Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010 - 2011 W?OCHY
2010 - 2011 W?OCHY

ZAKO?CZENIE ROKU OGNISKOWEGO 2010/2011

                      20 czerwca 2011 w Ognisku obchodzili?my uroczyste zako?czenie roku. Grupa teatralna zabra?a wszystkich w wakacyjn? podró? po Polsce. U?wietnieniem imprezy by? wyst?p instrumentalny, Agnieszki i Mateusza, którzy w duecie na gitar? klasyczn? i elektryczn? wykonali ballad? zespo?u Metallica. Po cz??ci artystycznej Ciocia kierownik wr?czy?a nagrody dla dzieci, które wyró?ni?y si? aktywno?ci?, zrobi?y najwi?ksze post?py. By?y równie? s?owa uznania dla wychowawców i rodziców. Na zako?czenie wszyscy zaproszeni zostali na s?odki pocz?stunek, po którym odby?o si? zebranie rodziców dzieci wyje?d?aj?cych na obóz letni do Sopotni.

?YCZYMY WSZYSTKIM WESO?YCH,

RADOSNYCH

BEZPIECZNYCH

WAKACJI!!!

Napisa?a: Dorota Ko?aci?ska


                                         Rodzinny Festyn Caritas W?ochy

Dnia 12 czerwca 2011 odby? si? ju? po raz 11 Rodzinny Festyn zorganizowany przez parafialny Caritas W?ochy. Jak zawsze by?o du?o atrakcji dla , m?odzie?y i rodziców. By?a bardzo du?a zje?d?alnia, pokaz walki recerzy na miecze, oraz wyst?py wokalistów, tancerzy. Nasze Ognisko reprezentowa?y Mariola, Kamila i Karolina, które za?piewa?y piosenki „Szukaj Mnie”, „Chc? tu zosta?”, „Otwórz oczy”. Wyst?p naszych dziewczyn bardzo si? podoba? publiczno?ci, dlatego zosta?y zaproszone na przysz?y rok.

Napisa?a Maria Lewandowska
                                                            zobacz zdj?cie


DZIE? DZIECKA WE W?OCHACH

           W dniu 31.05.2011r. w godzinach 15.00-18.00 na terenie Stadionu KS Przysz?o?? przy ul. Rybnickiej w Warszawie odby? si? Piknik z okazji Dzie? Dziecka.

Impreza plenerowa zorganizowana zosta?a Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Urz?du dzielnicy W?ochy we wspó?pracy OPS W?ochy oraz organizacji dzia?aj?cych na rzecz dzieci i m?odzie?y, w tym My - Ognisko W?ochy i Ognisko Ok?cie, ?wietlica Socjoterapeutyczna LOL , Klub Zioma Janka , Klub Fort W?ochy. Na 18 stanowiskach czeka?y dzieci liczne atrakcje. Maluszkom niew?tpliwie najwi?cej rado?ci sprawi?y dmuchane zje?d?alnie, tunele oraz pokazy stra?ackie. Ch?opcy poch?oni?ci byli strzelaniem z wiatrówki i paindballa. Nasze Ognisko odpowiedzialne by?o za 2 stanowiska. Na pierwszym prowadzony by? konkurs ekologiczny, na którym dzieci indywidualnie lub grupowo rozwi?zywa?y krzy?ówki, rebusy, odnajdywa?y na zdj?ciach zwierz?ta, które s? pod ochron? i wyst?puj? na terenie Polski. Ka?de zaanga?owanie nagradzane by?o upominkami i s?odkim cukierkiem. Na drugim stanowisku w s?siedztwie Ogniska Ok?cie odbywa?y si? zabawy z chust? Klauzy, w których uczestniczy?y dzieci razem z rodzicami. Zabawa by?a tym bardziej atrakcyjna, ?e podczas falowania chust? wydobywa? si? orze?wiaj?cy powiew wiatru , który by? nam wszystkim tego upalnego dnia bardzo potrzebny. W innych miejscach dzieci mog?y pomalowa? sobie twarze, malowa? r?koma, zagra? w pi?karzyki i gry planszowe, rozegra? mini turniej pi?karki, poje?dzi? na k?adzie, na rowerze jednoko?owym. Ca?o?? u?wietnia?y wyst?py na scenie prowadzone prze wujka Kazika. By?y ta?ce m?odzie?owe, wyst?py wokalne; w tym dziewczyn z naszego Ogniska. Oczywi?cie dla wszystkich dzieci by? pocz?stunek .

 

U?miechy na twarzy dzieci, s?oneczna pogoda sprawia?y, ?e z ca?? pewno?ci? by? to wyj?tkowy Dzie? Dziecka.

napisa?a Dorota Ko?aci?ska

                                         
                                                                                DZIE? MATKI, OJCA I DZIECKA

         Dnia 30maja 2011roku w Ognisku "W?ochy"odby?a si? uroczysto?? z Okazji Dnia Matki,Ojca i Dziecka. W inscenizacji bra?a liczna grupa m?odych aktorów z naszego Ogniska.

Po wst?pie mówiacym o roli matki i ojca w rodzinie dzieci recytowa?y wiersze i ?piewa?y piosenk? ,,We? mnie na r?ce". M?odzi arty?ci mieli du?? trem?,ale pomimo drobnych usterek technicznych dobrze sobie poradzili.
Na zako?czenie by?y ?yczenia i drobne upominki dla rodziców, którzy byli wzruszeni wyst?pem swoich pociech.


napisa?a Barbara Danaj


                                                                                zobacz zdj?ciaJUBILEUSZ 80. LECIA POWSTANIA SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 94 W KTÓREJ MIE?CI SI? OGNISKO


             12 maja br. Szko?a Podstawowa nr 94 im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego w której mie?ci si? Ognisko “W?ochy” - obchodzi?a 80.-o lecie swojego istnienia. Do tego dnia szko?a przygotowywa?a sie ju? od wrze?nia, organizuj?c spotkania z jej absolwentami. Oczywi?cie na tak wa?nej uroczysto?ci nie mog?o zabrakn?? przedstawiciela Ogniska. Na uroczysto?? przybyli równie? go?cie z zewn?trz: w?adze wojewódzkie i dzielnicowe, dawni dyrektorzy, prezes Stowarzyszenia S?siedzkie W?ochy, pracownicy, byli i obecni uczniowie. Uroczysto?? jubileuszow? poprzedzi?a wystawa prac plastycznych b?d?ca sentymentaln? podró?? w przesz?o??. Szczególnym powodzeniem w?ród zwiedzaj?cych cieszy?y si? stare kroniki szkolne, a tak?e pami?tkowe zdj?cia; wzruszeniom nie by?o ko?ca.

Licznie zgromadzonych go?ci powita?a p. Ma?gorzata Krasowska – obecny dyrektor szko?y.  Nast?pnie przedstawi?a ona ci?g wydarze? wa?nych w historii szko?y.Po wyst?pieniu pani dyrektor g?os zabrali niektórzy z zaproszonych go?ci. Po cz??ci oficjalnej przysz?a pora na cz??? artystyczn?. Specjalnie przygotowany jubileusz program ukazywa? kolejne dzieje szko?y na tle wydarze? w kraju. Na pocz?tku jedna z uczennic wcieli?a si? w posta? naszej dawnej wychowanki – pani Jadwigi Godlewskiej, która by?a obecna na sali. Wida? by?o wzruszenie na jej twarzy. Wiersze i scenki przeplatane by?y piosenkami w wykonaniu szkolnego zespo?u muzycznego. Mieli?my przyjemno?? obejrze? taniec towarzyski w wykonaniu uczennicy naszej szko?y. Programowi towarzyszy?y prezentacje multimedialne w postaci zdj?? i filmów autorstwa uczniów i nauczycieli.

Impreza jubileuszowa by?a tak?e czasem podsumowania, og?oszenia wyników i nagrodzenia laureatów konkursów po?wi?conych historii szko?y, postaci patrona itp.Rozstrzygni?to nast?puj?ce konkursy: „Wiersz o mojej szkole”, konkurs plastyczny „Moja szko?a w obrazach dawniej, dzi? i jutro” oraz Konkurs wiedzy o patronie szko?y Marsza?ku Józefie Pi?sudskim.

Oficjaln? cz??? zako?czy?a reprezentacyjna orkiestra Wojska Polskiego wykonuj?c patriotyczne pie?ni.

Autor: Anna Junczyk

                                                                          zobacz zdj?cia                                                                         WIELKANOC

          Dnia 19.04.2011 w naszym Ognisku odby?o si? spotkanie zwi?zane z obchodami ?wi?ta Wielkiej Nocy. Ciocia Maria i ciocia Marlena przygotowa?y kilkoro dzieci, które przybli?y?y nam tradycje wielkanocne, oraz deklamowa?y okoliczno?ciowe wiersze. Dzieci przygotowa?y tak?e ?wi?teczny pocz?stunek. Oczywi?cie by?o jak zawsze weso?o i rado?nie.

napisa?a ciocia Maria

                                                                           zobacz zdj?cia


                                        Udzia? w Asteriadzie

                         W dn.9.03.2011 grupa teatralna ,,Groszki''z Ogniska ,,W?ochy'' uczestniczy?a w Warszawskim Przegladzie Artystycznym ,,Asteriada''w Domu Kultury W?ochy.Wystawili?my inscenizacj? ,,Przys?owia narodowe". By?o to dla naszego zespo?u ciekawe do?wiadczenie,bo wyst?powali?my w grupie razem z zespo?ami z domów kultury i o?rodków kulturalnych.Dzi?ki temu nasze dzieci mog?y obserwowa? gr? juz prawie-profesjonalistów i uczy? si? od nich.Dzi?kujemy organizatorom za tak? mozliwo??.

                                                        zobacz zdj?cia

napisa?a Barbara Danaj

zdj?cia Dorota Ko?aci?ska


                                                               GODZINA DLA ZIEMI

          W ramach akcji Godzina dla Ziemi w Ognisku wujek Tomasz przeprowadzi? dla dzieci warsztaty których tematyk? by?o oszcz?dzanie energii oraz innych zasobów naszej planety. Dzieci przeprowadzi?y tak?e akcj? zbierania podpisów osób deklaruj?cych wy??czenie ?wiat?a w dniu 26 marca godz. 20.30. Dzi?ki wspólnej pracy dzieci powsta? plakat zaprojektowany przez Agnieszk?, promuj?cy oszcz?dzanie energii.

tekst i zdj?cia Tomasz Kwiatkowski
zdj?cia Dorota Ko?aci?ska


                                                                         zobacz zdj?cia                                                              BAL  KARNAWA?OWY

           Tegoroczny bal karnawa?owy w Ognisku wype?niony by? zabawami i konkursami. Dzieci mog?y wzi?? udzia? w ró?nych konkurencjach i sprawdzi? swoje umiej?tno?ci taneczne, swoj? zwinno??, oraz refleks. Dj'em by?a Paulina, która samodzielnie przygotowa?a podk?ad muzyczny na imprez?.

tekst Tomasz Kwiatkowski
zdj?cia Dorota Ko?aci?ska i Tomasz Kwiatkowski                         DZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI

                                                         

                                              ,,Warszawska Syrenka''

                Ola z Ogniska ,,W?ochy''zdoby?a wyró?nienie w dzielnicowym konkursie ,,Warszawska Syrenka''w Domu Kultury W?ochy.Dziewczynka recytowa?a dwa wiersze: ,,Plakaty'' Jana Brzechwy i ,,Modlitwa mojej matki o zmroku''w t?umaczeniu Czes?awa Mi?osza.

W konkursie reprezentowa?o nas jeszcze dwoje dzieci,które te? ?adnie recytowa?y.. Byli to:Monika mówi?a wiersz ,,Kaczka dziwaczka''i Daniel wiersz ,,?uk'' Jana Brzechwy.

Udzia? w tym konkursie by? dla naszych dzieci du?ym wyró?nieniem i dzi?kujemy organizatorom za zaproszenie.


napisa?a Barbara Danaj


                                      Wycieczka do Muzeum Sportu i Turystyki

             W dn. 27.01.2011 r. grupa wychowanków Ogniska W?ochy wraz z cioci? Marlen? i cioci? Basi? by?a na wycieczce w Muzeum Sportu i Turystyki. Pani przewodnik, która oprowadza?a nas po muzeum, interesuj?co opowiada?a o historii staro?ytnych i nowo?ytnych igrzysk olimpijskich oraz ró?nych dyscyplinach sportu. Z du?ym zaciekawieniem ogl?dali?my te? eksponaty muzealne umieszczone w pi?knej scenerii zdj?? znanych sportowców i zawodów sportowych. By?y tam kajaki, rowery, narty., y?wy, sanki, sztangi, pi?ki, gokarty, sanie, m?oty, dyski, ci??arki i inne. Na koniec ogl?dali?my kolekcj? medali mistrzów sportu, mi?dzy innymi takich wspó?czesnych sportowców jak Adam Ma?ysz i Justyna Kowalczyk.

                                                                               zobacz zdj?cia
tekst i zdj?cia Barbara Danaj


                                                                                 WIGILIA 2010

"Cicha noc, ?wi?ta noc, pokój ludziom niesie "

            Dnia 14 grudnia 2010 w naszym Ognisku odby?a si? wigilia, na któr? wszyscy z niecierpliwo?ci? czekali?my. Pi?cioro dzieci wzi??o udzia? w przedstawieniu
s?owno- muzycznym pt. "Wieczór Wigilijny". Dzieci zosta?y przygotowane przez  cioci? Mari? i cioci? Marlen?.
Po przedstawieniu udali?my si? na wieczerz? wigilijn? na której by?y tradycyjne potrawy przygotowane przez rodziców. Jak co roku ?piewali?my kol?dy, dzielili?my si? op?atkiem. Nie zabrak?o te? ?wi?tego Miko?aja z workiem prezentów dla wszystkich dzieci, nawet tych niegrzecznych.


                                                              zobacz zdj?cia  

napisa?a Maria Lewandowska
foto Tomasz KwiatkowskiWIECZÓR ANDRZEJKOWY W OGNISKU W?OCHY

          30 listopada 2010 w naszym Ognisku przy magicznych wró?bach ?wi?towali?my ANDRZEJKI. Dziewczyny wró?y?y sobie przysz?ego ch?opaka a nawet m??a a ch?opcy wybrank? swego serca. Zabawa tradycyjnie zacz??a si? przypomnieniem tradycji andrzejkowej. Pierwsz? zabaw? by?o w?drowanie buta za próg- w tym roku Paulinki but wyszed? za próg jako pierwszy Nast?pnie dziewczynki ze starszej grupy prezentowa?y wró?by z sercem- przek?ucie go wi?za?o si? z wylosowaniem imienia wybranka lub wybranki, ko?ci do gry - liczba wyrzuconych oczek przepowiada?y najbli?sz? przysz?o??, magiczna numerologia wyja?nia?a kim jeste?my i jakie mamy predyspozycje. Szpilki za? , uk?adaj?ce si? w okre?lon? liter? kry?y magiczn? moc………… moc, która jak wiadomo MIJA z chwil? gdy PRZYPOMNIMY sobie, i? jest to tylko zabawa zapowiadaj?ca radosne oczekiwanie na ?WI?TA BO?EGO NARODZENIA.

Napisa?a:Dorota Ko?aci?ska
zdj?cia: Tomasz Kwiatkowski

                                                                             
                                                                                    zobacz zdj?cia

 

                                           ?wi?to Rodziny w Ognisku ,,W?ochy''

               23 listopada 2010 roku spotkali?my si? na ?wi?cie Rodziny Ogniskowej.Swoj? obecno?ci? zaszczyci? nas by?y wychowanek Ognisk ,,Dziadka'' Lisieckiego i prezes Stowarzyszenia ,,Przywróci? Dzieci?stwo'' pan Bogus?aw Homicki oraz liczni rodzice i opiekunowie naszych wychowanków.Pi?kne zaproszenia na t? uroczysto?? zaprojektowa?a i wykona?a c.Aneta.

Dzieci pod opiek? wychowawców:c.Basi i c.Doroty przygotowa?y inscenizacj? przys?ów narodowych z ró?nych stron ?wiata.Narrator przedstawienia,profesor Aleksandra Wsz?dobylska najpierw zaprosi?a nas na dwór arabskiego króla(Norberta) . Próbowa? on przekona? swoj? ukochan?, kapry?n? córk? (Monik?),?e je?eli ,,nie mo?e by? gwiazd? na niebie niech b?dzie lamp? w domu''.

Potem przenie?li?my si? do szko?y angielskiej,gdzie trzy dziewczynki:Kate (Kaja),Emma (Asia)

i Sylvia (Dominika) pokaza?y w scence,?e ,,ten jest dobrym przyjacielem,kto mówi o nas dobrze za naszymi plecami''.

Na koniec odwiedzili?my chi?sk? wiosk?.Tutaj rodzice:mama Hio (Inga) i tata Szu-Teng

(Kuba M.) przekonywali swojego niezno?nego syna Feng-Seia (Kuba I.),?e ,,Gdy pijesz wod?-pomy?l o ?ródle,z którego ona pochodzi''-czyli zastanów si?,co i dlaczego czynisz,a wtedy ?atwiej b?dzie ci przewidzie? skutki.

Przys?owia te przekaza?y nam uniwersalne m?dro?ci,wa?ne dla dzieci i rodziców na ca?ym ?wiecie.

Kolejnym,wa?nym punktem programu ?wi?ta Rodziny by?o przemówienie pana B. Homickiego. Mówi? On bardzo ciekawie o tym, jak wa?na dla ka?dego wychowanka ogniska jest nauka i wykszta?cenie jako droga do ?yciowego sukcesu.Swoje przemówienie zako?czy? jednym z ulubionych powiedze? ,,Dziadka''-,,Trzymajcie si? wiatru''.

Nast?pnie grupa dzieci przygotowana przez c.Mari? i c.Ani? przesz?a trudne próby przed mianowaniem na Ogniskowca. Wszyscy dobrze poradzili sobie z pytaniami i karmieniem jogurtem drugiej osoby z zawi?zanymi oczami.Ceremonii mianowania na Ogniskowca dokona? pan Bogus?aw Homicki z pomoc? c.Ani.Poprzez to mianowanie p. Homicki jako by?y wychowanek przekaza? pa?eczk? i tradycj? nast?pnemu pokoleniu ogniskowców. Na zako?czenie ceremonii nowi ogniskowcy z?ozyli przyrzeczenie.

Ca?? uroczysto?? umila? nam ulubionymi piosenkami ogniskowymi zespó? wokalny,z?o?ony ze starszych dziewcz?t, pod kierunkiem instruktora muzycznego w.Kazika.

Na zako?czenie by? pocz?stunek z ciast,przygotowanych przez mamy i babcie naszych wychowanków oraz mi?e rozmowy i spotkania .

Napisa?a Barbara Danaj

Foto Tomasz Kwiatkowski


                                                                           
zobacz zdj?cia

2010.11.17 I Konkurs Ekologiczny "Chcemy ?y? w czystym ?rodowisku"...

                                           Wa?ne lokalne wydarzenie

          Zosta?am zaproszona do szko?y naszych wychowanków, Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej, na uroczysto?? nadania szkole imienia Króla Jana III Sobieskiego. W pi?tek 22.10.2010 roku od rana w szkole panowa?o wielkie poruszenie. Najpierw wyj?cie na msz? w Ko?ciele, potem uroczysto?ci w budynku szko?y. Wita?y nas w progu Szko?y: p. Anna - Lidia Brzywca – Dyrektor, a tak?e za?o?ycielka gimnazjum - oraz p. Maria Cebula-Basiak Vice Dyrektor Szko?y. Impreza by?a starannie przygotowana, zarówno obecni nauczyciele, jak i uczniowie mieli przydzielone zadania. Z tej okazji uczniowie przygotowali w klasach pokazy multimedialne historii poszczególnych roczników. Na uroczysto?? przybyli: przedstawiciele ratusza, kuratorium, poczty sztandarowe z innych szkó?, reprezentacja wojska, dyrektorzy okolicznych szkó?, burmistrz oraz naczelnicy wydzia?ów Urz?du Dzielnicy Warszawa - W?ochy, dyrektorzy placówek kultury, przedstawiciele kombatantów, harcerzy i wielu innych szacownych go?ci.. By?y listy, przemowy, ?yczenia, hymn pa?stwowy i u?o?ony przez p. Basiak hymn szko?y, multimedialny wspomnieniowy materia? z ?ycia szko?y, pi?kny, ciekawie przygotowany spektakl ukazuj?cy histori? ?ycia, rz?dów króla Jana III Sobieskiego, wbijanie gwo?dzi w drzewce sztandaru. Wa?nym momentem by?o ods?oni?cie pami?tkowej tablicy ufundowanej przez Rad? Rodziców. W czasie mojego pobytu w Szkole mi?ym akcentem by?y powitania z obecnymi i dawnymi wychowankami. Niektórzy odeszli z ogniska kilka lat wcze?niej, a mimo to wspomnienia nie wyblak?y.

 

Autor: Anna Junczyk

                                                         zobacz zdj?cia               ROZPOCZ?CIE ROKU OGNISKOWEGO              W dniu 20.IX.2010 w naszym Ognisku odby?o si? uroczyste Rozpocz?cie Roku Ogniskowego. Oprócz oficjalnego powitania wszystkich Ogniskowców w Nowym Roku Ogniskowym, rozpocz?cie by?o dobr? okazj? do przypomnienia udanego obozu Ogniska W?ochy.
Dzieci deklamowa?y wiersz "Min??y Wakacje"o Obozie w Dar?ówku, który napisa?
wujek Tomasz, oraz prezentowa?y w?asne prace plastyczne, które ilustrowa?y ciekawe wydarzenia z obozu. By?y te? inne wiersze opowiadaj?ce o tym ?e wakacje ju? si? sko?czy?y i zaczyna si? rok szkolny. Na zako?czenie tej akademii dzieci wraz z cioci? Ani? i cioci? Mari? za?piewa?y piosenk? "?egnaj Lato na Rok".


Min??y wakacje

Wakacje w tym roku nad morzem sp?dzilismy
Na pla?y w Dar?ówku si? opalali?my
Du?o rado?ci sprawi?y nam k?piele
Bo s?o?ca by?o du?o, a deszczu niewiele

Czasu na nud? zupe?nie nie mieli?my
Bo w konkursach i zawodach udzia? brali?my
Ka?dy mia? okazj? ujawni? swe zdolno?ci
Zabawy te sprawi?y nam du?o rado?ci

Do Dar?owa statkiem zwiedza? p?yn?li?my
Rowerem nad Jezioro Kopa? jechali?my
Pszczelarstwa tajników przed nami ju? nie ma
A „cz?owiek orkiestra nam zagra?” i za?piewa?

A teraz w Ognisku rok szkolny si? zaczyna
I w cale do smutku nie jest to przyczyna
Bo przyjació? i zabaw mamy tutaj du?o
Bawi?c si? tu razem czas si? nam nie d?u?y

zobacz zdj?cia


tekst i zdj?cia Tomasz KwiatkowskiHarmonogram imprez w Ognisku „W?ochy”

w roku szkolnym 2010/2011
    
Lp.ImprezaTermin
1.     

Rozpocz?cie roku ogniskowego

20.09.2010
16:30
2.     

Konkurs Ekologiczny

17.11.2010
16.00
3.     ?wi?to Rodziny Ogniskowej23.11.2010
17:00
4.     Andrzejki30.11.2010
15:00
5.     Wigilia 14.12.2010
16:30
6.     Bal karnawa?owy,walentynki

9.01.2011

15:00
7.     Wielkanoc19.04.2011
16:30
8.     Dzie? Matki, Ojca oraz Dzie? Dziecka31.05.2011
17:00
9.     Zako?czenie roku ogniskowego 25.06.2011
17:00
 
0 Komentarzy · 16441 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR