Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2008 - 2009 MURANÓW
2008 - 2009 MURANÓW
2009.05.28 → Dzie? Europejski
2009.04.07 → Wielkanoc
2009.04.01 → Dzie? dobrego humoru
2009.03.18 → Prezentacja Ogniska "Muranów" na XI Turnieju Wiedzy o Dziadku Lisieckim

2009.03.12 → Mi?dzyogniskowy Dzie? Kobiet
2009.02.13 → Walentynki
2009.01.19-30 → "Zima w Mie?cie"
2009.01.22 → Bal Karnawa?owy
2009.01.21 → Turniej Tenisa Sto?owego


2008

WIECZERZA WIGILIJNA NA MURANOWIE.

Kiedy zbli?aj? si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, szczególnie wa?ne staje si? dla nas poczucie przynale?no?ci do Ogniskowej Rodziny. Tradycyjnie ju? Wieczerza Wigilijna
w Ognisku „Muranów” zgromadzi?a liczne grono rodziców i doros?ych wychowanków, którzy przybyli ze swoimi pociechami. A? trudno uwierzy?, ?e nasze Ognisko przyj??o po swój dach ponad 70 Go?ci!

A wszystko zadzia?o si? 17 grudnia 2008 roku. Ju? od 17.00 w drzwiach Ogniska zacz?li pojawia? si? pierwsi Go?cie. W szatni witali ich nasi koledzy- Daniel i ?ukasz. By?o to bardzo t?oczne miejsce, wype?nione radosnym gwarem przybywaj?cych Przyjació? Domu. W?ród Go?ci znalaz?a si? Kierownik Ogniska w latach 60- tych- p. Alicja Guzik, nasza Pani Dyrektor Beata Chyz- Banek, wielu Mamutów. Dla wszystkich dzieciaków wa?na by?a obecno?? w tym dniu Rodziców, którzy wspólnie zasiedli do wigilijnego sto?u. To w?a?nie dzi?ki pomocy Rodziców mogli?my przygotowa? tak okaza?? uroczysto??.


Wigilijne spotkanie rozpocz??o si? od przedstawienia jase?kowego. Wyst?pi?o w nim ponad 20 wychowanków, wielu z nich po raz pierwszy. Pierwsza cz??? by?a krótk? scenk? rodzajow? przy stole wigilijnym, druga przedstawia?a w symboliczny sposób korowód 12 miesi?cy, przychodz?cych ze swoimi darami do Nowego Roku. Pomys?owe rekwizyty i stroje przyci?ga?y uwag? Go?ci.

Wyst?p nagrodzony zosta? ciep?ymi brawami i podzi?kowaniami dla ma?ych aktorów i pomys?odawców przedsi?wzi?cia- Cioci Edyty i Cioci Moniki. W chwile Pani Dyrektor wr?czy?a pracownikom „Muranowa” nagrody z okazji 80- lecia Ognisk. Przyszed? te? czas na ?yczenia- te oficjalne z ust Cioci Hani i te bardziej osobiste, przy dzieleniu si? op?atkiem. Po ?yczeniach mogli?my posmakowa? specja?ów sto?u wigilijnego, przygotowanych przez Cioci? Bo?enk?. By?a ryby pod ró?nymi postaciami, tradycyjne pierogi z barszczem, kapusta wigilijna, ciasto. Nie sposób by?o oprze? si? tym smakowito?ciom! Niecierpliwie oczekiwali?my przybycia ?wi?tego Miko?aja. Nie mogli?my zrozumie?, gdzie tak d?ugo si? podziewa… Nareszcie przyby?, a wraz z nim paczki z ?akociami. Te paczki ucieszy?y wszystkich obdarowanych, bez wzgl?du na wiek
J

Jak to zwykle przy takich okazjach, czas p?yn?? nieub?aganie. Nie wiadomo kiedy min??y dwie godziny prawdziwie rodzinnego spotkania. Dobrze jest mie? tak liczn? i blisk? sobie Rodzin?!!!


Opracowa?a
Hanna Przybi?ska

Zobacz zdj?cia...


ANDRZEJKI

Wieczór 27 listopada w naszym Ognisku by? pe?en czarów, zakl?? i wró?b- jak to
w Andrzejki. Tego wspania?ego dnia odwiedzili nas:

· czarodziej, który zaklina? ka?d? wró?b?, by si? spe?ni?a. Zdradzimy Wam jak brzmia?o zakl?cie:
Oj dada?e, oj baba?e,

Niechaj przysz?o?? si? uka?e.

Czary- mary, czcze gadanie

Co ma sta? si?, niech si? stanie.

· wied?ma Hogata i cyganka Semira, które uatrakcyjni?y stolikowymi wró?bami nasz pocz?stunek w CAFE MROK.

Musimy wspomnie?, ?e wszystkie smako?yki, które pojawi?y si? na sto?ach w naszej kawiarence, zosta?y przygotowane przez nas na zaj?ciach kulinarnych pod okiem naszego szefa kuchni cioci Edyty. Mo?e w tym momencie nie b?dziemy skromni, ale musimy przyzna?, ?e wszystko by?o przepyszne. Oczywi?cie, je?eli kto? chcia?by zrobi? te pyszno?ci w domu, ju? nied?ugo b?d? one udost?pnione, poniewa? zamierzamy stworzy? nasz? w?asn? ksi??k? kulinarn?. Ale ju? koniec tego przechwalania si?, wró?my do AndrzejekJ

Podczas zabawy dowiedzieli?my si?, która z naszych kole?anek najpr?dzej wyjdzie za m??, no i oczywi?cie, który z kolegów szybko porzuci stan kawalerski. Mieli?my okazj? dowiedzie? si? równie?, jakie imi? b?dzie nosi?a nasza mi?o??. Tego wieczoru us?yszeli?my wiele interesuj?cych i czasami zaskakuj?cych informacji na swój temat. Oczywi?cie by?y one jak najprawdziwsze, bo wyczytane z WIELKIEJ KSI?GI WRÓ?B, a jak wiadomo wró?by tego dnia nie k?ami?. Ale to nie wszystkie atrakcje tego wieczoru. Kolejn? zafundowa?a nam ciocia Agnieszka, specjalnie na nasz? imprez? przygotowa?a makiet? czarnoksi??nika. To dzi?ki niej ka?dy z nas cho? przez chwil? móg? poczu? si?, jak prawdziwy mag. Zosta?o to uwiecznione na zdj?ciach przez naszego szalonego fotoreportera Mi?ka. Po wró?bach przyszed? czas na szale?stwa na parkiecie przy muzyce naszych Mrocznych DJ-ów- Kuby
i Damiana. By?o naprawd? super!!!

W tym roku to my zaj?li?my si? prowadzeniem ca?ej imprezy, a ciocia Monika i Edyta by?y dla nas wsparciem i wielk? „kopalni?” ?wietnych pomys?ów. Ca?? dekoracj? na ?wietlicy,
a przyznacie ,?e by?a ?wietna, przygotowa?a nasza „przyszywana” ciocia Agnieszka.

Mroczni Andrzejkowi KonferansjarzyJ

Zobacz fotki...!

?wi?to Pluszowego Misia

Ale si? dzia?o! W poniedzia?ek, 24 listopada 2008 roku obchodzili?my w Ognisku ?wi?to Pluszowego Misia. Wszyscy przynie?li swoich pluszowych przyjació?. Wiele osób zaprosi?o te? kole?anki i kolegów. Odwiedzi?a nas Pani Dyrektor Beata Chyz - Banek ze swoj? córeczk? Mart?. Zabawa by?a bardzo udana!
Oprócz ta?ców, hulanek, swawoli zorganizowali?my wiele konkursów i zabaw. Np. szukali?my s?ów w Kubusiu Puchatku. Wspólnie znale?li?my ich 21. A mo?e wy spróbujecie poszuka? wi?cej? Bardzo zabawne by?o rysowanie misia z zawi?zanymi oczami. Wprawdzie nie wszystkim uda?o si? uchwyci? podobie?stwo, ale artystyczna dusza nie zawsze poddaje si? dyscyplinie.
Za to okaza?o si?, ?e w Ognisku mamy wielu znawców misiowych bajek i zwyczajów. Po mistrzowsku zosta?y odgadni?te wszystkie zagadki. Zabawa „Opowiadanie o misiach ”- pokaza?a wszystkim, jak trudne jest ?ycie misia, który po zimowym ?nie budzi si? z pustym brzuszkiem. Wielk? przyjemno?? zrobi?y wszystkim dziewczyny z zespo?u, które przypomnia?y nam piosenki o „Misiu Uszatku” i „Kubusiu Puchatku”. Maj? du?e poczucie humoru, dlatego wcze?niej upodobni?y si? do misiów, czym wzbudzi?y aplauz publiczno?ci. W czasie imprezy wszyscy dowiedzieli si? równie?, jak to si? sta?o, ?e pluszowe misie (teddy bears) pojawi?y si? na ?wiecie. Czy wiecie, ze maj? ju? 106 lat, a ich nazwa to zdrobnienie imienia prezydenta USA Teodore Roosevelta (Ted (dy boy)? Oczywi?cie w trakcie ?wi?towania nie zabrak?o misiowego pocz?stunku. Zajadali?my si? ciasteczkami, czekoladkami i ?elkami. Ale by?o dobre! Mniam, mniam! W trakcie zabawy ka?dy uczestnik mia? te? okazj? przedstawi? obecnym swojego przyjaciela – pluszaka i opowiedzie? jego histori?. Opowie?ci by?y bardzo wzruszaj?ce! Sesja zdj?ciowa dope?ni?a zabawy!. Mieli?my do dyspozycji wiele rekwizytów, czapek, peruk. Dla ka?dego co?………….. szalonego!
Na koniec oddali?my si? ta?com dyskotekowym. Przy d?wi?kach aktualnych hitów pl?sa?y równie? pluszaki w obj?ciach swoich w?a?cicieli. Czas niestety nieub?aganie bieg? do przodu i musieli?my zako?czy? ?wi?to Pluszowego Misia. Ale ……………. spotkamy si? za rok!

Przy po?egnaniu od?piewali?my wspólnie fragment piosenki z „Misia Uszatka”:

„ Pora na dobranoc, bo ju? ksi??yc ?wieci.
Dzieci lubi? misie, misie lubi? dzieci”.

A potem w doskona?ych humorach rozeszli?my si? do domów. Do zobaczenia!


Zobacz zdj?cia!!

„NASZE ZAKR?CONE PODWÓRKO!!!”

No i sta?o si?. 14 pa?dziernika „zaanektowali?my” nasze, kochane podwórko. S?siedzi, którzy co jaki? czas zapominaj? o naszej obecno?ci, mogli si? przekona?, ?e z Ogniskowcami nie sposób si? nudzi?. Do wspólnej zabawy zaprosili?my dzieciaki z naszego i pobliskich podwórek. Zawita?y te? do nas przedszkolaki.
Wystartowali?my o 15.00. Przy jednym z trzepaków rozstawili swoje stanowisko ch?opcy, którzy zach?cali do zakupienia s?odkich pyszno?ci, samodzielnie przygotowanych na zaj?ciach kulinarnych. By?y serduszka z kremem, przek?adane wafelki, ciasto ze ?liwkami. Trudno by?o przej?? oboj?tnie obok kusz?cego stolika, ulega?y nawet s?siadki, które postanowi?y si? odchudza?. Uzyskane ze sprzeda?y pieni?dze przeznaczymy na potrzeby zaj?? kulinarnych w Ognisku. Przy drugim trzepaku rozstawi?y pud?a z niespodziankami dziewczyny prowadz?ce loteri? fantow? pod czujnym okiem Cioci Beaty. Mo?na by?o wygra? maskotki, zabawki, piórniki, kredki, p?yty i wiele, wiele innych drobiazgów. Wszystkie losy by?y za darmo! Przygotowali?my ich blisko 700, a posz?y, jak „?wie?e bu?eczki”.
Ciocia Tereska zaprasza?a do udzia?u w konkursach zr?czno?ciowych. Mo?na by?o sprawdzi? swoje umiej?tno?ci w kr?ceniu hula- hop, je?dzie na deskorolce, skokach w worku, na skakance. By?a te? rundka z talerzem na g?owie i ?y?k? z pi?eczk? ping- pongow?. A wszystko po to, by zdoby? woreczek pe?en niespodzianek.
Ciocia Edyta zach?ca?a do kolorowanek. Na ma?ych artystów czeka?y ?akocie, bo przecie? wykonanie ka?dego rysunku wi?za?o si? ze znacz?cym ubytkiem kalorii.
Z kolei Ciocia Monika wymy?li?a dla wszystkich uczestników zabawy z kolorow? chust? Klanzy. To ?wietny sposób na rozruszanie si?, ?wiczenie refleksu i sprawno?ci. ?miechu by?o co nie miara! Odwa?nie mogli te? „da? nura” do kolorowego tunelu.
Ciocia Hania kusi?a prawdziwymi rekwizytami cyrkowymi. Posz?y w ruch pi?eczki do ?onglowania, talerzyki i najtrudniejszy z rekwizytów- diabolo. Wiele dzieci po raz pierwszy mog?o pobawi? si? w cyrk. Ogniskowe kobietki zaprezentowa?y próbk? swoich umiej?tno?ci wokalnych. Sprawi?y, ?e podwórko wype?ni?o si? sympatycznymi i znanymi, polskimi piosenkami. Nad nag?o?nieniem imprezy czuwa? niezast?piony Piotr.
O nasze bezpiecze?stwo zadbali stra?nicy miejscy, którzy z zainteresowaniem przygl?dali si? naszym poczynaniom. Dzi?kujemy za obecno??J
Dobiega?a 17.00, czas by?o ko?czy? imprez?. Mamy nadziej?, ?e cho? na chwil? wype?nili?my nasze, ogniskowe podwórko rado?ci? i przypomnieli?my si? s?siadom!!!
"Dzie? Ch?opaka na Muranowie”

Wydawa?o si?, ?e 30 IX 2008 w Ognisku „Muranów” b?dzie normalnym, spokojnym dniem. I tak z pewno?ci? by?oby, gdyby dziewczyny nie przypomnia?y sobie, ?e w tym dniu wypada Dzie? Ch?opaka. Je?eli s?dzicie, ?e da?y nam spokojnie po?wi?towa? to nic bardziej mylnego! Gdy wi?c o ustalonej godzinie zebrali?my si? w ?wietlicy, okaza?o si?, ze nasze kole?anki s? wyj?tkowo w?cibskie. Wypytywa?y o nasze, niekiedy, najwi?ksze sekrety! Wyobra?acie sobie?! Chcia?y pozna? m.in. nasze zdanie na temat higieny. A przecie? to nie taka prosta sprawa, bo jedni uwa?aj?, ?e „cz?ste mycie skraca ?ycie”, inni, ?e „myd?o i woda to ich wróg”, ja np. „nie uznaj? mycia nóg”. Jakby tego by?o im jeszcze ma?o pyta?y o nasz ulubiony program telewizyjny. Moim zdaniem nie ma nic ?miesznego w tym, ?e jeden kole? uwielbia reklamy i marzy o tym, aby zast?pi? Go?dzikow?. A one oczywi?cie za?miewa?y si? do ?ez. Ja np. lubi? prognoz? pogody, bo jak spada ci?nienie, to ja te? spadam, ale z lekcji. W?cibstwo naszych dziewczynek nie mia?o granic, bo kogo interesuje jaki jest nasz ulubiony bajkowy bohater. Mój kumpel to np. najbardziej lubi królewicza z bajki o „?pi?cej Królewnie”, bo ten móg? ca?owa? ksi??niczk? i ca?owa?, a? do skutku. Ja te? mu zazdroszcz?.
Na tej uroczysto?ci powsta? S?ownik Terminów wed?ug prof. dr hab. Termonedy. Zastanawiacie si?, kto to by? ten s?awny profesor?? Nigdy nie zgadniecie, to nasze trzy kochane cioteczki: Ter- Teresa, Mon- Monika i Edy- Edyta. Musze przyzna?, ?e nie?le to wymy?li?y. Zdardzimy Wam, kilka hase?, które zosta?y przez nas stworzone:


ü
ZALOTKA- ch?opak, który zaleca si? do dziewczyny;
ü KABARETKI- buty, w których chodzi si? do kabaretu;
ü LIFFTING- s?u?y do przed?u?ania w?osów;

Panowie koniecznie opanujcie te nowe terminy! Tylko dziewczyny uwa?a?y, nie wiem czemu, ?e te s?owa maj? inne znaczenie. To jednak nie wszystko! Dziewczyny w tym dniu postanowi?y bawi? si? na ca?ego naszym kosztem. I tak np. mieli?my bez s?ów przedstawi? ró?ne, krótkie scenki. Tym razem to one si? nie popisa?y i da?y plam?. Gdy jeden z nas udawa?, ?e jedzie wypasion? bryk?, one stwierdzi?y, ?e doi krow?! Wyobra?acie sobie? Zero wyobra?ni! Na imprezie nie zabrak?o te? testu na prawdziwego m??czyzn?. Musieli?my m.in. cerowa? skarpetki, pi? mleczko z niemowl?cej butelki, przez smoczek rzecz jasna, raczkowa?, wci?ga? gumk? w spodnie itd. A i jeszcze, zapomnia?bym, wi?za? krawaty. Gor?co si? robi na samo wspomnienie. Cho? musz? przyzna? im „plusa” za s?odziutkie co nieco po ka?dym zadaniu! Ca?e szcz??cie, ?e na koniec dziewczyny zechcia?y mie? dla nas troch? lito?ci i wzi??y si? za ?piewanie. Mogli?my otrze? pot z czo?a s?uchaj?c ich treli. Pierwsza piosenka by?a w porzo, ale druga …. Nie uwierzycie!!! One ?piewa?y, ze chc? nas wyko?czy?!!! Ciocie oczywi?cie, zw?aszcza trzy, najbardziej dokazuj?ce na imprezce, trzyma?y sztam? z dziewczynami. Wiadomo, babska solidarno??! Niech poczekaj? do marca, wtedy to my si? zabawimy!


Zobacz zdj?cia...!!!

Autorzy: Ch?opaki z „Muranowa”
J

KOROWÓD WOLSKI

W niedziel?, 21 wrze?nia, Ognisko „Muranów” by?o uczestnikiem imprezy ?rodowiskowej pn. „Wolski Korowód
2008”. By?a ona prezentacj? dzia?a? pomocowych instytucji i organizacji pozarz?dowych na terenie Dzielnicy Wola. Dzieciaki i m?odzie? wspólnie ze swoimi wychowawcami przygotowali w?asne stanowisko pod jednym z namiotów. Pojawi?y si? baloniki w kolorach ogniskowych, stolik ekspozycyjny z ulotkami i jesiennym bukietem. By?y te? stoliki, przy których zaproszone dzieci mog?y malowa? specjalnie przygotowane kolorowanki z nazw? naszego Ogniska. Ponad dachem namiotu widnia?o z daleka rozpoznawalne logo Muranowa. Na tablicach zawis?y zdj?cia, obrazuj?ce bogate w wydarzenia ?ycie ogniskowe. A wszystko po to, by zainteresowa? tych, którzy nic jeszcze o Ognisku nie wiedz?, a przyszli na niedzielny spacer do Parku im. Sowi?skiego.

Cho? pogoda nie sprzyja?a, zapa?u i energii wystarczy?o uczestnikom na wiele godzin. Zacz??o si? od Biegu Ludzi Dobrej Woli. Wa?ny by? nie wynik, ale wspólnie pokonywany dystans- we w?asnym, dogodnym tempie. Po biegu czeka?y nagrody, które zosta?y rozlosowane w?ród uczestników. Po biegu wszyscy powrócili do swoich stanowisk. W namiocie Ogniska „Muranów” mo?na by?o otrzyma? drobne gad?ety dla dzieci, s?odki co nieco, no i oczywi?cie ulotki. Wychowawcy udzielali dodatkowych informacji o tym, co ciekawego dzieje si? w Ognisku, na co mog? liczy? dzieci do niego przychodz?ce. Nie uda?o si? niestety zrealizowa? pomys?ów na zabawy pod go?ym niebem, bo wszyscy szukali schronienia pod namiotem.

Mimo deszczowej aury stoisko cieszy?o si? sporym zainteresowaniem! Odwiedzi?y je w tym dniu rodziny wychowanków i Przyjaciele Domu. Udzia? w „Wolskim Korowodzie” pozwoli? zaznaczy? obecno?? Ogniska „Muranów” w ?rodowisku wolskim.

Podgl?d


Przygotowa?a:
Hanna Przybi?ska


„Nasze 5 minut na szklanym ekranie”


Nie ukrywamy, ?e byli?my bardzo mile zaskoczeni po otrzymaniu telefonu z Biura Zarz?du TVP ze specjalnym zaproszeniem na „Dzie? Otwarty TVP” 14 wrze?nia 2008. Oznacza?o to dla nas wyj?tkow? okazj? zaistnienia cho? na chwil? na telewizyjnym ekranie!!!

Uda?o nam si? dotrze? punktualnie na miejsce i wkrótce potem p. Agnieszka (nasz „dobry duch” na Woronicza) wej?ciem „od kuchni” wprowadzi?a nas na teren TVP. Na powitanie wr?czy?a naszej ca?ej 13-osobowej grupie sympatyczne upominki. Z nieukrywanym entuzjazmem przyj?li?my wspania?e, pomara?czowe tr?bki. Z ich pomoc? wydawali?my prawdziwie rewolucyjne d?wi?ki. Z trudem przedzierali?my si? przez t?umy go?ci, chc?cych skorzysta? z mo?liwo?ci zwiedzenia telewizji i spotkania gwiazd szklanego ekranu. Po nagraniu w studio, w trakcie, którego mówili?my o tym, na co przeznaczona zosta?a dotacja, któr? nasze Ognisko otrzyma?o od TVP, udali?my si? na tras? wiod?c? po studiach. Dos?ownie ocierali?my si? o gwiazdy znane nam dotychczas ze srebrnego ekranu. Zbierali?my autografy, prosili?my o wspólne fotografie. Mo?e nie wszyscy z nas zostan? olimpijczykami, ale z?oty medal olimpijski wielu z nas trzyma?o w d?oniach. Ró?ane skrzyd?a Dody te? nie robi? ju? na nas takiego wra?enia, jak dotychczas, gdy? osobi?cie sprawdzali?my, jak wygl?damy na ich tle. Miss Polonia 2008 te? pozwoli?a nam na wspólne fotografie, ale niestety nie pozwoli?a na mierzenie swej korony. Najm?odsi nie odrywali oczu od Domisiów. Zwiedzali?my równie? pomieszczenia znane z najpopularniejszych polskich seriali. Zobaczyli?my mieszkanie Lubiczów z „Klanu”, wn?trza ze Z?otopolic, mogli?my tak?e wej?? do sklepu Grzybowej z „Plebanii”. Mieli?my nawet okazj? zobaczy?, jak wygl?da posterunek policji i gdzie tak naprawd? pracuje Wiesiek Gabriel znany doskonale z telenoweli „Z?otopolscy”. Dalsza cz??? atrakcji czeka?a nas na dziedzi?cu TVP. Trwa?y tu koncerty, konkursy, a dla ch?tnych mo?liwo?ci skoków na trampolinie i dmuchany zamek. Chyba najbardziej ucieszy?a nas mo?liwo?? zobaczenia na w?asne oczy, jak wygl?da profesjonalna charakteryzacja. Kilkoro z nas skorzysta?o z okazji i zmieni?o na chwil? swoj? twarz. Tymi „obra?eniami” na twarzy wzbudzali?my wspó?czucie pasa?erów w drodze powrotnej i palpitacj? serca u naszych bliskich.
Mimo zimna wytrwale stali?my w kolejkach po kolejne atrakcje, przyjmowali?my gad?ety. Na szcz??cie krówek TVP by?o pod dostatkiem i po nie nikt si? nie t?oczy?.

Ten pe?en atrakcji dzie? by? dla nas bardzo mi?y, zw?aszcza, ?e nasi bliscy, którzy pozostali w domach, przez chwil? dostrzegli nas na ekranach telewizorów.

Zobacz zdj?cia...

Opracowa?a: p. Teresa Wachnicka

0 Komentarzy · 14870 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR