Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 STARÓWKA - Relacja z obozu letniego
2012.07.14-01  „Z plecakiem po zdrowie” – obóz profilaktyczny w Sopotni Wielkiej 

foto.jpgzobacz foto....
    
    
 
                                                    Z relacji uczestników…

01. 07. 2012 – Niedziela
Dzisiaj o godzinie 8:30 zebrali?my si? pod Ogniskiem, aby pojecha?  na nasz upragniony obóz do Sopotni Wielkiej! Dzi?ki dobrej organizacji szybko i sprawnie zapakowali?my  nasze  torby oraz walizki. O godzinie 9 wyjechali?my z Warszawy. Podró?  trwa?a 7 godzin, ale my wcale si? nie nudzili?my. Droga szybko nam min??a na wspólnych zabawach i ogl?daniu filmów. Do Sopotni dotarli?my oko?o godziny 17, gdzie czeka? ju? na nas przepyszny obiad.  Potem mieli?my czas dla siebie, na rozpakowanie si? i zaaklimatyzowanie w swoich pokojach . Wieczorem zeszli?my na zbiórk?, na której Ciocia Ania, Agnieszka, Tereska, Marzenka i Ania zapozna?y nas z regulaminem o?rodka i organizacj? obozu . To by? bardzo m?cz?cy, lecz udany dzie? pe?en wra?e?  
                                                                                                                             Ola Dryniak
 
02.07.2012 – Poniedzia?ek             
Dzisiejszy dzie? zacz?? si? pobudk? o godzinie 8:20. Po krótkiej toalecie porannej  zebrali?my si? na  rozgrzewce, któr? poprowadzi?a Ciocia Agnieszka. Potem by?o ?niadanie, a gdy wszyscy ju? zjedli rozeszli?my si? do pokoi, aby w nich posprz?ta?  i przygotowa? si? do wycieczki . Oko?o godziny 11 wyruszyli?my na spacer, podczas którego  mogli?my podziwia? pi?kne krajobrazy górskie. Wycieczka zako?czy?a si? krótka k?piel? w pobliskim strumyku. Troch? zm?czeni wrócili?my do Kordonu na obiad. Pó?niej Ciocie zorganizowa?y nam zaj?cia profilaktyczne, na których rozmawiali?my o swoich przyzwyczajeniach  i potrzebach . Wieczorem by?a pyszna kolacja i czas na odpoczynek . Jednym s?owem to by? bardzo aktywny dzie?.
 
                                                                                                                               Ola Dryniak

03.07.2012 – Wtorek
Dzi? pobudka by?a wcze?niej, poniewa? jechali?my na wycieczk? do Zubrzycy na lekcje „Od ziarna do chleba ”, która odby?a si? w skansenie. Zaj?cia by?y bardzo ciekawe, a ko?cowym efektem naszej pracy by?o upieczenie przepysznych moskalików.  Po odbytej lekcji mogli?my dodatkowo zwiedzi?  skansen. Wycieczka by?a bardzo udana, a gdy wrócili?my czeka?a ju? na nas obiadokolacja. Korzystaj?c z pi?knej pogody poszli?my jeszcze nad strumyk. To by? bardzo mi?o sp?dzony dzie?.
 
                                                                                                                               Ola Dryniak
           
04.07.2012 – ?roda           
Dzisiaj dzie? zacz?? si? dla nas wcze?nie rano. Po ?niadaniu rozpocz??y si? przygotowania do wyprawy górskiej.  Uczestnicy obozu podzielili si? na dwie grupy. Jedna  uda?a si? na spacer, gdy celem drugiej by?o zdobycie szczytu Rysianka. Zosta? on oczywi?cie osi?gni?ty, mimo wielu niesprzyjaj?cych czynników takich jak m.in. burza, która zaskoczy?a nas w schronisku. Uczestnicy wycieczki  mogli by? z siebie dumni, gdy? pokonali gór? o wysoko?ci  1324 m  n.p.m. Pó?nym popo?udniem odby?y si? zaj?cia profilaktyczne. Wieczorem wszyscy zm?czeni i podekscytowani  poszli spa?.
                                                                                                                   Paulina Szymborska
05.07.2012 -  Czwartek
Dzi? rano wszystko odbywa?o si? sprawniej i szybciej ni? zwykle, poniewa? mieli?my wyjecha? na wycieczk? do najwi?kszego w Polsce parku dinozaurów - „ Dinozatorland ” w Zatorze . Wycieczka by?a naprawd? udana, a dinozaury przedstawiono w skali 1:1. Zwierz?ta rusza?y si? i by?y imponuj?ce. Potem udali?my si? na lekcje, podczas której ka?dy z nas odkopa? swojego prehistorycznego gada z gipsu . Poszli?my równie? na film w technologii 5D, dzi?ki któremu dowiedzieli?my si? wielu nowych, ciekawych  rzeczy na temat ?wiata dinozaurów . Po zwiedzaniu by? czas na zabaw?  w  weso?ym miasteczku i kupienie pami?tek . To by? naprawd? bardzo aktywny i mile sp?dzony dzie?. Oby tak dalej…                                                      
                                                                                                                                Ola Dryniak
06.07.2012 – Pi?tek
Na dzie? dzisiejszy zaplanowana by?a wycieczka nad wodospad, jednak zwa?ywszy na panuj?c? w Sopotni pogod? (prawie 40 stopni ! ) zdecydowali?my si? pój?? do pobliskiego strumyka. To by? dobry pomys?, poniewa? wszyscy  ?wietnie si? bawili i pi?knie opalili . Nad strumykiem byli?my do obiadu . Na dzisiejszy dzie? zaplanowana by?a jeszcze jedna atrakcja: „Góralski  Pokaz Mody” , wi?c po posi?ku wszyscy zacz?li si? do niego przygotowywa? . Pokaz uda? si? znakomicie, a stroje by?y naprawd? urzekaj?ce, co potwierdz? zdj?cia. Dzisiejszy dzie? by? dowodem, ?e nawet  gdy czas sp?dza si? w Kordonie, to mo?na ?wietnie si? bawi? i mi?o sp?dzi?  czas.
                                                                                                                               Ola Dryniak
07.07.2012 – Sobota
W dzisiejszym dniu mieli?my zaplanowan? du?? ilo?? atrakcji, wi?c podzielili?my si? na dwie grupy. Jedna razem z cioci? Ani? i Teresk? posz?a na Pilsko, podczas gdy druga zosta?a w budynku . Ja znalaz?am si? w grupie id?cej na wypraw? górsk?, która nie nale?a?a do naj?atwiejszych. Na gór?      ( 1575 m n.p.m )  wspinali?my  si? ponad 4 godziny. Na samym szczycie z?apa?a nas wielka gradowa burza. Wszyscy cali i zdrowi wrócili?my do o?rodka, gdzie ju? czeka? na nas obiad . To by? trudny dzie?, ale gwarantuj?cy poczucie dumy dla zdobywców szczytu. W tym czasie druga grupa ?wietnie bawi?a si? nad strumieniem .

08.07.2012 – Niedziela
Dzisiaj specjalnie dla nas przyjecha?a firma - „Hurtownia Adrenaliny”, aby zorganizowa? nam survival. Po ?niadaniu czeka?y na nas same atrakcje. Najwi?kszym powodzeniem cieszy? si? k?ad – przeja?d?ka . Podzieleni na grupy zmagali?my si? z przeró?nymi trudno?ciami a? do kolacji – tyrolka, most linowy . My?l?, ?e to by? bardzo udany dzie?, podczas którego nie tylko dobrze  bawili?my si?, ale te? oswajali?my ze swoimi l?kami, czy uprzedzeniami.

09.07.2012 – Poniedzia?ek
Na ten dzie? czekali?my chyba najbardziej…wyjazd do Tatralandii, czyli najwi?kszego Aquaparku w S?owacji . Szkoda tylko, ?e pogoda troch? nie dopisa?a i zacz?? pada? deszcz. Na miejscu jest  wiele ciekawych atrakcji, z których nie zd??yli?my skorzysta? . Mimo  niedoskona?ej pogody ka?dy dobrze si? bawi?. Wcale nie przeszkadza?o nam przej?cie do basenu krytego ,w którym równie? znajdowa?o si? wiele atrakcji .

10. 07.2012 – Wtorek
Korzystaj?c z pi?knej pogody wybrali?my si? dzisiaj do najwi?kszego wodospadu w Beskidzie ?ywieckim, który jest oddalony od naszego Kordonu o 4 kilometry. Droga by?a do?? mecz?ca,  poniewa? najpierw szli?my  przez las po nierównym terenie, a potem jeszcze kilometr asfaltem. Jednak po dotarciu na miejsce dobrze by?o zamoczy? nogi w zimnej wodzie wodospadu . Jednym s?owem spacer by? bardzo udany zw?aszcza, ?e zahaczyli?my o pobliski sklepik . Po powrocie do o?rodka odby?y si? zaj?cia profilaktyczne, dzi?ki którym dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy na temat  asertywno?ci .

11.07.2012 –?roda
Ten dzie? sp?dzili?my na ca?odniowej wycieczce.  Najpierw autokarem udali?my si? do ?ywca zwiedza? tamtejszy rynek. Potem wszyscy wpadli w wir kupowania pami?tek. Nast?pnie udali?my si? w stron? góry ?ar, któr? w przeci?gu godziny zdobyli?my. Na szczycie czeka?o na nas wiele atrakcji tj. tor saneczkowy. Ciocie zaprosi?y nas na pyszne lody do restauracji. Po powrocie odby?y si? zaj?cia profilaktyczne. 
                                                                                       
                                                                                                                   
Paulina Szymborska
12. 07.2012 – Czwartek
Dzi? zdobyli?my ju? ostatni? gór? w trakcie naszego obozu – Rycerzow? . Trasa prowadz?ca na szczyt  by?a ?atwa. Wszyscy bez problemu podo?ali?my temu zadaniu. Po ponad dwóch godzinach wspinaczki znale?li?my si? na szczycie.  W schronisku czeka?a na nas pyszna czekolada . W drodze do o?rodka ?piewali?my , ?miali?my si? i opowiadali?my sobie ciekawe historie. Droga szybko nam min??a .Podczas gdy jedna grupa zdobywa?a Rycerzow?, druga bawi?a si? w podchody. Po obiadokolacji mieli?my jeszcze zaj?cia profilaktyczne. To by? niezapomniany dzie?, pe?en wra?e?. Widoki, które mieli?my okazj? ogl?da?, by?y przepi?kne. 
                             
                                                                                                   Ola Dryniak
13.07.2012 – Pi?tek
Dzi? ju? niestety ostatni dzie? naszego obozu. Szybko min??y te dwa tygodnie . By?o nam wszystkim bardzo dobrze, ale to co dobre szybko si? ko?czy. J Po ?niadaniu zabrali?my si? za pakowanie i porz?dki . Po obiedzie odby?y si? ju? ostatnie zaj?cia profilaktyczne o uzale?nieniach. Wieczorem w sali kominkowej  podsumowali?my pobyt na obozie. Dzi?kowali?my sobie za fajne chwile sp?dzone na obozie. Ciocie nagrodzi?y nas upominkami za udzia? w konkursach.  To by? bardzo udany wyjazd i mam nadziej?, ?e za rok wyjedziemy na taki obóz jeszcze raz w tym samym sk?adzie.
                                                                                                                              Ola Dryniak

  
Sk?adamy serdeczne podzi?kowania wszystkim naszym wspania?ym darczy?com,  bez pomocy których nie zorganizowaliby?my tak atrakcyjnego obozu profilaktycznego. 

Projekt wspó?finansowany by? przez:
 
Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawa,
   Dzielnica ?ródmie?cie Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia     
                        
Fundacj? „Pomó?my Dzieciom”


0 Komentarzy · 13681 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR