Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 26-10-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]WOLONTARIAT
bastionlogo.jpg                    OGNISKOWY WOLONTARIAT

To nasz pomys? na wsparcie realizacji misji Zespo?u Ognisk Wychowawczych i pragnienie skupienia wokó? siebie ludzi, którzy kochaj? dzieci, rozumiej? ich potrzeby, czerpi? si?? i rado?? z towarzyszenia im, wspierania w trudnych chwilach, wywo?ywania u?miechów na ich twarzach robi?c to co lubi?, w czym s? dobrzy, daj?c im cz?stk? siebie.

Wolontariusze, których poszukujemy, powinni mie? uko?czone 18 lat  i charytatywnie chcie?, a przy tym móc po?wi?ci? swój czas i swoje umiej?tno?ci na rzecz innych osób, tych ma?ych i du?ych, aktualnie potrzebuj?cych wsparcia, zrozumienia i ?yczliwo?ci. Wspó?pracujemy ch?tnie z osobami odpowiedzialnymi, otwartymi i ?yczliwymi, które rozumiej? motywy w?asnej aktywno?ci, posiadaj? wiedz? i do?wiadczenie i potrafi? si? nimi dzieli? z innymi. W pracy potrafi? dzia?a? zespo?owo i uszanowa? w swoim funkcjonowaniu normy i zasady obowi?zuj?ce w naszej ogniskowej spo?eczno?ci.

                                                      NASZA OFERTA
                                              PROFILE WOLONTARIUSZY
                            JAK ZOSTA? OGNISKOWYM WOLONTARIUSZEM
                                KWESTIONARIUSZ ZG?OSZENIOWY
            (prosimy o wype?nienie i wyslanie na adres e-mail)
lub kliknij by wype?ni? formularz on-line
                                                          KONTAKT
                                       OPINIE WOLONTARIUSZY ZOW

 dzieci-803.gif                                                             5 grudnia obchodzony jest

   MI?DZYNARODOWY DZIE? WOLONTARIUSZA !!!


Zespó? Ognisk Wychowawczych z ca?ego serca DZI?KUJE wszystkim wolontariuszom wspieraj?cym nasze dzia?ania dla dobra i z po?ytkiem dla dzieciaków !!!
Jeste?my bardzo wdzi?czni za ofiarowany nam czas, zainteresowanie i SERCE.
             ?yczymy wszystkiego najlepszego

NASZA OFERTA

„Ogniskowy Wolontariat” to propozycja nie tylko pracy na rzecz dzieci, ich rodzin i spo?eczno?ci lokalnej ale tak?e wspania?a przygoda ze wspania?ymi lud?mi. To mo?liwo?? wymiany do?wiadcze?, szansa na rozwój osobisty i zawodowy, szansa na zdobycie ciekawej pracy.

Naszym wolontariuszom oferujemy:
1.       prac? w ?yczliwej, przyjaznej atmosferze w jednym z 11 naszych ognisk (kliknij tutaj by zobaczy?) na podstawie pisemnej umowy o wspó?pracy;
2.       ubezpieczenie NNW i OC
3.       udzia? w spotkaniach integracyjnych
4.       udzia? w organizowanych imprezach, uroczysto?ciach mi?dzyogniskowych
5.      udzia? w organizowanych warsztatach umiej?tno?ci i innych formach doskonalenia osobistego i zawodowego
6.       inne atrakcje organizowane dla naszych wolontariuszy.


PROFILE NASZYCH WOLONTARIUSZY

Poni?ej prezentujemy profile wolontariuszy, których ch?tnie powitamy w naszej ogniskowej spo?eczno?ci. Ka?dy z profili prezentuje cechy, jakie powinien posiada? idealny kandydat na wolontariusza oraz zakres zada?, jakie b?dzie móg? realizowa? po podpisaniu z Dyrektorem ZOW umowy o wspó?pracy.

Osoby zainteresowane podj?ciem z nami wspó?pracy powinny przeanalizowa?, któremu z profili odpowiadaj? i jaki zakres czynno?ci chcieliby w jednym z naszych ognisk wykonywa?. Je?li jednak nie masz sprecyzowanej wizji w jakim obszarze móg?by? wspiera? nasz? prac? z dzie?mi i ich rodzinami, wype?nij poni?sz? ankiet? a pomo?emy Ci w doborze najbardziej pasuj?cego do Ciebie profilu i zakresu zada?.

                                                                                                 Serdecznie zapraszamy!

                                                                EDUKATOR
- posiada co najmniej wykszta?cenie ?rednie  (dopuszczalna klasa maturalna) i dobr? wiedz? ogóln? szkoln? na danym poziomie;
- posiada wiedz? specjalistyczn? z danego przedmiotu;
- potrafi przekazywa? wiedz?;

Zadania:
*zaj?cia dydaktyczno – wyrównawcze – indywidualne i grupowe - wyrównywanie braków szkolnych, odrabianie lekcji, przygotowanie do egzaminów – pomoc w lekcjach z konkretnych przedmiotów – ka?dorazowo wskazane w umowie o wspó?pracy

                                                            PASJONAT
- posiada pasj? i potrafi j? zaszczepi? u innych;
- jest ekspertem w swojej pasji;
- potrafi dzieli? si? wiedz? i umiej?tno?ciami;
- potrafi rozpozna? i wydoby? z dziecka jego potencja? w danej dziedzinie;
Zadania:

*
prowadzenie zaj?? rozwijaj?cych zainteresowania wychowanków:  plastycznych, teatralnych, komputerowych, muzycznych, tanecznych, fotograficznych, sportowych – zabawa, zdobywanie umiej?tno?ci, poznawanie ró?nych technik;

*prowadzenie zabaw tematycznych z ró?nych obszarów, np. geografia, historia, podró?e, hobby

                                                          ANIMATOR

- umie pracowa? z grup?;
- jest energiczny;
- wie, jak zorganizowa? grup? wokó? siebie;
- zna gry i zabawy na ró?ny czas, ró?ne okazje i na ró?ne miejsca;
- lubi i potrafi si? bawi?.

Zadania:
*animacja gier i zabaw: gier ?wietlicowych (nauka zasad i wspólne granie), edukacyjnych, integracyjnych - realizowanych zarówno w placówkach jak i na ?wie?ym powietrzu. Podczas prowadzenia zaj?? troska o bezpiecze?stwo.

                                                          OPIEKUN
- rozumie istot? opieki nad dzieckiem;
- potrafi obserwowa?, reagowa? zdecydowanie w sytuacjach trudnych;
- rozpoznaje swoje kompetencje i potrafi w ich obr?bie podejmowa? decyzje i aktywno??;
- jest dobrym organizatorem;
- potrafi formu?owa? swoje oczekiwania wobec dzieci;
- rozumie zasady funkcjonowania grup, w tym wychowawczych i potrafi z nich korzysta? w bezpo?redniej pracy z dzie?mi.

Zadania:
*pomoc wychowawcom przy codziennych czynno?ciach opieku?czych, tj. wyj?ciach zorganizowanych poza ognisko – basen, wycieczka – czynno?ci obs?ugowe wobec maluchów, pilnowanie dzieci w miejscach  publicznych, pojazdach. Troska o bezpiecze?stwo wychowanków;

*opieka nad dzie?mi w trakcie nauki w?asnej – te które zadania domowe ju? wykona?y

*pomoc przy organizacji transportu

*
pomoc w przygotowywaniu materia?ów na zaj?cia


                                                            GOSPODARZ

- posiada niezb?dne kwalifikacje wymagane przy niektórych pracach;
- jest zdrowy, sprawny fizycznie;
- ma umys?owo?? techniczn?;
- zna swoje mocne strony ale i ograniczenia w zakresie umiej?tno?ci technicznych;
- potrafi planowa? swoj? prac?;
- posiada odpowiednie narz?dzia

Zadania:
*„z?ota r?czka” – drobne bie??ce naprawy;
*generalne porz?dki po remontach;

                                                         ADMINISTRATOR SIECI

- zna komputery zarówno od strony software, jak i hardware;
- zna zasady bezpiecznego poruszania si? po zasobach sieciowych;
- potrafi rozpoznawa? b??dy sprz?towe, proponowa? rozwi?zania (to przede wszystkim).

Zadania:
*konserwacja oraz naprawy komputerów – tak?e ich modernizacje
*nadzór i monitoring podczas zaj?? komputerowych, zachowanie bezpiecze?stwa, stref prywatno?ci ale tak?e nauka i motywowanie do tego rodzaju aktywno?ci

                                                        SPONSOR

- wie jak i gdzie pozyskiwa? fundusze na dzia?alno?? i potrafi z tej wiedzy i umiej?tno?ci skorzysta?.
- jest osob? godn? zaufania
- posiada do?wiadczenie w tym zakresie

Zadania:
*pozyskiwanie funduszy na dzia?alno??

Wolontariusze „sponsorzy” to tak?e osoby fizyczne i instytucje, które wspieraj? finansowo lub rzeczowo dzia?alno?? naszych ognisk wychowawczych.

JAK ZOSTA? OGNISKOWYM WOLONTARIUSZEM
Odpowiedzia?e? ju? sobie na pytania czy naprawd? chcesz i w jaki sposób móg?by? udzieli? nam wsparcia w pracy na rzecz dzieci i ich rodzin?
To wspaniale!
Je?li nadal chcesz do nas do??czy? i wspólnie z nami odby? wspania?? podró? pe?n? wyzwa?, nowych do?wiadcze? i licznych ekscytacji osobistych, skontaktuj si? z nami !

                                                                                                                       Do zobaczenia!
KONTAKT
Zespó? Ognisk Wychowawczych
00-231 Warszawa ul. Stara 4
tel./fax 22-831-41-94
e-mail:
zow@zow.pl

 powrót na stron?≥ bastionlogo.jpg0 Komentarzy · 23497 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR