod namioty zacinaj?c zimnym gradem. Pomimo kaprysów Pani Wiosny byli?my otoczeni zieleni? i s?yszeli?my pi?kny ?piew ptaków. Niektóre z nich wykaza?y si? wielk? odwag? i podchodzi?y bardzo blisko.
Czas sp?dzili?my na wspólnej zabawie. Wiele wysi?ku i emocji towarzyszy?o rozgrywkom sportowym, w których udzia? brali duzi i mali, które zosta?y docenione s?odko?ciami. Pisali?my wiersze o Wio?nie….
Piknik zako?czyli?my jedz?c przepyszne kie?baski.
Doros?ym te? by?o weso?o….
Dzieci, Alicja So?tyka-Kami?ska, Jolanta Rybak, Ewa Hunkiewicz.

Zobacz zdj?cia z tej imprezy!!!Wieczornica o Dziadku… 

03.04.2008 r. w ramach przygotowa? do Turnieju ciocie zorganizowa?y Wieczornice o Dziadku i Ogniskach. Turnieju nie wygrali?my, ale czego si? nauczyli?my i co powspominali?my….to nasze.


  08bielwieczornica1_t1.jpg 08bielwieczornica2_t1.jpg  08bielwieczornica3_t1.jpg 08bielwieczornica4_t1.jpg

Co? si? ko?czy….
 
Niestety, powoli dobiegaj? ko?ca, zaj?cia z kolegami Bartkiem Miecznikowskim i Adrianem Szyma?skim…
Od pami?tnego koncertu uczyli?my si? w ka?d? ?rod? gra? na gitarach i djembe. By?o fajnie….Dzi?kujemy…

Podgl?d Podgl?d Podgl?d
 
Podgl?d

 Dzieci, Alicja So?tyka-Kami?ska, Wis?awa Balas


Wielkanoc w Ognisku Bielany.
W czasie Wielkanocy w Ognisku w dn. 18.03.2008r. oprócz pi?knego wystroju, przepysznego ?wi?tecznego obiadu, mi?ych go?ci i uroczystego, wspania?ego wyst?pu dzieci mia?o miejsce:

- przyznanie stypendiów ufundowanych przez Fundacj? "Pomó?my Dzieciom" wychowankom maj?cym ?redni? ocen na I pó?rocze 4,0 i powy?ej - 10 osób

- wr?czenie albumów "Nasz ?wiat ?wiat?em Malowany" - Warszawa znana i nieznana w fotografii dzieci i m?odzie?y - wychowankom, których zdj?cia zosta?y w tym?e albumie umieszczone - 6 dzieci z 20 bior?cych udzia?  w tym projekcie Fundacji "Instytutu Lecha Wa??sy".


  

  

  


Koncert

27 lutego w Ognisku odby? sie koncert muzyczny w wykonaniu s?uchaczy Kolegium Pracowników S?u?b Spo?ecznych w Warszawie.
Zespó? wyst?pi? w sk?adzie:

Bartek - gitara,
Micha? - gitara, ?piew,
Adrian - djembe,
Marta - ?piew.

Koncert zainaugurowa? warsztaty muzyczne prowadzone przez Bartka Miecznikowskiego w ramach realizacji w?asnego projektu socjalnego.
Podczas koncertu us?yszeli?my utwory znanych polskich zespo?ów takich jak: Czerwone Gitary, T-love, VooVoo oraz piosenki dla najm?odszych np. "Pieski ma?e dwa".
Koncert bardzo sie wszystkim podoba? - dzi?kujemy za pomoc i jego konsekwentn? realizacj?.

 WIGILIA W OGNISKU BIELANY
19.XII 2007

Oto odpowiedzi dzieci na pytanie: "Co Ci si? najbardziej podoba?o w czasie Wigilii w Ognisku" - dzieci napisa?y:

"Na wigilii by?o fajnie, jedlismy za du?o - nawet. Najbardziej podoba? mi si? ?w. Miko?aj i ?liczne ?nie?ynki" - Eryk lat 10.

"Na Wigilii najbardziej podoba?y nam si? prezenty od ?wi?tego Miko?aja i jedzenie" - Ola i Sylwia lat 11.

"?piewanie kol?d" - Pawe? lat 10.

"Odwiedziny ?wi?tego Miko?aja i elfów, go?cie, dekoracja, stó? wigilijny" - Aneta lat 9.

"Podoba?o mi si? jak przyszed? Miko?aj, a dzieci w niego wierzy?y. Przypomnia?o mi to dzieci?stwo" - Rafa? lat 16.

Za wspania?? Wigili? Dzieci dzi?kuj? Doros?ym z Ogniska Bielany, Rodzicom, Dyrekcji Z.O.W.
A za jeszcze wspanialsze paczki dzi?kuj? w szczególno?ci Fundacji "Pomó?my Dzieciom i Cioci Agnieszce Dydycz oraz Pracownikom Urz?dów Skarbowych: Warszawa Bielany przy ul. Skalbmierskiej i II Urz?dzu Skarbowego przy ul. Stawki.

DZI?KUJEMY!!! MI?YCH ?WI?T!!!
MIKO?AJKI
W dniu 17.12.2008 uczestniczyli?my we wspania?ej zabawie miko?ajkowej. Spotknie odby?o si? na Warszawskiej AWF. Przyby?y tam dzieci ze wszystkich placówek z Dzielnicy Bielany. Organizatorami spotkania by?y - Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany i O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany. Zabawa rozpocz??a si? o godzinie 16.00. Z naszego Ogniska wzi??o w niej udzia? 40 dzieci i 3 wychowawców.
Go?cinnie wyst?powali i prowadzili imprez? Mistrzowie Polski w ta?cu break-dance. Bawili?my si? przy muzyce róznych krajów, widzielismy ich ta?ce i zwyczeje narodowe.
Po mi?ym pocz?stunku otrzymali?my wspania?e upominki.

DZI?KUJEMY ORGANIZATOROM BARDZO, BARDZO SERDECZNIE W IMIENIU WSZYSTKICH DZIECI!!!
Mi?dzynarodowy Dzie? Wolontariusza

Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczy?a w 1986 roku, dzie? 5 grudnia jako Mi?dzynarodowy Dzie? Wolontariusza. Dla biela?skich Wolontariuszy oraz organizacji realizuj?cych na terenie Dzielnicy programy z zakresu polityki spo?ecznej i zdrowia, w?adze Bielan, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany zorganizowa?y Biela?sk? Gal? Wolontariatu. Uroczysto?? odby?a si? w tym?e dniu w Auli Centrum Medycznego Kszta?cenia Podyplomowego w Warszawie przy ul. Marymonckiej 99/103.
W?ród 53 odznaczonych Statuetk? Wolontariusza 2007 Roku przez Biela?sk? Kapitu??, której przewodniczy? Pan Burmistrz Marek Keller, znalaz?a si? nasza wolontariuszka, Jolanta Frankowska, która otrzyma?a, wraz z trzema innymi osobami, wyró?nienie specjalne za systematyczn? i efektywna pomoc naszym ddzieciom w nauce j?zyka ojczystego.
Pani Jola jest po prostu Wspania?ym Cz?owiekiem - cieszymy si? ?e jest z nami!
Nasz Kochany Wolontariusz - Pani Jola Frankowska
GRATULUJEMY!!! i DZI?KUJEMY!!!.

Tego dnia równie? Ognisko "Bielany" otrzyma?o podzi?kowania "za wk?ad w budowanie spo?ecze?stwa obywatelskiego oraz krzewienie zasady pomocniczo?ci poprzez wspieranie idei wolontariatu". Podzi?kowania te w imieniu Zarz?du Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z?o?y? na r?ce Kierownika Ogniska Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Zbigniew Dubiel.WYCIECZKA DO ROSKOSZY

W dniach 8-9.12.2007r. odby? si? wyjazd do miejscowo?ci Roskosz po?o?onej 2 km od Bia?ej Podlaskiej. W wycieczce wzi??o udzia? 50 osób, w tym 13 rodziców z 19-ciorgiem dzieci i 16 dzieci pod opiek? dwóch wychowawców.
Zakwaterowani byli?my w dwóch budynkach. Dzieci i ich rodzice zaj?li budynek o nazwie Dworek, natomiast wychowankowie b?d?cy pod opiek? wychowawców zajmowali budynek o nazwie Stajnia. Pokoje by?y bardzo ?adne o wysokim standardzie, z telewizj? , telefonem i przy ka?dym z nich by?a ?azienka. Posi?ki jedli?my wspólnie w Dworku, by?y bardzo smaczne, z fachow? obs?ug?, dzi?ki czemu wszyscy moglinaje?? si? do syta.
Podczas wycieczki towarzyszy?y nam dwie przewodniczki, które zajmowa?y si? organizacj? wszystkich atrakcji.
W ramach programu, pierwszego dnia bylismy w Aqua Parku i kr?gielni "Kometa" w Bia?ej Podlaskiej. Sp?dzili?my mi?o i aktywnie ten czas, wiele emocji dostarczy?a nam rywalizacja na zawodach w kr?gielni. Wieczorem wszyscy uczestnicy wycieczki brali udzia? w konkursach i zabawach przygotowanych przez organizatorów, gdzie mieli?my okazj? do lepszego poznania si? i integracji. Drugiego dnia odbyli?my wycieczk? do stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim i do muzeum ikon na Po?udniowym Podlasiu.
Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili zadowoleni z atrakcyjnie sp?dzonego weekendu.
Czas wycieczki by? optymalnie wykorzystany nz podnoszenie kondycji fizycznej, wspólne bycie razem doros?ych i dzieci - a szczególnie rodziców i dzieci oraz integracj? opart? na profilaktyce.
Serdecznie dzi?kujemy O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany za mo?liwo?? uczestniczenia w tak ciekawym i warto?ciowym przedsiewzi?ciu.
autor: Alicja So?tyka - Kami?ska

24.09.2007 r.-organizowali?my w Parku M?oci?skim imprez? integracyjn?  dla dzieci

z ca?ego Z.O.W.:

„?wi?to Pieczonego Ziemniaka”

By?o nas du?o, mieli?my przepi?kn? pogod?, by?o weso?o i sympatycznie, ciekawie i mi?o-jednym s?owem –by?o fajnie, a najbardziej z imprezy zadowolone by?y dzieci z ogniska Bielany, które t? imprez? dla innych dzieci przygotowywa?y. Dzi?kujemy naszym rodzicom, którzy przyszli nam pomaga?.


08.10.2007 r.
Ruszy?y dwie grupy wsparcia dla rodziców (poniedzia?ki i ?rody g.16.00-19.00). Grupy prowadzone s? przez terapeutów w ramach programów realizowanych przez O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Bielany. 

22.10.2007 r.
 
W Ognisku mia?a miejsce konferencja prasowa rozpoczynaj?ca program „Dbajmy
o rozwój dzieci” realizowany przez Polsk? Fundacj? dzieci i M?odzie?y razem z firm? Nestle Waters. G?ównym elementem programu b?dzie wzmocnienie roli wspólnej zabawy dzieci i rodziców w ?wietlicach. Obydwie organizacje uzna?y, ?e „Ognisko Wychowawcze przy ul. Broniewskiego b?dzie najlepszym miejscem do rozpocz?cia tego programu ze wzgl?du na przystosowanie Ogniska do potrzeb dzieci”. Byli zachwyceni wygl?dem Ogniska.

Autor: Alicja So?tyka-Kami?ska
0 Komentarzy · 18577 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR