Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2009 - 2010 PRAGA
2009 - 2010 PRAGA
Kulturalnie na Pradze

18 maja
-
grupa nagrodzonych dziewcz?t zosta?a zaproszona na wspania?e wydarzenie kulturalne do Teatru Muzycznego Roma na musical " Upiór w Operze”. Przedstawienie by?o cudowne, wspania?a scenografia, muzyka i gra aktorów oraz niezapomniane efekty specjalne jak np. upadek wielkiego ?yrandolu sprawi?y, ?e wszyscy wyszli z teatru zauroczeni
.

1 czerwca
Z okazji Dnia Dziecka nasi wychowankowie zostali zaproszeni na projekcj? przygodowego filmu „Ksi??? Persji, piaski czasu”. Bardzo szybki film, wspania?e efekty i przyjemna fabu?a .Polecamy!!!

10 czerwca
wizyta w Teatrze Studio na przedstawieniu „ Jaskó?eczka” , teatru Baj z Torunia w ramach przegl?du teatrów dla dzieci ” Pa?ac Teatralny”. Wspó?czesna bajka o mi?o?ci niemo?liwej, która nieoczekiwanie po??czy?a istoty b?d?ce w naturze wrogami- jaskó?k? i kota. Jaskó?eczka stawia m?odemu widzowi pytania o porz?dek ?wiata, prawa natury i prawa uczu?. Jednym z najwi?kszych atutów przedstawienia by?a wspania?a scenografia, kostiumy w klimacie Salvadora Dali. Chocia? sztuka nie by?a weso?a bardzo nam si? podoba?a to by?a wielka sztuka dla ma?ego widza.

17 czerwca -
III Wystawa Zwierz?t domowych w Ognisku „Praga”W ramach imprezy nasi wychowankowie zaprezentowali swoich ulubie?ców. By?y obecne psy, w?ród których prym wiod?y yorki, chomiki, króliki a nawet szczur. W?a?ciciele bardzo przygotowali si? do prezentacji, zwierz?ta by?y zadbane, niektóre poprzebierane.W jury zasiadali” Pani El?bieta Wydra prezes Fundacji Alaska, przedstawicieli wychowanków: Ola Ja?wi?ska i ciocia Agniewszka Radkowska. Nagrodzeni zostali wyszczscy uczestnicy natomiast szczególne wzgl?dy jury zdobyli pies Max Sandry Buza?y, pies Czika Klaudii Kleczkowskiej oraz szczurzyca Lola Ma?ka Sobczaka.Zabawa by?a bardzo udana. Do zobaczenia z naszymi pupilami za rok.

zobacz zdj?cia...


24 czerwca
Uroczyste zako?czenie roku ogniskowego. Niestety ze wzgl?du na pogod? impreza musia?a by? przeniesiona do ?rodka budynku. W ramach wspólnej zabawy by?o malowanie twarzy, robienie zwierz?tek z balonów, loteria fantowa, konkurs na najlepsze ciasto i nagrody za ca?oroczn? prac? dla wszystkich wychowanków oraz obfity pocz?stunek.

2010.05.10 MOPTA 2010
2010.03.30 Spotkanie Wielkanocne

01.02- 15.02.2010- Akcja „ Zima w mie?cie” w Ognisku „Praga”

Images: zima1.gifW czasie ferii zimowych w naszym Ognisku odbywa?y si? codzienne zaj?cia w godzinach przed i popo?udniowych. Program spotka? by? bardzo atrakcyjny. Dzieci mog?y uczestniczy? w zaj?ciach na basenie i lodowisku, dwukrotnie odwiedzili nas czworono?ni przyjaciele z Fundacji „ Alaska”. Wszyscy mogli poszale? z huskymi i malamutami w ?niegu, mogli równie? powozi? psim zaprz?giem- jednym s?owem czysta frajda.
Ponadto byli?my dwukrotnie w kinie, w pierwszym tygodniu po?miali?my si? z przygód „Miko?ajka” a w drugim podziwiali?my „Królestwo zwierz?t” w Cinema Park Bemowo.
Atrakcji dope?ni?y przedstawienie teatralne w Teatrze „Guliwer” oraz bardzo ciekawa wystawa „Nasza Ziemia” w PKiN.

Zapraszamy do obejrzenia zdj??

23 stycznia 2010r.- Konkurs „ By? taki czas”

Wychowankowie naszej placówki brali udzia? w Otwartym konkursie dotycz?cym Powstania Warszawskiego i II wojny ?wiatowej organizowanego przez M?odzie?owy O?rodek Socjoterapii przy Nowym Rynku.
W konkursie wiedzy zdobyli?my II miejsce a konkursie plastycznym I miejsce. Bardzo gratulujemy wygranym!!!19 stycznia 2010r. – Wizyta duszpasterska ks. Wac?awa Pokrzywnickiego.

W dniu 19 stycznia z doroczn? wizyt? duszpastersk? odwiedzi? nasz zaprzyja?niony ks. Wac?aw Pokrzywnicki. Tym razem wyst?pi? w innej roli, ubrany w sutann?, kom??, po modlitwie pob?ogos?awi? ka?dego z nas i pokropi? wod? ?wi?con?. Po tych wst?pnych obrz?dach zadawa? wychowankom pytania powa?ne i ?artobliwe. Spotkanie przebiega?o w bardzo przyjaznej atmosferze.


14 stycznia 2010r.- Bal karnawa?owy

Ta?ce, przebiera?ce, hulanki i swawole, czyli wspania?a zabawa - tak krótko mo?na opisa? nasz? naprawd? udan? imprez? karnawa?ow?. Wszyscy zarówno wychowankowie jak i wychowawcy przygotowali wspania?e kostiumy. Podczas balu by? zorganizowany konkurs na najlepsze przebranie oraz konkurs na najlepszy taniec. Wszyscy si? znakomicie bawili, ka?dy uczestnik otrzyma? drobny upominek.

Zapraszamy do obejrzenia zdj??!!!


17 grudnia

Images: dzwoneczki.gif

Spotkanie wigilijne w Ognisku Praga. Wychowankowie, przybyli rodzice i go?cie mogli obejrze? wyst?p akrobatyczny szalonych elfów, wys?ucha? kol?d przy akompaniamencie gitarowym Pana Piotra K?dzierskiego. Ciekawym wydarzeniem by?o równie? przedstawienie jase?kowe. W drugiej cz??ci szanowni go?cie – Dyrektor ZOW El?bieta Tatarowicz , ksi?dz. Proboszcz Tomasz Nowaczek, Prezydent Lions Club Warszawa Syrena Krystyna Tarasiuk z?o?yli, zgromadzonym ?yczenia i rozpocz??o si? dzielenie op?atkiem. Przedostatnia cz??? spotkania to degustacja wybornych specja?ów wigilijnych, no i na koniec przyby? Miko?aj z workiem prezentów dla naszych milusi?skich. Rodzina atmosfera i pi?kny ?nieg i mróz wprowadzi?y wszystkich w prawdziwy nastrój ?wi?teczny.10 grudnia

Mi?dzyogniskowy turniej pi?karzyków. Nasz zespó? w sk?adzie Maciek Sobczak i Natalia S?o?ska zaj?li wspania?e II miejsce. Jeste?my bardzo dumni z naszych sportowców.


30 listopada

Udzia? w turnieju warcabowym. Spektakularny sukces naszego Ogniska. Zdobyli?my jedno pierwsze miejsce w grupie najm?odszych- Daniel Zwoli?ski oraz drugie miejsce w najstarszej kategorii – Natalia S?o?ska. Opiekunem dru?yny by?a ciocia Agnieszka Radkowska.


27 listopada

Impreza andrzejkowa. W programie by?o przedstawienie teatralne „ Ambaras w lesie”, wró?by i pocz?stunek. Atmosfera by?a bardzo dobra, wszyscy znakomicie si? bawili.


24 listopada

Wyst?p grupy teatralnej z Ogniska w Klubie Seniora przy pl. Hallera z okazji 40- lecia tego klubu. Nasi wychowankowie przygotowali pod opiek? cioci Teresy Koz?owskiej bardzo weso?e przedstawienie ” Ambarans w lesie”. Wyst?p bardzo spodoba? si? licznie zgromadzonym seniorom czemu dali wyraz w d?ugim aplauzie i gor?cych podzi?kowaniach.


5 listopada
Przedstawienie w Teatrze Lalka „ Cuda w budzie”.
„ Kochaj teatr – b?d? rozwa?ny
Tu poezja nie umiera
Niech te nuty poniesie wiatr
?wiat to teatr, teatr to ?wiat”
Wspania?e spotkanie z teatrem w teatrze, poziom przedstawienia bardzo wysoki, znakomita gra aktorów i oprawa muzyczna oraz efekty specjalne. Gor?co polecamy wszystkim ognisk owcom.

28 pa?dzienika

Zgodnie z nasz? coroczn? tradycj? i w tym roku zorganizowali?my wyj?cie na grób Kazimierza Lisieckiego ”Dziadka„ i jego ?ony Marii. Po nawiedzeniu grobu, krótkiej modlitwie i zapaleniu zniczy odwiedzili?my groby ?o?nierzy Polskich, walcz?cych o wolno?? Polski w czasie II wojny ?wiatowej.


9 pa?dziernika wizyta w teatrze dramatycznym na przedstawieniu „ Pipii Po?czoszanka”

W ramach realizacji programu kulturalno twórczego wychowankowie ogniska „ Praga” obejrzeli wspania?e przedstawienie o przygodach niesamowitej dziewczynki. Ta sztuka to prawdziwy majstersztyk sztuki aktorskiej , nale?y do tego doda? zaskakuj?c? scenografi?, lataj?c? nad scen? g?ówn? bohaterk?, szybk? akcj? i fajne piosenki. Gor?co polecamy wszystkim wychowankom i wychowawc?, którzy mog? w krzywym zwierciadle zobaczy? zachowanie doros?ych wobec dzieci. A na koniec z maksym ?yciowych Pippi: „ Jak si? ma mam? anio?a i tat? pirata to nie mo?na wiedzie? tych wszystkich rzeczy”.

5 pa?dziernika – Piknik profilaktyczny w Ognisku „ Mokotów”

W ramach pikniku profilaktycznego na Mokotowie zosta? przeprowadzony konkurs na plakat profilaktyczny. Z naszego Ogniska wzi??o w nim udzia? 6 wychowanek . Dwie z nich : Angelika Hag i Kamila Chrzanowska zosta?y nagodzone. Nale?y równie? wspomnie? o naszych sportowcach, którzy wzi?li udzia? w biegach prze?ajowych pod czujnym okiem cioci Agnieszki Radkowskiej.

Udzia? w XI Mi?dzynarodowym Festiwalu Sztuki Cyrkowej

1 pa?dziernika na zaproszenie Cyrku Zalewski liczna grupa wychowanków obejrza?a wspania?e przedstawienie w ramach corocznego Festiwalu Sztuki Cyrkowej organizowanej przez Cyrk Zalewski. Arty?ci z ró?nych krajów rywalizowali o nagrody z?otego, br?zowego i srebrnego klauna. Poziom przedstawienia by? bardzo wysoki, wielki podziw widowni budzi?y popisy akrobatów na trapezach, linach poziomych, ?onglerka. Ale u m?odych widzów najwi?ksze emocje pojawia?y si? gdy na arenie pojawia?y si? zwierz?ta!!.

23 wrze?nia – ?wi?to ziemniaka w Ognisku Bielany

Na zaproszenie Ogniska Praga grupa naszych wychowanków wzi??a udzia? we wspania?ym wydarzeniu plenerowym zorganizowanym na polanie m?oci?skiej przez Ognisko Bielany. Du?o atrakcji, wspania?a atmosfera zabawy i zdrowy duch rywalizacji sprawi?y, ?e nasze dzieci wróci?y zadowolone i szcz??liwe. Gratulujemy super imprezy Ognisku Bielany!!!

Uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego w Ognisku Praga- Piknik szkolny

17 wrze?nia uroczy?cie rozpocz?li?my rok ogniskowy. W programie imprezy plenerowej by? grill, zabawy sportowe oraz wr?czanie wyprawek szkolnych. Oprócz naszych wychowanków i ich rodziców i opiekunów go?cili?my rodziny cudzoziemskie z Czeczenii i pracownika z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dzia?u pomocy cudzoziemcom. Zarówno gospodarze jak i zaproszeni go?cie znakomicie si? bawili co wida? na za??czonych zdj?ciach.
0 Komentarzy · 15153 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR