Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2008 - 2009 OK?CIE
2008 - 2009 OK?CIE

Wigilia 2008

Dnia 18.12.2008 w Ognisku odby?a si? Wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas: Dyrektor ZOW El?bieta Tatarowicz, oraz Przedstawiciel W?adz: ?wi?ty Miko?aj. Dzieci przedstawi?y program artystyczny przygotowany pod kierownictwem pani Iwony Kurendy. By?y prezenty, 12 potraw, ?piewanie kol?d i pastora?ek.

okeciewigilia02.jpg okeciewigilia03.jpg okeciewigilia06.jpg


Dnia 8.04.2008 w budynku Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ulicy Starej 4 odby?a si? X edycja Turnieju wiedzy o Kazimierzu Lisieckim „Dziadku”.Celem Turnieju by?o upowszechnienie wiedzy o naszym patronie, oraz historii i tera?niejszo?ci Ognisk.

Do udzia?u w cz??ci konkursowej zg?osi?o si? 13 reprezentacji, w tym obok dru?yn z placówek ZOW reprezentacja Szko?y Podstawowej nr 247, Ogniska Wychowawczego „?wider” oraz Ogniska Dudziarska.
Uczestnicy odpowiednio wcze?nie otrzymali zestaw 55 pyta? wraz z odpowiedziami, okre?laj?cy zakres wiedzy niezb?dny do uczestnictwa w turnieju. Dru?yny przygotowa?y tak?e minutowe „reklamy” swoich placówek.

Ka?d? placówk? reprezentowa?o 3 podopiecznych wspieranych przez 7 osobow? widowni?. Regulamin Turnieju zosta? skonstruowany w sposób umo?liwiaj?cy aktywne uczestnictwo w imprezie wszystkim obecnym na sali.

Turniej trwa? blisko 2 godziny, walka by?a zaci?ta i wyrównana, poziom wiedzy uczestników bardzo wysoki. Jury zmuszone by?o jednak do wy?onienia zwyci?zców.
Pierwsze miejsce i g?ówn? nagrod? finansow? uzyska? Ognisko „Dudziarska”. Drug? pozycj? zaj??y z t? sam? ilo?ci? zdobytych punktów Ogniska Praga i ?wider (miejsca te tak?e by?y premiowane nagrodami finansowymi).Wszystkie reprezentacje otrzyma?y ksi??ki o ogniskach wraz z dedykacjami autora – Kazimierza D?browskiego, nagrody rzeczowe, s?odycze i dyplomy za uczestnictwo.

Po zako?czeniu cz??ci konkursowej imprezy odby?a si? dyskoteka dla wszystkich uczestników Turnieju.

Warto zaznaczy?, ?e w odró?nieniu od lat poprzednich, organizatorem X edycji Turnieju nie by?o pojedyncze Ognisko. Za przeprowadzenie imprezy odpowiada? 5 - osobowy zespó?, lecz w jej przygotowaniu i realizacji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Ognisk, pracownicy podlegaj?cy bezpo?rednio Dyrekcji, a nawet specjali?ci Punktu Poradnictwa Rodzinnego „Bastion”.
Za ustawienie sali odpowiada?o Ognisko „Ok?cie”, dekoracje przygotowa? „Marymont”, nag?o?nienie - „Starówka”, pytania konkursowe - „Mokotów”, dyplomy - „Stara Prochownia”, tablic? wyników - „W?ochy”, piosenki i konkursy - wujek Kazimierz Zawadzki, kawiarenk? poprowadzi? „Bastion cz??? spraw technicznych powierzono Ogniskom „Praga”, „Muranów”, „Bielany” i „Goc?aw”. Panie kucharki przygotowa?y pyszny posi?ek, pani portierka odpowiada?a za szatni?.
Impreza uda?a si? znakomicie. ?wiadcz? o tym oceny obecnych na sali go?ci, wychowawców, a przede wszystkim samych uczestników.

Jako osoba koordynuj?ca dzia?ania zwi?zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem X edycji Turnieju, wszystkim zaanga?owanym w realizacj? w/w imprezy osobom bardzo serdeczne dzi?kuj?. Szczególne podzi?kowania za okazane wsparcie pragn? z?o?y? cioci Alicji So?tyce , za? za mistrzowskie poprowadzenie cz??ci konkursowej wujkowi Tadeuszowi Truszkowskiemu.

autor: Krzysztof Gutowski

0 Komentarzy · 14517 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR