Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2010-2011 ZOW MURANÓW
2010 - 2011 ZOW MURANÓW

Sprawozdanie z obozu letniego w Krynicy Zdrój (27.06 – 16.07.2011)

W dniach 27.06-16.07.2011r. 22 wychowanków i 2 wychowawców Ogniska „Muranów” uczestniczy?o w obozie letnim w Krynicy Zdrój, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Geografów i Przyjació? Geografii. Dzi?ki uprzejmo?ci Stowarzyszenia, które zaproponowa?o nam wyjazd mogli?my zobaczy? wiele ciekawych miejsc i doskonale wypocz??. Mieszkali?my w Pensjonacie „ T?cza”, w pokojach 2 i 3- osobowych. W o?rodku mieli?my do swojej dyspozycji równie? taras i ?wietlic?, w której odbywa?y si? apele, zaj?cia i turnieje.Podczas pierwszego turnusu pensjonat dzielili?my m. in. z grup? m?odzie?y nies?ysz?cej, przez co uczyli?my si? j?zyka migowego. Zaj?cia te spotka?y si? z najwi?kszym zainteresowaniem i entuzjazmem m?odzie?y. Program obozu by? bardzo bogaty. Oprócz w/wym. odbywa?y si? równie? zaj?cia geograficzne, astronomiczne. M?odzie? swoje umiej?tno?ci mog?a sprawdzi? podczas licznych konkursów - Konkurs J?zyka Migowego, Geograficzny, Astronomiczny, Wiedzy o Sporcie, Omnibus- Wiedzy Obozowej, Turniej Warcabowy, Szachowy i Tenisa Sto?owego.Poza 3 wycieczkami autokarowymi- do Bardejowa na S?owacji, Szczawnicy i Stadniny Koni w Regietowie , mieli?my szans? ”wspi?? si?„ i wjecha? na Gór? Parkow?. Po blisko 3- godzinnym spacerze mogli?my tak?e przejecha? si? kolejk? gondolow? na Jaworzyn? Krynick?.  Mimo do?? deszczowej pogody, szczególnie w pierwszym turnusie, na porz?dku dziennym by?y w?drówki po Krynicy i jej malowniczej okolicy. Cz?sto uwie?czeniem naszych wspólnych spacerów by?y przepyszne, ogromne lody, jakie mo?na zje?? tylko tam. Jak to na obozach bywa nie zabrak?o tak?e gier i zabaw, czasu sp?dzonego z wychowawcami, a tak?e ognisk przy d?wi?kach gitar i wspólnym ?piewie, no i oczywi?cie dyskotek.Na pewno wszyscy b?d? mile wspomina? te trzy tygodnie sp?dzone razemJ. 

Opracowa?a: Edyta Dalmata


zobacz zdj?cia...
 ?wi?to Rodziny Muranowskiej: 

10 czerwca w Ognisku „Muranów” mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie- spotkanie wielopokoleniowej Rodziny Muranowskiej. Na tegoroczne rodzinne ?wi?to przybyli nie tylko rodzice i bliscy naszych aktualnych podopiecznych, zawitali te? doro?li wychowankowie. Jeden z nich powróci? do Ogniska po kilkunastoletniej przerwie! Przyszli ze swoimi rodzinami, przyprowadzili na spotkanie Przyjació?. Czeka?a na nich niespodzianka w postaci mini wystawki fotograficznej pt. „Gdzie dziewcz?ta z tamtych lat… za ch?opcami posz?y w ?wiat.” Ku rozbawieniu nasi doro?li wychowankowie mogli si? odnale?? na zdj?ciach z obozów i innych wydarze? ogniskowych. Nie trudno si? domy?le?, ile ?miechu rozlega?o si? przy ogl?daniu zdj??
JUroczysto?? przebiega?a w konwencji kawiarenki- dzieci z Rodzicami, Dziadkami, Bliskimi, zaproszeni Go?cie zasiedli przy stoliczkach wi?kszych i mniejszych. W rol? konferansjera wcieli? si? wujek Tomek. Dzieciaki przygotowa?y w podarunku bukiet ze swoich talentów artystycznych, które licznie nam w Ognisku obrodzi?y. By?y piosenki w wykonaniu starszych dziewcz?t- Ani i Pauliny. Ani? us?yszeli?my w pi?knym, sentymentalnym wyznaniu „Dla mamy”, czym wzruszy?a publiczno??. Paulina- to ogniskowa wokalistka o silnym, charyzmatycznym g?osie i nieokie?znanej naturze, st?d nie dziwi? wybór piosenki- „Kiedy powiem sobie do??”. Nasze m?odsze kobietki pozazdro?ci?y starszym kole?ankom i te? postanowi?y zaprezentowa? swoje umiej?tno?ci wokalne w ambitnej tekstowo piosence „Nic, naprawd? nic” przy akompaniamencie trio gitarowego. Tak, tak- w Ognisku doczekali?my si? ju? dwóch kolegów (Daniela i Darka), którzy graj? na gitarze i tym samym podbijaj? dziewcz?ce serducha. Ton ich wyst?pom nadaje wujek Tomek ze swoj? gitar? elektryczn? i tzw. piecem. Na mini scenie zaprezentowali si? te? aktorzy w dwóch ods?onach kabaretowych. W skeczu „Chi?czyk” Damian i Dominik przenie?li nas do restauracji, w której przekonali?my si?, co znaczy slogan „nasz klient- nas z Pan”. Nie mog?o zabrakn?? akcentów sportowych, bo przecie? dbamy w Ognisku o t??yzn? fizyczn? i hart ducha. Spokojnie- nie zaproponowali?my Go?ciom gimnastyki ?ródlekcyjnej:-) Znowu by?o kabaretowo- w skeczu „Ma?ysz” zaprezentowali si? Damian i Mateusz, przenosz?c nas pod skoczni? narciarsk?. W programie ?wi?ta Rodziny znalaz?y si? te? pokazy taneczne. Warto w tym miejscu podzieli? si? informacj?, ?e kilkunastu wychowanków Ogniska bra?o w tym roku udzia? w profesjonalnych zaj?ciach tanecznych w Domu Kultury „Dzia?dowska”. Efekty mogli?my podziwia?. We w?asnym uk?adzie „Waka- Waka” zaprezentowa?y si? dynamiczne trzy dziewczynki- Natalia, Paulinka i Zuzia. Zata?czy?y te? dla nas trzy starsze- no ju? nie dziewczynki, ale urocze kobietki- Ania, Kasia i Wiola. Swoj? przygod? z ta?cem rozpocz??y kilka lat temu i trwa ona a? do dzisiaj. Nie da si? ukry?, ?e w naszym ogniskowym Domu bywa czasem, jak w cyrku. Ma?? jego namiastk? obserwowali?my w pokazie ?onglerki w wykonaniu Kasi, Kuby, Damiana i jego ma?ego braciszka- Miko?aja. Nasz ogniskowy bukiet talentów artystycznych przyozdobi?a jeszcze tylko wspólnie za?piewana na fina? piosenka „Chod?, pomaluj mój ?wiat”. A potem… Potem by?y ju? kawiarenkowe klimaty- spotkania, rozmowy, wspomnienia. Na Go?ci czeka?y ?akocie i owoce. Ostatni wyszli przed 22.00! Dobrze jest spotka? si? w tak licznej Rodzinie. To ona dodaje nam si?!!! 

Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska

Zobacz zdj?cia...


Wielkanocne Spotkanie 2011 r.

W dniu 10 IV br. o godz. 17:30 w Ognisku Wychowawczym „Muranów” rozpocz??o si?
Wielkanocne Spotkanie.
Tradycyjnie ju?, przy wielkanocnym stole spotkali si? obecni i byli Wychowankowie Ogniska, jego obecni i byli pracownicy, a tak?e Przyjaciele Domu.
Dzi?ki ?yczliwo?ci rodziców naszych podopiecznych, którzy bardzo aktywnie w??czyli si? w przed?wi?teczne przygotowania, Ognisko l?ni?o czysto?ci? i ?wie?o?ci?. Pi?kne dekoracje wykonane przez naszych Wychowanków, by?y dope?nieniem ?wi?tecznego nastroju. W kuchni, pod czujnym okiem cioci Mariolki, trwa?y ostatnie przygotowania ?wi?tecznych, pysznych potraw. Tu tak?e pomaga?y mamy naszych Ogniskowców, ciasta piekli te? nasi Wychowankowie.
Pi?knie przygotowane wielkanocne sto?y czeka?y na zapraszanych go?ci, którzy nas i tym razem nie zawiedli.
Spotkanie rozpocz??o si? ?wi?ceniem pokarmów przez kap?ana z naszej parafii. Po tym podnios?ym momencie nast?pi?a cz??? artystyczno-integracyjna.Zebrani go?cie nie tylko s?uchali piosenek o wio?nie w wykonaniu ogniskowego chóru, z towarzyszeniem zespo?u gitarowego, ale równie? ch?tnie w??czali si? w proponowane im zabawy. „Taniec pisanek” zako?czy? t? cz??? spotkania i zebrani go?cie oddali si? degustacji ?wi?tecznych przysmaków, zach?ceni do tego przez Kierownika Ogniska.
Spotkania – zdarza?o si?, ?e po kilku latach – by?y bardzo radosne, a tematów do rozmów nie brakowa?o.
Wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie dzi?kujemy za obecno??. Dzi?kujemy te? wszystkim, którzy pomogli nam to spotkanie przygotowa?. 
Koordynator   Teresa Wachnicka

WARSZTATY NT. OSZCZ?DZANIA ENERGII:

W naszym Ognisku podobnie, jak w 10 innych, odby?y si? warsztaty edukacyjne dotycz?ce energii- skutków nadmiernego jej zu?ywania dla ?rodowiska naturalnego, sposobów oszcz?dzania na co dzie?.
Zacz??o si? od podzielenia wychowanków na
3 dru?yny: „Akumulatorków”, „Bateryjek” i „Silniczków”.
Na pocz?tku ciocia Hania przypomnia?a nam, z czego g?ównie wytwarzana jest energia. Niestety nie do??, ?e surowce naturalne wyczerpuj? si?, to jeszcze ich zu?ywanie dla pozyskania energii prowadzi do zatrucia naszego ?rodowiska. Chyba nikt z nas nie zdawa? sobie sprawy, ?e a? 1/3 dwutlenku w?gla pochodzi z sektora energetycznego, który emituje na ca?ym ?wiecie do atmosfery 23 mld ton CO2 rocznie. Po to, ?eby cho? jedn? ton? tego dwutlenku przerobi?a biedna przyroda, musi przez kilkadziesi?t lat pracowa? 5 drzew!!! Przyroda ju? sobie nie radzi niestety z tymi zanieczyszczeniami. Wspólnie, metod? „burzy mózgów” ustalili?my, jakie zagro?enie niesie za sob? efekt cieplarniany, którego skutki ju? dzisiaj odczuwamy. Potem ciocia Beata i ciocia Hania zaprosi?y nas do gry edukacyjnej nt. oszcz?dzania energii elektrycznej w warunkach domowych. Ka?da z dru?yn otrzyma?a symboliczne 100 watów w talonach po 10 watów. Nast?pnie losowa?a kartki z opisanymi prostymi sytuacjami, za które mo?na by?o uzyska? dodatkowe waty, je?li zachowanie sprzyja?o oszcz?dzaniu energii lub straci? 10-30 watów,  je?li opisywane by?y nasze bezmy?lne nawyki nie szanowania jej. Dowiedzieli?my si? na przyk?ad, ?e nawet pozostawienie urz?dze? w stanie czuwania jest niepotrzebnym marnotrawieniem energii elektrycznej. Niestety po raz kolejny okaza?o si?, ?e nasze z?e nawyki w korzystaniu na co dzie? z ró?nych urz?dze? doprowadzi?y do tego, ?e ka?da z dru?yn z wyj?ciowej puli 100 watów straci?a 10-30. Ciocia Beata, która wcieli?a si? w rol? prezesa korporacji energetycznej, nie?le si? na nas „wzbogaci?a”, przechwytuj?c od nas cenne waty. W ten sposób namacalnie przekonali?my si?, ?e nasza lekkomy?lno?? nara?a nas na niepotrzebne straty finansowe.Czeka?o nas jeszcze jedno zadanie. Ka?da z dru?yn mia?a opracowa? zasady oszcz?dnego korzystania z urz?dze? w ró?nych pomieszczeniach domowych- jedna w kuchni, druga w ?azience, a trzecia w pokoju.Na zako?czenie warsztatów ciocia Hania przedstawi?a nam, jakie s? odnawialne ?ród?a energii. Zainteresowanych zaprosi?a do udzia?u w pokazie multimedialnym.
Efektem naszych warsztatów sta?y si? te? dwa plakaty nt. oszcz?dzania energii, które pod okiem cioci Beaty i wujka Tomka powsta?y do ko?ca marca. 

 
Opracowa?a:Hanna Przybi?ska


zobacz zdj?cia.....


Jak „MURANÓW”  wita?  WIOSN? :)


Naplotkowa?a sosna, ?e ju? si? zbli?a wiosna.
  Kret skrzywi? si? ponuro: - Przyjedzie pewno fur?…
  Je? si? naje?y? srodze: - Raczej na hulajnodze.
  W?? sykn?? :- Ja nie wierz?, przyjedzie na rowerze.
          
  Kos gwizdn??:- Wiem co? o tym, przyleci samolotem.
- Sk?d znowu – rzek?a sroka - Ja z niej nie spuszczam oka.
  I w zesz?ym roku w maju, widzia?am j? w tramwaju.
- Nieprawda! Wiosna zwykle, przyje?d?a motocyklem.
                  
- A ja wam zaraz dowiod?, ?e w?a?nie samochodem.
- Nieprawda, bo w karecie!
- W karecie? Có? pan plecie?
  O?wiadczy? mog? krótko, ?e p?ynie w?a?nie ?ódk?!

  A wiosna przysz?a pieszo.
  Ju? kwiatki za ni? spiesz?,
  Ju? trawy przed ni? rosn?
  I szumi? – Witaj Wiosno!
 

Rzeczywi?cie w poniedzia?ek 21 marca wida? by?o, ?e Wiosna nareszcie do nas przysz?a. ?wieci?o pi?kne s?o?ce, a w powietrzu czu? by?o zapach drzew, kwiatów, przyrody, budz?cej si? do ?ycia........ . W sercach panowa?a rado??, a u?miech zdobi? nasze twarze. W tych radosnych nastrojach powitali?my Wiosn? z honorami, bawi?c si? rado?nie na placu zabaw przy Placu Wilsona, "objadaj?c" s?odkimi bu?eczkami i innymi ?akociami:-).  To by? pi?kny i radosny wypad :-) .


Zobacz zdj?cia.....Mi?dzyogniskowy Dzie? Kobiet               

Tradycyjnie ju?, jak co roku, na Muranowie odby? si? Mi?dzyogniskowy Dzie? Kobiet.
Tym razem ?wi?towali?my 10 marca, w czwartek. Zaproszeni go?cie na szcz??cie licznie dopisali, z czego bardzo si? cieszymy.
Jak zawsze postawili?my na du?? dawk? humoru i dobrej zabawy. Gospodarzem wieczoru by? nasz „rodzynek” - wujek Tomek, który rewelacyjnie odnalaz? si? w tej roli.            
Na pocz?tek ciocia Teresa wraz z naszymi kabareciarzami postanowili doprowadzi? nas do ?ez, ale tych ze ?miechu, serwuj?c nam dawk? skeczy kabaretowych. Mieli?my okazj? zobaczy?, czy na pewno kobieta potrafi dogada? si? z Chi?czykiem - "W chi?skiej restauracji". Natomiast w skeczu dotycz?cym Adama Ma?ysza pewna pani Krzysztofa próbowa?a swych si? jako sprawozdawca sportowy, a nasz Ada? lecia? i lecia?... Na koniec pojawi?a si? jeszcze pewna Murzynka, która ze stóp wywró?y?a bosemu Cejrowskiemu szcz??cie w mi?o?ci.
Po tym maratonie ?miechu nasi dwaj pocz?tkuj?cy muzycy:) zagrali na gitarach stworzony przez siebie utwór i zadedykowali go wszystkim Paniom. Nast?pnie ciocia Hania wraz z cioci? Beat? zaprosi?y wszystkich go?ci i domowników na krótk? przerw? i ciasteczkowo- cukierkowy pocz?stunek.             
Potem dopiero si? zacz??o !
Za?o?yli?my sobie, ?e g?ówn? cz??ci? naszej imprezy b?d? konkursy dotycz?ce kobiet, tych bardzo znanych i tych niezupe?nie. By?y wi?c zgadywanki, skojarzenia, a nawet kobiece ?piewanie. My?l?, ?e wszyscy, ??cznie z Pani? Dyrektor, ?wietnie si? bawili?my. Zabawy by?o co nie miara:).
Wieczór zako?czyli?my kanapkowo - sa?atkowym jedzonkiem, przygotowanym przez ogniskowych mi?o?ników sztuki kulinarnej, pod wodz? ciocinego trio, w sk?adzie: ciocia Hania, ciocia Beata i ciocia Edyta. Nie oby?o si? tak?e bez s?odkich upominków dla Ognisk, które bawi?y si? wspólnie z nami.  
Jeszcze raz wszystkim dzi?kujemy za przybycie i liczymy na to, ?e za rok znowu spotkamy si?  u nas, by wspólnie ?wi?towa? z okazji Dnia Kobiet.

zdj?cia...PODSUMOWANIE „ZIMY W MIE?CIE 2011 ” W OGNISKU „MURANÓW”: 

Akcja „Zima w mie?cie 2011” zorganizowana zosta?a w okresie 14-25 lutego 2011 r. Ferie rozpocz?li?my w radosnym nastroju, uczestnicz?c w dyskotece walentynkowej. Przygotowania do niej zacz?li?my ju? kilka dni wcze?niej, dekoruj?c wi?kszo?? ogniskowych pomieszcze?. Niespodzianki w postaci serduszek walentynkowych rozwiesili?my te? s?siadom na drzwiach do mieszka?. W trakcie dyskoteki by?o d?ugo oczekiwane „Karaoke”, które potwierdzi?o, ?e „?piewa? ka?dy mo?e”…Nie zabrakowa?o ?akoci, no i oczywi?cie „poczty walentynkowej”. Serduszka z ciep?ym s?owem trafi?y nie tylko do kole?anek i kolegów, ale te? do doros?ych, czyli cio? i wujka. Mi?o, ?e i o nich pomy?la? „Walenty”.
Dzi?ki ?yczliwo?ci warszawskich teatrów „Baj” i  „Komedia” mogli?my obejrze? dwa spektakle- dla starszych „Wydmuszk?”, a dla m?odszych- „Kwiat paproci”. Uda?o nam si? równie? zobaczy? bardzo warto?ciowy i zdobywaj?cy zas?u?one laury film pt. „Jak zosta? królem?”  

Poniewa? wszyscy mieli pot??ne zasoby dobrej energii, nale?a?o sensownie j? spo?ytkowa?. Dwukrotnie skorzystali?my z zaproszenia na Basen „Potocka”, Jest to obiekt wyj?tkowo sprzyjaj?cy zabawom w wodzie, ma du?o atrakcji i cieplutk? wod?. Dosz?y te? do skutku dwa wyj?cie na lodowisko na Bemowie. Kilka osób w?a?nie w czasie tych ferii postawi?o swoje pierwsze kroki na lodzie i mog? by? z siebie dumni. Dostali?my równie?, ku zadowoleniu wszystkich, zaproszenie do sali zabaw i na kr?gle do RCR „Hulakula”.  

W samym Ognisku te? sporo si? zadzia?o. Po pierwsze- korzystaj?c z karnawa?owej atmosfery bawili?my si? na balu kostiumowym. Wcze?niej przygotowali?my pomys?owe maski, wiele osób przebra?o si?, zmieniaj?c na kilka godzin swój image. W czasie balu sporo by?o powodów  do ?miechu, a to za spraw? licznych konkursów, do których uda?o si? wci?gn?? zarówno maluchy, jak i starszyzn? ogniskow?.
Odby? si? te? Turniej Tenisa Sto?owego, w którym zadebiutowa?y nietypowe pary deblowe- ró?nica wieku mi?dzy zawodnikami w parze wynosi?a 5- 10 lat. Warto równie? wspomnie? o organizowanych w trakcie ferii zaj?ciach kulinarnych, w czasie których wychowankowie poznawali tajniki przygotowywania oryginalnych potraw. By? te? nareszcie czas na dobranie si? do nowo zakupionego sprz?tu cyrkowego. Rekwizyty do ?onglowania robi? wra?enie, a? chce si? ?wiczy?! Byli i tacy, którzy ka?d? woln? chwil? w czasie ferii wykorzystywali na gr? na gitarze, tym bardziej, ?e mieli?my w Ognisku „piec” przywieziony przez wujka Tomka. 

Cho? ogniskowa „Zima w mie?cie” trwa?a 2 tygodnie, to up?yn??y one wyj?tkowo szybko, bo nie by?o czasu na nud?. Wa?ne, ?e lubimy sp?dza? ze sob? mi?e chwile, szukamy sposobno?ci do dobrej zabawy i twórczej aktywno?ci.

zobacz zdj?cia...

WIGILIA 2010

Wieczerza Wigilijna w Ognisku „Muranów” to dla nas niezwykle wa?ne wydarzenie i szczególny czas. Czekamy na nie przez ca?y rok, by móc wspólnie ze swoimi podopiecznymi, ich rodzinami, Przyjació?mi Naszego Domu zasi??? do suto zastawionego sto?u. W blasku choinki ?piewamy kol?dy, dzielimy si? op?atkiem i ?yczymy sobie wszystkiego, co najlepsze.

W tym roku ?wi?teczna kolacja na „Muranowie” odby?a si? 21 grudnia (?roda), tradycyjnie ju? o godz. 17:30. Nad wszystkimi przygotowaniami do tej uroczysto?ci czuwa?a ciocia Beata, wspierana przez reszt? muranowskiego zespo?u. Ona tak?e, wspólnie z dwoma dj’ami i roz?piewanym chórkiem, zadba?a o opraw? muzyczn? tego wieczoru. Do?? nietypowe w tym roku Jase?ka, bo z udzia?em Ma?ego Ksi?cia, to dzie?o cioci Teresy oraz ogniskowych ma?ych i du?ych aktorów.

Zadbano nie tylko o artystyczne wra?enia naszych go?ci, ale dopieszczono równie? ich podniebienia. Zatroszczy?a si? o to ciocia Mariolka wspólnie z rodzicami naszych wychowanków. Tradycyjnie mogli?my zajada? si? kapust? z grzybami, sma?onym karpiem, pasztecikami z barszczem czerwonym, popijaj?c wszystko kompotem z suszu. Przydali si?  tak?e muranowscy kucharze, którzy i w tym roku pod wodz? cioci Edyty zadbali o ?asuchów i upiekli specjalno?ci Domu: sernik z brzoskwiniami i szarlotk?.

Na wszystkie dzieciaki czeka? oczywi?cie ?wi?ty Miko??j z workiem pe?nym prezentów. Dla nich to by?o g?ówn? atrakcj? tego magicznego wieczoru, na który przyjdzie nam znowu czeka? kolejny rok. Najwa?niejsze, ?e warto…

zobacz zdj?cia...

KOROWÓD WOLSKI

26 wrze?nia 2010r., tradycyjnie ju? po raz trzeci, Ognisko „ Muranów” wzi??o udzia? w Korowodzie Wolskim w Parku Sowi?skiego. Impreza ta jest swoistym przegl?dem ofert pomocowych organizacji publicznych i pozarz?dowych. Organizatorami festynu byli: Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola, O?rodek Kultury im. Stefana ?eromskiego, O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Wola oraz wolskie instytucje i organizacje pozarz?dowe.
Nasze Ognisko przygotowa?o na ten dzie? jesienne kolorowanki, konkurs plastyczny „Jesie? na Woli”, zarówno dla tych ma?ych, jak i tych zupe?nie du?ych. Nastawili?my si? tak?e na zabawy z chust? Klanzy, jednak to kolorowanie i rysowanie okaza?o si? prawdziw? atrakcj?. Tradycyjnie ju? uczestnicy imprezy, odwiedzaj?cy nasze stoisko, mogli liczy? na drobne upominki.
Cho? by?a to niedziela nasi podopieczni nie zawiedli, g?ównie mogli?my liczy? na nasz? ogniskow? „starszyzn?”, która przez ca?y czas trwania korowodu dzielnie nas we wszystkim wspiera?a. Za co jeste?my ogromnie wdzi?czni.

zdj?cia...


 
0 Komentarzy · 14468 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR