Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 08-03-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 ZOW - Ogniskowy Piknik Pi?karski

2012.05.25 OGNISKOWY PIKNIK  PI?KARSKI


To by?a naprawd? bardzo udana impreza integracyjna!!!   
                                                               
p1060846.jpgOgniskowy Piknik Pi?karski zgromadzi? na terenie Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 prawie 400 osób – wychowanków, pracowników ZOW, studentów , wolontariuszy i zaproszonych go?ci.  Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas – Pan Andrzej Rosi?ski, Naczelnik  Wydzia?u Polityki Spo?ecznej, Pan Geert Embrechts, Pierwszy Wiceprezes Zarz?du Banku BG?,  Pani Katarzyna Winiewska z Centrum Wolontariatu, Pani Ewa Zaborowska z Gazety ?oliborskiej oraz licznie przybyli  nasi przyjaciele -  wolontariusze, pracownicy Banku BG?.

Organizatorami imprezy by? Zespó? Ognisk Wychowawczych oraz Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” a partnerem Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Pogada dopisa?a fantastycznie, wi?c humory, ma si? rozumie?, te? przez ca?? imprez? wszystkim dopisywa?y. A dzia?o si? dzisiaj tyle, ?e nie sposób wszystkiego wyliczy? !  Impreza by?a przygotowana z takim rozmachem i ró?norodno?ci?, ?e ka?dy – ma?y czy du?y, znalaz? co? dla siebie do rozrywki !!!

Pierwszym zadaniem, jakie czeka?o uczestników – by?o u?o?enie z jab?ek du?ego napisu ZOW WOLONTARIAT. Zadanie to by?o cz??ci? wi?kszego Programu pn. „Promocja Wolontariatu” realizowanego przez Centrum Wolontariatu i m.in. przez Zespó? Ognisk.  Napis zosta? u?o?ony z ok. 100 kg jab?ek, podarowanych nam przez Centrum !!!

Wspólne zdj?cie z wolontariuszami , na tle jab?uszkowego napisu b?dzie niew?tpliwie wspania?? pami?tk? a jab?ko b?dzie nam si? odt?d kojarzy?o z POMAGANIEM i przyjació?mi – wolontariuszami, na których zawsze mo?emy polega?.

Jak na prawdziw? imprez? sportow? przysta?o Piknik rozpocz?li?my od od?piewania oficjalnego hymnu Polski na Euro – piosenki zespo?u Jarz?bina -  „Koko Koko Euro Spoko”.

Nast?pnie Pani Dyrektor ZOW – El?bieta Tatarowicz w stroju kibica EURO z  Geertem Embrechtsem, Pierwszym Wiceprezesem Zarz?du Banku BG? w koszulce z has?em „Mo?esz na mnie polega?”  promuj?cym wolontariat pracowniczy, otworzyli uroczy?cie imprez?, ?ycz?c wszystkim wspania?ej zabawy, kondycji i sukcesów sportowych.

Dzieciaki z niecierpliwo?ci? czeka?y na oficjalne otwarcie Pikniku by nareszcie wzi?? udzia? we wszystkich przygotowanych dla nich atrakcjach. Piknik przebiega? w duchu integracji i wspólnej zabawy i cho? nie by?o rywalizacji to stanowiska by?y oblegane i cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem uczestników! A? mi?o by?o popatrze?, ile rado?ci sprawia dzieciom zaliczanie kolejnych zada? !

Przygotowanych zosta?o a? 10 ró?nych stanowisk z pi?k? w roli g?ównej.
  1. Ognisko „W?ochy” – zaprasza?o do Konkursu  Wiedzy nt. pi?ki no?nej. Pytania nie by?y wcale ?atwe, ale wi?kszo?? uczestników poradzi?a sobie z nimi, a niektórzy, nawet autorów pyta? zadziwili wysokim poziomem wiedzy o pi?ce no?nej i Euro 2012
  2. Ognisko „Grochów” – zach?ca?o do zmierzenia si? z „W?adc? umys?ów”. Pod t? tajemnicz? nazw? kry?o si? równie niezwyk?e urz?dzenie, które umo?liwia?o uczestnikowi sta? si? przez moment prawdziwym czarodziejem, który tylko za pomoc? skoncentrowanej uwagi przenosi na pewn? odleg?o?? pi?eczk?.  Tu nie ka?demu si? uda?o, ale pewnie dlatego, ?e tyle ró?norodnych atrakcji dooko?a rozprasza?o uwag?.
  3. Ognisko „Goc?aw” proponowa?o plastyczne ekspresje w zabawie „Baw si? kolorami, wszyscy w pi?k? gramy”.  Powsta?y naprawd? pi?kne prace !
  4. Ognisko „Marymont” – namawia?o do „chwycenia byka za rogi” ! Oj, oj trzeba by?o mie? odwag?, ?eby chwyci? … du?? gumow? pi?k? za specjalne uchwyty i w podskokach dobiec do mety.  Ka?demu si? jednak uda?o zosta? torreadorem.
  5. Ognisko „Mokotów”  - przygotowa?o slalom  z pi?k?. By? to prawdziwy  „Wy?cig  z pi?k?” – bo raz zawodnik prowadzi?, a raz pi?ka…
  6. Ognisko „Bielany” propagowa?o inteligentn? pi?k? w zabawie „Noga i g?owa sukcesu po?owa”. Zawodnik musia? przeprowadzi? pi?k? pomi?dzy pacho?kami, czytaj?c jednocze?nie informacje sportowe, umieszczone na ka?dym z pacho?ków. Na mecie odpowiada? na pytania.  Brawo Bielany ! Tak w?a?nie powinna trenowa? nasza dru?yna Narodowa – kopa? pi?k? i my?le? jednocze?nie ! Wychowankowie Ognisk pokazali, ?e to nie takie trudne.
  7. Ognisko „Muranów”  postawi?o na szybko?? i celno?? zawodników w zabawie „Szybka wrzuta”.  Bieg i rzucanie ró?nymi pi?eczkami do kosza, a tu? obok drugi zawodnik . Taki naturalny doping, bo na boisku te? nie jeste? sam.
  8. Ognisko „Ok?cie”  zaprasza?o do zabawy w „Mistrzowski slalom” zako?czony celnym strza?em do bramki.
  9. Ognisko „Praga”  nawi?zuj?c do Hymnu Mistrzostw zach?ca?o do „Koko strza?ów” do bramki, ale nie strzelali jajami…
  10. Ogniska „Starówka” i „Stara Prochownia”  mobilizowa?y uczestników do zabawy w „Pi?karskie raki”
Ka?dy z uczestników zabaw, któremu uda?o si? przej?? ten sympatyczny tor przeszkód – otrzymywa? nagrod? ! 

To oczywi?cie nie koniec dzisiejszych atrakcji !

Ogromnym powodzeniem cieszy?y si? mega ba?ki mydlane i pi?karzyki. Furor? zrobi?a trampolina, przed któr? kolejka amatorów skakania ustawia?a si? od pocz?tku imprezy a? do ostatniego gwizdka !
Podobnie, jak do stanowiska, gdzie mo?na by?o pomalowa? sobie twarz w najbardziej wyszukane wzory.  Gratulujemy autorom twarzowych obrazów kreatywno?ci i si?y . Brawo. Szkoda, ?e te arcydzie?a malarstwa dotrwa?y tylko do wieczornego mycia buziaków…, ale pozosta?o foto.

Komu jeszcze by?o za ma?o wra?e? plastycznych móg? je zrealizowa?, maluj?c ogromne pi?ki na plakatach. Powsta?a prawdziwa Galeria Sztuki wspó?czesnej.  A mo?e by tak podarowa? je w PREZENCIE naszej narodowej reprezentacji ? Tak na szcz??cie – od dzieciaków !  Kto wie ?

Gwo?dziem programu dzisiejszego Pikniku by? jednak mecz pi?karski pn. „Mini Euro koko spoko” . W naszych mini ogniskowych Mistrzostwach bra?y udzia? tylko 4 dru?yny, ale za to jakie fantastyczne !  8-osobowe zespo?y mieszane (dziewcz?ta i ch?opcy) reprezentowa?y Angli?, Hiszpani?, Szwecj? i Irlandi?. Rozegrano  6 pe?nych emocji meczów (systemem ka?dy z ka?dym). Na zako?czenie Turnieju wszyscy zawodnicy  otrzymali pami?tkowe dyplomy i upominki – ufundowane przez Bank BG? oraz oczywi?cie PI?KI, które uda?o si? zdoby? ciociom i wujkom z „BASTIONU”!

My doro?li patrzyli?my z dum? na entuzjazm, zaanga?owanie i gr? fair play na boisku naszych wychowanków ! Mo?e który? z nich zagra w kolejnych Mistrzostwach ? Trzymamy kciuki !

W czasie ca?ej imprezy sportowej nie zabrak?o równie? innych wra?e?.  

Muzyczne t?o u?wietnia?y wyst?py solistów z Ognisk  „Mokotów” i „Grochów”.  W?ród wykonawców mieli?my przyjemno?? us?ysze? laureatów XXV Festiwalu „Piosenka w ?widrze” i zdobywczyni? I nagrody w piosence „Zuzia lalka niedu?a”.

Rozgrzani emocjami po zabawach sportowych mogli?my spróbowa? swoich si? w fantastycznych ta?cach integracyjnych, które animowali wychowankowie Klubu M?odzie?owego i Ogniska „Starówka”. Mimo zm?czenia, ch?tnych do pl?sów nie zabrak?o !

Po takich wra?eniach wybornie smakowa?a kie?baska i kaszanka z grilla ! Albo wata cukrowa…  Mniam mniam - marzenie ! Organizatorzy zadbali te?, oczywi?cie o pe?ny zestaw napojów !

Na do widzenia ka?de dziecko dosta?o jeszcze jab?uszko – te które na starcie imprezy uk?ada?o si? w pi?kne s?owo – WOLONTARIAT. S?owo, które oznacza – pomagam bezinteresownie i czerpi? rado?? z pomagania. Dzisiaj pomagaj? mi, jutro ja pomog? innym.  Dam siebie. Dam jab?uszko – dam pomoc…

W przygotowaniu tak fantastycznej zabawy bra?o udzia? wiele osób. Wszystkim BARDZO SERDECZNIE DZI?KUJEMY !!!

Jednak szczególne uk?ony kierujemy do naszych wolontariuszy – tych którzy na co dzie? wspieraj? swoj? bezinteresown? prac? dzia?alno?? Ognisk, jak i tych, którzy zawsze z ch?ci? spiesz? z pomoc?, gdy takiej pomocy potrzebujemy – m.in. pracownikom Banku BG? ! Cieszymy si?, ?e mamy w was takich wypróbowanych PRZYJACIÓ?. Dzi?kujemy. To mi?dzy innymi dzi?ki Wam – wolontariuszom, ta dzisiejsza impreza przebiega?a tak sprawnie i da?a tyle rado?ci naszym wychowankom.

Szkoda jednak , ?e co pi?kne, tak szybko si? ko?czy !!! ?al te? , ?e tak niezbyt cz?sto mamy okazj? spotyka? si? ca?? nasz? ogniskow? rodzin?, wszystkimi naszymi ogniskowymi przyjació?mi i zaproszonymi go??mi ! 

Tu? przed Mistrzostwami Europy w pi?ce no?nej UEFA 2012, wychowankowie Zespo?u Ognisk Wychowawczych pokazali , ?e s? w znakomitej kondycji fizycznej, czego ?yczymy równie? naszym narodowym reprezentantom w pi?ce no?nej !

Dzi?kujemy gor?co sponsorom za gad?ety i upominki dla uczestników Pikniku ! Naszymi darczy?cami byli:

                                     ♥ Firma ATHENASOFT 
                                     ♥ Bank BG?
                                     ♥ Biuro Promocji Miasta
                                     ♥ Biuro Sportu i Rekreacji
                                     ♥ Centrum Wolontariatu
                                     ♥ Firma SIEMENS

                                                                                                                 Autor: Mira Radomska
0 Komentarzy · 16600 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR