Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 25-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2009 - 2010 MURANÓW
2009 - 2010 ZOW MURANÓW
OBÓZ LETNI W  „KULCE”

Obóz letni Ogniska „Muranów” zosta? zorganizowany w O?rodku Wypoczynkowym „Kulka” na Mazurach w terminie 26 czerwca- 6 lipca 2010 r. W obozie uczestniczy?o 25 wychowanków. Wspólnie z nami z dobrodziejstw O?rodka korzysta?o w tym samym czasie 240 osób (!).
O?rodek „Kulka” jest malowniczo po?o?ony w ?rodku kompleksu le?nego nad jeziorem ??cko, z dala od skupisk ludzkich, zgie?ku. Tworzy idealne warunki do odpoczynku, wyciszenia emocji. Na terenie O?rodka znajduj? si? boiska do pi?ki no?nej i siatkówki, tor quadowy, park linowy, strzelnica. Ma on swoje w?asne, strze?one k?pielisko, sprz?t p?ywaj?cy.
Pogoda wyj?tkowo nam sprzyja?a, st?d uda?o si? zrealizowa? ca?y program, a obfitowa? on w liczne atrakcje. Odby?y si? dwie wycieczki autokarowe. Pierwsza z nich zawiod?a nas do Parku Dzikich Zwierz?t w Kadzid?owie i Miko?ajek. Blisko 1,5-godzinny spacer po Parku by? okazj? do zobaczenia w naturalnych warunkach okazów zwierz?t charakterystycznych dla polskiej fauny (?biki, jelenie, bociany, czaple, or?y, puchacze itp.).

Z kolei w Miko?ajkach odwiedzili?my s?ynn? „Tropikan?”- park wodny z licznymi niespodziankami. Poza zje?d?alniami czeka?y tam na nas sauny ró?nego rodzaju- „zió? alpejskich”, „eukaliptusowa”, „?nie?no- lodowa”, t??nie, jacuzzi.
Miko?ajki- to „Mekka” ?eglarzy, st?d nie sposób by?o nie zajrze? do portu jachtowego. Widok by? imponuj?cy! Kolejna, druga z wycieczek mia?a bardziej historyczny charakter. Wiod?a szlakiem K?trzyn- Gier?o?- ?wi?ta Lipka. W K?trzynie uczestnicy zwiedzali zamek krzy?acki, który okaza? si? w?tpliw? atrakcj?, ale za to wyprawa na „Wilczy Szaniec” by?a bardzo udana. Wzbogacili?my nasz? wiedz? o wiele ciekawostek z ?ycia Hitlera. W sanktuarium ?wi?tej Lipki wys?uchali?my krótkiego koncertu organowego, obserwuj?c pi?knie zdobione organy z ruchomymi figurami. Ku swojemu w?asnemu zdziwieniu byli?my zadowoleni, cho? us?yszane utwory dalekie by?y od hitów list przebojów
.

O?rodek „Kulka” ma w swojej ofercie liczne zaj?cia specjalistyczne, prowadzone przez instruktorów. Ochoczo z nich korzystali?my. By?a wi?c przeja?d?ka quadami, zaj?cia linowe (wspinaczka na skrzynki), survivalowe (nauka orientacji w terenie za pomoc? busoli, budowania sza?asu). By?y te? warsztaty artystyczne- lepienia z gliny i wikliniarstwa. Wzbudzi?y one du?e zainteresowanie, ma?e „gliniane dzie?a” dzieci przywioz?y nawet do domu.

Poniewa? po?o?enie O?rodka wyj?tkowo sprzyja?o zaj?ciom rekreacyjnym, by?a ich du?a obfito??. Niemal codziennie korzystali?my z k?pieliska, raz p?ywali?my kajakami po jeziorze. Na zako?czenie obozu dla wybra?ców zorganizowany zosta? kilkugodzinny sp?yw kajakowy rzek? Krutyni?, wyj?tkowo malownicz? tras?. Poza tym popo?udniami wychowankowie rozgrywali mecze pi?ki no?nej z zawodnikami tzw. „twierdzy” ( obozem harcerskim z Poznania), siatkówki, m?odsi grali w zbijaka, bawili si? chust? Klanzy, korzystali z placu zabaw. Znale?li?my czas na spacery po lesie, wieczorne podchody.

Obozowe ?ycie ubarwia?y dodatkowe, wieczorne atrakcje, rozbudzaj?ce dzieci?c? pomys?owo?? i fantazj?. Na pocz?tku by?a prezentacja ka?dego z pokojów, pó?niej „chrzest obozowy” z udzia?em „Wodnika Szuwarka” i „Rusa?ki”. Na zako?czenie obozu uczestnicy mieli mo?liwo?? wykazania si? dobr? pami?ci? i spostrzegawczo?ci? w Turnieju Wiedzy Obozowej. Wieczorami ch?tnie te? gromadzili?my si? przy ognisku, przy d?wi?kach gitary. Gospodarze O?rodka zapraszali nas równie? na organizowane dla wszystkich obozowiczów dyskoteki.

Wrócili?my zadowoleni, wypocz?ci, bardziej zintegrowani i ze sob? zaprzyja?nieni.

 zobacz zdj?cia...


2010.05.10 MOPTA 2010
POWITANIE WIOSNY W OGNISKU „MURANÓW”:
 

Wiosna co? nam si? oci?ga?a w tym roku z przyj?ciem. Doszli?my na Muranowie do wniosku, ?e
trzeba j? o?mieli? i zach?ci? do szybszego powrotu na ziemi?.
W pierwszy po?wi?teczny pi?tek, 9 kwietnia, w Ognisku zrobi?o si? wyj?tkowo kolorowo. Ka?dy Ogniskowiec i pracownik otrzyma? w przededniu w drodze losowania „paszport” uprawniaj?cy do znalezienia si? w jednej z krain ?wier?landu. Przygotowania strojów i okrzyków s?awi?cych w?asny land trwa?y od czwartku. Posz?y w ruch kolorowe krepiny, klej, no?yczki, ig?y, ta?my klej?ce. Ba, wróci?y do ?ask ?ó?te, zielone, czerwone i niebieskie elementy garderoby, le??ce gdzie? na dnie szuflad. Efekt by? imponuj?cy!

W pi?tek o 16.00 w barwnym korowodzie spotkali si? wszyscy w ogniskowej ?wietlicy. Wszystkich powita?a
Ciocia Hania. Opowiedzia?a o tajemniczych krainach, przybli?y?a ich mieszka?ców. Ka?dy z zespo?ów zaprezentowa? okrzyk pochwalny na cze?? w?asnej krainy. Pomys?y by?y ró?norodne, z poczuciem humoru. W trakcie opowie?ci o ?wier?landzie mieszka?cy barwnych krain przygotowali dla nas krótkie ?wiczenia gimnastyczne, które wykonuj? na ró?nych etapach porannego ?ycia. „Czerwoni” pokazali, co robi? tu? po przebudzeniu- gimnastyka oczu, czyli otwieranie ich na przemian, „orze?ek” w po?cieli. „Zieloni” w ramach porannej toalety zaproponowali mycie z?bów i pleców t? sam? szczoteczk?, „?ó?ci”- ?wiczenia znakomicie podnosz?ce kondycj? i koordynacj? podczas ubierania si?, czyli wi?zanie sznurowade? w sk?onie i ?apanie kapelusz na g?ow? w locie. Na zako?czenie „niebiescy” mieli upora? si? z ba?aganem, który powsta? w czasie porannych, pospiesznych przygotowa?. Tego jednak nie da si? opisa?, bo odegrali gestem niefrasobliwe usuwanie ba?aganu. 
 

Zbli?a?a si? wiosna. Na jej powitanie mieszka?cy ka?dego z landów postanowili przygotowa? Wielkie ?wi?to, prezentuj?c si? w pe?nej krasie i okaza?o?ci. Mieszka?cy landów mieli te? za zadanie przygotowanie wyj?tkowego menu. Nast?pnie ka?da z krain prezentowa?a swój okrzyk pochwalny, pi?kne stroje, no i oczywi?cie pomys?owe dania. By?y smako?yki z malin i truskawek, ?abie udka, lody cytrynowe w polewie z ananasa, niebieskie potrawy, jak „niebo w g?bie”. Wszystko uwieczni? nasz fotoreporter- p. Micha?.

Ciocia Hania opowiedzia?a dalsz? cz??? historii: „Kiedy Wiosna powróci?a na ziemi?, zrobi?o si? wyj?tkowo kolorowo. Powia?o ?wie?ym powietrzem, zapachnia?o konwaliami. Wiosna z rado?ci? powita?a wszystkie kolory, czerpi?c z nich. Wszystko si? zazieleni?o, zakwit?y ?ó?te i czerwone kwiaty, niebo wyb??kitnia?o. Nawet kiedy spad? deszcz, rozwin?? na niebie pi?kn?, strojn? we wszystkie kolory t?cz?”.  My zamiast t?czy rozwin?li?my chust? Klanzy i chyba nie trzeba pisa?, jak jej widok o?ywi? atmosfer?. Co tu du?o mówi?- zaszaleli?my!

Na zako?czenie na chusta zamieni?a si? w barwn? ??k?, usiedli?my wszyscy na jej obrze?u. Pojawi?y
si? na niej ?akocie (ciasteczka i cukierki), które przekazywali?my sobie. Ostatnim akcentem Powitania Wiosny na Muranowie by?a „iskra”, która po??czy?a nas we wspólnym kr?gu.
 

Po takim powitaniu wiosna na pewno ju? na dobre zago?ci w naszych progach!
   

Opracowa?a:Hanna Przybi?ska

WIELKANOC 2010


Images: wielkanoc51.gifCzas ?wi?teczny jest zawsze w Ognisku Muranów czasem niezwyk?ym. Jest okazj? do spotkania Wielkiej Rodziny Muranowskiej, a wi?c wymaga odpowiedniej oprawy.  
 

W tym roku za ca?o?? odpowiedzialna by?a Ciocia Beata. Przygotowania czynione by?y przez wiele dni, a wszystko zacz??o si? od „produkcji” kartek z zaproszeniami i ?yczeniami ?wi?tecznymi, do której w??czyli si? wszyscy bez wyj?tku. Wys?ali?my te? wiele maili i sms - ów, nie chcieli?my o nikim zapomnie?:-).  Wa?n? cz??ci? przygotowa? by?y oczywi?cie generalne porz?dki we wszystkich pomieszczeniach, do których z wielkim zaanga?owaniem w??czyli si? Rodzice wychowanków.
Bardzo Im za to dzi?kujemy! 

I wreszcie………..w ?rod? 31 marca 2010 roku przy ?wi?tecznym stole spotka?o si? wielu cz?onków Rodziny Muranowskiej oraz zaproszeni Go?cie. W pi?knie i kolorowo przystrojonych przez wychowanków i wychowawców pomieszczeniach Ogniska panowa?a ciep?a, rodzinna, wiosenna atmosfera.


Tradycyjnie, wszystkich powita?a Ciocia Hania – kierownik Ogniska. A potem obejrzeli?my program artystyczny przygotowany przez Cioci? Edytk? i Cioci? Teres?. Starsi wychowankowie pokazali si? w przedstawieniu pt.”Ksi??niczka w ?ab? zakl?ta”, a m?odsi zaprezentowali swoje umiej?tno?ci w wierszykach pe?nych humoru i wiosennych akcentów. ?miechu by?o co niemiara.

Tak pozytywnie nastrojeni przyst?pili?my do spo?ywania pyszno?ci, które przygotowa?a Ciocia Mariola z pomoc? Rodziców. By?a to prawdziwa uczta!!!! Barszczyk, schab pieczony, sa?atki i wiele innych smako?yków wzbudza?y prawdziwy aplauz w?ród biesiadników. Ciasta – dzie?a wielu Mam rozesz?y si? w b?yskawicznym tempie!

Woko?o rozbrzmiewa? gwar beztroskich rozmów, ?miech bawi?cych si? Maluchów…..
 

Niestety czas bieg? nieub?agalnie i trzeba by?o ko?czy? biesiad?. Wielkanocne spotkanie dostarczy?o nam jak zawsze wiele rado?ci i wzrusze?. Pozosta?y niezapomniane wspomnienia i nadzieja, ze wkrótce znów si? spotkamy w tak licznym gronie. 
 

zobacz zdj?cia...

Opracowanie:  Beata Brzezi?ska - D?wigaj


1.jpg
2010.03.11 - Mi?dzyogniskowy Dzie? Kobiet na Muranowie 
zobacz foto...
2010dzienkobiet1.jpg                                         ZAPROSZENIE


"
Kiedy stworzy? Bog Adama,
On zapyta? si? - A dama ?"


Ognisko "Muranów", z siedzib? przy ul. Dzielnej 17A, serdecznie zaprasza 10 wychowanków Ognisk wraz z opiekunem, na spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w dniu 11 marca 2010 (czwartek) w godz. 16.30 - 18.30
czytaj wi?cej...

FERIE NA MURANOWIE
 
Images: zima3.gifW miar?, jak zbli?a?y si? ferie zimowe, ros?y nasze apetyty na wyj?cia do kina, kr?gle, na lodowisko- s?owem ogniskowe ?ycie bez uci??liwego odrabiania lekcji. Nikt niestety nie przypuszcza?, ?e nasi wychowawcy sprawi? nam figla i sprowadz? na ten czas na Ognisko kataklizm w postaci remontu ?azienki. Tym samym musieli?my pierwszy tydzie? ferii sp?dzi? w domu, ku wielkiemu niezadowoleniu rodziców. Za to w drugim tygodniu sporo si? zadzia?o, bo st?sknione za nami Ciocie i Wujek postanowili nadrobi? zaleg?o?ci. Zaaplikowali nam atrakcje „w pigu?ce”, nie dali chwili wytchnienia, by pozalega? przed komputerem. Fakt, by?o naprawd? intensywnie i ciekawie. Mamy na swoim koncie dwa wyj?cia Z Cioci? Teresk? do kina na nasze ulubione kreskówki. Tym razem by?y to filmy „Alvin i wiewiórki 2” oraz „Ksi??niczka i ?aba”. ?miechu by?o co niemiara, dobrze bawili si? zarówno m?odsi, jak i starsi. Zabiera?a nas te? na basen „Potocka”. S? tam idealne warunki dla wodnych swawoli- wysoka zje?d?alnia, p?ytki basen z pr?dami cieplutkiej wody. Dosz?a te? do skutku eskapada na lodowisko na „Moczydle”. Wujek Tomek podobnie, jak my, dawa? z siebie wszystko, ?eby w wersji pionowej utrzyma? si? na lodzie. W czasie ferii po raz kolejny trafili?my w go?cinne progi „Hulakula” na kr?gle i do sali zabaw. Poniewa? drugi tydzie? ferii by? te? ostatnim tygodniem karnawa?u, postanowili?my wyta?czy? sobie Walentynki. Okaza?o si? jednak, ?e w tym dniu wi?cej emocji budzi?a „poczta francuska”, ni? ta?ce dyskotekowe. Uzbrojony Amor sprawi?, ?e niejedno serduszko zosta?o celnie trafione. Ostatnim akordem ferii by?o wyj?cie z Cioci? Edyt? i Cioci? Teres? do Teatru „Capitol” na przestawienie taneczne „Lady Fosse”. Podziwiali?my na scenie m.in. Edyt? Herbu? i Rafa?a Maseraka. Mo?na nam pozazdro?ci?!
Szkoda, ?e ferie tak szybko si? sko?czy?y i teraz na d?u?szy oddech trzeba czeka? a? do wakacji. 

Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska

WIGILIA 2009 NA MURANOWIE
Images: wigiliaswieca.gif

  Warto by?o czeka? kolejny rok. D?ugo wypatrywana Wigilia Ogniskowa dostarczy?a nam wielu wzrusze? i dzielonej z bliskimi rado?ci. Przygotowania do niej rozpocz?li?my ju? w listopadzie, „produkuj?c” kartki ?wi?teczne na masow? skal?. Nie by?o chyba w Ognisku osoby, nawet w?ród wychowawców, która nie poczyni?aby cho? jednej karteczki. Efekt by? imponuj?cy- z Muranowa pow?drowa?o w ?wiat ponad 170 zaprosze? i ?ycze?. Starali?my si? o nikim nie zapomnie?…
Dzie? po dniu Ognisko zyskiwa?o te? od?wi?tny wystrój, powstawa?y kolejne dekoracje, o ?wietlic?, jak zwykle, zadba?a Ciocia Teresa. W przygotowania do Wigilii bardzo zaanga?owali si? rodzice wychowanków- robili generalne porz?dki w ka?dym ogniskowym zakamarku, piekli ?wi?teczne ciasta, lepili piero?ki. Wszystkim dyrygowa?a Ciocia Edyta. Ogrom pracy! ?wi?teczne serniki upiekli te? Wychowankowie, którzy od dawna ju? eksperymentuj? na zaj?ciach kulinarnych. Ciasta wysz?y super, o czym ?wiadczy?o tempo, w jakim znika?y ze sto?ów.  

A? wreszcie przyszed? dzie? 21 grudnia 2009 r., zbli?a?a si? godzina 17.30…
Do ogniskowego domu licznie przybywali Go?cie- doro?li wychowankowie Ogniska, jego byli Pracownicy, rodziny aktualnych wychowanków, Przyjaciele Domu. W sumie uzbiera?o si? blisko 110 osób. Po raz kolejny przekonali?my si?, ?e Rodzina Muranowska to silna grupa. Po krótkim powitaniu Cioci Hani, uczestnicy Wieczerzy znale?li si? w samym ?rodku inscenizacji, przygotowanej przez Ogniskowców. Mogli obserwowa?, jak na ich oczach powstaje program ?wi?teczny, przygotowywany przez m?odzie? na Wigili? klasow?. Mieli wra?enie, ?e trafili do domu Kasi i Ani, w którym m?odzi ludzie spotkali si?, by wspólnie co? ustali?, prze?wiczy?. By?y pe?ne ciep?a i m?dro?ci wiersze, tradycyjne kol?dy, Karina zagra?a na flecie, a Wiola wyrecytowa?a i za?piewa?a kol?d? „Cicha noc” (nawet jedn? zwrotk? po angielsku!) na kanwie muzyki Kenny G. Jakie? by?o zaskoczenie w?ród Go?ci, gdy g?os Pauliny („Juby”) zacz?? dobiega? z oddali, czyli z ogniskowej kuchni. Nagle w drzwiach pojawi?a si? Ona i za?piewa?a wspólnie z Ank? kol?d? z Musicalu „Metro”. Dawno w ogniskowej ?wietlicy nie by?o tak cicho- takie wra?enie zrobi?y dziewczyny na wszystkich. Ach, m?odzie? za?piewa?a te? dwie autorskie kol?dy zaprzyja?nionej z Ogniskiem Cioci Basi, która akompaniowa?a na gitarze. To by?y rzeczywi?cie niezapomniane wra?enia. W inscenizacji wzi??o udzia? 16 osób, w tym trzy Ciocie. Na zako?czenie wszyscy zostali przedstawieni, podzi?kowali?my im gromkimi brawami. Szczególne podzi?kowania sp?yn??y na Cioci? Basi? i Cioci? Beat? (natchnienie ca?ego artystycznego przedsi?wzi?cia). Ciocia Basia podarowa?a dla Ogniska najprawdziwsz? gitar?, by?my ju? na co dzie?, nie tylko od ?wi?ta, mogli przy niej ?piewa?. BARDZO DZI?KUJEMY!
Do ?ycze? wypowiedzianych przez Cioci? Hani? mo?na by?o dopowiedzie? w?asne, bardziej osobiste, dziel?c si? op?atkiem z uczestnikami Wigilii. Tradycyjnie w ?wietlicy zrobi?o si? gigantyczne zamieszanie, bo ka?dy chcia? si? prze?ama? op?atkiem z jak najwi?ksz? ilo?ci? osób. Kiedy zasiedli?my do sto?u, czeka? ju? na nim gor?cy barszcz i piero?ki. By?y te? inne przysmaki- sa?atki, ryby, ciasta. Olbrzymie s?owa uznania dla Cioci Marioli, która nauwija?a si? w kuchni!
Kiedy atmosfera oczekiwania wyra?nie si? zag??ci?a, og?oszono, ?e nadchodzi ?wi?ty Miko?aj. Przyniós? nam kilka worków paczek z ?akociami. Nie zapomnia? o maluchach, które przysz?y ze swoim rodze?stwem, ani o mocno przero?ni?tych, by?ych ju? wychowankach. Sporo by?o przy tym ?miechu i wzrusze?. Miko?aj wr?czy? te? podzi?kowania Rodzicom, którzy tak licznie zaanga?owali si? w przygotowanie naszej Wieczerzy Wigilijnej. Wieczerza na Muranowie dobiega?a powoli ko?ca… Dobrze jest mie? tak liczn? i  blisk? sobie Rodzin?!!!
Spotkamy si? znowu za rok. 

Opracowa?a- Hanna Przybi?ska


Images: mikolaj2.gif

Zobacz zdj?cia...

ANDRZEJKI 2009

Dnia 30 listopada 2009 r. w Ognisku „Muranów” odby?y si? tradycyjne „Andrzejki”. Odpowiedzialno?? za ich przebieg wzi??a na siebie ciocia Teresa. O planowanej imprezie uprzedzili?my s?siadów, zapraszaj?c ich do wspólnej zabawy i ?ycz?c spe?nienia wszystkich pomy?lnych, andrzejkowych wró?b.
Na ten wieczór czekali?my bardzo niecierpliwie, gdy? w trakcie andrzejkowego spotkania mia?a si? odby?, oczekiwana przez nas od pocz?tku roku, dyskoteka. Andrzejkowe dekoracje Ogniska wprowadzi?y nas w atmosfer? tego dnia. W trakcie odpoczynku od dyskotekowych szale?stw mogli?my dowiedzie? si?, co czeka nas w przysz?o?ci, korzystaj?c z tradycyjnych, andrzejkowych wró?b. W role ?yczliwych i dowcipnych zarazem wró?ek, wcieli?y si? nasze ciocie.
Bawili?my si? ?wietnie, a nastrój poprawia?y nam pomy?lne – aczkolwiek czasami zaskakuj?ce – andrzejkowe prognozy na przysz?o??.
Naszych dobrych humorów nie popsu? nawet fakt, ?e zamówienie na andrzejkow? pizz? zosta?o zrealizowane dopiero w Miko?ajki. 

Pozdrowienia z „Muranowa”

Opracowa?a Teresa Wachnicka

KOROWÓD WOLSKI           

26 wrze?nia 2009 roku w Parku im. Sowi?skiego odby? si? Korowód Wolski. Ju? po raz drugi nasze Ognisko zosta?o zaproszone do uczestnictwa w nim. Jest to impreza, na której co roku maj? mo?liwo?? zaprezentowa? si? wszystkie placówki pomocowe dzia?aj?ce na terenie Woli. W tym roku Korowód bi? prawdziwe rekordy, zarówno ze wzgl?du na ilo?? uczestnicz?cych organizacji ( ponad 60), jak i osób, które odwiedzi?y tego dnia Park Sowi?skiego.

Nasze Ognisko przygotowa?o na ten dzie? kolorowanki dla maluchów i tych ciut wi?kszych i zabawy z chust? Klanzy, które by?y prawdziw? atrakcj?. Uczestnicy imprezy, odwiedzaj?cy nasze stanowisko  mogli liczy? na drobne upominki. Tego dnia nasi podopieczni tak?e nie zawiedli, podczas trwania Korowodu mogli?my liczy? zarówno na ich pomoc, jak i ch?? do dobrej zabawy.


Jeste?my bardzo zadowolone z przebiegu ca?ej imprezy i swojego udzia?u. Liczymy na to równie?
w nast?pnym roku.  
 

Autor:Edyta Dalmata

zobacz zdj?cia...

DZIE? CH?OPAKA

30 wrze?nia- tradycyjnie ju?- w Ognisku obchodzili?my Dzie? Ch?opaka.

O tym, ?e „ co? si? szykuje” wiedzieli?my ju? wcze?niej, gdy? nasze kole?anki ch?tnie „ puszcza?y par? z ust ” i „ods?ania?y r?bka tajemnicy” z prawdziwie kobiec? dyskrecj?. Z tym wi?kszym wi?c niepokojem czekali?my na to, co zostanie dla nas przygotowane w dowód sympatii i przyjaznych relacji damsko- m?skich w naszym Ognisku.

Nasze uprzejme kole?anki w tym dniu karmi?y nas kisielkiem, szkoda tylko, ?e mia?y zawi?zane oczy i ?y?ki z t? super przyjemnie wygl?daj?c? potraw? l?dowa?y na naszych g?owach, w uszach, czy w okolicach nosa. Na kisielku si? nie sko?czy?o i eksperymenty kulinarne z naszym (o zgrozo! ) udzia?em trwa?y dalej ku wielkiej rado?ci zebranych. Musieli?my wi?c rozpoznawa? smak ró?nych przypraw, np. czosnek, cukier ( w kostkach- jak dla konia ), papryczk? chili, sok z cytryny. Mogli?my te? je?? p?czki- byle szybko; liczy? si? czas i dobry pomys?, bo nie mogli?my u?ywa? r?k, itp., itd…..

Na zako?czenie by?y lody i pizza. Bola?y nas brzuchy -nie tylko ze ?miechu po udanej zabawie.
 


Ch?opcy z „Muranowa”
J
0 Komentarzy · 16843 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR