Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-10-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 ZOW - Dzie? Wolontariusza
2011.12.02 I Ogniskowy Dzie? Wolontariusza
dsc05094.jpg2 grudnia 2011  w go?cinnym Ognisku „Muranów” spotkali si? Kierownicy wszystkich Ognisk i Dyrekcja ZOW z wolontariuszami, którzy na co dzie? wspieraj? nas w pracy z dzie?mi.

Spotkanie przebiega?o w atmosferze pe?nej ?yczliwo?ci i ciep?a.
Na pocz?tek Pani Dyrektor – El?bieta Tatarowicz powita?a wszystkich i podzi?kowa?a za przybycie wolontariuszom  w tak uroczystym dniu – 25 Mi?dzynarodowym Dniu Wolontariusza i Roku Wolontariusza !

dsc05131.jpgDzie? Wolontariusza na ?wiecie jest obchodzony ju? od 1986 roku, ale w Zespole Ognisk Wychowawczych by? obchodzony po raz pierwszy. D?ugo  zastanawiali?my si?, jak? form? powinno mie? takie nowe ogniskowe ?wi?to, aby w pe?ni odda?o to, co  czujemy i co chcieliby?my tego dnia przekaza? osobom, które bezinteresownie po?wi?caj? swój cenny czas, zaanga?owanie i serce, ?eby przychodzi? do Ogniska, pomaga? dzieciom odrabia? lekcje, organizowa? ciekawe zaj?cia czy pomaga? w codziennych czynno?ciach. Uznali?my, ?e powinno to by? sympatyczne Spotkanie w jednym kr?gu osób, które ??czy wspólna pasja – DOBRO DZIECKA.  I tak w?a?nie by?o. !

    Pad?o dzi? du?o ciep?ych wzruszaj?cych s?ów. Kierownicy Ognisk z ogromn? wdzi?czno?ci? przedstawiali  „swoich” wolontariuszy, podkre?laj?c, jak du?e znaczenie dla Ogniska i dzieci ma obecno?? tak wspania?ych, bezinteresownych osób i  jaki to znakomity wzór do na?ladowania dla naszych dzieci.
Ka?dy z obecnych na spotkaniu wolontariuszy mówi? o tym, co go sk?oni?o do podj?cia pracy wolontarystycznej w ZOW. 

  
Trudno by?o ukry? wzruszenie, gdy s?yszeli?my :

„By?am kiedy? wychowank? Ogniska, tu dosta?am od wychowawców  wiele ciep?a i serca. Teraz jestem doros?a, mam swoje pasje ?yciowe i znowu wróci?am do Ogniska, bo chcia?abym te swoje pasje przekaza? innym, powiedzie? im, ?e Ognisko to wa?ne miejsce w ?yciu i daje szans? i nadziej?…”

„By?am nauczycielk?. Teraz mam du?o czasu, mieszkam blisko Ogniska i w pomaganiu dzieciakom widz? sens. Ciesz? si?, ?e mog? tu przychodzi?  i pomaga?. Doznaj? tu na co dzie? tak wiele sympatii…”

„Przez wiele lat by?em wychowankiem Ogniska. Teraz, gdy jestem ju? doros?y wróci?em, ?eby odwdzi?czy? si? za te wszystkie lata, pomagaj?c innym…”

„Prowadzi?am kiedy? zaj?cia dla dzieci z Ogniska. Teraz, z ró?nych powodów, nie mog? ju? tak cz?sto przychodzi?, ale bardzo mi tego brakuje. …”

„Mam w tygodniu troch? czasu wolnego. Chcia?am  zrobi? co? po?ytecznego dla innych. Przysz?am do Ogniska i …. zostan? na d?ugo. Bardzo mi si? tu podoba”

„Z ró?nych wzgl?dów mia?am problem ze znalezieniem miejsca na praktyki studenckie. Przysz?am do Ogniska i … odnalaz?am tu swoje miejsce w ?yciu.  Du?o si? tu nauczy?am…”

„Nigdy nie by?em wolontariuszem. Mój ?wiat – to komputery, ale chcia?bym spróbowa?. Móg?bym wiele nauczy? dzieciaki, mo?e i ja si? tu odnajd?..?”

Wszystkim zakr?ci?a si? w oku ?za…

dsc05183.jpg
Zorganizowany wolontariat w Zespole Ognisk Wychowawczych dzia?a od pa?dziernika 2011 r.
Koordynacj? dzia?a? wolontarystycznych zajmuje si? Centrum Pracy ?rodowiskowej „Bastion”, dzia?aj?ce przy ZOW.  W przeci?gu zaledwie 2 miesi?cy namówi? do wspó?pracy 25 osób !Bardzo serdecznie wszystkim naszym wolontariuszom – ludziom ogromnego serca – DZI?KUJEMY.
Szczególnie serdecznie dzi?kujemy Pani Janinie Wo?nickiej, która wspiera Ognisko „Starówka” ju? od 2000 roku !

Skromnym wyrazem naszej, ale przede wszystkim naszych wychowanków, wdzi?czno?ci by?y upominki przygotowane przez dzieci na zaj?ciach plastycznych oraz dyplomy i kwiaty od Dyrekcji ZOW.

Jeszcze raz bardzo gor?co DZI?KUJEMY  i ?yczymy Wam, kochani, aby dobro, które bezinteresownie dajecie innym – wraca?o do Was stale ! 

                                                                                              Zespó? Ognisk Wychowawczych

 "Cz?owiek jest wspania?? istot? nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Niewa?ne jest to co si? ma, ale czym si? dzieli z innymi."
                                                                                                   - Jan Pawe? II 

zobacz foto...

 
0 Komentarzy · 18791 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR