Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 GROCHÓW- Wizyta studyjna w Berlinie
2011.05.20-18 Sprawozdanie z wizyty studyjnej w Berlinie
   
          Projekt „Tworzenie mobilnych grup doradczych dla osób ze szczególnymi spo?ecznymi trudno?ciami” realizowany jest na warszawskiej Pradze od maja 2010 r. Cz??ci? projektu by?a 3-dniowa wizyta studyjna w Berlinie zorganizowana przez Federacj? Mazowia oraz Parytetowy Zwi?zek Socjalny Berlina. Oferta skierowana by?a do cz?onków Zespo?u Interdyscyplinarnego „Grochów”. Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy organizacji pozarz?dowych oraz instytucji publicznych, którzy na co dzie? zajmuj? si? prac? w trudnym spo?ecznie ?rodowisku na Pradze. Podczas pobytu w Niemczech mo?na by?o przyjrze? si? w jakich warunkach pracuj? ludzie, jak wygl?da system pomocy. Spotkania by?y tak?e okazj? do wymiany do?wiadcze?.

          
Wizyta w Berlinie rozpocz??a si? spotkaniem w siedzibie Parytetowego Zwi?zku Socjalnego Berlina – tak zwanej organizacji parasolowej, która ma pod swoj? opiek? ponad 600 stowarzysze? zajmuj?cych si? obszarem szeroko rozumianej pomocy spo?ecznej. W Berlinie we wszystkich o?rodkach (projektach)  pracuje oko?o 45.000 pracowników oraz 18.000 wolontariuszy. Warto doda?, ?e berli?ski Parytet jest patronem Federacji Mazowia od pocz?tku jej istnienia, czyli od 2001 r.

         
W siedzibie Parytetowego Zwi?zku Socjalnego Berlina powita? uczestników Prezes Zarz?du Narodowego Stowarzyszenia Dzieci Alkoholików (National Association for Cildren of Alcoholics NACOA) - Henning Mielke. Podczas swojej prelekcji podkre?la? ?eby zawsze otwarcie mówi? o trudnym losie dzieci pij?cych rodziców, ?eby ten wra?liwy temat nie by? tematem tabu. Prezes Zarz?du NACOA Niemcy ju? od 2004 roku próbuje zwi?kszy? spo?eczn? ?wiadomo?? dotycz?c? w?a?nie dzieci alkoholików. NACOA ?ci?le wspó?pracuje z pedagogami w szko?ach  i przedszkolach, z lekarzami w przychodniach. Celem tej organizacji jest zwi?kszenie wiedzy tych osób (osób, które na co dzie? spotykaj? si? z dzie?mi) na temat sposobów rozpoznawania dzieci z rodzin problemowych – alkoholowych. NACOA w swojej dzia?alno?ci stosuje dwie metody pracy: grupy samopomocowe oraz mentoring. Grupy samopomocowe tworz? sami doro?li uzale?nieni, a tak?e dzieci i m?odzie?. Dzia?aj?   w podobny sposób jak kluby anonimowych alkoholików. Program mentoringu kierowany jest natomiast tylko do dzieci pochodz?cych z rodzin pij?cych, które kilka razy w tygodniu sp?dzaj? czas z wolontariuszami. Dzi?ki nim maj? szans? pozna? inny, lepszy ?wiat, ?wiat wolny od na?ogów.

       
Drugi dzie? pobytu rozpocz?? si? wizyt? w Poradni ds. Prewencji Uzale?nie?. Poradnia ta koordynuje projekty, które dotycz? rozmaitych rodzajów uzale?nie? na terenie ca?ego landu Berlin. Jako przyk?ad podana by?a kampania spo?eczna dotycz?ca zwi?zku alkoholu i sportu podczas Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej w 2006 roku.  W Niemczech du?ym problemem jest spo?ywanie alkoholu podczas weekendowych spotka? rodzinnych.

        
Odbiorcami projektów koordynowanych przez Poradni? s? rodzice oraz ludzie, którzy na co dzie? pracuj? z dzie?mi. Bo to w?a?nie oni mog? jako pierwsi zauwa?y? niepokoj?ce symptomy. Warto doda?, ?e Poradnia zajmuje si? bardzo szerokim spektrum na?ogów – np. ostatnio bardzo cz?sto wykrywane uzale?nienie od Internetu, czy gier losowych. Jeden z projektów koordynowanych przez Poradni? polega? na przeszkoleniu pracowników punktu lotto w zakresie prewencji uzale?nie?. Materia?y informacyjne wydawane przez Poradnie ds. Uzale?nie? dost?pne s? w ró?nych j?zykach, po arabsku, turecku, rosyjsku, równie? po polsku. Jest to bardzo wa?ne       w tak wielonarodowo?ciowej metropolii jak Berlin.

        
Kolejne miejsce, które mogli?my pozna? to Urz?d Dzielnicy Berlin Mitte – Wedding – jest to najbardziej zaludniona dzielnica Berlina, któr? zamieszkuje ponad 320 tys. osób. Jak podaj? niemieckie dane co roku Wydzia? ds. Zdrowia notuje ponad 1250 przypadków konieczno?ci podj?cia interwencji w celu ochrony dzieci (dane za rok 2010). Pracownicy tego wydzia?u s? bardzo dobrze zorientowani i docieraj? do rodzin z dzie?mi. Do ka?dej matki w ci??y trafia urz?dnik z pakietem niezb?dnych informacji o opiece, piel?gnacji, o miejscach gdzie mo?na uzyska? ró?nego rodzaju pomoc. W przypadku gdy urz?dnik dostrze?e nieprawid?owo?ci niezw?ocznie kontaktuje si? z przedstawicielami innych instytucji, które zajmuj? si? ochron? dziecka.

       
Warto podkre?li?, ?e niemiecka pomoc spo?eczna bardzo dobrze wspó?pracuje  z innymi instytucjami pomocowymi, zajmuj?cymi si? rodzin? i dzieckiem. Gdy zachodzi konieczno?? interwencji w rodzinie anga?uj? si? przedstawiciele wszystkich instytucji takich jak policja, szko?y, ??obki, lekarze, s?d rodzinny, krewni i ?rodowisko lokalne.

        
Urz?d ds. M?odzie?y, który jest cz??ci? Urz?du Dzielnicy Berlin, ma bardzo du?e pole do dzia?ania. Je?eli pracownicy tego? urz?du stwierdz?, ?e sytuacja dziecka w rodzinie jest zagro?ona mog? sami podejmowa? decyzje o umieszczeniu dziecka    w placówce pobytu ambulatoryjnego dla dzieci. Najcz??ciej jednak bywa tak, ?e dzieci trafiaj? do rodzin zast?pczych. Odbywa si? to bardzo sprawnie dzi?ki doskona?ej organizacji i bazie danych rodzin, które gotowe s? przej?? dzieci na krótki okres czasu. Urz?d po takiej interwencji ma obowi?zek niezw?ocznie poinformowa? s?d rodzinny. S?d zasi?ga opinii przedstawicieli kilku instytucji, po czym podejmuje stosown? decyzj?.

          
Warto w tym miejscu podkre?li? bardzo szerok? wspó?prac? wszystkich instytucji pomocowych oraz instytucji pracuj?cych z dzieckiem i rodzin?.  W Niemczech bardzo du?y nacisk k?adzie si? na to aby osoby, które maj? kontakt   z dzieckiem np. lekarze, piel?gniarki, nauczyciele, byli doskonale przeszkoleni, aby w przypadku potrzeby interwencji wiedzieli jak post?powa?. Jak pokazuj? niemieckie statystyki bardzo dobrze si? to sprawdza.

          
Gdy w gr? wchodzi ochrona dziecka pracownicy s?u?by zdrowia mog? zawiesi? obowi?zek zachowania tajemnicy lekarskiej, najcz??ciej dotyczy to przypadków rodziców uzale?nionych od substancji psychoaktywnych – gdy rodzice nie podejmuj? terapii substytucyjnej informowany jest o tym Urz?d ds. M?odzie?y, który w tej sytuacji mo?e odebra? dziecko.

            
Ostatnie miejsce, które mieli?my przyjemno?? odwiedzi? to Wigwam Mitte, czyli placówka pomocowo – opieku?cza dla uzale?nionych rodzin. Pracownicy ?wiadcz? tu us?ugi z zakresu pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej dla kobiet w ci??y i z ma?ymi dzie?mi.

W ofercie organizacji znajduje si? m.in.
           poradnictwo dla osób indywidualnych, rodzin oraz par;
           pomoc w kontaktach z urz?dami, wsparcie w przygotowaniu do odwyku;
           po?rednictwo w kontaktach z organizacjami zajmuj?cymi si? terapi?  uzale?nie?.

       
Wigwam Mitte dzia?a w oparciu o ustaw? o ochronie dzieci i m?odzie?y, która nakazuje uzale?nionym rodzicom wspó?prac? z terapeutami. Relacje z rodzinami maj? wi?c charakter przymusowy i polegaj? np. na regularnych wizytach w domu, polegaj?cych na dok?adnej kontroli, by sprawdzi?, czy istniej? odpowiednie warunki dla prawid?owego rozwoju dziecka w rodzinie.

          
Po tej krótkiej, ale intensywnej wizycie w Berlinie mo?na zauwa?y? ró?nic? pomi?dzy polskim systemem pomocy, a niemieckim. Polega ona przede wszystkim na tym, ?e niemiecki system pomocy dysponuje du?ymi ?rodkami finansowymi, co ma prze?o?enie na mo?liwo?? podejmowania szerokich dzia?a? prewencyjnych, czy cotygodniowej superwizji dla pracowników. Jednak rzecz, która ma najwi?kszy wp?yw na skuteczn? prac? to doskona?a organizacja tego systemu – wspó?praca mi?dzy instytucjami, tworzenie sieci specjalistów w ka?dym miejscu, które mo?e mie? kontakt z dzieckiem i z rodzin?. Wyra?nie wida? doskona?y nadzór i kontrol? nad instytucjami, które oferuj? ró?nego rodzaju pomoc i wszystkie te instytucje o sobie wiedz? i wspó?pracuj? ze sob?.
                                                          
                                              Opracowa?a – Anna Wojda
0 Komentarzy · 18179 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR