Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 ZOW - 5 urodziny strony internetowej
2012.09.01 Pi?te urodziny strony internetowej

                                                   „Bajka o królewnie RONIE ”           

  Dawno - niedawno temu, nie za siedmioma górami, nie za siedmioma morzami, ale ca?kiem blisko, nad wielk? rzek?, we wspania?ym pa?acu w Bajkolandii, ?yli sobie król i królowa. M?drzy i dobrzy dla poddanych byli to w?adcy. Ich królestwo by?o du?e i szcz??liwe, cho? mo?e niezbyt bogate.

 
Co? jednak sp?dza?o sen z powiek Mi?o?ciwie nam Panuj?cym… Czas p?yn??, a oni wci?? nie mieli potomka ! Wszyscy okoliczni w?adcy mieli synka czy córeczk?, chwalili si? ich osi?gni?ciami, planowali ich przysz?o??… Tylko nie Oni… Ka?de wspólne spotkanie koronowanych g?ów niezmiennie ko?czy?o si? pytaniem o przysz?o?? Naszego Rodu.

 
Król i królowa prawie odchodzili od zmys?ów, zasi?gali porad najlepszych lekarzy w królestwie, dok?adali wszelkich stara?, ?eby wreszcie zosta? rodzicami, ale ich starania ci?gle ko?czy?y si? niczym… Z tego zmartwienia król nieco podupad? na zdrowiu.Gdy ju? tracili nadziej?, wtedy, jak za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki pojawili si? w pa?acu wró?ka i czarodziej .

  - Nie martwcie si?, kochani. Ju? nied?ugo ?wiat obiegnie szcz??liwa nowina ! Poczniesz, królowo, córeczk? i dasz jej na imi? RONA. Obiecuj?, ?e b?d? czuwa? nad ni? , a czarodziej zadba o jej posag, zapewni odpowiedni presti? w?ród potomków innych w?adców i dopilnuje, aby w przysz?o?ci sama potrafi?a sobie ?wietnie radzi?.

 
W tym momencie wró?ka wypowiedzia?a po cichu jakie? zakl?cie i w komnacie pojawi?a si? dobrotliwa kobiecina oraz wygl?daj?ca dostojnie inna kobieta.

 
- Przedstawiam Wam te? dwie m?dre i bardzo pracowite osoby -  niani?, która zaopiekuje si? na co dzie? królewn? Ron? oraz  Bon?, która zadba o jej wykszta?cenie i b?dzie czuwa?a nad tym, aby królewna nie pope?nia?a ?adnych b??dów w ?yciu.

 
Wszystko dzia?o si? tak szybko, ?e zanim król i królowa zd??yli zrozumie?, co si? dzieje, bajkowe postaci znikn??y tak nagle, jak si? pojawi?y.Jednak od tego wydarzenia powesela?o w pa?acu ! Równie? wszyscy poddani cieszyli si?, ?e wreszcie ich w?adcy doczekaj? si? potomka.

 
Królewna Rona przysz?a na ?wiat 1 wrze?nia 2007 roku. Nie mog?o by? inaczej, bo wszystkie dzieci w królestwie rodzi?y si? w?a?nie 1 wrze?nia.

 
Zapanowa?a ogromna rado?? tak?e w dalszej rodzinie królewskiej ! Z najdalszych zak?tków królestwa zjechali si? mo?ni kuzyni i kuzynki, chc?c zobaczy? i powita? królewn? Ron?. Cieszyli si?, ?e jest taka ?adna i ju? snuli plany, jaka to ?wietlana przysz?o?? j? czeka. Ukonstytuowa?a si? nawet Rada Rodziny, z?o?ona z najwybitniejszych umys?ów, która podj??a si? zadania wychowania Rony na najwybitniejsz? osob? swoich czasów !

Mija?y lata...

  Królewna Rona okaza?a si? dzieckiem niezwykle poj?tnym i ponadprzeci?tnie zdolnym, jak to w bajkach bywa. B?yskawicznie przyswaja?a wiedz?, by?a otwarta i ?yczliwa dla ludzi, bardzo ciekawa ?wiata. Mia?a te? nadprzyrodzone umiej?tno?ci. Dzi?ki czarodziejskiej mocy, danej jej przez wró?k?, mog?a bywa? jednocze?nie w wielu miejscach ! Tym sposobem cz?sto odwiedza?a swoich kuzynów i kuzynki, uczestnicz?c z rado?ci? w ich codziennym ?yciu, a wieczorami, z wypiekami na twarzy  opowiada?a o wszystkim swojej starej niani, która wszystkie te opowie?ci skrz?tnie notowa?a w swoim zaczarowanym pami?tniku. Z tych teleportacyjnych  woja?y królewna Rona przywozi?a te? mnóstwo magicznych obrazków, które skrupulatnie wkleja?a do rodzinnego albumu. Królewna by?a tak ?ywym i wsz?dobylskim dzieckiem, ?e starej niani cz?sto brakowa?o tchu, aby za ni? nad??y?.
 
 
Z czasem kuzynki i kuzyni królewscy, którzy bardzo kochali królewn? Ron?, równie? zapragn?li posi??? podobne magiczne umiej?tno?ci, jak ona. Wówczas przyby? do pa?acu m?ody czarnoksi??nik, który, za przyzwoleniem królowej,  przekazywa? im swoj? wiedz? i m?dro??. Wkrótce wszyscy cz?onkowie Rodziny królewskiej, dzi?ki czarom, stali si? prawie tak wszechstronni, jak królewna Rona i w dniu jej 5 urodzin postanowili, ?e odt?d sami b?d? zape?nia? kronik? rodzinn? opowie?ciami i magicznymi obrazkami, ?eby królewna Rona mog?a wi?cej czasu sp?dza? ze swoimi rodzicami i z rado?ci? dokumentowa? wydarzenia w samym Pa?acu…”

 
I na tym ko?czy si? I rozdzia? mojej bajki o królewnie Ronie. Co b?dzie dalej ? Dowiecie si?, drodzy czytelnicy z rozdzia?u II – za kolejne 5 lat !

 
A mora? z tej bajki ? „ Niemo?liwe staje si? mo?liwe, je?li bardzo tego pragniemy, konsekwentnie d??ymy do celu i mamy wokó? siebie przyjació?, którzy ka?dy problem pomog? nam rozwi?za?, a my im odwdzi?czymy si? tym samym”.
A wi?c – U?MIECHNIJ SI? !
 

P.s. Na 5 urodziny ksi??niczki Rony przyby?y z ?yczeniami najwa?niejsze dla niej osoby:
 
KRÓLOWAEl?bieta TatarowiczDyrektor ZOWInicjatorka i or?downiczka powstania strony internetowej ZOW
WRÓ?KAIza RadomskaWolontariuszka ZOWTwórca strony, pierwsza g?ówna administratorka, sponsor domeny zow.pl i konsultantka techniczna od pocz?tku  do chwili obecnej
CZARODZIEJMarcin PiotrowskiW?a?ciciel sklepu internetowego wgk.plSponsor miejsca na swoim serwerze przeznaczonego  dla strony zow, w latach 2007-2009
NIANIAMira RadomskaPedagogG?ówna administratorka strony od pocz?tku do chwili obecnej. Konultantka d.s. technicznych
BONABeata Chyz-Banekv-ce Dyrektor ZOWOpieka merytoryczna nad  zawarto?ci? strony przez ca?e 5 lat
CZARNOKSI??NIKMicha? Zieli?skiPedagogDrugi g?ówny administrator strony w latach 2008-2011. Prowadzi? m.in. szkolenia dla przysz?ych administratorów z poszczególnych Ognisk.
RADA RODZINY Zespó? d.s strony internetowejW sk?ad Zespo?u wchodzili kierownicy niektórych Ognisk. Zespó? pracowa? m.in. nad zawarto?ci? i przejrzysto?ci? strony
KUZYNI I KUZYNKI Kierownicy OgniskAdministratorzy stron poszczególnych Ognisk, kierownicy Ognisk
 
Dzi?kuj?c wszystkim za przybycie, królewna zaprezentowa?a swoj? Kronik? Rodzinn?, któr? skrupulatnie gromadzi?a wspólnie z niani? przez te pi?? lat: 

Relacje z wydarze? rodzinnych zaj??y w niej a? 583 strony (oddzielne strony http)

Powsta?o 870 albumów ze zdj?ciami, a w nich - nie do uwierzenia - 12 310 fotek !!!

                                                                                                          autor : Mira Radomska 
 
                                                
                                                Wszystkiego najlepszego, 
                                                         królewno RONO !!!
0 Komentarzy · 17855 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR