Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 "PRZYSTANEK STARA 4" - AKTUALNO?CI
                                                 "PRZYSTANEK STARA 4"
                                                 AKTUALNO?CI 2011-2012
2012.05.24 „Miasteczko Cyrkowe na Pradze”

p1060792.jpgBardzo dzi?kujemy Ognisku ZOW „Praga” za zaproszenie nas do udzia?u w fantastycznej imprezie plenerowej na terenie Ogniska. Wprawdzie chyba byli?my tutaj  najstarszymi ogniskowcami, ale ?wietnie bawili?my si?, uczestnicz?c we wszystkich konkurencjach. Sztuczki cyrkowe, tj. wiruj?ce talerze, równowa?nia na rolce, jednoko?owy rower czy magiczne pa?eczki – by?y nie lada wyzwaniem i wcale nie takie proste ! Sporo emocji (i wysi?ku) dostarczy?y skoki na trampolinie ! Próbowali?my te? robi? mega ba?ki mydlane, zwierz?tka z baloników i uk?ada? klocki LEGO. Podziwiali?my umiej?tno?ci pi?karskie tresowanego pieska – Hali. Po takich wra?eniach nadzwyczajnie smakowa?y kie?baski z grilla i lody dla och?ody. A na do widzenia – co? s?odkiego i prezent niespodzianka od organizatorów – gry planszowe dla naszej Grupy. Dzi?kujemy. To by? fajnie sp?dzony dzie? !

zobacz foto...

2012.05.12 "POSZUKIWANY - POSZUKIWANA"-  gra miejska

2012-05-12_14.42.22.jpg12 maja wybrali?my si? do Centrum Warszawy, aby wzi?? udzia? w grze miejskiej, organizowanej przez Fundacj? ITAKA w ramach kampanii spo?ecznej "NIE UCIEKAJ - ucieczka to nie rozwi?zanie".

Niezra?eni strugami deszczu p?yn?cymi z nieba, wyruszyli?my na piechot? spod budynku ZOW i po 30 minutach dotarli?my na pasa? Wiecha, gdzie rozpocz?? si? mia?y "poszukiwania zaginionego Artura".
Po odebraniu wskazówek od organizatorów, nasza dzielna pi?tka ( Ania i Konrad z Klubu M?odzie?owego oraz Natalia, Paulina i Benek z Ogniska Starówka), zaopatrzona w map? ruszy?a na poszukiwania.
W trakcie naszych, prawie czterogodzinnych zmaga? z zadaniami, musieli?my mi?dzy innymi rozwi?zywa? rozmaite zagadki, nakr?ci? film z przypadkowym przechodniem, zrobi? zdj?cie kanapki (!), czy porozmawia? na czacie internetowym z "zaginionym Arturem" i przekona? go do przyj?cia pomocy. Wreszcie, gdy zziajani i naprawd? zm?czeni, dotarli?my do ko?ca gry, z zadowoleniem przyj?li?my informacje, ?e zaj?li?my w niej trzecie miejsce.
To by?a naprawd? ?wietna zabawa, dzi?ki której nie tylko mi?o sp?dzili?my czas, ale tak?e dowiedzieli?my si? wiele na temat tego dlaczego nasi rówie?nicy uciekaj? z domów i jak mo?na im pomóc.
 
foto.jpg zobacz foto...

2012.02.19. "OTUL ZWIERZAKA..."
        
 psy-i-koty-4.gif                                                       KONIEC AKCJI – POCZ?TEK psio-kociej PRZYJA?NI .... 

     Min??o ju? ponad dwa miesi?ce, odk?d zaj?li?my si? pomoc? zwierzakom mieszkaj?cym w „Azylu pod Psim Anio?em”. 
     
Najpierw narodzi? si? pomys?, by „CO?” dobrego, wa?nego i wspólnymi si?ami zrobi?... Temat – „pomoc zwierzakom” pad? szybko i z wielkim entuzjazmem zosta? przyj?ty przez nas wszystkich! Potem by?o g?ówkowanie: jak?, z kim?, gdzie?! Skontaktowali?my si? z Fundacj? „Azylu pod Psim Anio?em”, która ju? od ponad 30 lat z inicjatywy pani Agnieszki Brzezi?skiej prowadzi „dom” dla porzuconych i niechcianych zwierz?t. Potem by?a ju? ... AKCJA.
     Dnia 6 grudnia 2011 roku og?osili?my na ?amach strony www.zow.pl  oraz w specjalnych listach skierowanych do Ognisk ZOW – zbiórk? darów dla czworono?nych przyjació? z wybranej przez nas Fundacji.
     Do akcji przy??czy?o si? 5. ognisk ZOW – Ognisko Mokotów, Ognisko Muranów, Ognisko Praga, Ognisko W?ochy oraz Ognisko Goc?aw.
     I tak wspólnymi si?ami przez okres 5 tygodni  w naszym Klubie przy CP? BASTION oraz w/w Ogniskach zbierali?my dary – rzeczy i akcesoria potrzebne Fundacji.
     By zach?ci? do akcji dzieci i m?odzie? z Ognisk – zaproponowali?my przy??czenie si? do akcji tak?e na sposób plastyczny, a konkretnie – zaprosili?my do przygotowania plakatów promuj?cych Akcj? „OTUL ZWIERZAKA PRZED ZIM?”. W ka?dym wymienionym wy?ej Ognisku powsta?o przynajmniej jeden zach?caj?cy do w??czenia si? do naszej akcji.
W naszej galerii zdj?? foto.jpgprezentujemy naszym zdaniem te najpi?kniejsze. Koniecznie zobaczcie!
 
Teraz, pragniemy imiennie podzi?kowa? autorom prac, a wi?c:    
DZI?KUJEMY ...
-              Kaludii T., Dominice G., Dawidowi K., Klaudii P. i Dominice W. z Ogniska „Mokotów”,
-              Natalii F., Paulinie K., Ani P. i Agnieszce Z. z Ogniska „Muranów”,
-              Asi R., Mai S., Kasi M., Dominice I. z Ogniska „W?ochy”,
-              Paulinie K. Oraz Amirze E. Z Ogniska „Goc?aw”,
-              wychowankom z Ogniska „Praga” – praca zbiorowa. 

Dzi?kujemy tak?e wszystkim kierownikom Ognisk oraz wychowawcom za wsparcie swych ogniskowców nie tylko w dziele tworzenia plakatów, ale przede wszystkim w dzieleniu si? z potrzebuj?cymi zwierzakami!!! W sumie zebrali?my:
-              ok. 15 kg karmy dla psów i kotów (karma specjalna oraz kasza, makaron, ry? itp.),
-              zabawki dla psów kotów,
-              r?czniki, prze?cierad?a, ?ciereczki, koce,
-              worki na ?mieci, zmiotki, szczotki, miski.
-              oraz potwierdzenie wp?aty darowizny na konto Fundacji przez jednego z pracowników Ognisk.

      
Jeste?my bardzo dumni z siebie i z Was, naszych przyjació? i parterów akcji! Pakowane do toreb dary by?y naprawd? bardzooo ci??kie.
dscf7111.jpg     
W dniu 18 lutego br. pojechali?my do Fundacji - wujek Tomek, ciocia Asia oraz „reprezentacyjna trójca” naszej grupy m?odzie?owej „Przystanek Stara 4” – Kamila, Sylwia i ?ukasz. Z wielk? rado?ci? przekazali?my pani Oli zebrane przez nas wspólnie dary.

Doprawdy rado?? dzielenia si? jest przeogromna !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    
Wolontariusze Fundacji odebrali od nas dary, a my zadali?my „100 pyta?” pani Oli na temat Azylu, jego powstania i funkcjonowania, jego aktualnych mieszka?ców oraz mo?liwo?ci dalszej pomocy zwierzakom. Dowiedzieli?my si?, i? Fundacja jest baaaardzooo otwarta na przyj?cie wolontariuszy (osoby powy?ej 16 r.?.za zgod? rodziców oraz osoby pe?noletnie).
     Do zada? takiego wolontariusza jest np. wyprowadzenie psiaka na spacer! I my z takiej mo?liwo?ci skorzystali?my!!! Po krótkim szkoleniu - mieli?my wielk? przyjemno?? pospacerowa? w pobliskim lesie z dwoma suniami – Gret? (mix bernardyna) oraz Tekl? (mix owczarka). Psiaki by?y bardzo ?agodne i spokojne, ogromnie ucieszone mo?liwo?ci? spaceru z nami i zabaw?. Kamila upodoba?a sobie (z wzajemno?ci?) Gret? – spokojn? dostojn? psi? dam?. Za? Tekla – przekazywana by?a z r?k do r?k, bowiem ka?dy chcia? si? nacieszy? jej rado?ci? ze spaceru.
dscf7115.jpg    
Inn? forma wsparcia Fundacji jest np. „Wirtualna Adopcja” konkretnego psiaka lub kota. Polega ona na wp?acaniu darowizny na konto Fundacji– oczywi?cie w miar? mo?liwo?ci systematycznie. Zainteresowanych zapraszamy w imieniu Fundacji „Azylu pod Psim Anio?em” na stron? – www.psianio?.org, gdzie mo?na pozyska wiele ciekawych informacji o formach pomocy zwierzakom. 

    
Z trudem odje?d?ali?my z Fundacji. Jednak z nadziej? na powrót! Ka?dy z obecnych nas tam zrozumia?, ?e wystarczy tak niewiele, by pomóc...  (w szczególno?ci, gdy kto? lubi zwierz?ta i spacery). I w ka?dym z nas zrodzi? si? jaki? NOWY POMYS? na dalsz?, ju? osobist? AKCJ? dla zwierzaków...  

   
SERDECZNIE DZI?KUJEMY WUJKOWI TOMKOWI – wychowawcy grupy „Przystanek Stara 4” – ZA U?YCZENIE W?ASNEGO AUTA I CZASU W RAMACH AKCJI „OTUL ZWIERZAKA ...”
DZI?KI CI!!! 

  dscf7107.jpg                           
DZI?KUJEMY WAM WSZYSTKIM ZA W??CZENIE SI? W POMOC ZWIERZAKOM!!!
   
                         WYCHOWANKOWIE z Grupy M?odzie?owej „Przystanek Stara 4”
                                                                                    oraz ciocia Asia ?widowicz
 

  


autor: A.?widowicz
GRUDZIE?

Pi?kna jest rado?? lecz, nie ka?dy j? zna
Pi?kne s? ?wi?ta i ka?dy z nas je ma.
Jedni w oddali inni przy jednym stole
Niewa?ne kto, gdzie,
lecz wa?ne by?my zawsze pami?tali o sobie!!!

                                            WESO?YCH ?WI?T !!!
?YCZY GRUPA M?ODZIE?OWA „PRZYSTANEK STARA 4”
WRAZ Z WYCHOWAWCAMI.

 NASZA AKCJA - ZAPRASZAMY DO UDZIA?U !!!!


            W zwi?zku ze zbli?aj?c? si? zim?, przej?ci losem naszych czworono?nych przyjació?, postanowili?my zaprosi? Was do udzia?u w akcji OTUL ZWIERZAKA PRZED ZIM?”.
           W porozumieniu z „Fundacj? pod psim Anio?em” chcemy zebra? niezb?dne rzeczy i akcesoria, które pomog? zwierzakom przetrwa? ten trudny czas w schronisku. 
          
            Zbiórk? organizujemy w dniach od 6 grudnia br. do dnia 13 stycznia roku przysz?ego.
      
           Dary, po wcze?niejszym uzgodnieniu odbierzemy osobi?cie z ka?dego Ogniska. 
 
         
          Ponadto, aby rozpowszechni? nasz? akcj? w Ogniskach, proponujemy Wam zorganizowanie konkursu plastycznego, polegaj?cego na przygotowaniu plakatu zach?caj?cego do zbiórki darów dla zwierzaków. Technika i forma dowolna. Najwa?niejszy jest cel – nasze zaanga?owanie w pomoc czworonogom!!! Plakaty wieszamy w Ognisku, w widocznym dla innych miejscu, tak by przykuwa?y uwag? ka?dego dziecka i rodzica.
         Prosimy, by plakaty zosta?y rozwieszone do dnia 13 grudnia br.
Dla twórców plakatów, przewidujemy upominki, a fotograficzn? galeri? z nich stworzon? zamie?cimy na stronie internetowej ZOW. 

Co zbieramy ???
- such? bytow? karm? dla psów i kotów,
- puszki, makaron, kasz?, ry?,- ?wirek dla kotów, kuwety,
- smycze, obro?e, zabawki (mog? by? równie? u?ywane, ale nie zniszczone),
- u?ywane r?czniki, ?cierki, prze?cierad?a,
- zmiotki, plastikowe du?e worki na ?mierci, r?kawiczki jednorazowe, grube r?kawice robocze. 


W razie jakichkolwiek pyta? czy w?tpliwo?ci, prosimy o kontakt:
Joanna ?widowicz - Grupa M?odzie?owa – „Przystanek Stara 4”
e-mail: przystanek4@gmail.com

psy-i-koty-4.gif 
           „OTUL ZWIERZAKA PRZED ZIM?”
 
AKCJA GRUPY M?ODZIE?OWEJ „PRZYSTANEK STARA 4”
 W zwi?zku ze zbli?aj?c? si? zim?, przej?ci losem naszych czworono?nych przyjació?, postanowili?my zaprosi? Was do udzia?u w akcji „OTUL ZWIERZAKA PRZED ZIM?”. W porozumieniu z „Fundacj? pod psim Anio?em” chcemy zebra? niezb?dne rzeczy i akcesoria, które pomog? zwierzakom przetrwa? ten trudny czas w schronisku.                                                                                                     czytaj wi?cej...


PA?DZIERNIK 

Mo?emy ?mia?o powiedzie?, ?e wtorki „stoj?” PI?K? NO?N?!!! 

Od pa?dziernika, w ka?dy wtorek, na naszym boisku rozgrywaj? si? mecze pi?ki no?nej. Nasi ch?opcy – Daniel, Jarek i Konrad, pod czujnym okiem wujka Tomka oraz przyjaciele naszego Przystanku – ogniskowcy z Muranowa oraz grupa „Zag??bie Warszawa” – dzielnie, niezale?nie od warunków pogodowych – rozgrywaj? pasjonuj?ce mecze.            

Emocji jest, co nie miara! Dru?yny s? najcz??ciej mieszane, tak by wyrówna? szanse grup. Ch?opcy uwielbiaj? gr?, co wida? i s?ycha?. Bawi? si? znakomicie i tak naprawd? nie chodzi o wynik, ale o satysfakcj? dania z siebie wszystkiego i poczucia, ?e co? fajnego mo?na robi? razem, w dru?ynie.
 
Zawodnicy nie znali si? wcze?niej. Ich znajomo?? nawi?za?a si? tutaj, na Starej 4. Cz?sto po zako?czeniu meczu, wszyscy razem siadaj? w naszej sali rekreacyjnej, zwan? „Pizzeri?” i omawiaj? swe sukcesy. Albo te? dziel? si? ró?nymi informacjami b?d? do?wiadczeniami.

Zapraszamy do naszej galerii, tam mo?ecie zobaczy? fotki z meczy! 
                                                                                    Autorzy : Karolina S. i Joanna ?widowicz  
0 Komentarzy · 18060 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR