Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010 - 2011 GROCHÓW
2010 - 2011 GROCHÓW
Obóz w D?wirzynie.
Dziesi?tego lipca 2011 r. wyjechali?my - razem z Ogniskiem Dudziarska - na obóz letni do D?wirzyna

Pogoda nam dopisywa?a, wi?c korzystali?my du?o z k?pieli w morzu, zabaw na pla?y i w terenie. Spotkali?my si? z ratownikiem, który opowiedzia? nam o swojej pracy i przekaza? wiele informacji nt. odpowiedzialnego korzystania z k?pielisk.
Byli?my na dwóch wycieczkach autokarowych – zwiedzili?my m.in. Ko?obrzeg, ?winouj?cie, Kamie? Pomorski, Mi?dzyzdroje, p?yn?li?my statkiem „Wiking”.
Tradycyjnie ju? nasz instruktor ds. ta?ca, sportu i rekreacji – czyli nasz Sopel – prowadzi? codziennie porann? rozgrzewk?, zaj?cia na ?cie?ce zdrowia, przygotowywa? tak?e – pod okiem Wujka Paw?a – choreografi? dla obozowej grupy tanecznej.
Starsza m?odzie? przygotowa?a dla wszystkich gr? terenow?. Na kilka godzin wcielili?my si? w poszukiwaczy z?ota i skarbów na Dzikim Zachodzie. Musieli?my odszuka? postój dyli?ansów, przewie?? (i nie zgubi?) u?o?one na tacy „jajka” - nasz jedyny posi?ek, odwzorowa? na twarzach barwy india?skiego plemienia, przez którego terytorium przechodzili?my (pomy?ka grozi?a skonsumowaniem przez nich intruzów!). Musieli?my tak?e skorzysta? z go?cinno?ci samotnego Indianina ( i nie zepsu? przy tym jego tipi), odszuka? s?odkie posi?ki ukryte w piasku pustyni, wykaza? si? umiej?tno?ci? jazdy wierzchem oraz zespo?owego na?ladowania ?ab. Okaza?o si?, ?e szukanych przez nas skarbów strzeg?a stara Szamanka, która – zgodnie z zapisami Testamentu – przekaza?a skarby tym, którzy pokazali, ?e s? gotowi na ich przyj?cie.
Brali?my udzia? w „Chrzcie Morskim” (gdzie spotkali?my wiele postaci z Morskiego Królestwa –
m.in. Królow? Mew, garbatego Satyra, Króla Neptuna i jego ?on? Prozerpin?), oraz -  tradycyjnie ju? – w kolonijnych ?lubach. Nagrody zdobywali?my w grze kalambury, w konkursie budowli z piasku,
a ostatniego wieczora – w Konkursie Talentów (oj mamy te talenty!).
Obóz by? bardzo udany :)

zobacz zdj?cia ...


2011.06.19 -
II Gra Miejska
2011.06.17 - Piknik Rodzinny

Sprawozdanie z prezentacji projektu „Zmys?owa kuchnia – czyli czy wiesz co jesz” zrealizowanego w ramach XV Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
  

W naszym projekcie chcieli?my zbada?, jak bardzo zmys?y wzroku i w?chu s? nam potrzebne do rozpoznawania smaków i potraw. Do opracowania projektu korzystali?my z ksi??ki pt. „365 eksperymentów na ka?dy dzie? roku”.
 

Nasz projekt przebiega? dwuetapowo..
Etap pierwszy obejmowa? przebadanie 17 osób w czasie zaj?? w Ognisku. Osoby te proszone by?y o za?o?enie maski nurkowej z zaciemnionymi szk?ami i nazwanie smaków potraw, którymi by?y cz?stowane. Przygotowali?my dla nich gotowane i rozdrobnione ziemniaki, marchew, jab?ko oraz d?em. Trzy osoby nie pope?ni?y ?adnego b??du – rozpozna?y wszystkie podane potrawy, czterna?cie pozosta?ych – pope?ni?o co najmniej jeden b??d. Z przebiegu tych bada? zrobili?my fotoreporta?, który mo?na by?o obejrze? na Pikniku.

Etap drugi obejmowa? przebadanie uczestników Pikniku Naukowego w sobot? 28 maja br.
Przygotowali?my dla nich gotowane oraz zmiksowane ziemniaki, marchew, jab?ko i banany, poprosili?my o za?o?enie wy?ej wymienionej maski nurkowej.Spo?ród 28 uczestników naszych bada? cztery osoby nie pope?ni?y ?adnego b??du, 24 osoby pope?ni?y co najmniej jeden b??d ( w tym 7 osób zrobi?o a? cztery b??dy – czyli nie rozpozna?o ?adnej potrawy!). 

Przeprowadzone przez nas badania potwierdzi?y tez? postawion? w wy?ej wymienionej ksi??ce:Zmys?y wzroku i w?chu s? nam potrzebne do rozpoznawania smaków, a ich wy??czenie znacznie utrudnia nam to zadanie. 

Pozdrawiamy! 

Wiktoria Przew?ocka, Wiktoria Melszty?ska, Kasia ?wieczka, Olga Radzio, Klaudia Soko?owska, Arek Ro?nowski, Joanna Ogaza, Pawe? Radkowski.

zobacz zdj?cia ...

MOPTA 2011

Nasz wyst?p I


Nasz wyst?p II


Wielkanoc w Ognisku 
19 kwietnia odby?o si? w naszym Ognisku wielkanocne spotkanie.
Wcze?niej zrobili?my dekoracje – pisanki, palemki, du?e plakaty; wysiali?my te? rze?uch?.
Przygotowali?my wyst?p wiosenne i wielkanocne wierszyki. Nasi rodzice i Ciocia Renia oklaskami podzi?kowali za wyst?p. Ciocia Ania te? by?a szcz??liwa i z?o?y?a nam i naszym rodzicom ?wi?teczne ?yczenia.
Nasi rodzice przynie?li ró?ne s?odko?ci, a Pani Mirka przygotowa?a nam liczne sa?atki i inne pyszno?ci.
Chcieliby?my, aby w przysz?ym roku odwiedzi? nas wielkanocny Zaj?czek i obdarowa? nas s?odyczami. 

Pozdrawiamy wszystkich – Sandra K. (lat 7 ), Paulina M. (lat 10), Kamila M. (lat 7).

Gra miejska
 

16 kwietnia Ogniskowcy oraz wychowawcy wzi?li udzia? w grze miejskiej organizowanej przez portal zwalcznude.pl.
Zadaniem uczestników by?o wczucie si? w rol? tajnych agentów i zaliczanie zada? rozmieszczonych na Goc?awiu i Saskiej K?pie.
Gra miejska oferowa?a wiele niecodziennych atrakcji takich jak: granie na perkusji, skakanie na power riserze czy prowadzenie samochodu (przy pomocy nawigatora) z zawi?zanymi oczami. Trzeba by?o wykaza? si? licznymi umiej?tno?ciami - m.in. liczy?y si?: spostrzegawczo?? (zadanie ze zmy?k?), sprawno?? fizyczna (przechodzenie przez wi?zki laserów, poruszanie si? na skacz?cych szczud?ach, umiej?tno?? walki wr?cz i trafianie do celu), umiej?tno?? wspó?pracy i koordynacji partnerów z dru?yny (np. przy prowadzeniu samochodu z zawi?zanymi oczami), spryt i wiedza ogólna przy rozpoznawaniu ró?nych gad?etów mog?cych mog?cych sta? si? niezb?dnymi dla tajnego agenta – jak golarka do swetrów (bo agent nie chodzi w zmechaconych) czy pompka do pojemników pró?niowych (bo agent mo?e zosta? otruty na misji, dlatego powinien umie? przyszykowa? sobie „konserw?”).
Wszyscy ?wietnie si? bawili?my :D 


Piotr S. i Adrian L.


Warsztaty ekologiczne
 

Ciocia Ania przeprowadzi?a w naszym Ognisku warsztaty ekologiczne. Mówili?my o tym, ?e trzeba segregowa? ?mieci, wrzuca? je do odpowiednich pojemników. Rysowali?my plakaty i rozmawiali?my o ró?nych rodzajach odpadów.Wa?ne jest, aby oszcz?dza? energi? elektryczn?. Dlatego musimy pami?ta? o gaszeniu ?wiat?a w pomieszczeniach, w których nie przebywamy, o wymianie ?arówek na energooszcz?dne. Wa?ne jest, aby wy??cza? urz?dzenia, z których nie korzystamy – telewizory,  komputery, laptopy, drukarki, ?adowarki do telefonów itp.
Nie chcemy niepotrzebnie zwi?ksza? emisji dwutlenku w?gla, chcemy oddycha? czystym powietrzem!Na zako?czenie poszli?my posprz?ta? nasz ogród. U?ywali?my r?kawic ochronnych a zebrane ?mieci w?o?yli?my do oddzielnych worków. 


Angelika i Oliwia D.

zobacz zdj?cia....


Tegoroczne ferie zimowe trwa?y od 14 do 27 lutego. Akcja „Zima w mie?cie” w Ognisku trwa?a
przez pierwszy tydzie?, tj. od 14 do 19 lutego.

Program zaj?? w Naszym Ognisku by? bardzo urozmaicony. Chodzili?my na kr?gle, basen i ?y?wy. Z okazji Walentynek urz?dzili?my dyskotek? z konkursami i zabawami. Byli?my równie? w kinie i w teatrze. W Nowym Kinie Praha ogl?dali?my film pt. „Safari”.

19 lutego, w sobot?, byli?my w Teatrze Wielkim
na spektaklu pt. „Tristan”. Zwiedzili?my równie? ?azienki Królewskie – zorganizowali?my tam podchody.

Ferie by?y bardzo udane, cho? na dworze panowa?a mro?na pogoda. Bardzo mi?o sp?dzi?am ferie w Ognisku – ju? nie mog? doczeka? si? nast?pnych. 


Klaudia S.


zobacz zdjecia....

Serdeczne podzi?kowania dla Panów S?awomira Sobczaka oraz Paw?a Wieteski, za szybk? reakcj? na potrzeby i pomoc Ognisku „Grochów”.


Serdecznie dzi?kujemy!!!
- Grochowiacy


Ogniskowy Konkurs Recytatorski
 

4 lutego br. w naszym Ognisku odby? si? d?ugo zapowiadany konkurs recytatorski. Do udzia?u zostali zaproszeni wszyscy wychowankowie, wyst?pi?o 12 osób. Ciocia Renata zaproponowa?a ka?demu uczestnikowi pomoc przy wyborze wiersza. Wszyscy w?o?yli wiele wysi?ku w zaprezentowanie utworów, co zosta?o docenione przez Jury. W kategorii dzieci m?odszych pierwsze miejsce zdoby? Krzy?, drugie Wera; Jury nie przyzna?o trzeciego miejsca, przyzna?o cztery wyró?nienia. W kategorii m?odzie?owej nie przyznano pierwszego miejsca; miejsce drugie zdobyli Piotr, Martyna i Kasia, a trzecie – Klaudia; przyznano te? dwa wyró?nienia.
Po feriach planujemy zorganizowanie kolejnego konkursu, ju? teraz zapraszamy do udzia?u :)

zobacz zdj?cia...Nasza Wigilia 

U nas Wigilia by?a w tym roku wcze?niej – bo ju? w czwartek 9 grudnia. Na pocz?tku przedstawili?my krótkie Jase?ka. Opowiada?y one o ma?ym dziecku, które zauroczone Gwiazd? Betlejemsk? wyruszy?o do Dzieci?tka i Jego Matki po ?wiate?ko dobroci. Za?piewali?my dwie piosenki przygotowywane na zaj?ciach z Wujkiem Kazikiem. Ciocia Ania z?o?y?a wszystkim ?wi?teczne ?yczenia i przypomnia?a o bo?onarodzeniowym przes?aniu – czynieniu dobrych uczynków dla bli?nich. ?yczenia z?o?yli te? Pani Dyrektor ZOW– Beata Chyz- Banek oraz Ciocia Joasia Judzi?ska. Podzielili?my si? op?atkiem i zasiedli?my do sto?u. Dzi?ki naszym rodzicom i Pani Mirce by?o na nich naprawd? du?o ?wi?tecznych potraw (nasi Rodzice na zebraniu postanowili uatrakcyjni? Wigili? w?asnymi wypiekami i kupionymi przez siebie s?odyczami). Tradycyjnie odwiedzi? nas Miko?aj – przekonali?my si?, ?e wszyscy byli?my grzeczni – i obdarowa? nas paczkami.. By?o bardzo mi?o, cieszymy si?, ?e byli z nami równie? nasi Rodzice i bliscy, przedstawiciele Ogniska Goc?aw, oraz Pan Stanis?aw Wroniak z Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”.

zobacz zdj?cia...


Wieczór Makabry na Grochowie


W pi?tek na zabawie z okazji Halloween by?o zabawnie i weso?o. Wszyscy przebrali?my si? za straszyd?a. Przy posi?ku towarzyszy?y nam szczur, jaszczurka i kurze ?apki. Potem Ciocia opowiada?a straszne historie. By?y te? ró?ne konkursy – jedzenie jab?ek i ciastek zawieszonych na sznurku, malowanie balonów, zawijanie mumii. Na koniec by?y kalambury i ta?ce.
Sandra K.

zobacz zdj?cia...

JESIE? W PLENERZE
 

W dniu 11 wrze?nia w Parku Praskim (przy ZOO) odby? si? festyn pod has?em „Równi i Razem”.
Festyn mia? przekona? przyby?ych, ?e integracja sprzyja rozwojowi i skutecznie przeciwdzia?a ubóstwu.
Nasze Ognisko bra?o udzia? w cz??ci artystycznej. Starsze dziewczyny – Klaudia Karolak i Justyna ?wierczy?ska za?piewa?y piosenk? „Moje serce”. Ich wyst?p by? bardzo udany. Wyst?powa?y równie? dzieci z innych Ognisk, by? te? pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratowników medycznych. Na festynie nasze Ognisko odpowiedzialne by?o za gr? w krykieta. Zainteresowanych gr? najpierw by?o ma?o, pó?niej znacznie wzros?o. Dzieci zwiedza?y te? inne stoiska. Du?ym powodzeniem cieszy?o si? stoisko z bi?uteri?, które prowadzi?o Ognisko Goc?aw.
Festyn by? wspania?? rozrywk? tak dla doros?ych jak i dla dzieci. 

Dwa tygodnie pó?niej – 25 wrze?nia br. - w Parku Skaryszewskim odby?a si? kolejna impreza – piknik organizacji pozarz?dowych „Po?udniowopraskie Prezentacje”. Dla zwiedzaj?cych przygotowali?my gry i zabawy – krykieta, jeng?, domino, zagadki, kalambury, skakanki, twistera i in.(nie wszystkie zd??yli?my zaprezentowa?). Pogoda dopisa?a, ch?tnych do wspólnych zabaw nie brakowa?o. Tak jak przypuszczali?my – najwi?ksz? frajd? sprawi?a gra w krykieta oraz w jeng?. 
 
skaryszewskim1.jpg  skaryszewskim2.jpg
 
Za? 4 pa?dziernika br.wzi?li?my udzia? w pikniku profilaktycznym organizowanym przez Ognisko Mokotów. Nie uda?o nam si? „wybiega?” ?adnego miejsca, ale jedna z naszych najm?odszych wychowanek – Angelika Dybalska - otrzyma?a wyró?nienie na prac? plastyczn? „Pocztówka z wakacji” :D
0 Komentarzy · 16986 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR