Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 ZOW - Fina? Konkursu Literackiego
2012.05.08 Wyniki Konkursu Literackiego pn. "Moja godzina dla Ziemi"
W mi?dzyogniskowym Konkursie Literackim pn. „Moja godzina dla Ziemi” wzi?li udzia? przedstawiciele 7 Ognisk.  Nades?ano  6 wypracowa? i jeden wiersz.

Prace ocenia?o jury w sk?adzie :
El?bieta Tatarowicz – Dyrektor ZOW,
Beata Chyz-Banek – v-ce Dyrektor ZOW
Mira Radomska – pedagog.

Jury bra?o pod uwag? nast?puj?ce kryteria :
1.     Subiektywizm wypowiedzi i jej zgodno?? z tematem konkursu
2.     Znajomo?? celu akcji „Godzina dla Ziemi”
3.     Propagowanie celu w?ród rodziny
4.     Form? wypowiedzi.

Decyzj? jury wszyscy uczestnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy i ksi??ki, a laureaci g?ównych nagród dodatkowe upominki.
                                                                                                                            Gratulujemy !!!
A oto laureaci i ich prace:
 Miejsce                         Imi? i nazwisko                   Ognisko
         I Aleksandra Ger?owicz BIELANY
        II Paulina Szymborska STARÓWKA 
        II Dominika K?usek GOC?AW
        III Gabriela ?lepowron-?ukaszewicz STARA PROCHOWNIA

                                                           "MOJA GODZINA DLA ZIEMI"

Aleksandra Ger?owicz l.14
- Ognisko ZOW "Bielany"
                              I miejsce

    By?a sobota. Niby jak ka?da inna, ale jednak wyj?tkowa.                              
   By? to niezwyk?y dzie? (31 marca). Jak co roku mobilizowa?am swoj? rodzin? do zgaszenia ?wiat?a. W ka?dy  weekend siedzia?am z rodzin? przy kominku, zapalonym ?wietle i grali?my w ró?ne gry planszowe. Wyjrza?am przez okno. Na ulicy by?o zupe?nie ciemno. 
   Nagle przypomnia?am sobie, ?e jest akcja prowadzona przez mi?dzynarodow? organizacj? ekologiczn? WWF. Akcja ta polega na wy??czeniu ?wiat?a na jedn? godzin?. Has?o tej akcji by?o nast?puj?ce „Godzina dla Ziemi WWF. Spraw, by trwa?a d?u?ej. Pomy?l, jak pomaga? Ziemi na co dzie?”.
   Powiedzia?am to mamie, a ona posz?a do drugiego pokoju po ?wiece i zapa?ki. Zgasili?my ?wiat?o, jak miliony innych Polaków. Siedzieli?my przy ?wiecach. By?a bardzo mi?a i sympatyczna atmosfera. Podoba?o mi si?.
   Nawet mój kot postanowi? zrobi? co? dobrego dla naszej planety. Gdy mój m?odszy brat chcia? zapali? na chwil? ?wiat?o, Jerry natychmiast zareagowa?. Wyci?gn?? pazury i lekko zadrapa? brata. Na szcz??cie nic mu si? nie sta?o. By?am zdziwiona, ale jednocze?nie dumna z mojego pupila.
  
O godzinie 20:30 Warszawa by?a taka pusta i cicha jakby nikogo nie by?o w mie?cie.  Jednak gdy min??a 21:30 wszyscy zapalili ?wiat?o. Wygl?da?o to bardzo ?adnie.
  
Moim zdaniem to dobrze, ?e kto? wpad? na pomys?, ?eby zorganizowa? tak wspania?? i fantastyczn? akcj?. Chocia? raz do roku mamy okazj? podkre?li?, jak wa?na jest nasza pomoc dla Ziemi.
Paulina Szymborska l.15
- Ognisko ZOW "Starówka"
                                                                 II miejsce
   Od kilku lat trwa  zainspirowana przez organizacj?  ekologiczn? WWF globalna inicjatywa spo?eczna pod nazw? Godzina dla Ziemi. Jest to symboliczna coroczna godzina, podczas której gasimy ?wiat?o.           
  
31 maja z rodzicami postanowili?my, ?e i my w tym roku we?miemy udzia? w akcji. Do tego wydarzenia trzeba si? by?o oczywi?cie przygotowa?.
  
O godzinie 20.00 ustawili?my ?wieczki w mieszkaniu tak, aby nie by?o ca?kiem ciemno. Wszyscy razem czekali?my, a? wybije godz. 20.30 - ?eby punktualnie zgasi? ?wiat?o. Gdy ta nadesz?a, po zapaleniu wszystkich knotów  nasta?a cisza. By?o mi troch? ?al, gdy? w telewizji nadawano w?a?nie mój ulubiony serial, ale czego si? nie robi dla naszej planety.
   Po chwili nape?niona optymizmem zaproponowa?am gr? w w??a s?ownego. Rodzicom bardzo spodoba? si? ten pomys? i razem pokonali?my nud?.
   Gdy wyczerpa?y nam si? pomys?y kojarzenia coraz to nowych wyrazów spontanicznie narodzi?a si? rozmowa dotycz?ca w?a?nie tej inicjatywy. By?y pytania i rozmy?lania na temat tego, ile osób na ?wiecie bierze udzia? w akcji i jakie najwa?niejsze instytucje oraz budynki rozp?ywaj? si? w ciemno?ci podczas up?ywaj?cej godziny.
  
Te  rozwa?ania tak mnie  poch?on??y, ?e nawet nie zorientowa?am si?, ?e min??a  ju? 21.30. Mimo to wcale nie spieszyli?my si? z ponownym w??czeniem ?wiat?a elektrycznego. Wcale nie my?la?am  ju? o odcinku, który mnie omin?? tylko tym, ?e przyczyni?am si? do czego? wielkiego.
Dominika K?usek l.15
- Ognisko ZOW "Goc?aw"
                                                                 II miejsce
   To by? ostatni dzie? marca …Taki … normalny dzie?. Taki sam jak ka?dy inny. Ale wieczorem wcale nie zby?o zwyczajnie! Mój tata poszed? rano do sklepu po ?wieczki, bo przecie?, dzi? jest „Godzina dla Ziemi”. Ka?dy wieczorem zgasi ?wiat?o…
  
Powoli zbli?a?a si? ta godzina. Rozstawili?my ?wieczki i czekali?my. W ko?cu nadesz?a godzina 20.30 – godzina, podczas której wielu ludzi na ca?ym ?wiecie my?li o sprawach naszej planety.
  
W ca?ym domu zapanowa?a ciemno??. Siedzieli?my wszyscy razem, ca?a nasza rodzina i rozmawiali?my o ochronie ?rodowiska. Nagle us?ysza?am jaki? szelest w przedpokoju. Posz?am sprawdzi?, co to takiego. Zacz??am rozgl?da? si? i nagle TO zobaczy?am… By?a to kobieta – zjawa. Mia?a krucze w?osy i bia?? sukienk?. Nie patrzy?a w moja stron?. S?ucha?a z uwag?, tego, co tato mój mówi? o ekologii. Usun??am si? cicho i wróci?am na miejsce.
  
Wieczorem, gdy sz?am spa? pomy?la?am, ?e ochrona ?rodowiska jest dla wszystkich. I ma ona serce i posta? kobiety. A jej imi? to EKOLOGIA.
  
Ka?dy mo?e CO? zrobi? dla niej. 
Gabriela ?lepowron-?ukaszewicz l.9
- Ognisko ZOW "Stara Prochownia"
                                                               III miejsce
   Mam 9 lat i nigdy nie my?la?am, ?e moja osoba mo?e wp?yn?? na losy naszej planety. Nic bardziej mylnego. To od nas wszystkich zale?y, jak d?ugo Ziemia b?dzie w dobrym stanie i b?dzie nam s?u?y?. Poprzez warsztaty w ognisku „Stara Prochownia” dowiedzia?am si? wielu interesuj?cych informacji.
   Postanowi?am,  ?e b?d? wzorowym mieszka?cem Ziemi.
Zacz??am od w?asnego domu. Po przyj?ciu z ogniska zrobi?am zebranie, na które zaprosi?am: mam?, tat?, siostr? i nareszcie mog?am spe?ni? swoje marzenie – zosta?am nauczycielk?. Ja - jako nauczycielka postanowi?am: segregujemy ?mieci, oszcz?dzamy wod?, papier i obowi?zkowo gasimy ?wiat?o 31 marca  o godz. 2030. Nie wiedzia?am, ?e przyzwyczajenia doros?ych tak trudno zmieni?. Przyznaj? stawiali opór. Mimo wszystko da?am rad?.            
  
Dnia 31 marca o godz. 2030 zgasi?am ?wiat?o i post?pi?am, jak bohaterka mojej ulubionej bajki „Odlotowe Agentki” - Sam.
  
Co tam godzina dla Ziemi w moim domu by?y 2, a mo?e by? ich wi?cej. ?wieczki zapachowe zakupione, latark? posiadamy oczywi?cie na korbk? …
 

0 Komentarzy · 13877 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR