Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 08-08-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010-2011 MOKOTÓW
2010 - 2011 MOKOTÓW
08-20.07 -
VI Mi?dzyogniskowy Obóz Artystyczny w Sopotni Wielkiej...

26.06- 9.07 Obóz w Ustce
Dzieci z Ogniska "Mokotów" kolejny raz wyjecha?y na obóz do Ustki. Wzorem lat ubieg?ych to pi?kne, nadmorskie miasto przywita?o nas zmienn? pogod? oraz licznymi atrakcjami. Mogli?my obejrze? Festiwal Sztucznych Ogni w porcie usteckim, zwiedzi?
"ciuchci?" miasto i okolice, rozgrywa? mecze na pi?knym boisku "Orlik". Tradycyjnie
"szaleli?my" w Weso?ym Miasteczku, wspinali?my si? na wydm? w S?owi?skim Parku Narodowym, odwiedzili?my Aqua Park w Redzikowie. Bawili?my si? wspólnie na dyskotekach, " chrzcie morskim", " ?lubach obozowych", imprezach karaoke. Jak tylko nam si? uda, wrócimy do Ustki za rok.

11.06 - II Sielecki Festyn S?siedzki
Festyn odb?dzie si? na skwerze mi?dzy ulicami Zakrzewsk? i Iwick? w godzianch:11.00 - 15.00. Impreza podzielona b?dzie na kilka stref m.in. kiermaszow?, warsztatow?, dzieci?c?. Równolegle prowadzone b?d? ró?norodne akcje i happeningi oraz wyst?py sceniczne. Na stoiskach b?dzie mo?na kupi? r?cznie robion? bi?uteri?, wyroby ceramiczne, drewniane zabawki. Swoje stanowisko b?dzie mia? sklepik wegetaria?ski, Festiwal Ksi??ki Przeczytanej. Przed po?udniem odb?dzie si? gra miejska zwi?zana z histori? Sielc, w godzinach popo?udniowych w Sieleckim Kinie Trzepakowym b?dzie mo?na obejrze? filmy krótkometra?owe zwi?zane z Warszaw?
, kr?cone przez m?odych artystów.
Najm?odsi uczestnicy festynu bed? mogli wzi?? udzia? w zabawach animacyjnych, odby? przeja?d?k? na kucyku, poskaka? na trampolinie. Dla odwa?nych i troch? starszych przewidziana jest nauka chodzenia na szczud?ach, bodypainting i charakteryzacja oraz panel Wirtualna Spo?eczno?? Miejska - tworzenie makiety idealnej dzielnicy.
Mi?o?nicy kuchni plenerowej b?d? mogli skosztowa? kaszanki, bigosu lub kie?baski.B?d? równie? oscypki na ciep?o i kukurydza.Dla amatorów s?odyczy - lody, ?elki i kolorowa wata cukrowa.
Ca?? imprez? u?wietni? wyst?py dzieci i m?odzie?y z okolicznych szkó? i placówek. Wyst?pi? m.in. dziewcz?ta z naszego Ogniska.
Wieczorem od godziny 18.00 odb?dzie si? pierwszy w dzielnicy dancing pod go?ym niebem z muzyk? na ?ywo. Opraw? muzyczn? zapewni? gwiazdy lokalnej sceny: Kapela Czerniakowska, the Bartenders i Limboski.

Serdecznie Wszystkich zapraszamy do wspólnej zabawy.

1.06 - Dzie? Dziecka
Tegoroczny Dzie? Dziecka ?wi?towali?my w plenerze. Impreza rozpocz??a si? na sportowo, dzieci uczestniczy?y w ró?nych konkurencjach z nagrodami. Potem grilowali?my przy muzyce. Dzieci ta?czy?y, rysowa?y portrety wychowawców, bawi?y si?. Po zabawie dzieci mia?y s?odk? niespodziank? przygotowan? przez Cioci? Gra?yn?.

9.05 - MOPTA
Jak co roku w Teatrze na Woli odby? si? Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej. Prezentowa?y si? grupy wokalne, taneczne, teatralne z jedenastu Ognisk. Imprez? prowadzi?a znana aktorka Pani Beata Kawka. Poziom wyst?pów by? wysoki.
Dziewcz?ta z naszego Ogniska za?piewa?y dwie piosenki. Wyst?pi? te? kabaret " Weso?a Gromadka", który przygotowa? dwie scenki. Widzowie zostali rozbawieni do ?ez. Nagrodzili m?odych artystów gromkimi brawami.

29.04 - slajdy z Belgii
Po raz kolejny odwiedzili nas Pa?stwo Geografowie. Tym razem zaprezentowali dzieciom slajdy z Belgii. Opowiadali o zwyczajach, historii i architekturze tego kraju. Na koniec odby? si? krótki quiz z nagrodami.
Ju? nie mo?emy si? doczeka? nast?pnego spotkania.

28.04 - Konkurs wiedzy o Warszawie
Reprezentowa?y nas trzy wychowanki - Paulina, ?aneta i Kasia.
Przygotowa?y si? do konkursu i zdoby?y du?o nowych informacji o Warszawie.
Bardzo podoba?a si? nam forma przygotowania konkursu przez Ognisko "Goc?aw". Dzi?kujemy im za to.


18.04 - Wielkanoc
Razem uczestniczyli?my w uroczystym posi?ku wielkanocnym, przygotowanym jak co roku przez Cioci? Gra?ynk?. Klimat by? bardzo donios?y. Sk?adali?my sobie wzajemnie ?yczenia  i delektowali?my si? potrawami ze ?wi?tecznego sto?u.
By?o pi?knie...


15.04 - Spacer po Sielcach Zachodnich
Przewodnikiem by?a Pani Halina Niemiec.
Dziesi?cioro dzieci z naszego Ogniska  z Cioci? Kasi? wykonywa?y zadanie z zakresu wiedzy o historii Sielc.
10 maja Pani przewodnik spotka si? w naszym Ognisku z uczestnikami spaceru i wr?czy dyplomy.


8.04 - Fina? akcji WWF "Godzina dla Ziemi. Spraw by trwa?a d?u?ej."
Dzieci pod kierownictwem Wujka Kazika i Cioci Kasi przygotowywa?y dwa plakaty ekologiczne. Ciocia Ewa przeprowadzi?a z nimi warsztaty na temat ekologii, g?ównie oszcz?dzania energii. Dzieci bardzo przej??y si? tematem, zach?ca?y rodzin? i znajomym do wprowadzenia ekologii w ?ycie.

marzec
Przez ca?y marzec dzieci robi?y prace na konkurs plastyczny do ZHP.
Dziewcz?ta z naszego Ogniska mia?y próby z wujkiem Kazikiem przed wyst?pem podczas Przegl?du Artystycznego ZHP, który odb?dzie si? 6.06.


16.03 - XIII Turniej wiedzy o "Dziadku" Lisieckim - gra terenowa
W grze uczestniczy?a trójka dzieci z naszego Ogniska.
Zabawa by?a bardzo ciekawa. Jej celem by?o bli?sze poznanie miejsc zwi?zanych z histori? ?ycia Dziadka a przy okazji  zwiedzanie Warszawy. Gra wymaga?a dobrej kondycji fizycznej i zdolno?ci komunikacyjnych. Dzieci zdobywa?y informacje od nieznajomych i  fotografowa?y ró?ne miejsca a potem robi?y z tego gazetk?. Znalaz?y si? w niej zdj?cia z odwiedzanych miejsc, informacje na ich temat oraz w?asne refleksje uczestników.


Ferie zimowe - 14 - 25.02
Ferie rozpocz??y si? balem dla dzieci w Arenie Ursynów. By?o tam bardzo kolorowo i weso?o. Podczas ferii wi?kszo?? czasu sp?dzali?my aktywnie, korzystali?my z uroków zimy. Chodzili?my na górk? poje?dzi? na sankach i jab?uszkach.
Dzieci bra?y równie? udzia? w zaj?ciach ze sztuki walki ju-jitsu, ogl?da?y filmy na dvd oraz w Domu Kultury " Kadr".
 Uczestniczy?y w grach i zabawach ogniskowych:  na konsoli Wii.
Dzieci udziela?y si? te? artystycznie, tworzy?y w?asnor?cznie bi?uteri? z koralików.
Nie by?o czasu na nud?, ju? nie mo?emy si? doczeka? nast?pnych ferii.
Wigilia - 13.12.2010
Jak co roku spotkali?my si? wszyscy przy wigilijnym stole.
Dzieci by?y bardzo przej?te ca?? uroczyst? opraw?. Ju? od samego rana krz?ta?y si? po Ognisku i pomaga?y dekorowa? sto?y. S?ucha?y przy tym i nuci?y kol?dy. W tle miga?y ?wiate?ka na choince i by?a wyj?tkowa atmosfera.
Kiedy nadszed? czas Wieczerzy dzieci i doro?li z ?ezk? w oku sk?adali sobie z serca p?yn?ce ?yczenia. Potem wspólnie zasiedli?my do sto?ów. Tradycyjne potrawy smakowa?y wy?mienicie dzi?ki Cioci Gra?ynie, która jest istn? mistrzyni? kuchni.
Na koniec odwiedzi? nas Miko?aj, który okaza? swoje serce nawet tym niegrzecznym dzieciom.
By?o cudownie!


VIII Integracyjne Spotkanie Wigilijne - 10.12.2010
Spotkanie odb?dzie si? pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy Mokotów - Jana Rasi?skiego, które odb?dzie si? w dniu 10 grudnia 2010 r.w godz. 17.00 - 19.00 w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212 w Warszawie
ZAPRASZAMY !

Sielecki Jarmark ?wi?teczny - 11.12.2010
Partnerstwo dla Mokotowa " Moje Sielce" ma zaszczyt zaprosi? na Sielecki Jarmark ?wi?teczny, który odb?dzie si? 11 grudnia 2010 w godz. 11.00 - 14.30 na terenie Szko?y Podstawowej nr 260 przy ulicy Zakrzewskiej 24
W?ród atrakcji:
- pokaz i nauka chodzenia na szczud?ach
- konkursy rodzinne z nagrodami
- budowanie Sieleckiego Miasteczka Wirtualnego
- malowanie buziek
- uroczyste zapalenie Bo?onarodzeniowej Choinki Sieleckiej
- upominki od ?w. Miko?aja
- pocz?stunek ?wi?teczny
- kol?dowanie przy choince
- zagródka kucyków
- profesjonalny pokaz i mo?liwo?? nauki parzenia chi?skiej herbaty
- malowanie znaków chi?skich na papierowych lampionach
- ?wi?teczne stoiska lokalnych partnerów
- wyst?py artystyczne
- oraz wiele innych.....

ZAPRASZAMY !


Wigilia - 13.12.2010
Odb?dzie si? w naszym Ognisku Wieczór Wigilijny.
Dzieci przygotowa?y jak co roku przedstawienie jase?kowe po??czone z kol?dowaniem.
Pi?kna roz?wietlona kolorowymi bombkami choinka, stó? z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, ciep?o i mi?o?? bij?ca z ka?dych oczu ....tak zamierzamy prze?y? ten Wyj?tkowy Uroczysty Wieczór. Mamy te? nadziej?, ?e byli?my grzeczni i odwiedzi nas ?w. Miko?aj !!!!


Dzie? Rodziny - 19.11.2010                                                             alim0005.jpg

W pi?tek 19 listopada jak co roku w naszym Ognisku obchodzili?my Dzie? Rodziny. Dla wszystkich by? on du?ym wydarzeniem.
W imprezie uczestniczy?y dzieci i ich rodzice. Mogli oni podziwia? swoje pociechy, które ?piewa?y specjalnie dla nich. Dzieci przygotowywa? do wyst?pu Wujek Kazik. Zarówno m?odsze jak i starsze dziewczynki pokaza?y klas?. Ch?opcy te? nie byli gorsi, ta?czyli wr?cz mistrzowsko. Taniec i choreografi? przygotowali pod okiem Cioci Kasi. Nasza najm?odsza wychowanka  wirowa?a w górze niczym Madonna.
To, ?e dzeci mog?y wyst?pi? w ten wyj?tkowy wieczór specjalnie dla swoich rodziców by?o dla nich nie lada prze?yciem. Rodzice byli z nich bardzo dumni.
Oprócz cz??ci artystycznej by?o te? co? dla cia?a czyli ma?y bankiecik. Najpierw by?o co? na ciep?o czyli bigosik a potem oczekiwana przez wszystkich s?odka niespodzianka: tort - przepyszny. Kto go nie jad? niech ?a?uje a kto jad? niech wspomina s?odko.
Na koniec wszyscy zarówno dzieci jak i rodzice bawili si? na dyskotece.....by?o super....
Impreza by?a okazj? do wzajemnej integracji. Przy kawie i herbacie wychowawcy rozmawiali z rodzicami o ró?nych sprawach a Ciocia Gra?yna czuwa?a nad tym, ?eby nikt nie wróci? do domu g?odny. Jak co roku by?o wspaniale i do?? t?ocznie....rodzice ju? pytali o termin nast?pnej imprezy...a to ju? za rok.

zobacz zdj?cia

2010.10.04 -
Jesienny Piknik Profilaktyczny...

0 Komentarzy · 14276 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR