Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]PRACA Z RODZIN?
bastionlogo.jpg            PUNKT PORADNICTWA RODZINNEGO

                                                              KONTAKT  
                                      PUNKT PORADNICTWA RODZINNEGO
                                    Centrum Pracy ?rodowiskowej „Bastion” 
                                          Zespó? Ognisk Wychowawczych
                                     im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

                                                             ul. Stara 4
                                                        00-231 Warszawa
                                                    tel. 22/635 45 01 w. 202
                                                  e-mail: pprbastion@op.pl

                                         PUNKT PORADNICTWA RODZINNEGO
Powsta? w styczniu 2004 r. Zosta? utworzony z my?l? o poszerzeniu oferty Zespo?u Ognisk Wychowawczych dla wychowanków i ich rodzin o inne formy pomocy tj. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, mediacje, negocjacje, konsultacje oraz prac? socjaln?.

Celem dzia?alno?ci Punktu Poradnictwa Rodzinnego jest kompleksowa pomoc rodzinie
w zachowaniu integralnej ca?o?ci, wspieranie doros?ych w roli rodziców, wspólne szukanie drogi wyj?cia z sytuacji kryzysowej, pomoc m?odzie?y w rozwi?zywaniu konfliktów mi?dzy sob?, radzeniu sobie ze z?o?ci?, zapobieganie przemocy w?ród m?odzie?y oraz pomoc
w problemach osobistych.

Do zada? Punktu Poradnictwa Rodzinnego nale?y:
-Prowadzenie porad i konsultacji pedagogiczno-psychologicznych i socjalnych;
-Podejmowanie dzia?a? mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
-Udzielanie pomocy dzieciom i m?odzie?y w rozwi?zywaniu ich problemów osobistych;
-Prowadzenie oddzia?ywa? grupowych o charakterze  socjoterapeutycznym w ogniskach;
-Podejmowanie oddzia?ywa? interdyscyplinarnych w pracy z dzieckiem i jego rodzin?
-Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i socjalnej w poszczególnych ogniskach;
-Organizowanie pomocy dziecku i rodzinie o charakterze interdyscyplinarnym w ramach zespo?ów interdyscyplinarnych „Bastionu”;
-Inicjowanie i realizowanie programów skierowanych do dzieci i m?odzie?y i ich rodzin
z miasta sto?ecznego Warszawy.

                                                              KADRA 
Nasza kadra to specjali?ci maj?cy du?e do?wiadczenie w pracy z dzie?mi i rodzicami, dbaj?cy o swój rozwój zawodowy. 
1. Danuta Olesik- Rzepli?ska - pedagog, pomoc psychologiczna, socjoterapia, trener PTP
2. Kamila Prokopczyk - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapia
3. Anna W?glarska - psycholog, socjoterapia

4. Marzenna Szmyt - pracownik socjalny                                                         NASZA OFERTA

Nasza oferta jest skierowana do: 

ü  wychowanków ognisk i ich rodzin (rodzice, opiekunowie),
ü  by?ych wychowanków. 

Obszary problemowe, którymi zajmujemy si?:
 
- udzielanie pomocy w rozwi?zywaniu problemów opieku?czo - wychowawczych,
- poradnictwo w rozwi?zywaniu problemów ?yciowych
- wspieranie rodzin prze?ywaj?cych kryzys
- wspieranie rodziców w pe?nieniu ich ról
- wspieranie dorastaj?cych wychowanków usamodzielniaj?cych si?- pomoc dzieciom i m?odzie?y w rozwi?zywaniu problemów osobistych i interpersonalnych
- udzielanie porad, konsultacji socjalnych (sprawy opieku?cze, rodzinne, mieszkaniowe, utrata pracy, zdrowotne) {patrz poradnictwo socjalne} 

 Wszystkim naszym klientom zapewniamy atmosfer? bezpiecze?stwa, dyskrecji, poszanowania ich praw.
                                                            FORMY PRACY 

1) spotkania indywidualne


- porady i konsultacje: pedagogiczne, psychologiczne, socjalne
- psychoterapia indywidualna

2) spotkania grupowe 
a) dla dzieci i m?odzie?y
- zaj?cia socjoterapeutyczne
- grupy wsparcia 
b) dla rodziców
- grupy wsparcia
- warsztaty tematyczne
- treningi umiej?tno?ci wychowawczych 

3) poradnictwo socjalne
                                              
Do zada? pracownika socjalnego nale?y :

a) praca z rodzin? z dzie?mi:
- wzmocnienie umiej?tno?ci opieku?czo-wychowawczych (role rodzicielskie, komunikacja   w rodzinie, potrzeby rozwojowe dzieci, organizacja czasu wolnego w rodzinie, prowadzenie  gospodarstwa domowego)
-wzmocnienie umiej?tno?ci prowadzenia gospodarstwa domowego (gospodarowanie   bud?etem, hierarchia potrzeb, styl ?ycia, podzia? obowi?zków w rodzinie)
-wzmocnienie umiej?tno?ci spo?ecznego funkcjonowania (w?asne mo?liwo?ci, ?rodowiskowe) 

b) praca z wychowankami usamodzielniaj?cymi si?:
- wspieranie wychowanków w kontaktach ze ?rodowiskiem,
- motywowanie do uzyskania wykszta?cenia,
- pomoc w ustaleniu uprawnie? do ubezpieczenia zdrowotnego i przys?uguj?cych ?wiadcze?
- motywowanie do podj?cia pracy,
- pomoc w kontaktach z urz?dami  

c) praca z dzie?mi:
- wspieranie rodziców w ich funkcjach opieku?czo-wychowawczych, pe?nieniu ról   rodzicielskich,
- pomoc w opiece zdrowotnej 

d) udzielanie wychowankom poradnictwa socjalnego, informowanie ich o podstawowych uprawnieniach w tym zakresie; 
e) pomoc w kierowaniu wniosków do OPS o ?rodki finansowe na potrzeby wychowanków; 
f) wspó?praca z instytucjami wspieraj?cymi wychowanka oraz jego rodzin?. 
g) wspieranie rodzin, prze?ywaj?cych kryzys, który wp?yn?? na ich sytuacj? bytow?:
-utrata pracy,
- choroba,
- zmiana sytuacji po rozwodzie powoduj?ca problemy ?yciowe,
- bezradno?? w sprawach opieku?czo-wychowawczych
- problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego

Dodatki do zasi?ku rodzinnego od 1.11.2012
 
Zasi?ek rodzinny /wyszczególnienie/od 1.11.2012 r.
z tytu?u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego400 z?
z tytu?u samotnego wychowywania dzieckape?nosprawnego170 z?, nie wi?cej ni? 340 z? na wszystkie dzieci
z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci lub o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci250 z?, nie wi?cej ni? 500 z? na wszystkie dzieci
z tytu?u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej80 z? na trzecie i na nast?pne dzieci uprawnione do zasi?ku rodzinnego
z tytu?u kszta?cenia i rehabilitacji dziecka niepe?nosprawnegodo uko?czenia 5 lat60,00 z?
powy?ej 5 lat do uko?czenia 24 lat80,00 z?
z tytu?u urodzenia dziecka1.000z?
z tytu?u rozpocz?cia roku szkolnego oraz przygotowania przedszkolnego 100,00 z?
z tytu?u podj?cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniaje?eli zamieszkuje w miejscowo?ci, w której znajduje si? szko?a90,00 z?
je?eli doje?d?a do miejscowo?ci, w której znajduje si? szko?a50,00 z?
Podstawa prawna:(Dz.U. z 2012 r. poz.959)

Zasi?ek rodzinny od 1.11.2012
 
Okresod 1.11.2012 r.
na dziecko do uko?czenia 5 lat77,00 z?
na dziecko w wieku powy?ej 5 lat do uko?czenia 18 lat106,00 z?
na dziecko w wieku powy?ej 18 lat do uko?czenia 24 lat115,00 z?
Podstawa prawna: (Dz.U. z 2012 r. poz. 959)
                         
Granica dochodu uprawniaj?ca do ?wiadcze? rodzinnych od 1.11.2012
 
 
Okres Kwota granicznaod 1.11.2014 r.
na osob? w rodzinie 574,00 z?
na osob? w rodzinie wychowuj?cej
dziecko niepe?nosprawne
664,00 z?
Podstawa prawna: (Dz.U. z 2012r. poz.959)

Jednorazowe zapomogi z tytu?u urodzenia dziecka okres: od 1.11.2012
 
Jednorazowa zapomoga z tytu?u urodzenia dzieckabez wzgl?du na dochód rodziny1.000z?
ze ?rodków w?asnych gminywg postanowie? rady gminy
Podstawa prawna:(Dz.U. z 2012 r. poz. 959)

?wiadczenia opieku?cze  okres obowi?zywania: od 1.11.2012
 
Okresod 1.11.2012 r.
?wiadczenie piel?gnacyjne520,00 z?
Zasi?ek piel?gnacyjny153,00 z?
Podstawa prawna:(Dz.U. z 2012 r. poz.959)


AKTUALNO?CI 

Specjali?ci Punktu Poradnictwa Rodzinnego obejmuj? opiek? nast?puj?ce ogniska: 

1.     Danuta Olesik-Rzepli?ska – „Bielany”, „Grochów”, „Marymont, „Muranów”
2.     Kamila Prokopczyk – „Goc?aw”, „Ok?cie”, „Praga”
3.     Anna W?glarska – „Mokotów”, „Stara Prochownia”, „Starówka”
4.     Marzenna Szmyt – wszystkie ogniska  

Dy?ury specjalistów w Punkcie Poradnictwa Rodzinnego dla klientów ww. ognisk: 

1.     Danuta Olesik – Rzepli?ska – czwartek godz. 11.00-19.00 
2.     Kamila Prokopczyk – wtorek godz. 11.00-19.00 (w godz. 15.00-18.00 kontakt tel.       w ognisku „Praga” pod nr 22/619 23 48) 
3.     Anna W?glarska – ?roda godz. 11.00-19.00 
4.     Marzenna Szmyt –  wtorek, ?roda, czwartek  w godz. 10.00-12.00.


Harmonogram prowadzonych zaj?? w ogniskach:
 
Nazwa zaj??Prowadz?cyOgniskoDzie? tyg i godz.
zaj?cia socjoterapeutyczne
dla m?odzie?y
Danuta
Olesik - Rzepli?ska
"Bielany" poniedzia?ek i ?roda
16.15-17.20
"Grochów"wtorek i pi?tek
14.15-15.20
Kamila Prokopczyk
Anna W?glarska
"Starówka"poniedzia?ek i czwartek
16.00-17.00
Kamila Prokopczyk"Goc?aw"?roda i pi?tek
18.00-19.00
16.00-17.00
grupa wsparcia dla nastoletnich dziewcz?tKamila Prokopczyk"Praga"wtorek
15.30-17.00
warsztaty dla rodziców
pt. "Dobry rodzic - przewodnikiem w ?yciu dziecka"
Danuta
Olesik - Rzepli?ska
"Grochów"wtorek
17.30-18.45
trening umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców pt. "Jak mówi?, by dzieci nas s?ucha?y"Anna W?glarskaOgniska wg harmonogramuwtorek
17.00-20.00
warsztaty dla rodziców pt. "ABC socjalne dla ka?dej rodziny"Marzenna SzmytAktualnie prowadzony jest  nabór na warsztaty w ognisku "Praga" .Dzie? i godzina zaj?? do uzgodnienia.
grupa wsparcia dla rodzicówAnna W?glarskaPunkt Poradnictwa Rodzinnego?roda(1 x w miesi?cu)16.30-18.00
 
   GALERIA FOTO » 
 
 powrót na stron?≥ bastionlogo.jpg

0 Komentarzy · 15438 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR