Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 GROCHÓW - Pikniki Rodzinne na Grochowie
ANNA WOJDA
OGNISKO "GROCHÓW"

                                             PIKNIKI RODZINNE NA GROCHOWIE  

     Tradycj? sta?o si? ju? w naszej do?? krótkiej historii Ogniska organizowanie Pikników Rodzinnych. Pomys? na taki rodzaj spotka? narodzi? si? kiedy wraz z zespo?em zastanawiali?my si? jak rozpocz?? wspó?prac? z rodzicami w nowym dla nas ?rodowisku, na Grochowie. Okaza?o si?, ?e zaproszenie rodziców, a tak?e zaanga?owanie ich w prace przygotowawcze to ?wietny start do wspó?pracy z nimi. Pikniki odbywaj? si? pod koniec maja - w okolicy Dnia Matki oraz Dnia Ojca. Przygotowania rozpoczynaj? si? ju? kilka tygodni wcze?niej próbami wyst?pów artystycznych dla wszystkich opiekunów naszych ogniskowców. Równie? kilka tygodni wcze?niej organizujemy spotkanie z rodzicami, na którym ustalamy podzia? obowi?zków. Rodzice wiedz?, ?e s? wspó?organizatorami i anga?uj? si? w t? rol?. Dzielimy mi?dzy innymi takie obowi?zki jak odpowiedzialno?? za przygotowanie grilla (wypo?yczenie sprz?tu, sma?enie), zakup owoców, napojów, przygotowanie ciast. My ze swojej strony przygotowujemy scenariusz ca?ego pikniku.

     
Podczas pierwszego pikniku w Ognisku „Grochów” przygotowali?my okoliczno?ciowe wiersze i piosenki, grupa taneczna zaprezentowa?a taniec hip – hopowy. Ju? przy wej?ciu podzielili?my wszystkich uczestników – dzieci i ich opiekunów – na dwie dru?yny: „S?odkie pomara?cze” i „Kropelki rosy” naklejaj?c naklejki na ubrania. Ka?dy z uczestników bior?c udzia? w ró?nych konkurencjach zdobywa? punkty dla swojej dru?yny. Rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie i dzieci rzucali do celu, kr?cili hula – hopem, grali w krykieta i brali udzia? w innych konkurencjach. Pomys? na zmotywowanie uczestników do zabawy by? bardzo skuteczny. Ka?dy solidarnie walczy? o jak najwi?ksz? ilo?? punktów dla swojej dru?yn. Dodatkow? motywacj? by?a nagroda niespodzianka dla wygranych. T? niespodziank? by?a torba lodów dla wszystkich uczestników pikniku – wygrani cz?stowali wszystkich.

     
Ostatni piknik w Ognisku „Grochów”, w maju 2011 roku mia? podobn? formu?? - by?y wyst?py, ta?ce i oczywi?cie mnóstwo wspólnych zabaw. Tym razem nie dzielili?my uczestników na dru?yny, ka?dy zbiera? punkty na w?asne konto. Ponownie, aby zmotywowa? uczestników pikniku do wspólnej zabawy, przygotowano kilka stanowisk z ró?nymi konkurencjami. Osoby, które wzi??y udzia? przynajmniej w pi?ciu konkurencjach i uzyska?y piecz?tki, mog?y wzi?? udzia? w losowaniu nagrody, któr? by?o rodzinne wyj?cie do kina.

     
Podczas zabaw w ogrodzie rozpalany jest grill, przygotowywany jest przez rodziców s?odki pocz?stunek. Muzyka i wyst?py umilaj? czas. Podczas pikniku zawsze jest okazja do zapoznania z rodzinami naszych podopiecznych, okazja do nieformalnych rozmów na ró?ne tematy, do nawi?zania wspó?pracy. Jest to g?ówny cel tych spotka? –  poznanie si? i zintegrowanie. Wzajemna wspó?praca ogniska i rodziców jest konieczna dla dobra dziecka, dla spójnego kierunku wychowania. Wynikiem takich spotka? jest likwidacja barier mi?dzy ogniskiem, a rodzicami, wzbogacenie informacji o naszych wychowankach, a co najwa?niejsze doprowadzenie do wspólnej odpowiedzialno?ci wychowawczej.

     
Zarówno dla nas, osób pracuj?cych z dzie?mi, jak i dla samych dzieci mo?liwo?? wspólnej zabawy z rodzicami, opiekunami, to wa?ne wydarzenie. Dzi?ki takim wspólnym spotkaniom rodzice maj? poczucie sprawczo?ci, ?e s? wspó?organizatorami tego przedsi?wzi?cia. Rodzice ucz? si? te? bawi? ze swoimi dzie?mi, sp?dza? z nimi czas i czerpa? z tego przyjemno??. Serdecznie zach?camy do realizowania wspólnych projektów z rodzicami, to bardzo poprawia relacje w pracy z dzie?mi i ich rodzinami.
     
Zapraszamy na kolejny piknik, który odb?dzie si? ju? w maju 2012 roku.  

                                                                                                                            
Anna Wojda   
0 Komentarzy · 15216 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR