Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 BASTION - "Akcja Korek..."
Ewa Hunkiewicz

                „Akcja Korek”…dlaczego warto zbiera? plastikowe nakr?tki ? 

    Od pewnego ju? czasu modnym sta?o si? zbieranie korków z plastikowych butelek i pojemników.
W Polsce ide? akcji nakr?tkowej rozpowszechnili studenci z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Ko???taja w Krakowie. Zacz??o si? od tego, ?e grupka m?odych ludzi chcia?a pomóc znajomemu, wi?c wpadli na pomys? zorganizowania charytatywnej zbiórki. To, co z pocz?tku wydawa?o si? niemo?liwe, okaza?o si? wielkim sukcesem, a akcja opanowa?a ju? ca?? Polsk?. Plastikowe korki z butelek po napojach i produktach chemicznych zbierane s? w instytucjach o?wiatowo-wychowawczych, szko?ach, firmach oraz domach. Organizacje zajmuj?ce si? zbiórk? sprzedaj? je do skupów lub bezpo?rednio do firm zajmuj?cych si? ich przetwarzaniem. Zysk ze sprzeda?y nakr?tek jest najcz??ciej przeznaczany na zakup. elektrycznych wózków inwalidzkich, a kosztuje on zazwyczaj kilkana?cie tysi?cy z?otych. W skupie za ton? nakr?tek mo?na dosta? do 700 z?. By uzbiera? na wózek, trzeba wi?c nawet 30–40 ton plastiku, czyli a? ok. 16 mln sztuk korków.

   
W Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” akcja trwa nieprzerwanie od lutego 2009 roku. Koordynatorem akcji zbierania korków jest Ognisko „Bielany”.

    Przes?aniem  akcji jest uczenie empatii i wra?liwo?ci na sytuacj? drugiego cz?owieka, niesienie bezinteresownej pomocy - zwi?kszenie wra?liwo?ci m?odych ludzi na potrzeby innych, kieruj?c si? my?l? pedagogiczn? Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „oddaj to, co? wzi??” czyli „kto? pomóg? Tobie - Ty mo?esz pomóc innym”.  

   
Na samym pocz?tku pomagali?my Specjalnemu O?rodkowi dla Dzieci S?abos?ysz?cych w  Warszawie, których wsparli?my w remoncie sali gimnastycznej. Od wrze?nia 2010 roku pomagamy ?oliborskiemu Stowarzyszeniu  Dom – Rodzina – Cz?owiek. Prezes tego Stowarzyszenia - Pani Zofia Korzeniecka - Podrucka zajmuje si? zbiórk? korków od 2008 roku.

    Za pieni?dze zebrane ze sprzeda?y korków Stowarzyszenie kupuje wózki inwalidzkie dla potrzebuj?cych. Od tego czasu uda?o si? ju? przekaza? pi?? wózków inwalidzkich. Dzi?ki du?emu zaanga?owaniu mogli?my pomóc innym. Od pewnego czasu Ognisko kojarzone jest z „zakr?tkowa akcj?”. Korki przynosz? podopieczni Ogniska, ich rodzice i opiekunowie, wolontariusze oraz osoby prywatne-mieszka?cy, s?siedzi. W akcj? zaanga?owa?a si? równie? Szko?a Podstawowa nr 293, w której koordynatorami zbierania korków s? nauczyciele Pani Maryla D?browska, Agnieszka Kowalik i Stanis?awa Zembura, a w akcj? w??czyli si? wszyscy nauczyciele ?wietlicy oraz wielu uczniów  tej szko?y. Korki odbierane  s?  z Ogniska „Bielany” i dostarczane do siedziby Stowarzyszenia przez  Pani? King? Matyjasiak z Grupy Regionu TP Centrum. W ramach wolontariatu pracowniczego Pani Kinga od samego pocz?tku wspiera „akcj? korek”. Dzi?ki tej akcji uda?o nam si? nawi?za? nowe znajomo?ci, a Ognisko sta?o si? ogniwem ??cz?cym ?rodowisko w dzia?aniach na rzecz potrzebuj?cych. 
 

Dzi?kujemy wszystkim tym, którzy przynosili i przynosz?  korki do Ogniska oraz zach?camy wszystkich do dalszego zbierania i dostarczania korków do siedziby Ogniska „Bielany”, przy ul. Broniewskiego 56a.
  
                                                                                                      Opracowa?a: Ewa Hunkiewicz
                                                                                                       OGNISKO ZOW  "BIELANY"
0 Komentarzy · 16734 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR