Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010 - 2011 OK?CIE
2010 - 2011 OK?CIE
5 - 15 SIERPNIA 2011 OBÓZ LETNI W LIDZBARKU

Aby doceni? trud ca?orocznej pracy naszych wychowanków po raz kolejny zorganizowali?my obóz letni. Tym razem pojechali?my do malowniczego Lidzbarka. Dziesi?ciodniowy pobyt by? pe?en atrakcji i mimo pogody w kratk?, radosnej atmosfery. Dzieci mog?y zobaczy? pi?kne okolice rezerwatu przyrody Klonowo. W programie obozu nie zabrak?o równie? ciekawych wycieczek, Ogniskowcy zwiedzili zamek w Malborku i Golubiu- Dobrzyniu a tak?e miejsce Bitwy pod Grunwaldem. Wielk? rado?ci? dla wszystkich by? udzia? w konkursach, zabawach i dyskotekach. Jedn? z najwi?kszych atrakcji by?a przeja?d?ka quadami i oczywi?cie k?piele w jeziorze.
Szkoda tylko, ?e wszystko co fajne tak szybko mija…

Lato, lato dam ci ró??,
Lato, lato, zosta? d?u?ej,
Zamiast si? po krajach w?óczy? stu,
Lato, lato zosta? tu.

Ten wspania?y wyjazd nie doszed? by do skutku, gdyby nie ogromne wsparcie przyjació? Ogniska Ok?cie: Pana Burmistrza Dzielnicy W?ochy Micha?a W?sowicza, Zast?pcy Burmistrza – Pana Andrzeja Krupi?skiego, Pani Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Marii Kuryja?skiej oraz Pani Dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy W?ochy Iwony Adamiak.

zobacz foto...
2011.06.04 W?OCHOWSKA SZUFLADA - PRZEGL?D TWÓRCZO?CI MIESZKA?CÓW W?OCH

Pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy W?ochy Pana Micha?a W?sowicza odby?a si? VII W?ochowska Szuflada.

Dzi?ki zaanga?owaniu Pani Ilony Ognisko "Ok?cie" po raz pierwszy wzi??o udzia? w przegl?dzie i od razu odnios?o wielki sukces!!!

Sandra Dreksler zaj??a I miejsce w konkursie literackim i II w fotograficznym. Sandra Glego?a zaj??a III miejsce w konkursie fotograficznym a Nikola Dreksler zdoby?a wyró?nienie.

Nagrody wr?cza? Pan Micha? W?sowicz - burmistrz Dzielnicy W?ochy podczas Dnia Dziecka i Pikniku z Ksi??k?, który odby? si? w Parku Kombatantów na warszawskich W?ochach.

zobacz foto...
2011.05.31 DZIE? DZIECKA
news: slonce.gif

Ogniska Ok?cie i W?ochy wraz z O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej, Wydzia?em Spraw Spo?ecznych i Zdrowia, ?wietlic? Socjoterapeutyczn? LOL, Klubem Zioma Janka organizowa?o Dzie? Dziecka.

Impreza odby?a si? 31 maja na boisku przy KS Przysz?o??. Na dzieci czeka?y dmuchane zje?d?alnie, d?ungla, byk rodeo. Ka?dy móg? postrzela? z wiatrówki i paintballu, u?o?y? wie?? ze skrzynek.

Nie lada atrakcj? by?a ?cianka wspinaczkowa i pi?karzyki. Podczas pikniku zaprezentowa?y si? Stra? Po?arna i Policja, dzieci mog?y zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cie na policyjnym motorze lub w wozie stra?ackim.

Nie mo?na zapomnie? te? o innych atrakcjach, które cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem: zabawy z chust? klanzy, przeci?ganie liny, konkurs ekologiczny, malowanie r?kami.

O to, by dzieciom nie zabrak?o energii do zabawy dba?y panie z OPSu, które rozdawa?y hot - dogi, pyszne dro?d?ówki i ciasta.

Równocze?nie na scenie odbywa?y si? wyst?py artystyczne dzieci, imprez? prowadzi? wujek Kazik.

Piknik u?wietnili zaproszeni go?cie: Naczelnik Wydzia?u Pomocy Spo?ecznej Andrzej Rosi?ski, zast?pca burmistrza Dzielnicy W?ochy Andrzej Krupi?ski, Dyrektor OPS W?ochy Iwona Adamiak, Naczelnik Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Maria Kuryja?ska a tak?e wicedyrektor ZOW Beata Chyz - Banek.

zobacz foto...
2011.05.21 KOLOROWA MALOWNICZA - PIKNIK GIMNAZJUM NR 114

Kolorowa Malownicza 21 maja Ognisko Ok?cie bra?o udzia? w II Rodzinnym Pikniku organizowanym przez Gimnazjum Nr 114 z Oddzia?ami Integracyjnymi.

Uczniowie Gimnazjum ( a nasi wychowankowie ? ) zaprezentowali bardzo ciekawe projekty edukacyjne: potrawy kuchni ameryka?skiej i greckiej, gdzie ustawia?y si? d?ugie kolejki ch?tnych, by spróbowa? pysznych tostów, ciast lub kawy.

Mogli?my obejrze? przedstawienie pt. "Czerwony Kapturek " w j?zyku niemieckim, pos?ucha? piosenek ABBY, zobaczy? wybuch wulkanu!

Bogata oferta loterii fantowej zach?ca?a do kupowania losów za symboliczn? z?otówk?. Imprez? u?wietni?y pokazy Stra?y Po?arnej i Policji, uczniowie mogli zobaczy? w jaki sposób gasi si? po?ar i zrobi? sobie zdj?cie za kierownic? radiowozu.

Stoisko Ogniska kusi?o wat? cukrow? i fontann? czekoladow?. Najm?odsze dziewczynki zata?czy?y swój popisowy taniec.

Wszyscy ?wietnie si? bawili?my!

Dzi?kujemy za zaproszenie i z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejny piknik.

zobacz foto...
2011.04.20 UROCZYSTE SPOTKANIE WIELKANOCNE
Images: wielkanoc6.gif

Jak co roku wychowankowie Ogniska sp?dzili czas przy ?wi?tecznym stole w mi?ej i rodzinnej atmosferze. Na wielkanocnym stole nie mog?o zabrakn?? tradycyjnych potraw. By?y s?odkie baby, mazurki i du?o pysznych jajek. Dania przygotowywa?y dzieci, rodzice i wychowawcy.

Nie lada atrakcj? by?a fontanna czekoladowa, która zrobi?a wra?enie na wszystkich go?ciach. Atmosfer? ?wi?t podkre?la?y pi?kne dekoracje przygotowane na zaj?ciach plastycznych prowadzonych przez Pani? Ilon? .


To spotkanie, to nie tylko kultywowanie tradycji ale równie? czas wspólnego bycia i prze?ywania tak wa?nych chwil w atmosferze ?yczliwo?ci i ciep?a. Szczególnie mi?o nam by?o, ?e wspólnie z nami ?wi?towa? nasz by?y wychowanek Adam.

Chcieli?my serdecznie podzi?kowa? Panu Markowi Skierkowskiemu za wypo?yczenie zastawy i obrusów, dzi?ki czemu nasza Wielkanoc by?a bardziej uroczysta
.


zobacz foto...
2011.03.26 GODZINA DLA ZIEMI. SPRAW BY TRWA?A D?U?EJ

Dok?adnie o godz. 20.30 w sobot? 26 marca, setki milionów osób i instytucji na ca?ym ?wiecie po raz kolejny zgasi?y ?wiat?a podczas niezwyk?ej akcji zainicjowanej przez organizacj? ekologiczn? WWF. Gasz?c ?wiat?o wychowankowie, wychowawcy i przyjaciele Ogniska „Ok?cie” zrobili pierwszy krok by pomaga? Ziemi. Tym symbolicznym gestem przy??czyli?my si? do globalnej demonstracji w celu ochrony naszej zielonej planety.

W Ognisku odby?y si? warsztaty i zaj?cia plastyczne, na których pod czujnym okiem Pani Ilony dzieci stworzy?y plakaty. Wychowankowie zbierali podpisy pod deklaracjami popieraj?cymi akcj?. Najwi?cej podpisów zebra?a Wiktoria Do??gowska, której serdecznie gratulujemy!!!!


zobacz foto...
16 - 27. 02. 2011 OBÓZ ZIMOWY W KO?CIELISKU


W czasie tegorocznych ferii byli?my w Ko?cielisku. W ramach czynnego wypoczynku zwiedzili?my Dolin? Ko?cielisk? i oczywi?cie zimow? stolic? Polski – Zakopane. Pod kierunkiem dwóch instruktorek uczyli?my si? jazdy na nartach. Nauka by?a tak efektywna, ?e ju? po kilku dniach wszyscy zje?d?ali ze stoku Witów-Ski a niektórzy nawet na Polanie Szymoszkowej.

Po wyczerpuj?cej je?dzie na nartach dzieci regenerowa?y si?y w Aqua Parku w Zakopanem i Basenach Termalnych w Szaflarach. Kolejk? linow? wjechali?my na Guba?ówk?, sk?d mogli?my podziwia? pi?kny widok na Tatry. Wzi?li?my równie? udzia? w kuligu sk?adaj?cym si? z kilkunastu sa? (!), którego dodatkow? atrakcj? by?o ognisko z pieczeniem kie?basek. Na zako?czenie obozu ta?czyli?my przy muzyce kapeli góralskiej „Zbóje”.

Nie zabrak?o tak?e zaj?? prowadzonych przez wychowawców. By?y to m. in. zaj?cia plastyczne, filmowe, karaoke, kalambury i wiele, wiele innych.

zobacz foto...
2010.12.20 SPOTKANIE WIGILIJNE
Images: choinka1.gif 
W poniedzia?ek 20 grudnia o godzinie 15.30 w ognisku Ok?cie odby?o si? Spotkanie Wigilijne, w którym wzi?li udzia? zaproszeni go?cie: Pani Dyrektor ZOW Beata Chyz – Banek, Pani Dyrektor Gimnazjum Nr 114 Iwona Sawlewicz oraz rodzice ogniskowiczów.

Na pocz?tku spotkania dzieci przedstawi?y przygotowane przez siebie i Wujka Krzy?ka Jase?ka, nast?pnie wszyscy wspólnie ?piewali kol?dy.
Po cz??ci artystycznej odby?a si? kolacja wigilijna, któr? sponsorowa? Pan Marek Skierkowski. Równie? rodzice przygotowali bardzo du?o ró?norodnych potraw wigilijnych.
Najwa?niejsz? cz??ci? spotkania by?a wizyta ?w. Miko?aja, który przyby? do dzieci z wielkim workiem prezentów.

zobacz foto...
GRUDZIE? 2010 ZDROWE DANIE - DZIECI?CE GOTOWANIE
Images: potrawy.jpg 
W grudniu w naszym ognisku odby?y si? zaj?cia w ramach projektu Zdrowe Danie - Dzieci?ce Gotowanie, prowadzone przez wolontariuszy z Fundacji Banku ?ywno?ci SOS w Warszawie.

Celem projektu by?a poprawa nawyków ?ywieniowych dzieci, zach?canie ich do zdrowego od?ywiania, przekazanie podstawowych zasad higieny i praw ma?ego konsumenta do otrzymywania bezpiecznej ?ywno?ci. Wa?ne równie? by?o przekazanie dzieciom umiej?tno?ci sporz?dzania tanich, warto?ciowych posi?ków z produktów ?atwo dost?pnych oraz zach?cenie dzieci do poznania kuchni krajów europejskich. Dlatego wolontariuszom towarzyszy? student z Hiszpanii.

Ogniskowicze przygotowali dwie sa?atki i tosty. Wszystko by?o smaczne i zdrowe.

Dzieci i wychowawcy ogniska gor?co dzi?kuj? fundacji za przeprowadzone zaj?cia!!!

zobacz foto...
0 Komentarzy · 18876 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR